Neemt de acceptatie van homo's toe en het antihomogeweld af?

03 augustus 2017 | 11:04

Tolerantie ten opzichte van homo- en biseksualiteit wordt als een Nederlandse kernwaarde beschouwd. Nieuwkomers krijgen te horen dat het accepteren van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) een wezenlijk onderdeel is van de Nederlandse identiteit.

Maar hoe verdraagzaam zijn we eigenlijk ten opzichte van LHBT's? En in hoeverre is er sprake van verschil van acceptatie van hen door verschillende herkomstgroepen? Op verzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving zocht onderzoeker Ewoud Butter dat uit.

Letten kinderen op iemands huidskleur of zijn ze “kleurenblind”?

03 augustus 2017 | 10:39

Als hele jonge baby's zich een eerste indruk vormen van mensen in hun omgeving, speelt huidskleur dan een rol? We verklappen het maar vast: absoluut niet. Maar hoe kan het dan dat huidskleur later wel gaat opvallen? Hoe wordt dat beeld gevormd? Judi Mesman (Universiteit Leiden) onderzocht het.

Een video van de Universiteit van Nederland.

Onderzoek: waarom hebben relatief veel jongeren een negatief beeld van moslims?

01 juli 2017 | 10:03

Door Ewoud Butter

Uit een groot onderzoek dat het Verwey-Jonker instituut in de zomer van 2015 op verzoek van minister Asscher naar oorzaken van antisemitisme publiceerde, bleek dat 12% van de Nederlandse moslimjongeren duidelijk negatieve gevoelens heeft over joden. Uit hetzelfde onderzoek bleek echter ook dat dat 40% van de autochtonen negatief denkt over Marokkanen en dat 30% van de autochtonen negatief denkt over moslims.

Minister Asscher kreeg hierop van verschillende kanten de vraag of deze cijfers geen aanleiding vormden om ook een onderzoek naar de achtergronden van moslimdiscriminatie te doen. In november 2015 liet Asscher weten hier wel voor te voelen. Gisteren werd het onderzoek naar triggerfactoren van moslimdiscriminatie van opnieuw het Verwey-Jonker instituut naar de Tweede Kamer gestuurd. In het kader van dit onderzoek werden ruim 3700 jongeren tussen de 12 en 23 jaar ondervraagd. Daarnaast fungeerden ruim 2000 volwassenen als referentie.
Hieronder een samenvatting van de resultaten en de reactie van Asscher.

Nederlanders vinden aandacht voor discriminatie zowel terecht als overdreven

29 juni 2017 | 09:26

Nederlanders zijn dubbel over discriminatie. Enerzijds vindt tweederde (68%) van de Nederlanders discriminatie verwerpelijk en bestaat de indruk dat vooral LHB's. moslims en Nederlanders met een migratieachtergrond gediscrimineerd worden. Anderzijds vindt 72% ook dat vooral moslims en Nederlanders met een migratieachtergrond te snel roepen dat iets discriminatie is.

Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het vandaag gepubliceerde tweede kwartaalbericht van 2017 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB).

Er zijn vele wegen die naar Radicalisering leiden

19 juni 2017 | 07:42

Door Ewoud Butter

Theoloog Arton van Harten rakelde deze week op de website Nieuw Wij de discussie op over de rol die religie speelt bij het radicaliseringsproces. Volgens van Harten vinden invloedrijke terrorismedeskundigen dat terroristen gemotiveerd en getriggerd worden door diverse factoren – zoals armoede, discriminatie, adolescentie en sensatiedrang, maar niet door religie. Overheden zouden hierdoor in het beleid tegen radicalisering en terrorisme ook amper aandacht besteden aan de rol van religie.

Professional heeft steun nodig in strijd tegen polarisatie en radicalisering

06 juni 2017 | 18:10

Door Ewoud Butter

“Te vaak hoorde ik in de afgelopen maanden dat professionals voelen dat ze er alleen voor staan. Het ontbreekt soms aan steun, erkenning en visie op gemeenschappelijke waarden vanuit de directie. Maar ook tussen collega’s ontbreekt er soms begrip. Hoe ga je om met collega’s die er heel andere waarden op na houden? Wat is de impact op individuele professionals als ze merken dat hun vragen en dilemma’s niet geuit mogen worden, omdat men bang is voor stigmatisering, een slechte reputatie of omdat er binnen het personeelsbestand groepen tegenover elkaar lijken te staan?”

Dat schrijft speciaal rapporteur Naima Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat zij vorige week heeft aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Van Rijn. Azough werd in mei 2016 aangesteld als speciaal rapporteur. Haar opdracht maakte onderdeel uit van de kabinetsbrede aanpak radicalisering.

Hoeveel moslims wonen er in België?

25 mei 2017 | 08:36

Door Ewoud Butter

Het aantal moslims wordt in veel Europese landen door de bevolking zwaar overschat. Dat bleek eind vorig jaar uit een peiling van Ipsos Mori.
De Nederlandse bevolking bijvoorbeeld denkt dat 19% van de bevolking moslim is, terwijl dat in werkelijkheid nog geen 6% van de bevolking is. De Belgen maken het nog iets bonter. Zij denken dat bijna een kwart (23%) van de bevolking moslim is en verwachten dat dit percentage in 2020 is gestegen naar 31%.

Op verzoek van onze Belgische bezoekers besteden we de komende tijd meer aandacht aan feiten en cijfers over België. Vandaag: welk deel van de Belgische bevolking is werkelijk moslim en waar wonen de meeste moslims?

Discriminatiecijfers 2016: Afname van meldingen discriminatie ondanks campagne

19 mei 2017 | 16:52

Door Ewoud Butter

Het aantal meldingen van discriminatie nam in 2016 met 0,8% af. Dat is opmerkelijk gezien de overheidscampagne Zet een streep door discriminatie die in september 2015 gelanceerd werd en het Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie dat in januari 2016 startte. Het is met dit beleid blijkbaar niet gelukt de meldingsbereidheid te verhogen.

Deze daling van het aantal meldingen is overigens vooral het gevolg van een opmerkelijke afname van het aantal meldingen bij de politie.

Voor het eerst sinds moslimdiscriminatie apart wordt geregistreerd, is er sprake van een afname van het aantal meldingen. Ook was er in 2016 sprake van een afname van het aantal meldingen van antisemitisme en van discriminatie op grond van herkomst.

KIS presenteert onderzoek naar toekomstverwachtingen jongeren

16 mei 2017 | 13:36

Een vaste baan, een eigen huis, reizen en samenwonen. Dat is het toekomstbeeld van Nederlandse jongeren, met en zonder migratieachtergrond. De overgrote meerderheid wil later ook in Nederland blijven wonen.
Als het gaat om hun vertrouwen in de toekomst, lijkt de opleiding van jongeren én die van hun ouders een belangrijke rol te spelen.

De helft van de jongeren met een migratieachtergrond heeft ervaring met discriminatie vanwege hun culturele achtergrond. Marokkaans- en Turks-Nederlandse jongeren geven aan daarnaast ook discriminatie vanwege religie te ervaren. Hoewel discriminatie jongeren van alle opleidingsniveaus lijkt te treffen, houdt een deel van de – met name hoogopgeleide - jongeren zich bewust niet met berichten over discriminatie bezig. Ook laten zij hun toekomstplannen door ervaren discriminatie niet beïnvloeden.

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde verkenning van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Mensen met migratieachtergrond voelen zich onveiliger

08 mei 2017 | 10:13

Inwoners met een westerse en niet-westerse migratieachtergrond voelen zich doorgaans onveiliger dan inwoners met een Nederlandse achtergrond. Onveiligheidsgevoelens in algemene zin komen rela ef vaak voor bij de vier grootste herkomstgroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse nederlanders).

Dat concludeert het CBS in een onlangs gepubliceerd onderzoek.

Vluchtelingen naar werk begeleiden? 5 inspirerende gemeenten

01 mei 2017 | 13:30

Gemeenten zijn via de Participatiewet verantwoordelijk voor de ondersteuning van statushouders bij het vinden van werk. Hoe ze dat invullen, verschilt per gemeente. Kennisplatform Integratie & Samenleving brengt vijf inspirerende voorbeelden van gemeenten in kaart en komt daarmee tegemoet aan de wens van gemeenten om ervaringen te delen, in plaats van dat elk van hen het wiel opnieuw moet uitvinden.

SMN presenteert handreiking bespreekbaar maken radicalisering

25 april 2017 | 17:17

Op zondag 23 april presenteerde het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) de handreiking ‘In gesprek met ouders over radicalisering’. Tijdens een drukbezochte eindconferentie in Utrecht nam Mark Roscam Abbing, directeur Samenleving en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de publicatie in ontvangst.

Cijfers internetdiscriminatie 2016: kleine afname van het aantal meldingen

05 april 2017 | 12:30

Het afgelopen jaar is er 1.459 keer melding gedaan van discriminatie op internet bij de meldpunten MDI en MiND. Dat zijn 200 meldingen minder dan in 2015.

Deze afname is geheel het gevolg van bijna een halvering van het aantal meldingen bij het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) dat sinds 2012 geen overheidssubsidie meer krijgt. Sinds 2013 gaat er wel financiële steun naar het Meldpunt internetdiscriminatie (MiND) waar sinds dat jaar jaarlijks sprake is van een toename van het aantal meldingen.

Met ingang van dit jaar heeft het MDI de meldingsafhandeling overgedragen aan MiND. Hiermee is er met MiND nu één landelijk meldpunt overgebleven voor discriminatie op internet.

Cijfers discriminatie 2016 van Landelijke Vereniging tegen Discriminatie

28 maart 2017 | 11:37

Vorige week publiceerde de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD) de Factsheet Discriminatie 2016. Een factsheet met cijfers en toelichtingen over klachten en meldingen die bij de diverse Antidiscriminatievoorzieningen (ADV) zijn binnengekomen in 2016.

Er zijn 4.596 meldingen over discriminatie geregistreerd. Dat is bijna 1% meer dan in 2015. Al jarenlang gaan de meeste meldingen over discriminatie op grond van ras / etnische afkomst en dat is ook dit jaar weer zo (1.937 keer). Bijna de helft daarvan betreft opmerkingen en scheldpartijen; de andere helft gaat over uitsluiting van diensten of voorzieningen, beperkte toegankelijkheid en onderscheid door het toepassen van regels.

Onderzoeksinstrument voor gemeenten om voedingsbodem radicalisering te meten

27 maart 2017 | 15:16

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een onderzoeksinstrument ontwikkeld voor gemeenten waarmee de voedingsbodem van radicalisering vastgesteld kan worden.
Met het instrument kunnen risico’s en mogelijkheden in beeld gebracht worden bij jongeren met een islamitische achtergrond en bij hun omgeving. De kennis die gemeenten met behulp van dit instrument verkrijgen, kan worden ingezet om het preventieve beleid te versterken.

Zestien Nederlanders met een migratieachtergrond gekozen in Tweede Kamer

16 maart 2017 | 08:00

Op grond van de huidige voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen lijken zestien Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond gekozen in de Tweede Kamer. Dat zijn er vijf meer dan bij de verkiezingen van september 2012.

Het gaat om negen Marokkaanse Nederlanders en zeven Turkse Nederlanders. Andere groepen met een migratieachtergrond zijn niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. De VVD, GroenLinks, D66 en DENK leveren ieder drie Kamerleden met een migratieachtergrond. De SP heeft twee op twee Kamerleden met een migratieachtergrond en het CDA één.

Dit kan nog veranderen na de definitieve uitslag wanneer ook duidelijk wordt of er kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen.

Tweederde van Turkse en Marokkaanse Nederlanders overweegt te stemmen op kandidaat met zelfde etnische achtergrond

09 maart 2017 | 14:42

Van de Turkse Nederlanders heeft maar 16 procent vertrouwen in de politiek. Bij Marokkaanse Nederlanders ligt dit percentage op 40.

Tweederde van de Marokkaanse en Turkse Nederlanders overweegt te stemmen op een kandidaat met dezelfde etnische achtergrond. Turkse Nederlanders verwachten vaker op een kandidaat te stemmen met eenzelfde etnische achtergrond dan Marokkaanse Nederlanders. Van de Marokkaanse Nederlanders geeft een groter deel aan misschien op een kandidaat met dezelfde etnische achtergrond te gaan stemmen.
Vooral ouderen en lager opgeleiden zijn gevoelig voor de etnische achtergrond van een politicus.

Helft van de volwassen Nederlandse moslims bezoekt zelden of nooit een moskee

23 februari 2017 | 07:43

Ongeveer 5% van de volwassen Nederlanders beschouwt zichzelf als moslim. Van deze groep bezoekt ongeveer de helft zelden of nooit een moskee. Een kwart van de Nederlandse volwassen moslims bezoekt wekelijks een moskee.

Dat blijkt uit cijfers die het CBS gisteren publiceerde.

Ons parlement is best divers

10 februari 2017 | 12:02

Door Roos van der Zwan

Zijn politici met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer? Veel minder dan doorgaans gedacht wordt, blijkt uit onderzoek. Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn zelfs oververtegenwoordigd in ons parlement.

Overzicht recent onderzoek immigratie, integratie en diversiteit

23 januari 2017 | 21:17

Het afgelopen jaar is er weer veel onderzoek gedaan naar immigratie, integratie en diversiteit. Veel van deze onderzoeken haalden niet of nauwelijks de pers, maar zijn bijzonder de moeite waard om te lezen.

Hieronder vindt u links naar de overzichten die Erik van den Bergh maakte van proefschriften, oraties, masterscripties, nationaal en internationaal onderzoek. Ook links naar de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie, onderzoek op Republiek Allochtonië en de websites Vijf Eeuwen Migratie en polderislam.

Gemeenten weten zich geen raad met groeiende polarisatie

12 januari 2017 | 08:10

Gemeenten merken een toenemende boosheid van burgers over de impact van de multiculturele samenleving, maar weten vaak niet goed wat zij met deze sterker wordende wij-zij-gevoelens moeten doen. Dit blijkt uit een verkenning van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) waarbij tien grote en middelgrote gemeenten zijn bevraagd.

Ruud Koopmans presenteert een onvolledige analyse van moslimradicalisme

10 januari 2017 | 10:16

De Nederlandse socioloog Ruud Koopmans geeft een onvolledig beeld en overschatting van de omvang en de dreiging van de radicale en extremistische islam (in Nederland).

Dat stelt hoogleraar Jean Tillie. Zijn onderzoek naar salafisme in Nederland was één van de bronnen waarnaar Ruud Koopmans verwees. In onderstaand betoog legt Tillie, die eerder ook onderzoek naar moslimradicalisme deed, uit waarom de analyse van Koopmans tekortschiet.

Jaaroverzicht 2016

02 januari 2017 | 08:39

Door: Ewoud Butter

Het debat over ‘integratie’ en immigratie is de afgelopen jaren weer opgelaaid. Nou ja, debat….van een nuchtere uitwisseling van feiten en meningen is amper sprake. Het debat lijkt soms op sterven na dood. De posities zijn ingenomen. Meningen lijken door toegenomen polarisatie steeds vaker in beton gegoten Er is sprake van een Clash of Perceptions. Het gaat steeds meer om beelden en niet om de feiten die steeds minder belangrijk lijken te worden.

Op Republiek Allochtonië proberen we tegenwicht te bieden met factchecks en achtergrondartikelen. In dit jaaroverzicht de best gelezen achtergrondartikelen, factsheets, opinieartikelen en nieuwsberichten in 2016.

En verder wensen we u uiteraard een heel gelukkig, liefdevol, vrolijk en vrij 2017 toe.

Jongeren met migratieachtergrond voelen zich steeds minder thuis in Nederland

16 december 2016 | 07:57

Door Ewoud Butter

Nederlanders met een migratieachtergrond hebben een steeds hoger opleidingsniveau en presteren veel beter in het onderwijs dan hun ouders deden. Deze betere bagage blijkt geen garantie te geven voor meer succes op de arbeidsmarkt. Daar is de kansenachterstand de afgelopen 15 jaar niet wezenlijk verkleind. Jongeren met een migratieachtergrond voelen zich door het harde maatschappelijke klimaat en discriminatie ervaringen steeds minder thuis in Nederland.
Dat blijkt uit de publicatie Integratie in zicht?, een uitgebreide studie van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Het effect van angstzaaien: Europeanen overschatten aantal moslims schromelijk

14 december 2016 | 08:44

Europeanen denken dat er veel meer moslims wonen dan werkelijk het geval is. Dat blijkt uit het onderzoek Perils of Perception van Ipsos Mori waarin werd gekeken naar het verschil tussen publieke perceptie en de werkelijkheid in 40 landen.
De Fransen overschatten het aantal moslims het meest. Zij denken dat 31% van de bevolking moslim is, terwijl dat volgens PEW research in werkelijkheid 7,5% is. Nederlanders schatten het aantal moslims op 19% van de bevolking, terwijl het rond de 6% ligt.

Gaat het goed met de integratie? De cijfers van het CBS

23 november 2016 | 09:40

Maandag publiceerde het CBS het Jaarrapport Integratie 2016. Het rapport bevatte niet heel veel nieuws voor mensen die de eerdere rapporten ook lazen.

Toch zijn de actuele gegevens van het CBS en het SCP altijd een stuk feitelijker dan het gezwets van opiniemakers in praatprogramma's.

Wat staat er in de (concept) verkiezingsprogramma's over immigratie, integratie en discriminatie?

23 november 2016 | 09:33

Welke standpunten nemen de politieke partijen in hun (concept-) verkiezingsprogramma's in over vluchtelingen, integratie, discriminatie en radicalisering? Of over het kinderpardon, etnisch profileren, bed-bad-brood en een boerkaverbod?

Amsterdam is superdivers

28 oktober 2016 | 11:14

Amsterdam wordt steeds diverser. Van een meerderheidsgroep is in Amsterdam geen sprake meer en daarmee is de zogeheten superdiversiteit een feit. Het aandeel autochtonen is gedaald naar 48%, het aandeel Amsterdammers van niet-westerse herkomst bedraagt 35% en de groep westerse allochtonen is bijna 17%.

Dat blijkt uit een factsheet van het Amsterdamse onderzoeksbureau Onderzoek, Informatie Statistiek (OIS).

Mediaberichtgeving over etnisch profileren: een bijsluiter

05 oktober 2016 | 15:55

Deze week verscheen opnieuw een onderzoek (‘Boeven Vangen. Proactief politieoptreden onderzocht’) waaruit bleek dat er in Nederland sprake is van etnisch profileren.

Onderzoeker Wouter Landman schreef onderstaande bijsluiter.

Verdubbeling van het aantal meldingen van moslimdiscriminatie

05 oktober 2016 | 14:20

Bij de antidiscriminatievoorzieningen, de politie, en de meldpunten internetdiscriminatie kwamen in 2015 bijna twee keer zoveel meldingen van moslimdiscriminatie binnen als in 2014.

In totaal nam het aantal meldingen van discriminatie afgelopen jaar met 5% af. Net als in voorgaande jaren betroffen de meeste meldingen discriminatie op grond van herkomst of ras. Het aantal meldingen in deze categorie nam wel iets af, net als het aantal meldingen van antisemitisme.

"Niet cultuur maar vooral leefomgeving is verklaring voor jeugdcriminaliteit"

27 september 2016 | 08:09

Het feit dat jongeren met een migrantenachtergrond vaker een geweldsdelict plegen, komt vooral door de omstandigheden waarin ze opgroeien. Ze wonen vaker in achterstandswijken waar problemen samenkomen. De oververtegenwoordiging in jeugdcriminaliteit geldt daarbij voor álle migrantenjongeren, ongeacht of ze een Duitse, Poolse of Marokkaanse achtergrond hebben.

Ruim één op de vijf Nederlanders voor het sluiten van moskeeën

20 september 2016 | 08:59

22% van de Nederlanders wil, net als de PVV in haar verkiezingsprogramma, alle moskeeen in Nederland sluiten. Een kleine meerderheid van 55% is tegen het sluiten van moskeeën. Eén op de tien Nederlanders is voor de ongelijke behandeling van moslims.
Het zijn onderbelichte resultaten uit een landelijke peiling die I&O Research, in samenwerking met de Volkskrant uitvoerde.

Uit een ander onderzoek dat Ipsos voor de NOS uitvoerde in het kader van Prinsjesdag blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat de verschillen tussen moslims en niet-moslims de laatste jaren groter zijn geworden. Bijna 70 procent maakt zich zorgen over de kloof tussen deze twee groepen, en 43 procent heeft er zelfs veel zorgen over.

Meer over beide onderzoeken hieronder.

Moslimjongeren doen minder aan het geloof dan hun ouders

19 september 2016 | 22:03

Moslimjongeren brengen de islamitische regels en gebruiken minder in de praktijk. Geloof is voor hen minder belangrijk dan voor hun ouders. Zo draagt een derde van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, dat zelf niet. En bijna een derde van de jongens gaat minder naar de moskee dan hun vader. 23% van de moslimjongeren drinkt gemiddeld vaker alcohol dan hun ouders, 12% van de jongeren vasten minder dan hun ouders met ramadan, 13% van de jongeren eten vaker varkensvlees en een kwart van de jongeren leest minder in de Koran.

Deze resultaten lijken haaks staan op een onderzoek van het SCP uit 2011.

Dit blijkt volgens Trouw ut een grootschalige onderzoek naar de geloofsbeleving van moslimjongeren, uitgevoerd door sociologen van de Universiteit Utrecht.

Confrontatie met vooroordelen kan discriminatie tegengaan, maar is geen panacee

08 september 2016 | 11:59

Tekst: Hanneke Felten

Gaan we ook minder discrimineren als we ons bewust zijn van onze vooroordelen? Ja, maar dan moeten we die vooroordelen wel erg vinden, anders werkt het niet.

Hoeveel 'buitenlanders' wonen er in Nederland ?

08 september 2016 | 07:57

Hoe groot is het aandeel van de bevolking dat niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt?

Dat aandeel is:

a. kleiner dan 6%
b. tussen de 6% en de 12%
c. tussen de 12% en de 18%
d. groter dan 18%

Overzicht lopend en afgerond onderzoek integratie, islam, discriminatie, migratie en diversiteit

30 augustus 2016 | 08:48

Behalve op Republiek Allochtonië verschijnen er ook op andere sites met grote regelmaat artikelen over onderzoek naar vraagstukken op de terreinen integratie, islam, diversiteit, migratie en discriminatie.

Hieronder links naar de Rotterdamse Kennisbank Diversiteit en Emancipatie met meer dan 42.000 titels, de uitgebreide inventarisaties van lopend en afgerond onderzoek die Erik van den Bergh geregeld maakt, de website vijfeeuwenmigratie en een overzicht van lopend onderzoek naar de islam van de website polderislam.

Talent jonge vluchtelingen blijft te vaak onbenut

23 juni 2016 | 10:08

Jonge vluchtelingen succesvol door laten stromen op de arbeidsmarkt is een urgente taak voor gemeenten nu veel Syrische en Eritrese jongeren een (tijdelijke) verblijfstatus hebben gekregen. Vanwege onder meer grote niveauverschillen tussen de jongeren en gebrek aan begeleiding, wordt er nu nog te weinig talent benut en werken veel vluchtelingen uiteindelijk onder hun niveau. Dat blijkt uit een verkennende studie van het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd in opdracht van Movisie.

De ramadan raakt steeds meer ingeburgerd

06 juni 2016 | 08:00

Ruim een derde (37%) van de Nederlanders kent mensen die meedoen aan de ramadan. In grote lijnen is de ramadan voor de meeste mensen dan ook geen raadsel: maar 2% zegt er nog nooit van gehoord te hebben en 98% weet dat de maand wordt afgesloten met het Suikerfeest.
71% van de Nederlanders heeft er geen problemen mee als moslims in Nederland meedoen aan de ramadan en 38% zegt bewondering te hebben voor de mensen die eraan meedoen.
Dat meldt Motivaction in een persbericht.

Discriminatie op mbo-stagemarkt verdient structurele aandacht

01 juni 2016 | 20:11

Tekst: Suzan Koçak en Eva Klooster

Veel mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond hebben moeite om een stageplek te bemachtigen. Deze discriminatie wordt nog weinig opgemerkt, ook omdat studenten en stagebegeleiders het probleem vermijden.

Neemt het antisemitisme in Nederland toe of af?

12 mei 2016 | 15:31

Tekst: Ewoud Butter

Het Centrum Informatie Documentatie Israel (CIDI) presenteerde vorige week haar jaarlijkse Monitor Antisemitische Incidenten. Naar aanleiding van dit rapport werden uiteenlopende conclusies getrokken. Volgens sommigen neemt het antisemitisme toe, volgens anderen neemt het af.

Ook de jaarlijkse 4 mei herdenking en Mijn Jodenbuurt, de documentaire van Philemon Wesselink, waren aanleiding voor diverse media om aandacht te besteden aan antisemitisme. Er werd gesproken over scholen waarop geen holocaustlessen meer gegeven kunnen worden, het antisemitisme van moslims en de emigratie van Nederlandse joden naar Israel. Welke gegevens zijn bekend?

Onderzoek naar etnisch profileren door Haagse politie om diverse redenen dubieus

29 april 2016 | 12:11

“Het onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren in Den Haag, en de totstandkoming hiervan roepen vragen op. De wetenschappelijke onafhankelijkheid en wetenschappelijke transparantie zijn in het geding. Zowel de Tweede Kamer als de Haagse gemeenteraad zijn onjuist geïnformeerd over de opzet, totstandkoming en inhoud van het onderzoek.”

Dat concludeert Buro Jansen & Janssen over het onderzoek naar etnisch profileren dat de Universiteit Leiden in juni 2014 aan de Haagse raad presenteerde. De Leidse onderzoekers trokken destijds de conclusie dat de Haagse politie niet structureel etnisch profileert.

Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) heeft inmiddels Kamervragen gesteld.

Welke factoren vergroten of verkleinen kans op incidenten bij moskeeen?

28 april 2016 | 09:49

In het rapport ‘Incidenten bij moskeeën: risico en bescherming’ dat zojuist is verschenen bij de Universiteit van Amsterdam geeft onderzoekster, dr. Ineke van der Valk inzicht in factoren die mogelijk bijdragen aan het risico dat moskeeën lopen om doelwit te worden van discriminatoire agressie, en in factoren die daar juist bescherming tegen bieden.

Eerste jaarrapport van Meld Islamofobie

14 april 2016 | 13:03

Het in januari 2015 opgerichte burgerinitiatief Meld Islamofobie publiceert vandaag zijn eerste jaarrapport. Het initiatief registreerde en verifieerde tussen januari en december 158 meldingen.

Over vluchtelingen en draagvlak: lessen uit de Europese geschiedenis

11 april 2016 | 08:58

Leo Lucassen, directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam en hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden verzorgde op 2 april 2016 de Comeniuslezing in de Grote Kerk van Naarden. Hieronder de tekst van zijn volledige lezig.

Huidige generatie Syriëgangers bevat relatief veel bekeerlingen

06 april 2016 | 14:43

Syriegangers hebben zich meestal niet lang in de islam verdiept. Dat blijkt uit een onderzoek van het internationaal centrum voor contra-terorisme (ICCT) in Den Haag. Opvallend is ook dat het aantal bekeerlingen relatief hoog is.

Discriminatie op mbo-stagemarkt weinig opgemerkt

21 maart 2016 | 07:29

Bij het selecteren van mbo-stagiaires komt discriminatie door leerwerkbedrijven voor. Bepaalde groepen studenten met een niet-westerse achtergrond krijgen vaker afwijzingen. Dit wordt echter weinig opgemerkt, omdat studenten en stagebemiddelaars het probleem omzeilen. Dat signaal ving Kennisplatform Integratie & Samenleving op via een verkenning onder ruim 120 onderwijsprofessionals en studenten op het mbo. De kans op afwijzing blijkt minder groot wanneer de school studenten persoonlijk voordraagt bij een werkgever. Ook zoeken studenten vaak een stage binnen hun eigen (familie)netwerk. De mogelijkheid bestaat dat de studenten daardoor een eenzijdig cv opbouwen, iets wat wellicht invloed kan hebben op hun latere positie op de arbeidsmarkt.

KIS ontwikkelt instrument om risico’s radicalisering in wijken te signaleren

17 maart 2016 | 14:05

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een instrument in ontwikkeling dat in wijken de voedingsbodem meet die het risico vergroot dat jongeren zich afkeren van de samenleving of radicaliseren. In een pilot in twee Amsterdamse wijken is getest in welke mate factoren die deze voedingsbodem bepalen, bijvoorbeeld opvoedingsproblematiek, een gebrek aan religieuze weerbaarheid en gevoelens van achterstelling (in cumulatie), aanwezig zijn.

Steeds meer Marokkaanse Nederlanders actief tegen radicalisering

09 maart 2016 | 11:49

Marokkaanse Nederlanders nemen steeds vaker initiatieven om radicalisering tegen te gaan. Dat gebeurt in georganiseerd verband, door moskeeën en andere organisaties, maar ook individuen starten activiteiten en projecten.
Hiermee willen de initiatiefnemers radicalisering bespreekbaar maken, uit de taboesfeer halen en ouders en jongeren empoweren. Dit blijkt uit een, door het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), uitgevoerde QuickScan om de initiatieven in beeld te brengen.

Het SMN publiceerde eerder deze week ook een factsheet over het eerste jaar van de Hulplijn Radicalisering.

Helpt een mentor tegen jeugdwerkloosheid?

06 maart 2016 | 09:45

Mentoring kan de kansen op een baan bij jongeren van niet-westerse herkomst vergroten. Maar als het niet goed is georganiseerd, werkt het averechts. Dat blijkt uit onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Meta-analyse van 43 studies over discriminatie op arbeidsmarkt

25 februari 2016 | 09:32

"Op basis van 43 studies uit 18 landen in de periode 1990-2015 blijkt robuust bewijs te bestaan voor discriminatie op de arbeidsmarkt. Gemiddeld genomen over alle studies moeten allochtone sollicitanten ongeveer 50% meer brieven schrijven om uitgenodigd te worden een gesprek dan autochtone sollicitanten."

Schatting: 249 kindhuwelijken per jaar

18 februari 2016 | 14:57

Uit een enquête onder professionals die werken met jeugd blijkt dat zij in de periode 2013-2014 211 keer te maken hebben gehad met kindhuwelijken.
De schatting van deze professionals is geëxtrapoleerd om te komen tot een beeld van de landelijke omvang van het aantal keren dat professionals met kindhuwelijken te maken hebben gehad. Dit leidt tot een geschat aantal van 497 kindhuwelijken waar professionals landelijk mee te maken hebben gehad in de periode 2013-2014, gemiddeld 249 per jaar.

Overheid toont te weinig leiderschap bij vluchtelingenvraagstuk

01 februari 2016 | 22:01

“Zowel mensen die positief als die negatief staan tegenover de komst van vluchtelingen menen dat de overheid onvoldoende laat horen wat er gebeurt rondom de opvang van vluchtelingen en waarom. Men voelt zich niet geïnformeerd." Dat concludeert onderzoeker Marjan de Gruijter van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) op grond van diepte-interviews over het vluchtelingenvraagstuk.

Positie van Somalisch Nederlandse jongeren is bijzonder kwetsbaar

18 januari 2016 | 20:40

De positie van Somalisch-Nederlandse jongeren is in vergelijking met andere jongeren van niet-westerse herkomst zwak. De werkloosheid onder deze groep is hoog (33% tegenover bijvoorbeeld de 10% onder Marokkaanse Nederlanders). Ook is er sprake van een relatief laag opleidingsniveau en veel schooluitval. De jongeren voelen zich niet altijd thuis in Nederland, onder andere vanwege cultuurverschillen en ervaren uitsluiting. Een deel van de jongeren is extra kwetsbaar omdat ze zijn opgegroeid in Somalië waar anarchie, oorlog en geweld aan de orde van de dag zijn.

Deze risicofactoren, die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen zijn, komen bij Somalische Nederlandse jongeren vaker voor dan bij jongeren van andere herkomstgroepen. Dit blijkt uit een verkenning van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Jaaroverzicht 2015: de meest gelezen factchecks, nieuwsberichten en opinieartikelen

03 januari 2016 | 23:47

De redactie van Republiek Allochtonië wenst u een vrolijk, gezond, vredig, liefdevol en vrij 2016 toe!

We blikken nog één keer terug op 2015. Waar ging het politieke en maatschappelijke debat over, wat waren de hypes en welke stukken werden het meest gelezen?

Het antwoord op deze vraag geven we aan de hand van de artikelen die in 2015 het meest gelezen werden.

Ruim tweederde van de Nederlanders vindt komst AZC geen probleem

21 december 2015 | 13:56

Ruim 70% van de Nederlanders vindt de komst van een asielzoekerscentrum in hun gemeente acceptabel. Eén op de vijf Nederlanders (21 procent) is hoe dan ook tegen de komst van een azc. Dat blijkt uit een peiling onder ruim 3300 Nederlanders door onderzoeksbureau I&O Research.

Van opvang naar integratie van asielmigranten

21 december 2015 | 12:16

Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk verliezen overheden bij de integratie van asielmigranten met een status zo min mogelijk kostbare tijd. Dat staat in de Policy Brief Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten die op 16 december is gepresenteerd. Deze publicatie is een gemeenschappelijk product van het SCP, het WODC en de WRR, opgesteld in samenwerking met Regioplan.

EU-migranten zijn tevreden ondanks knelpunten

18 december 2015 | 10:39

Europese migranten weten meestal een bestaan in Nederland op te bouwen. Ondanks tevredenheid zijn er toch knelpunten, vooral op het gebied van werk, huisvesting en taal. Dat concludeert Kennisplatform Integratie & Samenleving. Eerder bleek dat een grote meerderheid van gemeenten waar EU-migranten wonen, deze migranten nog niet goed op het netvlies heeft.

Turkse en Marokkaanse Nederlanders hebben even weinig begrip voor jihadgangers als autochtone Nederlanders

16 december 2015 | 17:07

In tegenstelling tot wat Motivaction ruim een jaar geleden concludeerde, denken Turkse en Marokkaanse jongeren hetzelfde over IS-gangers als autochtone jongeren. Ongeveer 2% van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft veel begrip voor jongeren die voor IS gaan vechten. Onder autochtone jongeren is deze groep even groot: 2%. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerd SCP-rapport Werelden van Verschil. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf zich geen onderdeel voelen van de Nederlandse samenleving.

Minister Asscher vindt het 'triest' dat de Motivaction-rapportage zo'n impact heeft gehad en baalt van de rol die hij hier zelf bij heeft gespeeld.

Asielinstroom Asielzoekers Verblijfsvergunningen

09 december 2015 | 21:59

Tekst: Flip van Dyke

Er bestaan nog steeds grote misverstanden over de definities asielzoekers, asielinstroom en wat dit betekent voor het aantal verblijfsvergunningen. Verwarring alom. In dit artikel -eigenlijk in één tabel- vat dat in een keer samen. Ik geef de componenten van de asielinstroom en bereken o.g.v. het aantal asielzoekers hoeveel verblijfsvergunningen dat oplevert. Tevens ook in de tabel het aantal tweede en vervolg aanvragen. Alles dus in één tabel. Ik bespreek de instroom, verblijfsvergunning en het jaar 2015.

Ineke van der Valk: Dutch Islamophobia

08 december 2015 | 14:14

Na de boeken Islamofobie en Discriminatie (2012) en Monitor Moslim Discriminatie (2015) is er nu van de hand van Ineke van der Valk een Engelstalig boek verschenen over islamofobie in Nederland. Het boek Dutch Islamophobia gaat voor een Engelstalig publiek in op islamofobie en discriminatie van moslims. Van der Valk is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Zij doet onderzoek naar discriminatie en extremisme, de laatste jaren vooral naar islamofobie.

Toename van moslimdiscriminatie en van racistische en antisemitische incidenten

08 december 2015 | 08:24

In 2014 zijn 2764 incidenten met een racistisch karakter gemeld. Het aantal racistische incidenten nam hiermee met 26% toe in vergelijking met 2013. Hiermee wordt de trend van de afgelopen jaren voortgezet. Onder de incidenten werden 142 incidenten van moslimdiscriminatie aangetroffen. Dat is vier keer hoger dan in 2013 toen voor het eerst 35 incidenten werden geregistreerd.

Dat blijkt uit de Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland die door het Verwey Jonker Instituut in opdracht van de Anne Frank Stichting is opgesteld.

Door een ander bestempeld worden als Marokkaan of moslim is een vorm van uitsluiting

04 december 2015 | 12:57

Dat een ander je bestempelt als Marokkaan doet óók pijn als je jezelf Marokkaan noemt. Er is een waaier aan redenen waarom hoger opgeleide Marokkaanse Nederlanders zich (soms) als ‘Marokkaan’ identificeren, maar dit gaat voor henzelf bijna altijd als vanzelfsprekend samen met het feit dat ze ‘uiteraard’ ook Nederlander zijn. En dan doet het pijn als dat door een ander ontkend wordt. Door een ander bestempeld worden als Marokkaan of moslim is in Nederland een vorm van uitsluiting.

Dat stelde Marieke Slootman in de speech die ze hield nadat ze op 26 november de prijs had gekregen voor het beste sociologische proefschrift van 2013 en 2014. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV). Slootman ontving de prijs voor haar proefschrift Dutch Soulmates - Reinvention of ethnic identification among higher educated second generation Moroccan and Turkish. Daarin onderzoekt ze hoe maatschappelijk succesvolle, opwaarts mobiele Marokkaanse en Turkse Nederlanders hun etnische identiteit ‘heruitvinden’. ‘Het is een knap opgezet onderzoek, soepel uitgevoerd, subtiel geïnterpreteerd, uitmondend in evenwichtige conclusies en met liefde opgeschreven,’ aldus de jury. Hieronder haar speech.

Het gelijk van Flip van Dyke

03 december 2015 | 12:22

Twee weken geleden liet het CBS weten dat er in oktober sprake was van een recordaantal asielaanvragen. Het bericht werd kritiekloos overgenomen door de ganse pers en door politici.

Was er dan niemand die een vraagteken plaatste bij het CBS-bericht? Jawel, er was één blogger, Flip van Dyke, die het CBS niet geloofde.

Volgens Van Dyke, die al sinds 2009 in zijn blogs de feiten over immigratie en emigratie checkt, was het CBS-bericht grote onzin. Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans van de Volkskrant ging de feiten checken en kon niet anders dan concluderen dat Van Dyke gelijk heeft. Het CBS, en de IND die de cijfers aanlevert, belazeren de boel.

Gesloten grenzen verminderen migratie niet

24 november 2015 | 16:38

Gesloten grenzen of andere beperkingen in het vrije verkeer van mensen verminderen emigratie op de lange termijn niet, terwijl open grenzen niet noodzakelijkerwijs leiden tot een grootschalige migratie. Dat is één van de belangrijkste conclusies van het proefschrift van Simona Vezzoli, dat ze op vrijdag 20 november verdedigde aan de Universiteit Maastricht. Ze onderzocht de invloeden van grensregelingen en onafhankelijkheid op korte- en lange termijn migratiebewegingen in het Caribisch gebied. “Het idee dat iedereen uit ontwikkelingslanden zou vertrekken als ze de mogelijkheid hebben, is niet op wetenschappelijk bewijs gestoeld. Het illustreert eerder de angst in landen van bestemming”, aldus Vezzoli.

Moslimjongeren hebben vooral moeite met zionisten

05 november 2015 | 20:20

Over Joden en de Joodse religie zeggen islamitische jongeren veelal neutraal of positief te denken. Daarentegen zijn de beelden en ideeën van islamitische jongeren over zionisten voornamelijk negatief en zijn veelal gerelateerd aan het conflict tussen Israël en Palestijnen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Anne Frankstichting. Met dit onderzoek werd een vervolg gegeven aan een eerder onderzoek dit jaar (Antisemitisme onder jongeren in Nederland) waaruit bleek dat 12 procent van de moslimjongeren 'niet zo positief' is over Joden. Uit hetzelfde onderzoek bleek overigens ook dat de groepen niet-gelovige en christelijke jongeren die 'niet zo positief' waren over moslims, Turken en Marokkanen vele malen groter waren.

Nederlanders zijn minst gastvrij voor vluchtelingen

28 oktober 2015 | 14:25

Nederlanders denken negatiever over vluchtelingen en de vluchtelingencrisis dan andere Europeanen.

Eénderde van gemeenten heeft onvoldoende capaciteit om radicalisering aan te pakken

13 oktober 2015 | 09:41

Een inventarisatie onder 49 gemeenten laat zien dat bijna een derde van hen aangeeft nog onvoldoende capaciteit te hebben om radicalisering aan te pakken. Gemeenten hebben behoefte aan een goed netwerk van lokale organisaties en sleutelfiguren om radicalisering te signaleren en tegen te gaan. Omdat nooit één enkele factor zorgt dat iemand radicaliseert, is goede samenwerking tussen gemeenten professionals en maatschappelijke organisaties cruciaal. Dat schreef minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gisteren in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar de oorzaken van radicalisering (triggerfactoren) en een quickscan onder gemeenten.

Nieuwe website Polderislam.nl biedt inzicht in organisatie van islamitisch Nederland

11 september 2015 | 15:01

Vandaag wordt om 15.00 uur de website polderislam.nl gelanceerd. Deze site biedt achtergrondinformatie over moslims, islamitische stromingen en de institutionalisering van de islam in Nederland. Ook is er aandacht voor het islamdebat, moslimdiscriminatie en overheidsbeleid. De site is een initiatief van Roemer van Oordt en Ewoud Butter, beiden verbonden aan Republiek Allochtonië.

Overzicht van Radar: discriminatie in de eerste helft van 2015

09 september 2015 | 09:54

De Rotterdamse antidiscriminatievoorziening Radar heeft een notitie gepresenteerd waarin discussies, voovallen en ontwikkelingen worden weergegeven die in de eerste helft van 2015 van invloed waren op het discriminatiebeeld in Nederland. Nieuw onderzoek naar moslimdiscriminatie en antisemitisme, etnisch profileren door de politie, de vluchtelingencrisis, gendergelijkheid in de participatiesamenleving en discriminatie in de media komen aan bod. Daarnaast worden een aantal opmerkelijke casussen en ontwikkelingen in het overheidsbeleid besproken.

De grootste groep immigranten wordt gevormd door.....

08 september 2015 | 20:02

...in Nederland geboren personen die terugkeren naar Nederland. Deze groep vormt al jaren de grootste groep immigranten. In 2014 waren zij met 29 duizend personen goed voor 16 procent van de immigratie. Daarnaast kwam 13 procent uit Polen. Immigranten uit Syrië, Duitsland en de voormalige Sovjet-Unie vormden elk 4 tot 5 procent van het totaal in 2014. De grootste stijging in het aantal immigranten kwam op naam van de Syriërs. Hun aantal steeg van 2 duizend in 2013 naar bijna 9 duizend in 2014. Voorlopige cijfers geven aan dat deze stijging zich in 2015 voortzet.

Zowel de immigratie als de emigratie bereikte een recordhoogte in 2014. Er werden 183 duizend immigranten bijgeschreven in het bevolkingsregister, en bijna 148 duizend emigranten verlieten ons land. Per saldo nam de bevolking in 2014 door migratie met 35 duizend personen toe. Dat meldt het CBS.

Jongeren met niet-westerse achtergrond niet vaker seksueel misbruikt dan autochtone jongeren

01 september 2015 | 08:02

Het seksueel misbruik van jongeren in Nederland met een niet-westerse achtergrond lig niet hoger dan het misbruik van autochtone jongeren. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek dat Pinar Okur op woensdag 2 september verdedigt aan Tilburg University.

Segregatie neemt toe in Europese steden

22 augustus 2015 | 09:33

In steeds meer Europese steden is sprake van ruimtelijke segregatie. Arm en rijk wonen steeds verder uit elkaar. Dit kan funest zijn voor de sociale stabiliteit en de competitiekracht van steden, blijkt uit de vergelijkende studie Socio-Economic Segregation in European Capital Cities.

In de Volkskrant vandaag wordt er een stad uitgelicht: Amsterdam.

Hebben eigen voorzieningen van migranten toekomst?

17 augustus 2015 | 08:28

De discussie is inmiddels al zo'n 40 jaar oud, maar nog steeds actueel: vormen initiatieven als islamitische scholen, migrantenorganisaties (zelforganisaties), huiswerkbegeleidingsprojecten e.d. een brug naar de samenleving of werken ze segregatie in de hand?
Misschien is de vraag in hoeverre deze organisaties en initiatieven nog van nut zijn voor de tweede en de derde generatie relevanter. Dat stelt Ewoud Butter.

Welke landen zijn het onveiligste vanwege politiek en terroristisch geweld?

11 augustus 2015 | 12:10

De daders en slachtoffers van politiek geweld of terroristisch geweld zijn vooral te vinden in het Midden-Oosten (Irak, Syrië, Jemen, Israel/Palestina, Jordanië, Libanon), Zuid-Azië (Afghanistan, Pakistan), Noord-Afrika en de Sub-Sahara (Soedan, Mali, Libië, Tsjaad, Somalië, Nigeria, Centraal Afrikaanse Republiek en Congo). Westerse landen zijn het veiligste, al is in 7 Europese landen wel sprake van een groeiend risico op terroristische aanslagen. Het gaat voornamelijk om terroristisch, islamitisch geïnspireerd geweld.
Dat stelt verzekeraar Aon die in samenwerking met The Risk Advisory Group een kaart samenstelde waarop je de risico's per land en per regio kunt zien. Uit eerder onderzoek van het Institute for Economics and Peace (IEP) bleek dat het aantal slachtoffers van terroristisch geweld in 2013 vooral door de Syrische burgeroorlog toenam van 11.133 in 2012 tot 17.958 in 2013. Moslim extremisten maken wereldwijd verreweg de meeste slachtoffers, voornamelijk geconcentreerd in het Midden-Oosten, Noordelijk Afrika en Zuid-Azie. In andere regio's in de wereld gaat het volgens IEP vaker om terroristische organisaties met politieke, nationalistische of separatistische motieven.

Wel of geen aandacht voor etniciteit?

10 augustus 2015 | 09:44

Werkt het stereotypering in de hand wanneer in wetenschappelijk onderzoek de focus wordt gelegd op etniciteit? Drie experts geven hun visie op de website van het Kennisplatform Integratie en Samenleving: onderzoeker Marianne Cense van Rutgers, hoogleraar antropologie Amade M'charek en Marjolijn Distelbrink van Verwey-Jonker Instituut.

Onderzoek naar PVV-stemmers: schokkende resultaten

02 juli 2015 | 09:41

Tekst: Ewoud Butter

Het onderzoek dat Motivaction vorig jaar onder moslimjongeren deed in opdracht van Forum bevatte 'serieuze tekortkomingen'. Die conclusie van onderzoeksbureau Labyrinth deze week was niet echt een verrassing.

Goed onderzoek kan helpen de werkelijkheid beter te begrijpen, maar slecht onderzoek of onvolledig onderzoek biedt vooral schijnwerkelijkheden en kan groepen ten onrechte stigmatiseren.

Update van overzicht van incidenten rond moskeeen

23 juni 2015 | 20:09

Vandaag werd bekend dat een moskee i Roermond is bedreigd met een aanslag. Vormen van geweld tegen moskeeen komt geregeld voor.
Van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland heeft meer dan een derde (39 %) in de afgelopen tien jaar te maken gehad met één of vaak meerdere voorvallen van discriminatoire agressie en geweld.
Van de 84 moskeeorganisaties die een vragenlijst over tegen hen gerichte agressie hebben ingevuld, heeft twee derde (68 %) verschillende vormen van agressie meegemaakt en een derde (32 %) niet.

Hieronder een update van de lijst met incidenten die bij Republiek Allochtonië bekend zijn. Of in alle gevallen ook daadwerkelijk sprake is van moslimhaat is niet zeker, omdat de daders en hun motieven vaak onbekend blijven. Dat geldt ook bij andere vormen van hatecrime.

Onderzoek naar antisemitisme onderstreept noodzaak van onderzoek naar ook andere vormen van discriminatie

17 juni 2015 | 13:52

Uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van het Verwey-Jonkerinstituut blijkt dat een klein deel van de jongeren duidelijk negatieve gevoelens heeft over Joden in Nederland. Dat percentage ligt het hoogst onder moslimjongeren: 12 procent.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat christelijke en niet-gelovige jongeren veel vaker niet zo positief denken over Nederlandse moslims dan islamitische jongeren denken over Joden in Nederland.

Roma en moslims zijn minst getolereerde minderheden in 7 Noordeuropese landen

10 juni 2015 | 10:46

Dat blijkt uit onderzoek door het Britse YouGov. Denemarken en Finland zijn het minst tolerant. Zweden, Noorwegen en Duitsland zijn gemiddeld het tolerantste.

'Het begrip 'sharia' wordt door de media geframed'

10 juni 2015 | 10:10

Wie een Nederlandse krant openslaat denkt al snel dat sharia een rechtssysteem is dat steniging en handen afhakken oplegt. De meeste Nederlandse imams denken echter heel anders over sharia. Ook bij de term jihad hebben de imams hele andere associaties. Dat blijkt uit onderzoek van Gemme Burger die concludeert dat het woord sharia in de Nederlandse media wordt geframed.

Nederlandse politie discrimineert op grote schaal op ras

09 juni 2015 | 09:20

Nederlandse agenten maken zich op grote schaal en structureel schuldig aan discriminatie op basis van afkomst of ras. Dat komt volgens onderzoek van antropoloog Paul Mutsaers omdat politiemensen de grote mate van vrijheid die ze hebben gekregen, niet volgens de regels gebruiken.

Mutsaers liep anderhalf jaar met agenten mee op drie plaatsen in Nederland, interviewde ruim tachtig agenten in vijftien grote steden en liet twintig agenten dagboeken bijhouden. Hij promoveert deze week.

Minstens 60% van Syriëgangers vertrok met psychische problemen

08 juni 2015 | 08:39

Van minstens zestig procent van de Nederlanders die naar Syrië is vertrokken, blijkt uit politiedossiers dat ze psychische problemen hebben. Vaak waren deze problemen er al voordat ze radicaliseerden.
Een op de vijf Syriegangers kampt met ernstige gedragsproblemen of heeft een officieel vastgestelde stoornis, zoals schizofrenie of een psychose. Dat heeft de Landelijke Eenheid van de politie laten weten op grond van onderzoek naar de politiedossiers van 140 geradicaliseerde moslimjongeren.

Volgens de politieonderzoekers is het een grote misvatting om te denken dat Syriëgangers intelligente mensen zijn die worden gedreven door ideologie. Terreurgroepen als IS trekken volgens hen ook mensen aan die ideologisch gezien verre van sterk zijn onderlegd.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat veel geradicaliseerde moslimjongeren uit gebroken gezinnen komen en als kind al gedragsstoornissen hadden.

Onderzoek naar religieuze identiteitsontwikkeling van strenggelovige moslimjongeren

02 juni 2015 | 10:14

Het verwerven van kennis, betrokkenheid bij de eigen religieuze gemeenschap en het gehoorzamen van Allahs geboden zijn voor „orthopraxe” islamitische jongeren belangrijke onderdelen van hun religieuze identiteit. Dat stelt onderzoekster Elsbeth-Visser in haar proefschrift.

"We gunnen autochtone Nederlanders meer dan migranten"

17 mei 2015 | 10:54

"Het is al langer bekend dat er grenzen bestaan aan het solidariteitsgevoel met etnische minderheden. Dat is in Nederland niet veel anders. Ook wij maken onderscheid naar etnische afkomst. Kort gezegd: we gunnen autochtone Nederlanders meer dan migranten."

Dat schrijven Tom van der Meer en Tim Reeskens in Trouw. Over het relatieve belang van die 'gun-kloof' in vergelijking weten we nog maar weinig. Ook is het de vraag of werkloze Nederlanders uit etnische minderheidsgroepen in staat zijn om de gun-kloof te overbruggen, zelfs wanneer ze zich gedragen als rolmodel.

Nederlanders positiever over homoseksualiteit en transgenders

11 mei 2015 | 09:38

Over het algemeen staan Nederlanders in vergelijking met andere Europese landen relatief positief ten opzichte van lesbiennes, homo's, transgenders relatief positief (8% is negatief). Als het om zichtbare intimiteit tussen twee mensen van dezelfde sekse gaat, zijn Nederlanders minder positief (28% heeft meer moeite met twee hand-in-hand lopende mannen, 35% vindt twee zoenende mannen in het openbaar aanstootgevend).

Vrouwen, 70-minners, hoger- opgeleiden, niet-religieuzen en PvdA/vvd/gl/sp/D66-stemmers zijn relatief positief. Groepen waarin het percentage met een negatieve houding minstens twee keer zo hoog ligt als onder de algemene bevolking zijn 70-plussers, beslist religieuze mensen en mensen die op de ChristenUnie of overige kleine partijen stemmen.

Remco Raben, bijzonder hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis

11 mei 2015 | 09:17

Dhr. dr. Remco Raben (1962) is per 1 mei benoemd tot bijzonder hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Indisch Herinneringscentrum.

Arabist Hans Jansen overleden

05 mei 2015 | 21:01

Arabist, Geen Stijl columnist en PVV Europarlementarier Hans Jansen is vanochtend op 72-jarige leeftijd overleden. Afgelopen zondag werd hij getroffen door een herseninfarct.

Hans Jansen was bijzonder uitgesproken. Door zijn heldere taalgebruik, zijn hyperbolen en gevoel voor humor, was hij een graag geziene gast in talkshows.

Nederlanders: eigen mensenrechten eerst

02 mei 2015 | 11:21

De Nederlandse bevolking steunt in grote meerderheid universele mensenrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, maar zodra er concrete voorbeelden worden genoemd, blijkt die steun oppervlakkig.

Zo zegt 79 procent van de ondervraagden dat mensen in Nederland in alle gevallen recht hebben op basisbehoeften als voldoende eten, dak boven het hoofd en gezondheidszorg hebben, maar minder dan de helft vindt dat asielzoekers daar ook recht op hebben.

65 procent van de onderzochte Nederlanders beweert in alle gevallen tegen discriminatie te zijn, maar slechts een derde vindt dat werkgevers een vrouw niet mogen weigeren tijdens een sollicitatie als zij zwanger is.

Een meerderheid is voor het recht op vrijheid van meningsuiting, maar slechts een kwart vindt dat moslims het recht hebben om op straat korans uit te delen. Ook vindt maar een kwart dat uitspraken van Wilders over de Koran door de beugel kunnen.

Polen en Bulgaren ervaren vaker discriminatie en doen het beter op arbeidsmarkt

28 april 2015 | 11:23

Eind 2010 ervaarde 17 procent van de Bulgaren in Nederland discriminatie, begin 2013 was dat toegenomen tot 66 procent. Onder de Polen steeg dit percentage van 39 naar 49 procent.
Ondanks de crisis steeg de arbeidsparticipatie van Polen van 78 tot 81 procent. Meer Polen kregen een vast contract en een kwart van de Polen werkt langer dan 40 uur per week.
Van de Bulgaren werkt 37 procent, en de meeste Bulgaren verklaren minder dan 10 uur werken. Het SCP noemt de situatie onder Bulgaren dan ook “zorgelijk”.
81 procent van de Poolse groep is tevreden in Nederland, maar onder Bulgaren zakte het aandeel tevredenen van 71 naar 45 procent.

De conclusies staan in het rapport Langer in Nederland van het SCP, dat vandaag verschijnt.

Vijf mythen over islamofobie – Deel 6: Naar een onderzoeks- en discussieagenda

28 april 2015 | 10:20

Tekst: Martijn de Koning

Het moge helder zijn dat een groot deel van de kritek in het publieke debat op het begrip islamofobie volstrekte onzin, vaak lachwekkend is of zelf islamofoob van aard is. En al zouden er duizenden moslims in Europa zijn die niet-moslims aanvallen, dan nog is het een aantasting van de burgerrechten van individuele moslims als die daden gebruikt worden om een onderscheid te maken tussen enerzijds alle moslims en andere burgers. Het gaat dan bij onderzoek naar islamofobie ook niet zozeer om het beschermen van religie, maar om het beschermen van de burgerrechten van iedereen dus ook moslims. Iedere andere suggestie is in feite onzinnig en aangezien het al zo vaak is weerlegd ook gewoon leugenachtig. Kritiek op islam is geen probleem zolang het niet neerkomt op het demoniseren van moslims en/of het maken van onderscheid tussen moslims en anderen.

Het aantal asielzoekers.........neemt af

24 april 2015 | 10:46

Op grond van berichten in de media, de recente bedbadbrood-crisis en vooral de discussie over de (boot)vluchtelingen ontstaat het beeld dat er sprake is van een toename van het aantal asielzoekers.

Discrimineren? Dat doen de anderen. Een selectie van artikelen over discriminatie

15 april 2015 | 10:20

Valt het mee of valt het tegen met discriminatie in Nederland?

Een selectie van artikelen die de afgelopen jaren op Republiek Allochtonië zijn verschenen over discriminatie in Nederland.

‘Gatekeepers’ obstakel voor onderzoek onder niet-westerse jongeren

01 april 2015 | 14:50

Door: Roemer van Oordt

Het is moeilijk om onderzoek te doen onder jongeren met hun roots elders, vooral als die niet-westers zijn. Dat geldt zeker voor moslimjongeren: de toegang tot die onderzoeksgroep is beperkt, al helemaal als het gaat over ‘gevoelige’ zaken als seksualiteit. Dat stelt Daphne van de Bongardt van de Universiteit Utrecht. Zij is één van de drijvende krachten achter Project STARS; het eerste grootschalige landelijke onderzoek naar de ontwikkeling van romantische relaties en seksualiteit onder jongeren tussen de 11 en 18 jaar. Op 17 april verdedigt zij haar hieruit voortgekomen proefschrift: “Developing adolescent sexuality in context: Relations with parents and peers.”

Jaarverslag MDI: 1. antisemitisme 2. anti-zwart racisme en 3. moslimdiscriminatie

20 maart 2015 | 11:47

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) heeft begin deze maand voor het jaarverslag 2014 uitgegeven.

In het afgelopen jaar kreeg het MDI de meeste meldingen over uitingen van antisemitisme, gevolgd door anti-zwart racisme en moslimdiscriminatie. De daders van antisemitisme zijn volgens het MDI vooral 'moslims' of 'links'.

Ewoud Butter las het jaarverslag en vergeleek de cijfers van het MDI met die van de afgelopen 14 jaar.

Bijna tweederde docenten getuige van moslimdiscriminatie in de klas

17 februari 2015 | 11:23

Meer dan helft van de docenten (61%) is het afgelopen jaar getuige geweest dat leerlingen grievende opmerkingen maakten over moslims of zich fysiek uitten tegen moslims. Daarmee komt moslimdiscriminatie vaker voor dan antisemitisme (36%) of discriminatie van christenen (30%), maar minder vaak dan discriminatie van homoseksuelen (77%). Een meerderheid van deze docenten (83%) was getuige van grievende opmerkingen over de islam en moslims in het algemeen.

Dat blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM onderzoek deed naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Hierbij werd samengewerkt met de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam.

EER: baanbrekende theorie

13 februari 2015 | 16:47

Anne Pols, van beroep journalist en inmiddels met pensioen, hield zich in haar werkzame leven vooral met sociale economie en werkgelegenheid bezig. Daarbinnen had natuurlijk de positie van vrouwen haar belangstelling, ook van allochtone vrouwen. Geconfronteerd met het boek 'EER' vraagt zij zich af hoe onderzoekster Bea Lalmahomed ertoe kwam dit boek te schrijven. En vooral: deze baanbrekende theorie te ontwikkelen, die ruime bekendheid moet krijgen.

Jongeren die geïntegreerd zijn, zijn gevoeliger voor uitsluiting en (vermeende) discriminatie

12 februari 2015 | 23:43

Onderzoeker Marion van San poneerde in een artikel in De Standaard onder andere de hypothese dat juist jongeren die goed geïntegreerd zijn een groter risico lopen om te radicaliseren. Haar stuk leidde tot verschillende reacties in De Standaard.

Van San kreeg van De Standaard echter niet meer de gelegenheid om op haar beurt te reageren op de reacties die de krant op haar stuk had geplaatst. Om te voorkomen dat het debat nu stokt, hieronder de reactie van Marion van San, die ze eerder op haar facebookpagina publiceerde.

Geradicaliseerde jongeren zijn niet alleen maar slachtoffers van een samenleving die hen niet accepteert

12 februari 2015 | 23:14

Tekst: Marion van San

Dat jongeren die vanuit Europa naar Syrië vertrekken vooral slachtoffers zijn van een samenleving die hen niet accepteert, is een stelling die niet door de empirie wordt ondersteund. Hoe beter jongeren geïntegreerd zijn, hoe groter juist de kans is dat zij radicaliseren. Dat stelt onderzoeker Marion van San.

Opnieuw toont onderzoek aan dat allochtone verdachte zwaarder gestraft wordt

29 januari 2015 | 11:31

Uit onderzoek van de universiteit van Leiden blijkt dat allochtone verdachten vaker een gevangenisstraf krijgen dan autochtone verdachten. Ook zijn de celstraffen voor de allochtone verdachten langer dan die voor hun autochtone criminele collega's.

Tsunami van Bulgaren en Roemenen blijft uit

28 januari 2015 | 11:46

Sinds 1 januari 2014 kunnen Bulgaren en Roemenen in Nederland zonder werkvergunning als werknemer aan de slag.
De PVV, de SP hadden gewaarschuwd voor een massale instroom van Oosteuropeanen en minister Lodewijk Asscher sprak over over een 'code oranje'.

Vandaag heeft het CBS bekend gemaakt dat sinds 1 januari 2014 een paar duizend Bulgaren en Roemenen meer naar ons land zijn gekomen om te werken. Ten opzichte van de vele duizenden Polen die elk jaar naar ons land komen, is hun aantal gering.

Asscher laat uitgebreid onderzoek doen naar Turks Nederlandse jongeren

28 januari 2015 | 08:08

Minister Lodewijk Asscher heeft gisteren de Tweede Kamer geschreven dat hij uitgebreid onderzoek laat uitvoeren naar de opvattingen van Turks-Nederlandse jongeren.

Hoe migranten omgaan met discriminatie. Radicaliseren, terugtrekken of verdragen?

16 januari 2015 | 08:33

Tekst: Jurriaan Omlo

"Toen vorig jaar hier die auto’s in de fik werden gestoken, vroeg een collega: ´Waarom doen jullie dat nou? Waarom steken jullie al die auto’s in de fik?´
Ik zei: ´Waarom eet jij elke dag tien kilo kaas?´
Dus toen keek hij me aan en zei: ´Ik eet helemaal geen kaas.´
Ik zei: ´Waarom denk je dat ik weet waarom Marokkanen auto’s in de fik steken?” (Omlo, 2011).

Discriminatie wordt vaak geassocieerd met kwaadaardige, gewelddadige en haatdragende vormen van sociale uitsluiting. Maar migranten en hun kinderen ervaren hiernaast ook vaak meer indirecte, onbedoelde en subtiele vormen van uitsluiting waarin de boodschap doorklinkt dat zij anders zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van grapjes en impliciete vooroordelen. Impliciete uitsluiting komt eveneens naar voren wanneer er van hen verwacht wordt dat zij zich moeten verantwoorden voor misstanden binnen hun etnische of religieuze gemeenschap (Omlo, 2011). Dit laatste zal na de recente aanslagen in Parijs niet minder zijn geworden. Maar hoe gaan zij eigenlijk om met dergelijke verwachtingen? Of breder geformuleerd, hoe gaan migranten en hun kinderen om met discriminatie en andere vormen van uitsluiting?

Factcheck: welk percentage van de terroristische aanslagen in Europa is islamitisch geïnspireerd?

15 januari 2015 | 16:24

'Niet alle moslims zijn terroristen, maar de meeste terroristische aanslagen worden wel door moslims gepleegd' is een uitspraak die in allerlei varianten vaak gehoord of gelezen kan worden. Maar, klopt dit ook?

In Europa in ieder geval niet. Daar worden de meeste terroristische aanslagen door andere terroristische groepen (seperatisten, linkse of rechtse terroristen) gepleegd.

Wat zijn de feiten? Steeph van het weblog Sargasso zette de cijfers op een rij.

Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen vaker naar de huisarts

14 januari 2015 | 09:59

Oudere Nederlanders van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse komaf gaan, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, significant vaker naar de huisarts dan autochtone Nederlanders – respectievelijk 6,6, 6,8 en 7,4 tegen 6,3 keer in 2010. Zij krijgen ook vaker een recept mee, maar maker minder gebruik van fysiotherapie (met uitzondering van Surinamers). ‘De eerder geconstateerde verschillen in gezondheid van ouderen van etnische minderheden leidt niet tot een frequenter gebruik van de gezondheidszorg. Nader onderzoek is nodig om deze verschillen te interpreteren,’ aldus Ilona Verhagen en haar collega’s van het UMC Utrecht.

Moslimhaat: minstens 174 moskeeen hebben te maken gehad met één of meerdere incidenten

16 december 2014 | 17:16

Van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland hebben in ieder geval 174 moskeeën in de afgelopen 10 jaar te maken hebben gehad met één of vaak meerdere ‘incidenten’. Dat blijkt uit onderzoek naar discriminatoire agressie gericht tegen moskeeën door dr. Ineke van der Valk van de Universiteit van Amsterdam.

Zo laat zij weten in een persbericht. Hieronder het vervolg van dit persbericht.

SCP: Nederland kent een ‘zachte’ tweedeling

12 december 2014 | 12:42

De Nederlandse bevolking valt op grond van de hulpbronnen waar mensen over beschikken in zes groepen uiteen. Vier groepen zijn goed af, en daartoe behoort ruim 70% van de bevolking. Twee andere groepen (bijna 30%) hebben minder hulpbronnen. Hierdoor is in Nederland sprake van een ‘zachte’ tweedeling. De etnische tegenstelling is hierbij het meest urgent. Dat valt te lezen in het laatste cluster van het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag is verschenen.

Creëert generiek beleid ook een gelijk speelveld?

12 december 2014 | 08:46

Hoe effectief is het generieke arbeidsmarktbeleid voor mensen met een niet-westerse achtergrond? Zolang door middel van generieke interventies alleen de 'harde en softe skills' van alle kandidaten gelijktrekken worden, blijft het speelveld voor allochtone en autochtone kandidaten ongelijk.

RADAR reageert op een recent SCP onderzoek naar de toegang tot de arbeidsmarkt van niet- westerse werkzoekenden in zes grote gemeenten.

Driekwart van Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft discriminatie ervaren

11 december 2014 | 14:45

Van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft driekwart in het afgelopen jaar ten minste een maal discriminatie ervaren (cijfers 2013). Dit geldt voor twee derde van de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Onderzoek voor de periode 2002-2011 laat zien dat migranten somberder zijn geworden over het maatschappelijk klimaat ten aanzien van migrantengroepen. Binnen migrantengroepen zijn het vooral de hoger opgeleiden en jongeren die somber zijn over het maatschappelijk klimaat in Nederland. Dit staat wel bekend als de integratieparadox.

Dat staat in hoofdstuk 9 Segmentatie langs etnische grenzen, dat vandaag als onderdeel van het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 verschijnt en zich in het bijzonder richt op de positie van de vier grootste niet-westerse migrantengroepen (personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse origine).

Lichte toename racistische incidenten. Afstand tussen PVV en extreemrechts neemt af

09 december 2014 | 14:40

Bij de politie, het OM en de rechtbanken zijn in 2013 in totaal 2189 incidenten met een racistisch karakter gemeld. Dit betekent een toename van 5% ten opzichte van vorig jaar. Tweederde van de daders van zowel racistische als antisemitische incidenten is autochtoon.
Het aantal racistische en vooral het aantal antisemitische scheldincidenten nam af ten opzichte van eerdere jaren. De antisemitische scheldincidenten zijn voor een belangrijk deel voetbalgerelateerd. Het aantal incidenten van intentioneel antisemitisme nam iets toe tot 61 incidenten.
In 2013 zijn er 150 incidenten van moslimdiscriminatie geregistreerd. Het gaat hierbij voornamelijk om scheldincidenten (115) en daarnaast om 35 incidenten van intentionele moslimdiscriminatie.
De afstand tussen klassiek extreemrechtse formaties en de PVV is afgenomen.

Koppel etniciteit en opvattingen over homoseksualiteit niet te snel aan elkaar

08 december 2014 | 10:47

We moeten heel terughoudend moeten zijn met het trekken van conclusies uit de samenhang tussen opvattingen over homoseksualiteit en etnische afkomst. Iemands ideeën over homoseksualiteit worden namelijk niet veroorzaakt door de etnische achtergrond van die persoon.

Onderzoek in regio Rijnmond naar moslimhaat

25 november 2014 | 10:14

In de regio Rotterdam-Rijnmond gaat onderzoek gedaan worden naar islamofobie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Antidiscriminatiebureau RADAR en de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR). Het onderzoek wordt onder andere gedaan onder zo'n dertig moslimorganisaties in de regio.

Volgens directeur Cyriel Triesscheijn van RADAR. is er in vergelijking met antisemitisme (Jodenhaat) maar weinig aandacht voor moslimhaat.

EO-onderzoek: 80% van Nederlanders geen behoefte aan contact met moslims

22 november 2014 | 13:19

80% van Nederlandse bevolking heeft geen of nauwelijks contact heeft met
het islamitische deel van de bevolking (5% van de gehele bevolking) en heeft daar ook helemaal geen behoefte aan. Tegelijkertijd blijkt dat met name persoonlijk contact met moslims bijdraagt aan een beter begrip van de Islam en positievere houding ten aanzien van deze religie.

Twee op de drie Nederlanders voelt zich bedreigd door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Eén op de vijf Nederlanders voelt zich persoonlijk bedreigd door de islam.

Dat valt op te maken uit onderzoek dat in opdracht van de Evangelisch Omroep (EO) is uitgevoerd. De EO heeft het onderzoek na de zomer uitgevoerd na de opkomst van terreurgroep IS. Volgens de omroep gaat het om een representatieve steekproef onder ruim duizend Nederlanders. Het onderzoek werd uitgevoerd door bureau Panelclix.

Dat ding van Motivaction is niet eens fout

18 november 2014 | 14:13

Tekst: Orhan Agirdag

Wanneer natuurkundige Wolfgang Pauli naar zijn mening werd gevraagd over een paper dat zeer vaag was en heel wat methodologische tekortkomingen had, was zijn fameuze repliek hierop: ‘Das ist nicht einmal falsch’ (Dat is niet eens fout). Want alle onderzoeken kunnen fouten bevatten. Het ‘ding’ dat voorgesteld is door marketingbureau Motivaction is inderdaad niet eens fout. Ik spreek hier bewust over het ‘ding’, want hoe noem je iets dat 80% procent van de Turkse Nederlanders als ISIS-fanaten voorstelt? Zeker geen onderzoek, en al zeker geen wetenschappelijk verantwoorde studie. Dat het ding toch uitvoerig behandeld wordt door de Nederlandse media, wijst uit hoe data-ongeletterd we zijn.

Beschouw Turkse islamitische organisaties niet als probleem, maar als bondgenoten!

18 november 2014 | 14:00

Afgelopen vrijdag reageerde Thijl Sunier in een artikel op dit blog van redacteuren Ewoud Butter en Roemer van Oordt niet blij te zijn met de manier waarop minister Asscher in zijn brief aan de Kamer inhoud gaf aan de bevindingen uit het onderzoeksrapport dat hij samen met Nico Landman schreef over Turkse islamitische organisaties in Nederland. Gisteren gaven beide onderzoekers in onderstaand opiniestuk in NRC Handelsblad nogmaals glashelder aan zich daar niet in te kunnen vinden.

Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. De cijfers

16 november 2014 | 11:45

Hoeveel buitenlanders wonen er in Nederland? Hoeveel Nederlanders hebben ouders of voorouders die in het buitenland geboren zijn?
Welk percentage van de inwoners van Nederland heeft een Nederlands paspoort? 75%? 85%? Meer?

Hoeveel 'allochtonen' wonen er in Nederland? En welke herkomstgroep is het grootste? Zijn dat 'de Marokkanen', zoals de meerderheid van de Nederlanders volgens een recent onderzoek van Ipsos denkt, of is het een andere groep? Wonen er meer Spanjaarden of Somaliërs in Nederland? Is 1 op de 10 Nederlanders van Turkse afkomst? Of is het misschien 1 op de 25 of 1 op de 50?

In dit artikel zetten we de cijfers op een rij. Deze cijfers worden geregeld geactualiseerd. Dit gebeurde voor het laatst op 8 september 2016.

Veel kritiek op onderzoek van Forum en Motivaction naar moslimjongeren

12 november 2014 | 12:12

Gisteren publiceerden Motivaction en FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken het rapport Nederlandse moslimjongeren en de Arabische Herfst. Hieruit bleek onder andere dat jonge Turkse Nederlanders positief denken over IS en de deelname van Nederlandse moslims aan de gewapende strijd in Syrië en Irak.

Minister Asscher toonde zich verontrust over de resultaten. Op sociale media werden door Turkse jongeren vraagtekens gezet bij de kwaliteit van het onderzoek. Ook is er een petitie gestart. Hieronder de belangrijkste resultaten uit het onderzoek en enkele reacties.

Huwelijksmigratie veel lager dan altijd gedacht

31 oktober 2014 | 08:00

De huwelijksmigratie naar Nederland – inclusief zij die gaan samenwonen – is veel geringer dan altijd werd gesuggereerd, geroepen en gedacht, blijkt uit een rapport van het SCP dat woensdag is gepubliceerd. Jaarlijks zijn het 8.000 ‘importbruiden’ (m/v) en daar zitten bijvoorbeeld ook Duitsers bij.

Domweg gelukkig zijn in Oost :-)

16 oktober 2014 | 16:16

Door: Roemer van Oordt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had deze week eens een keer goed nieuws over landgenoten met Marokkaanse herkomst; zij zijn de meest gelukkige niet-westerse allochtonen in Nederland. Dat zegt natuurlijk niets. Ze kunnen zich alsnog vooral vreselijk ongelukkig voelen. En wie zou dat verbazen.

Allochtone jongeren krijgen andere diagnose in Jeugd GGZ

11 oktober 2014 | 10:51

Jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond worden in de kinder- en jeugdpsychiatrie anders gediagnosticeerd dan jongeren van Nederlandse herkomst. De problemen waarmee deze jongeren in de jeugd-ggz terecht komen vaker verklaard door relatie-, communicatie-, of omgevingsproblemen dan door een psychiatrische stoornis.

Het blijkt dat de kans om in de jeugd-ggz behandeld te worden voor psychische problemen kleiner is voor allochtone kinderen in vergelijking met hun autochtone leeftijdgenoten. Deze verschillen worden ook gevonden bij adolescenten, maar bij deze leeftijdsgroep zijn de etnische verschillen veel minder prominent dan bij kinderen.

Etnische websites van waarde voor jongeren

06 oktober 2014 | 09:06

Waarom bezoeken jongeren etnische websites? Omdat die voorzien in etnisch-specifieke behoeften. Deze behoeften liggen op het vlak van taal, godsdienst, geschiedenis, zeden en gewoonten, en culturele symbolen. De reikwijdte van de websites is niet beperkt tot Nederland, maar omvat ook de landen van herkomst. Via de etnische websites maken de jongeren zodoende deel uit van een wijdere virtuele etnische en transnationale gemeenschap.

Tot deze conclusie komt Jaswina Bihari-Elahi in haar proefschrift “Etnische websites, behoeften en netwerken.

Het aanhoudende wantrouwen tegen moslims

04 oktober 2014 | 17:36

"Mogelijk is de zorg over Turks-islamitische organisaties terecht, ik kan dat niet goed beoordelen. Wat ik wel een probleem vind, is de eenzijdige problematisering van de islam in Nederland, het aanhoudende wantrouwen tegen moslims, het vastzetten van gelovigen in een limbo van betrouwbaar/onbetrouwbaar en de onophoudelijke fantasieën over het islamitische Paard van Troje dat de samenleving zal ontwrichten."

Dat schrijft Sinan Çankaya naar aanleiding van het verschijnen van het onderzoek naar parallelle gemeenschappen.

Voor kinderen met Turkse en Marokkaanse achtergrond is Nederland het belangrijkste referentiekader

23 september 2014 | 08:12

Soms zou je wensen dat de verdediging van een promotieonderzoek niet in een academische setting maar in de Tweede Kamer plaatsvindt. Dat politici uit een neutrale bron te horen krijgen dat hun denken en handelen niet in de pas lopen met de realiteit. Het recente proefschrift Speaking of Home. Home and identity in the multivoiced narratives of descendants of Moroccan en Turkish migrants in the Netherlands van de Groningse godsdienstwetenschapper Femke Stock zou daar prima geschikt voor zijn geweest.

Agressie tegen moskeeën: moskeebestuurders aan het woord

19 september 2014 | 10:50

Door: Ineke van der Valk

21 september is op Europees niveau uitgeroepen tot Europese Dag tegen Islamofobie. Op een aantal plekken in Nederland vinden dit weekend informatie en protestbijeenkomsten plaats tegen intolerantie en islamofobie. Ter gelegenheid van deze dag worden op Republiek Allochtonië voorlopige resultaten van een onderzoek naar agressie tegen moskeeën bekend gemaakt. Zo blijkt onder andere dat tweederde van de 70 moskeeën die tot nu toe aan het onderzoek heeft meegewerkt, te maken heeft gehad met verschillende vormen van agressie.

Met deze informatie hoop ik tevens moskeebesturen die tot nu toe nog niet aan het onderzoek meewerkten, te motiveren om dit alsnog te doen. Zij kunnen zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar info@republiekallochtonie.nl.

Onderzoek naar jihadisten gevaarlijk noemen is wereldvreemd en onwetenschappelijk

15 september 2014 | 13:40

Er is een rijke traditie van wetenschappelijk onderzoek naar radicaliseringsprocessen, in talloze omgevingen. Radicaal, gewelddadig gedrag hoeft niet rationeel of regulier te zijn om verklaarbaar te zijn.

Tom van der Meer reageert op een column van Elma Drayer.

Journalisten vinden etniciteit vooral relevant bij negatief nieuws

10 september 2014 | 08:02

Moeten journalisten ‘politiek correct’ zijn? Wat zijn hun rechten en plichten als het gaat om het signaleren en weergeven van etnisch-culturele diversiteit? En hoe gaan ze om met de diversiteitsparadox?

Linda Duits las een onderzoeksartikel van Floris Müller en Renée Frissen en doet verslag.

De stoere aanpak van Marokkanen-deskundigen

29 juli 2014 | 15:20

Door: Mieke Komen

In zijn essay naar aanleiding van de aanpak van de zogenaamde Top-600 van hardnekkig jeugdcriminelen in Amsterdam pleit de antropoloog Hans Werdmölder voor straffen ‘die pijn doen’ en de inzet van ‘oud-mariniers’ (Trouw, 21 juni 2014). In zijn jaren geleden gepubliceerde boek Marokkaanse lieverdjes adviseerde hij jongens met delictgedrag voor straf terug te sturen naar Marokko.

Autochtone arbeider voelt zich achtergesteld en bedreigd door migranten en yuppen

03 juli 2014 | 13:02

Autochtone Amsterdammers uit Tuindorp Buik­sloot en Floradorp in Amsterdam-Noord voelen zich in de steek gelaten en achtergesteld: vooral migranten en yuppen bedreigen hun manier van leven en passen zich niet aan de gedragscodes van de buurt, zoals het groeten op straat en het bijdragen aan het gemeenschapsgevoel.

Dat blijkt uit onderzoek van Saskia Welschen in opdracht van de internationale non-gouvernementele organisatie Open Society Foundations, die zich onder meer bezighoudt met het bevorderen van de democratie en tolerantie.

Volgens recent onderzoek van het Amsterdamse O+S is Noord ook het stadsdeel waar etnische spanningen het afgelopen jaar toenamen.

Extra onderwijs voor kinderen met achterstand heeft amper effect

03 juli 2014 | 11:10

Onderwijsprogramma's tegen taal- en rekenachterstand bij allochtone kinderen en kinderen van laagopgeleide ouders hebben nauwelijks effect.

Dat schrijven drie onderzoekers van de Radboud Universiteit in het Tijdschrift Mens en Maatschappij. Zij analyseerden de Cito-scores van ruim vierduizend kinderen in groep 2 en 5, schrijft Spits.

Minder ervaren dreiging bij meer inter-etnisch contact

18 juni 2014 | 22:27

Anders dan vaak wordt beweerd zijn mensen in een etnisch gemengde omgeving nauwelijks minder betrokken bij verenigingen, vrijwilligerswerk of informele hulp. Sterker nog: de kans op vriendschappen met mensen van een andere etnische groepen neemt toe bij meer contact, en dit leidt tot meer sociale cohesie en minder ervaren dreiging, constateert socioloog Michael Savelkoul in zijn proefschrift.

Onderzoek naar stemgedrag van niet-westerse Amsterdammers bij gemeenteraadsverkiezingen

06 juni 2014 | 10:44

Amsterdammers met een Surinaamse, Antilliaanse, Turkse of Marokkaanse achtergrond zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart veel minder vaak naar de stembus gegaan dan hun stadsgenoten zonder migratieachtergrond.
De PvdA en GroenLinks verliezen fors en vooral Amsterdammers zonder migratie-achtergrond (97 procent) stemmen vaak op iemand met dezelfde achtergrond. Ook Turkse Amsterdammers hebben relatief vaak gestemd op kandidaten van dezelfde herkomst, gevolgd door Marokkaanse Amsterdammers.
Tot slot zijn niet-westerse Amsterdammers zijn het vaker eens met de stelling: ‘De politieke partijen zijn alleen geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening’. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Opkomst en stemgedrag van Amsterdammers met een migratie-achtergrond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014’ van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de UvA in samenwerking met Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente Amsterdam.

Voor strafbaarstellen huwelijksdwang is nieuwe wetgeving niet noodzakelijk

04 juni 2014 | 10:18

Gedwongen huwelijken kunnen worden aangepakt met het bestaande strafrechtelijke instrumentarium in het Nederlandse en internationale strafrecht. Dat concludeert Iris Haenen in het proefschrift waarop ze op 24 juni promoveert aan Tilburg University. Los van mogelijke symboolwerking is nieuwe wetgeving volgens Haenen niet noodzakelijk.

Over de Gülenbeweging raken we voorlopig niet uitgepraat

26 mei 2014 | 09:16

Tekst: Ewoud Butter

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil meer duidelijkheid over de Turkse Gülenbeweging en zijn onderwijsinstellingen. De Kamer heeft vorige week een motie aangenomen waarin minister Asscher wordt gevraagd om meer onderzoek te doen naar de beweging van de Turks-islamitische prediker Fethullah Gülen.

Naar de Gülenbeweging is in het verleden eerder onderzoek gedaan, bijvoorbeeld door Van Bruinessen, hoogleraar vergelijkende studies van moderne moslimsamenlevingen aan de Universiteit Utrecht. De vraag is in hoeverre een nieuw onderzoek meer duidelijkheid zal brengen.

MDI: 'Schelden, beledigen, bedreigen en discrimineren is de norm geworden'

21 mei 2014 | 12:28

Er is sprake van een flinke verruwing op het Internet waar schelden, beledigen, bedreigen en discrimineren de norm zijn geworden. Dat stelt het Meldpunt Discriminatie Internet naar aanleiding van een kort scanneronderzoek op Twitter naar uitingen als gevolg van het 'Minder Marokkanen' incident op 19 maart en de discussie over de dodenherdenking op 4 mei.

Vóór 19 maart constateerde het MDI 1.717 negatieve tweets over Marokkanen, daarna 59.717, een enorme stijging met als hoogtepunt 22 maart 2014, op die dag werden er 4.489 tweets gedaan die negatief waren t.o.v. Marokkanen. Veelgebruikte benamingen voor Marokkanen die werden aangetroffen waren o.a. 'Kutmarokkanen, Bontkraagjes, Rifapen en zandnegers', maar de
uitdrukking 'Minder minder minder Marokkanen' kwam na 19 maart het meeste voor en wel 58.759 maal in negatieve zin.

Etniciteit niet van belang voor jeugdcriminaliteit in stadswijken

09 mei 2014 | 13:22

Het 'benoemen' van de etnische verschillen in de criminaliteitscijfers is tegenwoordig bon ton. Maar zijn die verschillen die steevast in onderzoek worden aangetroffen – met Marokkanen en Antillianen altijd bovenaan – ook relevant voor de aanpak van de jeugdcriminaliteit door de politie in stadswijken? Nee, zo is de conclusie van een langlopend onderzoek in Rotterdamse wijken door Bureau Driessen. De onderzoekers volgden 680 Rotterdamse jongeren van hun twaalfde tot hun achttiende jaar. Drie keer is door middel van enquêtes in beeld gebracht hoe crimineel ze zijn, wie hun vrienden zijn, of ze psychische problemen hebben, wat hun ouders aan de opvoeding doen en wat hun opvattingen zijn. Ook is in de administratie van de politie nagezocht of ze door de politie zijn opgepakt voor criminele feiten. Van de factoren die samenhangen met jeugdcriminaliteit blijkt de herkomst van de jongeren maar weinig gewicht in de schaal te leggen. Er zijn wel verschillen in criminaliteit tussen de etnische groepen, maar binnen de onderzochte Rotterdamse wijken zijn deze verschillen klein en ze zijn niet stabiel. Op de ontwikkeling van crimineel gedrag hebben ‘verkeerde vrienden’ veel meer invloed.

Salafisme – Ultraorthodoxe islam in Nederland. Wat moeten we ermee? (Debat)

09 mei 2014 | 12:29

Salafisme: lange baarden, geweld, eng, on-Nederlands - dat zijn de associaties die de meeste mensen hebben wanneer ze denken aan het salafisme. Welke plek heeft deze streng islamitische stroming in de moslimwereld en in Nederland? Wat is feit, wat is fictie? Maar ook: hoe gaan we om met een beweging die enerzijds onder het anti-radicaliseringsbeleid valt en anderzijds nou eenmaal in Nederland aanwezig is?

Slavernijverleden is omvangrijker dan alleen monumenten en herdenkingen

09 mei 2014 | 12:20

In de afgelopen twintig jaar heeft het Nederlandse slavernijverleden steeds meer aandacht gekregen in de vorm van monumenten, bij herdenkingen, en in musea. Minder bekend is de rol van het slavernijverleden in het leven van alledag. Uit het promotieonderzoek van Markus Balkenhol blijkt echter dat het slavernijverleden ook in het alledaagse leven van veel mensen in Nederland een belangrijke rol speelt. Dit onderzoek zal Balkenhol op 16 mei a.s. aan de Vrije Universiteit Amsterdam verdedigen.

Over de zin en onzin van cijfers over internetdiscriminatie

06 mei 2014 | 11:37

We hebben in Nederland sinds vorig jaar twee meldpunten internetdiscriminatie: het MDI en MiND.

Dat leidde dit jaar tot twee jaarverslagen over 2013 waaruit nogal verschillende conclusies getrokken kunnen worden. Ewoud Butter las beide jaarverslagen.

Onderdrukking van minderheidsculturen leidt niet tot integratie, wel tot ongelukkige mensen

30 januari 2014 | 14:10

Of het nu gaat om Turkse jongeren in Nederland, of Roma in Bulgarije, de mate waarin ze zich identificeren met hun etnische achtergrond beïnvloedt in belangrijke mate hun geluk. Dat blijkt uit het internationale onderzoek van Radosveta Dimitrova naar identiteit en welbevinden van etnische minderheden in Europa. Onderdrukking van minderheidsculturen leidt niet tot integratie, wel tot ongelukkige mensen.

Tweederde van de moslims ervaart discriminatie

27 januari 2014 | 23:46

Een kwart van de inwoners van Nederland heeft in de afgelopen twaalf maanden tenminste één voorval meegemaakt dat zij als discriminerend hebben ervaren. Binnen migrantengroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders en migranten uit Midden- en Oost-Europa) heeft een derde tot de helft in de afgelopen twaalf maanden discriminatie in de openbare ruimte ervaren. Van de werkzoekende migranten heeft 20 tot 40% discriminatie ervaren bij het zoeken naar werk en bijna twee op de drie moslims rapporteert ten minste één discriminatie-ervaring in het afgelopen jaar.

Dat blijkt uit het rapport Ervaren Discriminatie in Nederland dat op 24 januari 2014 is verschenen.

Overzicht van onderzoek naar integratievraagstukken

14 januari 2014 | 08:57

In het integratiedebat gaat het vaak over beelden en zelden over feiten. Republiek Allochtonië zet voor u de harde en minder harde feiten, meestal gebaseerd op (wetenschappelijk) onderzoek, op een rij.

In de 'databank onderzoek integratie' vindt u links naar artikelen over onderzoek of artikelen en factsheets die zijn gebaseerd op onderzoek.

Het overzicht is geactualiseerd. U vindt artikelen die sinds 2011 zijn verschenen op Republiek Allochtonië. De lijst is, met dank aan verschillende inzenders, met name Erik van den Bergh van het UAF, aangevuld met artikelen die elders zijn verschenen.

Bevolking iets positiever over immigratie en moslims

11 december 2013 | 20:50

De Nederlandse bevolking denkt nog steeds negatief over immigratie en moslims. Toch is men, ondanks de economische crisis, hierover positiever gaan denken dan in de periode voor 2008.
Hogeropgeleiden, politiek links georiënteerden en mensen die tevreden zijn, staan positiever tegen immigratie en moslims dan lageropgeleiden, rechts georienteerden en ontevreden mnsen. Dat blijkt uit de Sociale Staat van Nederland, het tweejaarlijkse overzichtsrapport van het SCP.

“Welke afkomst je hebt, zegt mij helemaal niets”

29 november 2013 | 12:50

Overwegingen bij een onderzoek naar ervaringen van Marokkaanse jonge mannen met uitsluiting

Tekst: Huub Beijers en Saïda el Arbaji

Voor jonge immigranten van de tweede generatie is de langdurige, subjectieve, ervaring een ‘buitenstaander’ of ‘verliezer’ te zijn (Selten 2012) in het land waar je bent geboren, vernederend. Dit verhoogt het risico op het krijgen van een psychotische aandoening. Vergeleken met autochtone jongeren is dat risico tot negen keer zo hoog (Veling e.a. 2006).
Hoe ziet die subjectieve ervaring van ‘buitenstaander’ of ‘verliezer’ er uit? Dat was de vraag die vier studenten van de Hogeschool Utrecht (HU) (El Arbaji e.a. 2012) zich stelden in het onderzoek, dat zij in 2013 uitvoerden in opdracht van het Steunpunt GGZ Utrecht en het Lectoraat Kwartiermaken. De onderzoekers bevroegen 16 Marokkaanse jonge mannen, acht HBO afgestudeerden en acht vroegtijdige schoolverlaters, op hun ervaringen met uitsluiting.

Geert Wilders heeft zeer goed nieuws voor alle islam…

28 november 2013 | 08:01

…-ofoben/-critici/-alarmisten*)

De migratie van mensen uit moslimlanden is veel geringer dan door velen altijd gedacht. Deze voor zijn aanhangers blijde boodschap bracht de leider van de PVV Geert Wilders tijdens een speech in Los Angeles kort geleden. Veel mensen kunnen rustiger gaan slapen en dat is natuurlijk zeer goed nieuws in deze barre tijden. Ik heb echter nog meer goed nieuws want veel wat hij zei is ook nog eens sterk overdreven!!!

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Tekst: Flip van Dyke

Petitie: hoogste tijd voor grootschalig onderzoek naar wandaden in Nederlands Indië

26 november 2013 | 08:03

Op de dekolonisatie rust in Nederland nog steeds een taboe. Het is urgent dat er een parlementaire enquête en grootschalig historisch onderzoek komen, om vast te stellen wie verantwoordelijk was voor wandaden begaan in Nederlands Indie. Wij moeten af van het niet willen weten; een volk heeft recht op zijn eigen geschiedenis.

Tineke Bennema is daarom een petitie gestart. Hieronder geeft zij een toelichting.

Marokkaanse Nederlander promoveert op satire in Marokko

22 november 2013 | 17:31

Door het veranderende politieke klimaat heeft satire een belangrijke positie in Marokko ingenomen. In zijn promotieonderzoek analyseerde Abdel El Khairat voorbeelden van satirische uitdrukkingen in de Marokkaanse context. Bijzondere aandacht schonken hij aan verschillende vormen van satire uit de pers, televisie en films. De studie van historische Marokkaanse vormen van satire zal helpen om te laten zien hoe hedendaagse Marokkaanse satire westerse modellen kopieert naast het teruggrijpen op traditionele vormen.

Massa-immigratie uit moslimlanden. Update 2013

20 november 2013 | 07:50

Tekst: Flip van Dyke

De nieuwste cijfers over de ‘massa-immigratie’ van allochtonen afkomstig uit moslimlanden(*) wijzen uit dat er het afgelopen jaar sprake was van een negatief migratiesaldo: er vertrokken er dus meer mensen dan dat er kwamen.

Sportverslaggeving en raciale stereotypen

19 november 2013 | 09:02

De koloniale tijden liggen inmiddels ver achter ons liggen, toch is het oude koloniale onderscheid tussen de fysieke donkere medemens en de mentaal beter bedeelde blanke nog steeds terug te vinden in de Nederlandse sportverslaggeving. Dat blijkt uit scriptieonderzoek van Jireël Verhage. Hij analyseerde ik de verslaggeving in vier Nederlandse kranten (Telegraaf, Volkskrant, Trouw en Algemeen Dagblad) over het WK voetbal in 2006 en 2010.

Ineke van der Valk over islamofobie

19 oktober 2013 | 20:25

Het Euro-Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo) en het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie organiseerden op 18 oktober een Europese Islamofobie Conferentie in Amsterdam.

Hieronder de tekst van één van de sprekers, Ineke van der Valk, die specifiek was gevraagd een bijdrage te leveren aan het onderdeel 'islamofobie, wetenschappelijk benaderd'. Zij doet onderzoek naar islamofobie. Aan het eind van haar speech deed zij een oproep om ervaringen met discriminatie van moslims en antimoslim hatespeech aan haar door te geven.

Hoe eenzaam zijn de Turkse Nederlanders?

09 oktober 2013 | 18:23

Heel eenzaam. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM. Bijna 70% van de Nederlandse Turken lijdt aan eenzaamheid. Bijna één op de vier is zelfs 'ernstig eenzaam' en dat geldt voor alle generaties.

Het onderzoek leidde tot verdeelde reacties onder Turkse Nederlanders.

Niet-westerse Amsterdammers worden meer gediscrimineerd en zijn zelf intoleranter

07 oktober 2013 | 10:15

Jongeren en Amsterdammers van niet-westerse herkomst worden (veel) meer dan gemiddeld gediscrimineerd en scoren relatief laag op homo-acceptatie. Ook zijn jongeren, vrouwen en Amsterdammers van niet-westerse herkomst minder dan andere Amsterdammers zelfredzaam en economisch zelfstandig. Vrouwen (meisjes) zijn minder weerbaar en Amsterdammers van niet-westerse herkomst scoren laag wat betreft zelfbeschikking.

Dat zijn enkele resultaten van de scorekaart burgerschap en diversiteit 2009-2011, die afgelopen donderdag door de Amsterdamse wethouder Van Es werd gepresenteerd tijdens het debat 'De spelregels van de stad' in De Balie.

Psychosen onder Migranten: Wisselwerking Tussen Genen en Omgeving?

30 september 2013 | 21:28

Tekst: dr. O. van der Stelt

Onderzoek in diverse landen heeft aangetoond dat het aantal nieuwe ziektegevallen van schizofrenie en gerelateerde psychosen sterk verhoogd is bij bepaalde migrantengroepen en etnische minderheden. Omdat dit probleem vaak nog ontkend of geminimaliseerd wordt (Selten & Cantor-Graae, 2010), betitelen sommige auteurs deze situatie dan ook als een “verborgen epidemie” (Dealberto, 2010) en een “publieke gezondheidstragedie” (Morgan & Hutchinson, 2010). Het verband tussen migratie en psychose is relatief sterk, maar vooralsnog is het niet duidelijk waarom migranten een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een psychose.

Politici vinden het lastig herinnerd te worden aan de feiten

27 september 2013 | 13:52

Sinds de eeuwwisseling is het integratiebeleid sterk gepolitiseerd. Politici vinden het soms lastig te worden herinnerd aan de feiten. Beleidsmaatregelen op integratiegebied krijgen ook steeds meer een symbolisch karakter. De kloof tussen onderzoek en beleid is navenant gegroeid. Dit is echter wel de veelzijdigheid en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek naar migratie en integratie ten goede gekomen, zo betoogt Entzinger vandaag in zijn afscheidscollege. Allochtonen kunnen we volgens Entzinger niet voor eeuwig als allochtonen blijven zien. Men moet inzien dat grenzen tussen groepen op den duur verschuiven, vervagen of zelfs verdwijnen. “Was inburgering ooit bedoeld om de integratie te faciliteren, nu lijkt het meer een instrument om de immigratie af te remmen en om assimilatie af te dwingen”, zo stelt de hoogleraar.

Hulpverlening weet Marokkaanse jongeren onvoldoende te bereiken

23 september 2013 | 21:41

Nederlands-Marokkaanse jongeren komen relatief vaak in contact met de politie, terwijl de hulpverlening deze jongeren niet weet te bereiken. Er zijn veel problemen zowel bij de jongeren zelf als binnen het gezin, als op sociaal maatschappelijk vlak. Jongeren die wel integreren in de Nederlandse samenleving hebben last van discriminatie. Dit heeft een negatieve invloed op hun psychosociaal functioneren. Dit concludeert socioloog Carmen Paalman die onderzoek deed onder Nederlands- Marokkaanse jongeren bij de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van VUmc. Zij promoveerde op 20 september bij VU medisch centrum.

Deel pendelende migranten wil flexibele woonvorm

26 augustus 2013 | 14:24

In juli 2013 kwam het aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden onderzoeksinstituut Risbo met een publicatie waarin het pendelgedrag van de drie grootste migrantengroepen in Nederland (Surinamers, Turken en Marokkanen) centraal staat. Onderwerp van onderzoek was ook in welke flexibele woonvormen zij geïnteresseerd zijn. De opdracht voor dit onderzoek werd gegeven door Platform31 en FORUM, die samen al eerder besloten het thema migrantenouderen en transnationaal wonen verder uit te diepen.

Onderzoek: Nederlandse naam geeft veel meer kansen op een baan

05 juni 2013 | 17:30

Een werkzoekende met een Nederlandse naam heeft 60% meer kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek dan een werkzoekende met een Arabische naam. Dat is één van de conclusies die sociologe Lieselotte Blommaert trekt in haar proefschrift na onderzoek naar discriminatie bij sollicitaties via online cv-databanken.

Inspraak Orgaan Turken: meer aandacht voor antisemitisme

03 juni 2013 | 20:23

De Turkse gemeenschap in Nederland moet meer aandacht gaan besteden aan antisemitisme onder Turkse jongeren. Dat verklaarde het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) naar aanleiding van eigen onderzoek.
Aanleiding voor het onderzoek waren de antisemitische uitspraken van Turkse jongeren in een uitzending van het NTR- programma Onbevoegd Gezag uit maart.

Vooral religieuzen, PVV-stemmers en Oost-Europeanen hebben moeite met homoseksualiteit

17 mei 2013 | 14:23

Vooral religieuze mensen (kerkgangers en Turken en Marokkanen) en PVV-stemmers hebben moeite met homoseksualiteit. In het algemeen neemt de sociale acceptatie van homoseksualiteit in Nederland nog wel toe. In 2006 stond nog 15% van de Nederlandse bevolking negatief ten opzichte van homoseksualiteit, in 2012 was dat gedaald tot 4%.

Ook in de Scandinavische landen en West-Europese landen zoals België, Duitsland en Frankrijk heeft de meerderheid van de bevolking geen problemen met homoseksualiteit.
Maar in Oost-Europese landen de meerderheid homoseksualiteit juist af. De laatste jaren vlakt de toename van acceptatie in Europa af.

Dit blijkt uit twee SCP-publicaties Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013 en Towards tolerance die gepresenteerd worden tijdens IDAHO, het grootste homo-emancipatiecongres, dat plaats vindt op donderdag 16 en vrijdag 17 mei. De Amsterdamse wethouder Andrée van Es deed op dit congres een oproep aan religieuze leiders om de acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen.

Er wordt meer gepest in etnisch gemengde klassen

05 mei 2013 | 11:03

Tekst: Jochem Tolsma

Pesten op school is van altijd. Uit onderzoek blijkt dat in een klas met meerdere etniciteiten weliswaar meer gepest wordt, maar dat etnische motieven daarbij geen rol spelen. Toch zou het zinvol zijn voor leerkrachten om oog te ontwikkelen voor de sociale relaties in de klas.

Scholen weigeren allochtone leerling uit angst voor lage CITO-scores

01 mei 2013 | 10:09

Basisscholen weigeren structureel leerlingen op grond van hun etnische afkomst. In veel gevallen gebeurt dat met niet transparante, 'unfaire' toelatingsprocedures. Scholen vrezen 'zwart' te worden en dat door het toelaten van veel allochtone leerlingen, met soms taal- en leerachterstanden, de Cito-score van de school negatief beïnvloed worden. Hierdoor zouden hun scholen in een neerwaartse spiraal terechtkomen en niet meer aantrekkelijk zijn voor autochtone ouders. Dat blijkt volgens dagblad Trouw uit een kleinschalig onderzoek dat onderzoeksbureau KBA Nijmegen in drie gemeenten deed in opdracht van Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken.

Superdiversiteit en convivialiteit

21 april 2013 | 18:07

Tekst: Jan Blommaert

Hoe kan een etnisch diverse buurt als oud-Berchem, een wijk met een grote concentratie van reële en potentiele problemen, toch ‘leefbaar’ zijn?
Hoogleraar Jan Blommaert (verbonden aan o.a. de universiteiten van Tilburg en Gent), tevens bewoner van oud-Berchem, onderzocht deze vraag waarbij hij gebruik maakte van het nieuwe paradigma van superdiversiteit.

Marokkanenstatistiek: de keiharde feiten

07 april 2013 | 12:03

Tekst: Klokwerk

De discussie over 'het Marokkanenprobleem' werd vooral gevoerd op grond van beelden en vooroordelen. Feiten werden zelden genoemd.

Klokwerk, blogger op Sargasso, zette de feiten op een rij.

Radicaal of radeloos? Geïsoleerde moslima’s in Amsterdam

12 maart 2013 | 16:16

Tekst: Roemer van Oordt

Afgelopen week leverde Vizea Adviseurs in opdracht van de gemeente Amsterdam een puik verkennend onderzoek af naar (potentiële) radicalisering van moslima´s. In het rapport ‘Radicaal (on)zichtbaar’ doen de onderzoekers verslag van hun bevindingen aan de hand van een indrukwekkende questionnaire, die zij voorlegden aan 155 jonge Amsterdamse islamitische vrouwen met verschillende etnische en culturele achtergronden en met - zo bleek - een rugzak vol problemen. 12 van hen die in de enquête hoog scoorden op vragen over geweldslegitimatie werden daarna uitvoerig ‘doorgelicht’.

De uitkomsten zijn niet direct schokkend. 7 % zegt weliswaar bereid te zijn zelf geweld te gebruiken als ‘hun geloof wordt bedreigd’, maar het veiligheidsrisico dat van de groep uitgaat is volgens de onderzoekers klein. Over de omvang van het aantal radicale moslima’s in de hoofdstad doen zij geen uitspraken, omdat gewerkt is met een beperkte en - belangrijker - selecte steekproef.

Kwart van de moslims viert Sinterklaas

01 maart 2013 | 17:07

Een kwart van de Amsterdamse moslims viert Sinterklaas. Van de autochtone, de Surinaamse en de Antilliaanse Amsterdammers viert ongeveer de helft het kinderfeest. Turkse Amsterdammers vieren vooral thuis of op school Sinterklaas, Marokkaanse Amsterdammers vieren het feest ook met vrienden of op het werk.

Die conclusies kunnen worden getrokken uit een onderzoek van het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S. Hiervoor werden 1388 Amsterdammers geinterviewd.

Naastenliefde niet sterker bij religieuze mensen

24 januari 2013 | 19:57

Mensen die een geloofsovertuiging aanhangen zijn niet onbaatzuchtiger dan degenen die zich niet rekenen tot een religie. Dat is de conclusie van een rapport van de Nottingham University Business School. Volgens een van de onderzoekers, dr. Robert Hoffmann, levert het onderzoek geen bewijs voor de vaak onderschreven stelling dat geloof en het doen van liefdadigheidswerk sterk op elkaar betrokken zijn.

Allochtone vrouwen maken vaker gebruik van kraamzorg

09 januari 2013 | 09:25

Het aandeel niet-westerse allochtone vrouwen dat gebruik maakt van kraamzorg is wel toegenomen.

Van de vrouwen met een niet-westers allochtone achtergrond maakte een kleiner percentage gebruik van kraamzorg, namelijk 89 procent. Van de autochtone vrouwen was dat 96 procent. Zo meldt het CBS.

Integratie blijft voorlopig hoog op politieke agenda

27 december 2012 | 18:09

Vorige week nam minister Asscher twee integratierapporten in ontvangst: Dichter Bij Elkaar? van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Jaarrapport integratie 2012 van het CBS. De rapporten brachten weinig nieuws, maar ze maken wel duidelijk dat er voldoende reden is om te verwachten dat integratie de komende jaren op de politieke agenda zal blijven staan.

Allochtone mystery guests gedicrimineerd in de uitzendbranche

17 december 2012 | 22:50

Niet-westerse jongeren krijgen nog altijd veel minder snel een baan via een uitzendbureau dan autochtone leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit het rapport 'Op achterstand. Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De onderzoekers spreken van een zorgelijke situatie, zeker in het licht van de hoge werkloosheidspercentages onder niet-westerse jongeren.

‘Beleid gezinshereniging volkomen doorgeslagen’

07 december 2012 | 17:45

VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children vinden dat gezinshereniging in Nederland ernstig wordt belemmerd. Veel gezinnen van vluchtelingen blijven daardoor vaak ten onrechte van elkaar gescheiden, schrijven de organisaties in een gisteren uitgebracht rapport.

Revolutie in migratieland. Records worden gebroken. Niet-westers verliest zwaar terrein.

26 november 2012 | 09:11

Volgens de nieuwste cijfers van het CBS zijn er in 2011 een recordaantal niet-Nederlandse immigranten naar ons land gekomen: 118.500. Dat zijn er ruim 8.000 meer dan in het jaar ervoor. Opvallend is dat het aantal studenten blijft stijgen: 17.500, ook een record, en dat zijn er 3x zoveel dan het aantal asielzoekers dat het CBS telt 1). Vermoedelijk kwamen er ook nog nooit zoveel arbeidsmigranten naar ons land als in 2011, maar het aantal asielzoekers bedroeg de afgelopen 5 jaar nog geen derde van de aantallen die rond de eeuwwisseling naar ons land kwamen. Polen staat nu al in de totaalranglijst sinds 1995 op de eerste plaats. Niet-westerse landen verliezen zwaar terrein: Marokko staat in de lijst van de afgelopen 5 jaar nog maar 18e. Zeer opvallend is de sterke opmars van de Bulgaren: 3e in de afgelopen jaren. Totaal immigreerden er 1.440.000 buitenlanders sinds 1995.
Dit is een kleine greep uit de vele feiten over het aantal niet-Nederlandse immigranten.

Door Flip van Dyke

Vroomheid van moslims is niet zo uitzonderlijk

20 november 2012 | 08:04

Tekst: Daan Beekers

Met veel verbazing wordt er gekeken naar de geloofsijver onder Nederlandse moslims, met name als het gaat om de jongere generatie. Vijf keer per dag bidden, wekelijks de moskee bezoeken of een hoofddoekje dragen: volgens velen zijn het bevreemdende verschijnselen in onze seculiere samenleving. Maar deze verbazing is wel erg selectief. Kijk eens naar de duizenden christelijke jongeren die elke zondag in de kerk zitten (niet alleen in de ‘bible belt’ maar ook in de grote steden) of samenkomen op massale bijeenkomsten als de EO-Jongerendag. Laten we eens ophouden moslims steeds weer als de grote uitzondering te beschouwen.

Voorkeursbeleid etnische minderheden niet effectief

13 november 2012 | 21:00

Organisaties die aangeven dat ze bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan een sollicitant met een niet-westerse etnische achtergrond, realiseren op korte termijn geen snellere stijging van het percentage minderheden in het personeelsbestand. Dat blijkt uit het proefschrift Diversity Policies and Ethnic Minority Representation (Diversiteitsbeleid en Vertegenwoordiging van Etnische Minderheden) van Stijn Verbeek. Verbeek promoveerde in oktober aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Promotieonderzoek naar slavernij in Suriname, Ghana, Zuid-Afrika en Curaçao

07 november 2012 | 14:26

Veel samenlevingen worstelen met de presentatie van hun verleden. Oorlogen, onderdrukking en uitsluiting zijn geen gemakkelijke thema’s. Vanaf het einde van de twintigste eeuw wordt in musea, bij monumenten en op andere locaties vaker stilgestaan bij het koloniale slavernijverleden. In haar promotieonderzoek ‘Slavernij in perspectief: Mondialisering en erfgoed in Suriname, Ghana, Zuid-Afrika en Curaçao’ concludeert Valika Smeulders dat deze nieuwe presentaties echter zeer uiteenlopende perspectieven weergeven. Zij promoveert donderdag 15 november 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Secularisatie? Niet onder moslims

06 november 2012 | 15:15

Bij het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is het rapport Moslim in Nederland 2012 verschenen. Dit vervolg op een studie uit 2004 is geschreven door dr. Mieke Maliepaard en dr. Mérove Gijsberts en richt zich op de religieuze beleving van verschillende moslimgroepen in Nederland.

Chinese massages: niet zo soepel als het lijkt

02 november 2012 | 17:46

Onlangs nog naar een Chinese massagesalon geweest? Dan komen daar wellicht met terugwerkende kracht nekklachten van als men bedenkt dat de kans 1 op 2 is dat de behandeling door een gedwongen tewerkgestelde dame is uitgevoerd. In naar schatting de helft van de massagesalons blijkt sprake van illegale activiteiten. Dat concludeert het Openbaar Ministerie vandaag op basis van twee jaar onderzoek. Een belangrijke oorzaak waarom de wijdverbreide misstanden nu pas aan het licht komen lijkt te liggen de geslotenheid van de Chinese gemeenschap.

Migratiehuwelijk steeds minder populair

25 oktober 2012 | 12:12

Verse cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijzen uit dat het aantal allochtonen dat een partner naar Nederland haalde om te trouwen de afgelopen twee jaar opnieuw is afgenomen. Vanaf 2002 daalde het aantal zogenoemde importhuwelijken van twintig procent tot ruim acht procent.

Onbewuste discriminatie in psychiatrie

23 oktober 2012 | 10:10

Uit recent onderzoek van forensisch psychiater David Vinkers blijkt dat allochtone verdachten met een psychiatrische stoornis tot wel vier keer vaker gedwongen worden opgenomen dan autochtone verdachten met een vergelijkbaar ziektebeeld. Het gaat daarbij vooral om Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Meerdere forensisch psychiaters geven aan dat onbewuste discriminatie daarvan de oorzaak is.

HELIUS: gelijke kansen op zorg en gezondheid

19 oktober 2012 | 14:04

Tekst: Roemer van Oordt

In 2010 initieerde het AMC en de GGD Amsterdam het HELIUS onderzoek; een veelomvattende survey naar de gezondheid van verschillende bevolkingsgroepen in Amsterdam. HELIUS staat voor Healthy Life in an Urban Setting en is het eerste grootschalige onderzoek op het gebied van etnische diversiteit in gezondheid en gezondheidszorg in Nederland.

En daar werd het tijd voor, vindt Karien Stronks, hoogleraar Sociale Geneeskunde aan het AMC/UVA. Zeker met de wetenschap dat inmiddels meer dan de helft van alle Amsterdammers geen Nederlandse etnische achtergrond heeft.

Voor de politie is niet iedereen gelijk

15 oktober 2012 | 08:57

Op de politieacademie leert elke agent de volgende norm: u mag niet ongelijk behandelen. Maar de theoretische lessen op de politieschool en de harde realiteit van het politiewerk botsen met elkaar. In de praktijk hanteren agenten beelden van potentiële verdachten en werken zij met een selectieprofiel. Personen die naar het selectieprofiel tenderen worden eerder gecontroleerd. Zo houden Amsterdamse politiemensen op straat eerder donkere en Marokkaans mannen en Oost-Europeanen aan.

Dat blijkt uit onderzoek van antropoloog Sinan Çankaya. Hij deed op verzoek van de Amsterdamse politie wetenschappelijk anderhalf jaar intensief onderzoek naar de dagelijkse keuzes die agenten maken als ze tijdens hun werk mensen op straat controleren. Met een onderzoeksteam hield hij zestig diepte-interviews en draaide hij tweehonderd uur mee met de politie

Ons onderwijs selecteert niet op talent maar op zwakte

14 oktober 2012 | 09:09

Tekst: Mirjam van Praag

Nederland kan zijn onderwijs, en ook zijn economie, verbeteren door kinderen niet te scheiden in vmbo, havo en vwo. Dit is ook beter voor immigranten en kansarmen, stelt Mirjam van Praag.

Databank onderzoek integratie 2011-2012 geactualiseerd

07 oktober 2012 | 22:07

In het integratiedebat gaat het vaak over beelden en zelden over feiten. Republiek Allochtonië zet voor u de harde en minder harde feiten, meestal gebaseerd op (wetenschappelijk) onderzoek, op een rij.

In de databank onderzoek integratie vindt u links naar artikelen over onderzoek of artikelen en factsheets die zijn gebaseerd op onderzoek. Voor een groot deel gaat het om artikelen die eerder op Republiek Allochtonië zijn verschenen, maar er wordt ook gelinkt naar andere sites.

Onderzoek Pro Demos: Diversiteit in de Tweede Kamer 2012

27 september 2012 | 21:32

Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Op 12 september 2012 waren er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal: 9.462.223 kiezers hebben hun stem uitgebracht. Dat is 74,6% van de stemgerechtigden. 17.004 personen hebben blanco gestemd, 20.984 stemmen waren ongeldig. Wie hebben we gekozen als volksvertegenwoordigers?

Hoe ziet de Tweede Kamer er na de verkiezingen uit? ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat heeft onderzoek gedaan naar de mate van diversiteit in de nieuwe Tweede Kamer. Gekeken is naar het aantal vrouwen in het parlement, het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond en de leeftijd van de parlementariërs. Waar mogelijk zijn de resultaten vergeleken met die van eerdere Kamerverkiezingen en met de samenstelling van parlementen in andere Europese landen.

Hieronder de onderzoeksresultaten zoals die door Pro Demos zijn aangeboden aan Republiek Allochtonië.

Allochtone ouders hebben behoefte aan mediaopvoedondersteuning op maat

24 september 2012 | 14:16

Allochtone ouders op eenzelfde wijze gebruik maken van het internet als autochtone ouders. Ook hebben allochtone ouders dezelfde vragen rond opvoeding en internetgebruik van hun kinderen en ze hebben dezelfde behoeften aan opvoedingsondersteuning. Maar, allochtone ouders nog nauwelijks toegang tot deze opvoedingsondersteuning. Ook is er een gebrek aan mediacoaches met een interculturele achtergrond die taalbarrières en cultuurverschillen makkelijk kunnen overbruggen.

Dit blijkt uit een onderzoek van Miramedia en Pharos naar ‘mediaopvoedondersteuning’ voor allochtone ouders in achterstandswijken. ’Mediaopvoed-ondersteuning’ is opvoedondersteuning waarbij ouders hun kinderen leren begeleiden in het kritisch omgaan met social media en internet.

Minimaal 200 'verborgen vrouwen' in Amsterdam

05 september 2012 | 23:18

Minimaal 200 vrouwen in Amsterdam leiden een verborgen bestaan. Ze komen zelden of nooit buiten omdat ze zijn opgesloten of omdat ze uit religieuze overwegingen binnen blijven. Dat blijkt uit een onderzoek dat door het Verwey Jonker Instituut in opdracht van de gemeente Amsterdam is gemaakt.
Het rapport is gebaseerd op literatuur, waaronder ook autobiografische romans, interviews met zes ernstig mishandelde vrouwen en allerlei professionals.

De gekleurde PVV-stemmer

02 september 2012 | 10:21

Tekst Eva Schram

PVV-stemmers zijn ontevreden blanke mannen en vrouwen. Toch? Fout! Er stemmen ook veel migranten op de partij. Shashi Roopram onderzocht waarom – onder Surinaamse Hindoestanen – en vond een verrassend antwoord.

Minder tienermoeders

17 augustus 2012 | 21:37

n Nederland zijn in 2011 minder tieners dan ooit moeder geworden. 2365 meisjes onder de 20 kregen een kind, dat is minder dan 5 op de 1000. Wel zijn er grote verschillen tussen de herkomstgroepen. Onder in Nederland geboren Antilliaanse meisjes onder de 20 is het aantal tienermoeders ruim zes keer zo hoog als onder autochtone meisjes. In Nederland geboren Turkse tienermeisjes daarentegen krijgen minder vaak een baby dan autochtone tienermeisjes. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Pew-onderzoek: Eenheid en diversiteit onder moslims in de wereld

17 augustus 2012 | 17:28

De islam wordt vaak als een groot monolitisch blok voorgesteld. Verschillende onderzoeken van het Pew Research Centre hebben laten zien dat de islam wereldwijd veel diversiteit kent, maar ook veel overeenkomsten.

Martijn de Koning bespreekt het laatste PEW rapport.

De Massamisleiding van de PVV

18 juli 2012 | 13:00

Het is weer zover. De PVV heeft weer een verkiezingsspotje. Zal wel hetzelfde zijn als de vorige, denk je dan. Toen begon het met vliegtuigen vol ‘gelukszoeker’ die landen op Schiphol. Uiteraard waren dat allemaal moslims.

Een conclusie: de afgelopen tien jaar was de netto-immigratie van allochtonen uit moslimlanden net zo groot als heel vaak in één jaar voor die periode.

Door Flip van Dyke

Migratie en gezondheid 2012; feiten en cijfers

13 juli 2012 | 18:29

Het aantal 65-plussers in Nederland zal de komende jaren oplopen van zestien procent (2010) naar vijfentwintig procent van de bevolking (2050). Het aantal ouderen met een migrantenachtergrond stijgt mee. Hoewel veel oudere migranten een terugkeerwens koesteren, voegt slechts een klein deel de daad bij het woord. De meesten blijven in Nederland. Een uitdaging voor beleidsmakers en zorgprofessionals om hun aanbod te laten aansluiten bij deze diversiteit aan plussers. Veel zorg- en welzijnsorganisaties houden in hun aanbod al rekening met migrantenouderen. In landelijk beleid en onderzoek zijn zij minder zichtbaar.

De publicatie Migratie en gezondheid 2012 – Feiten en cijfers biedt een overzicht van de gezondheidstoestand en het welbevinden van ouderen met een migrantenachtergrond, hun zorggebruik en wensen of behoeften. Ook komen goede initiatieven aan de orde die zijn ontwikkeld om de diverse ouderenpopulatie een fijne oude dag te bezorgen.

Racismeblindheid

27 juni 2012 | 08:19

Tekst: Ico Maly

Vorige week publiceerde De Standaard een artikel naar aanleiding van de publicatie op kifkif.be van het onderzoek over racisme bij jongeren in een jeugdvereniging. De resultaten van dat onderzoek, hoe kleinschalig het ook is, zijn niet meer dan schokkend te noemen; jonge kinderen spreken duidelijk expliciet racistische taal over allochtonen. Mochten het allochtone jongeren geweest zijn die over autochtonen dergelijke zaken verkondigden, de roep naar meer inburgering zou oorverdovend zijn. Het zou een groot maatschappelijk probleem worden genoemd dat nogmaals aantoont dat ‘de islam’ hier niet hoort. Dat ze niet geïntegreerd zijn.

Onderzoek: het gaat goed met de multiculturele samenleving op het internet

19 juni 2012 | 22:30

Publicisten zoals Paul Scheffer en politici als Piet-Hein Donner en Geert Wilders hebben gesteld dat de multiculturele samenleving mislukt is. Ze veronderstellen dat meerdere affiniteiten de identificatie met Nederland belemmeren. Genderstudies- en mediawetenschapper Koen Leurs toont in zijn proefschrift aan dat hun stelling te voorbarig is. Op internet is multiculturalisme juist springlevend. Leurs promoveert op 27 juni bij de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Polen belangrijkste herkomstland immigranten

12 juni 2012 | 23:08

De herkomst van immigranten is in de afgelopen vijftig jaar sterk veranderd. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was de immigratie uit Zuid-Europa en Marokko het belangrijkst. Tegenwoordig komen veel immigranten uit Oost-Europa. Dat blijkt uit de laatste cijfers vna het CBS.

Van de 64 duizend EU-burgers die in 2011 naar Nederland kwamen (40 procent van de totale immigratie in dat jaar), kwam de helft uit Oost-Europa. Tegenover deze instroom staat het vertrek van 39 duizend EU-onderdanen, van wie 15 duizend Oost-Europeanen. Van de klassieke immigratielanden (Turkije, Marokko, Suriname en Nederlandse Antillen) staan alleen Turkije en de Antillen in 2011 in de top tien.

Zwarte Piet veroorzaakt toename discriminatie in Amsterdam

03 juni 2012 | 21:21

'Zwarte Piet' en producten als 'negerschmink' en 'negerpruiken' leidden vorig jaar tot veel klachten bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Hierdoor was er bijna sprake van een verdubbeling van het aantal klachten op de discriminatiegrond 'ras, afkomst, huiskleur'. Het aantal klachten op grond van andere discriminatiegronden nam in de meeste gevallen af.

Zie migrant als verwant aan de Nederlandse samenleving, niet als een vreemde

29 mei 2012 | 21:37

Deelnemers aan politieke of politiektheoretische discussies over het migratierecht plaatsen doorgaans de individuele rechten van de vreemdeling tegenover het nationale belang. Hiermee zien zij over het hoofd dat de vreemdeling meestal geen vreemde is voor de nationale samenleving. De helft van de vreemdelingen die vragen om in Nederland te worden toegelaten zijn (huwelijks)partners, kinderen of ouders van Nederlanders of in Nederland gewortelde migranten. Ook mensen die migreren voor werk of een asielaanvraag doen, vertrekken meestal naar een land waar al familie woont. Dit zegt Sarah van Walsum in haar oratie Intimate Strangers die ze op 7 juni aan de Vrije UNieversiteit. Zo laat de VU op haar site weten.

Weet, eer u etnisch meet

24 mei 2012 | 08:06

Tekst: Rogier van Reekum

Er zijn goede redenen om tegen etnische categorisering en registratie te zijn. Het zichtbaar maken van etnische doelgroepen levert namelijk geen kennis op over maatschappelijke problemen. De voorstanders komen uiteindelijk uit op een halfgare theorie over integratie.

Mag ik zelf bepalen wie ik ben?

22 mei 2012 | 08:03

Tekst: Frank de Zwart en Jan Willem Duyvendak

Staten die geen systeem van etnische categorisering hanteren zijn zeldzaam. Mocht de Nederlandse overheid besluiten om het advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) op te volgen en etnische registratie afschaffen, dan zou dat een unicum zijn in de moderne geschiedenis. De RMO vraagt de Nederlandse staat in feite om zichzelf te blinddoeken ten aanzien van wat velen een belangrijk maatschappelijk probleem vinden: diversiteit en ongelijkheid tussen culturele, etnische groepen. Staten doen dat niet graag, en dat geldt ook voor statistici en wetenschappers. Ook hun weten is afhankelijk van meten.

Allochtone leerlingen lopen achterstand in

18 mei 2012 | 09:44

Uit nieuwe berekeningen van de onderwijsinspectie blijkt dat achterstandsleerlingen het steeds beter doen in het basisonderwijs. Vooral de prestaties van allochtone kinderen in de grote steden gaan met sprongen vooruit.

Uit Cito-resultaten van het afgelopen jaar blijkt dat de achterstand dat de achterstand van allochtone leerlingen op autochtone leerlingen begint te verdwijnen, zo schrijft het AD vandaag. De oorzaak ligt volgens deskundigen vooral in de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan.

Graag een humanere opvang van asielzoekers

09 mei 2012 | 07:55

Tekst: Floor ten Holder en Halleh Ghorashi

De Nederlandse opvang van asielzoekers wordt door een sober uitgangspunt overheerst. Dat heeft grote gevolgen voor het leven van asielzoekers, tijdens maar ook na hun opvangperiode. Dat moet anders kunnen, zeker nu we een ander kabinet gaan krijgen, stellen onderzoekers Floor ten Holder en Halleh Ghorashi (VU).

Polarisatie, radicalisering en discriminatie in regio Utrecht

04 mei 2012 | 14:27

Tekst: Ewoud Butter

In de regio Utrecht is een groot verkennend onderzoek verricht naar “ongelijkwaardigheid”, waarmee in deze regio wordt bedoeld dat er onderzoek is gedaan naar discriminatie, polarisatie en radicalisering. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Regionaal College Utrecht.

Voor het onderzoek is opvallend weinig aandacht geweest in de landelijke pers. Misschien komt dit doordat de resultaten van het onderzoek in een persbericht van het Regionaal College Utrecht vooral positief geframed werden of omdat er geen journalist de moeite heeft genomen het rapport, dat niet online beschikbaar is, bij de gemeente Utrecht op te vragen.

Dat is een gemiste kans. Het onderzoek is alleen al door de omvang uniek in Nederland. En ook de resultaten geven geen aanleiding om het onderzoek snel te vergeten.

Europa moet meer doen om vooroordelen over moslims tegen te gaan

03 mei 2012 | 21:55

Europese regeringen moeten meer doen om de negatieve stereotypen en vooroordelen over moslims in vooral het onderwijs en op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dat stelt Amnesty International in het vandaag verschenen rapport Choice and Prejudice: Discrimination against Muslims in Europe.

Werkgevers weigeren moslimvrouwen een baan; meisjes mogen niet deelnemen aan lessen op school omdat ze traditionele kleding dragen zoals een hoofddoek. Mannen kunnen worden ontslagen omdat ze een baard dragen die geassocieerd wordt met de Islam.

Turkse en Marokkaanse Nederlanders lijken steeds meer op autochtonen

01 mei 2012 | 21:26

Tweede generatie Nederlandse Turken en Marokkanen lijken wat betreft normen en waarden en de beoordeling van de kwaliteit van het leven steeds meer op autochtone Nederlanders. Wel blijven zij de voorkeur geven aan sociale contacten met de eigen groep, wat integratie belemmert. Dat stelt nieuw onderzoek naar de sociaal-economische verschillen tussen Turkse, Marokkaanse Nederlanders en autochtonen door de universiteiten Tilburg, Nijmegen en Oxford.

Aldus meldt de Universiteit van Tilburg. Hieronder het vervolg van het persbericht.

Slecht onderzoek O+S Amsterdam krijgt eigen leven dankzij het Parool

21 april 2012 | 09:10

Tekst: Frans Verhagen

k was gisteren bij de presentatie van een rapport van het Verwey-Jonker Instituut over spanningen in Amsterdamse buurten maar daarover wil ik het niet hebben. Nee, tot twee keer toe werd weer verwezen naar een artikel in het Parool om de stelling te verkondigen dat de segregatie in Amsterdam verder toenam. Ook wethouder van Es deed dat. De bron voor het artikel was een rapport van O+S, de onderzoekspoot van de gemeente. Mij irriteert het nabrabbelen van dat artikel mateloos hoewel het veel zegt over de opinievorming. Het onderzoek liet volgens mij veel te wensen over en het artikel was een nogal gekleurde en gemakzuchtige weergave van de resultaten. Maar het gaat evenzogoed een eigen leven leiden.

Leers zet in op aanpak discriminatie in de horeca

18 april 2012 | 13:27

Minister van Integratie en Asiel Gerd Leers (CDA) wil discriminerende horecagelegenheden harder aanpakken. Dat zei hij gister in de Tweede Kamer in een reactie op Kamervragen hierover van Tofik Dibi (GroenLinks). Volgens Leers behoort het intrekken van de horecavergunning tot een van de mogelijke sancties op discriminatie. Ook discriminerende uitzendbureaus zullen moeten vrezen voor de strengere aanpak van de minister.

Amsterdam onderzoekt of specifieke aanpak islamofobie noodzakeljk is

11 april 2012 | 22:47

De gemeente Amsterdam onderzoekt in het kader van de heroriëntatie op het gemeentelijk radicaliserings- en polarisatiebeleid of, in samenwerking met politie en OM, specifieke inzet op de bestrijding van islamofobie noodzakelijk is. Dat schrijft het Amsterdamse college in antwoord op vragen van GroenLinks.

Tegengaan en voorkomen van maatschappelijke spanningen

11 april 2012 | 11:15

Zolang er mensen in Nederland wonen, zijn er spanningen tussen bevolkingsgroepen geweest. Toch lijken de laatste decennia die spanningen te zijn toegenomen, of maken we er ons in ieder geval meer zorgen over.

Er is de afgelopen jaren wel wat veranderd: de overheid heeft veel van haar gezag verloren, de samenleving is geïndividualiseerd en ontzuild, de burgers zijn mondiger geworden en kunnen dat door de komst van nieuwe media ook gemakkelijker laten merken.

Wat ook is veranderd, is dat er in de Nederlandse polder bevolkingsgroepen zijn komen te wonen, waarvan de ouders niet in Nederland zijn geboren. Door die laatste ontwikkeling kunnen spanningen en conflicten in buurten nu ook een etnisch tintje krijgen.

Risico op verdere segregatie in Amsterdam

03 april 2012 | 18:05

Autochtone en Marokkaanse Amsterdammers zouden, nog meer dan nu het geval is, elkaars buurten kunnen gaan mijden. Zo waarschuwt het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S in een rapport over woonvoorkeuren van jongeren.

Autochtone jongeren willen binnen de ringweg A10 wonen, het liefst in het centrum of in Zuid. Marokkaanse jongeren daarentegen zijn in principe bereid om in elk stadsdeel te wonen, met uitzondering van Zuidoost, maar hebben tegelijk een voorkeur hebben voor meer gekleurde buurten; hierdoor vallen grote delen van het centrum en Zuid af.

De meeste Amsterdammers ervaren geen multicultureel onbehagen

22 maart 2012 | 17:11

58 procent van de inwoners van vijf Amsterdamse stadsdelen ervaart geen spanningen met buurtgenoten uit andere culturen. Bij 16 procent is dat wel het geval. De rest heeft geen mening of staat neutraal tegenover dit onderwerp.
De mate waarin Amsterdammers spanningen ervaren zijn de afgelopen jaren 'eerder afgenomen dan toegenomen'.
Ruim een kwart (26 procent) van de bewoners noemt overlast van jongeren uit andere bevolkingsgroepen een bron van spanningen, 19 procent zegt dat over verschillende opvattingen over het schoonhouden van de buurt. Verschillen in religieuze opvattingen zorgt volgens 9 procent van de bewoners voor spanningen.

Dat blijkt onderzoek van het Amsterdamse Bureau Onderzoek en Statistiek en het Verwey-Jonker Instituut. Daarvoor werden bijna 4600 inwoners van vijf van de zeven stadsdelen in de hoofdstad ondervraagd: West, Nieuw-West, Oost, Zuid en Zuidoost.

Binnen Amsterdam komt Nieuw-West het slechtste uit het onderzoek. Het stadsdeel Noord, waar de PVV de laatste parlementsverkiezingen net als in Nieuw-West hoog scoorde, deed niet mee aan het onderzoek.

Hieronder de tekst van het persbericht van het Verwey-Jonker instituut.

Verdachte met buitenlands uiterlijk wordt veel strenger gestraft

14 maart 2012 | 22:10

Verdachten met een ‘buitenlands uiterlijk’ worden strenger gestraft dan autochtone Nederlanders, in het bijzonder als de verdachten geen Nederlands spreken. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag op basis van een observatieonderzoek van drie criminologen van de Universiteit Leiden in tien verschillende Nederlandse rechtbanken.

Verdachten met een ‘buitenlands’ uiterlijk hebben een vijf keer hogere kans op onvoorwaardelijke celstraf dan Nederlanders. Wanneer ze ook het Nederlands niet machtig zijn lopen ze een twintig keer hogere kans op een vrijheidsstraf.

De Staat van de Integratie in Rotterdam en Amsterdam

11 maart 2012 | 12:54

Vorige week werd tijdens het Eurocities congres in Amsterdam de Staat van Integratie gepresenteerd aan de pers. Het rapport is geschreven door Paul Scheffer en Han Entzinger op uitnodiging van de wethouders Louwes (Rotterdam) en Van Es (Amsterdam). De auteurs hebben de ontwikkelingen binnen de diverse migrantengemeenschappen in beide steden in kaart gebracht. Hoe bepalen deze gemeenschappen het beeld van de twee grootste steden in Nederland nu en in de toekomst? Daarbij is onder andere gekeken naar opleidingsniveau, gezondheid, veiligheid en werkgelegenheid.

Levensbeschouwelijke organisaties doen niet mee aan polarisatie

06 maart 2012 | 18:14

Levensbeschouwelijke organisaties in Nederland doen niet mee aan de polarisatie rond moslims en de islam. In reactie op islamkritiek en anti-islamitische uitingen hebben de mainstream islamitische, christelijke en joodse organisaties de banden aangehaald. Dit blijkt uit het onderzoek Religie, binding en polarisatie van dr. Sipco Vellenga en prof. dr. Gerard Wiegers van de onderzoeksgroep Religiestudies van de Universiteit van Amsterdam.

Diversiteit werkt op de werkvloer

24 februari 2012 | 13:36

Tekst: Sabine Otten

Binnenkort betreden migranten van de derde generatie de arbeidsmarkt. Afgezien van de vraag tot in welke generatie je nog van migranten kan spreken, is er de kwestie van integratie. Werkt Achmed inmiddels in goede harmonie samen met Piet, Regillio en Cedric of weerspiegelt het ‘fiasco van de multiculturele samenleving’ zich ook in het bedrijfsleven? Een bijdrage van Sabine Otten, hoogleraar Intergroeprelaties en Sociale Integratie aan Rijks Universiteit Groningen.

Kunnen allochtonen en autochtonen zich dankzij twee decennia diversiteitsbeleid met elkaar verstaan op de werkvloer, of worden minderheden nog steeds geconfronteerd met sociale uitsluiting en achterstand?

Keiharde cijfers over massa-immigratie uit moslimlanden

16 februari 2012 | 09:00

Tekst: Flip van Dyke

Het wil nog steeds maar niet lukken met die massa-immigratie uit moslimlanden deze eeuw. Bovendien wordt de immigratie voor een heel groot deel gecompenseerd door emigratie. Geen enkele claim houdt stand, doch volgens de retoriek is er niets veranderd, maar dit is de werkelijkheid:

Netto kwamen er de afgelopen 10 jaar totaal minder allochtonen binnen uit alle moslimlanden dan in 1980 alleen al uit Turkije en Marokko.

SCP: het gaat goed en niet goed met de integratie

10 februari 2012 | 11:43

Bij de integratie van minderheden is gelijktijdig sprake van gunstige en ongunstige ontwikkelingen. Dat blijkt uit het Jaarrapport Integratie dat deze week door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gepubliceerd.

Het rapport, onder redactie van dr. Mérove Gijsberts, dr. Willem Huijnk en dr. Jaco Dagevos, is opgesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), met bijdragen van het CBS, het NIDI en Regioplan Beleidsonderzoek. In het rapport wordt een beeld gegeven van de integratie van niet-westerse migranten. Het gaat dan om thema’s als demografie, onderwijs, werk en inkomen, wonen en wijken, criminaliteit en inburgering. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst, de vier grootste niet-westerse groepen.

Voorkomen is beter dan genezen; verslag van project van moskeeën tegen radicalisering

08 februari 2012 | 09:02

Tekst: Ewoud Butter

De moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 en de daaropvolgende polarisatie en maatschappelijke spanningen baarden politiek en maatschappelijk middenveld zorgen. Dat leidde ertoe dat overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties beleid en activiteiten gingen ontplooien om radicalisering en polarisatie tegen te gaan. Dat gold ook voor migrantenorganisaties. Direct na de moord op Van Gogh namen zij initiatieven tot debatten en kleinschalige activiteiten rondom het thema radicalisering. Vanuit ACB Kenniscentrum was ik me in 2005 gaan verdiepen in het thema radicalisering en bood ik hierbij, samen met collega’s, geregeld ondersteuning.

Weerstand tegen migranten staat los van werkgelegenheid

02 februari 2012 | 09:08

Tekst: Jeroen van der Waal

De instroom van laaggeschoolde migranten is goed voor de economie, wordt vaak betoogd. Maar in bepaalde stedelijke gebieden met een industrieel verleden, zoals Rotterdam, is juist ook sprake van verdringing op de arbeidsmarkt. Maar dit verklaart niet de weerstand tegen migranten, zegt Jeroen van der Waal, socioloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Aantal asielverzoeken in 2011 met 13% afgenomen

22 januari 2012 | 10:34

Tekst: Laura Wismans m.m.v. Flip van Dyke

Het aantal asielzoekers dat vorig jaar naar Nederland land kwam is fors gedaald ten opzichte van 2010. In dat jaar waren er 13.340 eerste asielaanvragen, in 2011 waren dat er 11.590, een daling van circa 13 procent. Dit blijkt uit een analyse van recente asielcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) door het ANP en het weblog Sargasso. Het totaal aantal asielaanvragen daalde vorig jaar met 3 procent naar 14.630. Hierin zijn ook asielzoekers opgenomen die voor een tweede of zelfs derde keer een asielaanvraag indienen.

Imams in Vlaanderen spreken nauwelijks Nederlands

19 januari 2012 | 17:10

Veel van de imams die in Vlaanderen actief zijn, spreken weinig of geen Nederlands. Vrijwel alle imams die in Vlaanderen werken, zijn uit het buitenland afkomstig en hebben nauwelijks feeling met de lokale context. Dat bemoeilijkt soms de relatie met de jongere generatie die hier is opgegroeid.

Jongeren gaan via andere kanalen op zoek naar de ware islam, waardoor de kans op radicalisering toeneemt. Dat blijkt uit een onderzoek van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, op vraag van Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA).
De onderzoekers stellen ook vast dat heel wat jonge mensen klaar staan om de fakkel in de moskeebesturen over te nemen. "Een opleiding voor imams kan hier soelaas bieden", meent minister Bourgeois.

Islamofobie en discriminatie

16 januari 2012 | 16:58

Tekst: Ewoud Butter

Vorige week werd het boek Islamofobie en discriminatie gepresenteerd. Het boek van onderzoeker Ineke van der Valk is één van de eerste Nederlandse wetenschappelijke studies naar islamofobie. Het boek werd geschreven in opdracht van het Euromediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). Het biedt een toegankelijk overzicht van de theorievorming rond islamofobie en schetst de Nederlandse situatie en context. Een compleet beeld geeft het onderzoek nog niet. Daarvoor is meer nodig.

Hindostanen, hindoeïsme, homoseksualiteit

13 januari 2012 | 19:00

In 2010 heeft ACB Kenniscentrum het kennisdossier Allochtonen, geloof en homoseksualiteit uitgebracht. In dit document wordt besproken hoe islam en christendom aankijken tegen homoseksualiteit en wat dit betekent voor de houding van veel in Nederland wonende niet-westerse allochtonen ten aanzien van het fenomeen. In navolging hiervan is nu het kennisdossier Hindostanen, hindoeïsme en homoseksualiteit geschreven.

Veel Hindostanen hangen het hindoeïsme aan. Anderen zijn moslim of christen of volgers van kleine en doorgaans minder bekende religieuze stromingen.
In het kennisdossier Hindostanen, hindoeïsme en homoseksualiteit staat alleen het hindoeïsme centraal omdat de in Nederland wonende Hindostaanse bevolkingsgroep overwegend hindoeïstisch is.

Republiek Allochtonië presenteert Jaaroverzicht Integratie 2011

02 januari 2012 | 12:53

Integratie is uit en het integratiebeleid is het afgelopen jaar op veel plaatsen afgeschaft.

Toch gingen de discussies over integratie en alles wat daar – terecht of onterecht – toe gerekend wordt, in 2011 onverminderd voort. Vaak hijgerig en hyperig, soms nuchter en feitelijk. Sommige problemen werden schromelijk overdreven en kregen absurd veel aandacht, andere problemen werden onderschat en ten onrechte onder het tapijt geschoven.

Op Republiek Allochtonië hebben we geprobeerd niet alleen de waan van de dag te volgen, maar hebben we ook veel aandacht gegeven aan onderzoek, nuchtere feiten en achtergrondverhalen.

Degenen die nog willen terugblikken, vinden in dit jaaroverzicht links naar tal van berichten.

Namens de redactie van Republiek Allochtonië wens ik u een heel gelukkig, gezond en vrolijk 2102!

Ewoud Butter

Veel incidenten rond moskeeen

01 januari 2012 | 11:38

Moskeeën in Nederland zijn in de periode 2005-2010 117 keer doelwit geweest van geweld dat voorkwam uit angst voor de islam. Moskeeën werden beklad (43 keer) of er waren vernielingen bij islamitische godshuizen (37 keer).
Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekster Ineke van der Valk die onderzoek naar islamofoob geweld deed in opdracht van het Euro Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). In januari verschijnt haar boek Islamofobie en Discriminatie.

Op Republiek Allochtonië is de afgelopen jaren geprobeerd het aantal incidenten bij te houden (zie hieronder) - onder andere omdat er relatief erg weinig ophef wordt gemaakt over dergelijke incidenten. Het werkelijke incidenten ligt waarschijnlijk (veel) hoger. Moskeen geven te kennen lang niet altijd ruchtbaarheid te willen geven aan een incident.
Op grond van het hieronder gegeven overzicht lijkt er het laatste jaar sprake te zijn van een afname van deze incidenten. Een vergelijkbare trend valt op te maken uit de laatste Poldispublicatie.

Waarom het taboe op etnische registratie doorbroken moet worden

19 december 2011 | 15:19

Toen bekend werd dat de PVV voorstander was van etnische registratie ging er een golf van protest door het land. Etnische registratie ligt gevoelig, onder andere vanwege de registratie van joden gedurende de Tweede Wereldoorlog. Toch maakt etnische registratie het ook mogelijk gericht effectief de resultaten te meten van beleid dat gericht is op kwetsbare groepen. Etnische registratie heeft ook zijn voordelen. Dat betoogt onderzoeker Sanne van Oosten op het weblog Bloggers without borders. Hieronder haar artikel in het Engels.

Turkse en Marokkaanse Amsterdammers hebben lagere bloeddruk, maar vaker overgewicht

13 december 2011 | 21:30

Turkse en Marokkaanse Amsterdammers hebben minder vaak een hoge bloeddruk dan andere bevolkingsgroepen, maar wel vaak diabetes en overgewicht. Dat blijkt uit onderzoek van Joanne Ujcic-Voortman naar de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij deze etnische groepen. Ujcic-Voortman: “Het risicoprofiel dat uit mijn onderzoek naar voren komt, is verrassend. We zien minder vaak een hoge bloeddruk of een hoog cholesterol onder deze groepen, maar diabetes en overgewicht komen vaker voor. Er zijn cultuurspecifieke preventiestrategieën nodig voor bijvoorbeeld het verminderen van overgewicht en hart- en vaatziekterisico. Deze strategieën moeten zich specifiek richten op de verschillen tussen etnische groepen. Want die zijn er zeker.”

Emigratie wordt onderschat, immigratie overschat

07 december 2011 | 22:20

‘Discussies over migratie gaan vooral over de instroom van probleemgroepen. Dat er ondertussen ook grote groepen het land verlaten, blijft onopgemerkt. Dit terwijl de economische gevolgen van uitstroom groot kunnen zijn.’ Dat stelt demograaf Joop de Beer in een persbericht van de Rijksuniversiteit Groningen waar De Beer op 15 december 2011 aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen promoveert.

Migratiecijfers zijn doorgaans gebaseerd op de gegevens die gemeenten hebben over hun inwoners. Dat deze gegevens niet volledig betrouwbaar zijn, komt doordat niet iedereen die naar het buitenland vertrekt dit bij de gemeente meldt. Wie vertrekt, heeft er vaak geen belang bij dit te melden; wie ergens aankomt, heeft dat vaak wel – bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor een woning of een uitkering.

Marokkaanse jongvolwassenen: status van autochtoon is onbereikbaar

24 november 2011 | 10:08

Tekst: Jurriaan Omlo

Bijna niet meer te tellen zijn de studies naar integratie. Maar zelden is er aandacht voor hoe etnische minderheden zelf over integratie denken. Jurriaan Omlo bevroeg een aantal Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen over hun ervaringen. Juist de subtiele uitsluiting doet pijn.

Onderzoekers bepalen wat ertoe doet bij integratie. Zo zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (2009) weliswaar niet dat allochtonen de Nederlandse moderne opvattingen moeten overnemen, maar door deze criteria centraal te stellen wordt dit wel de norm. Wie niet is geseculariseerd en traditionele opvattingen uitdraagt, heeft een integratieachterstand. Maar hoe denken etnische minderheden daar zelf over? Om dat na te gaan heb ik diepte-interviews afgenomen onder 27 Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen (19-30 jaar). Het gaat om een groep die relatief succesvol is in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en waarover veel minder bekend is dan over criminele en radicaliserende groepen.

Databank onderzoek integratie geactualiseerd

22 november 2011 | 00:04

Er zijn weer een stel nieuwe onderzoeken opgenomen in de databank onderzoek integratie.

Massa-immigratie of massa-hysterie?

21 november 2011 | 21:21

Tekst: Hein de Haas

Als geen andere Nederlandse politicus begrijpt Geert Wilders de macht der taal en de wetten der marketing. Terwijl taal het beeld dat mensen van de werkelijkheid hebben sterk beinvloedt, weten we uit de marketing dat de kracht in de herhaling zit.

Anders gezegd: vrijwel elke bewering, hoe absurd die aanvankelijk ook moge klinken, gaat beklijven als hij maar consequent en vooral heel vaak wordt herhaald. Op een gegeven moment gaat zo’n bewering “under the skin” zitten, nestelt zich in het onderbewuste, en gaat uiteindelijk de manier beïnvloeden waarop we de wereld zien. Tenslotte gaan we daar ook naar handelen.

Nederlandse Turken en Marokkanen trouwen vooral in eigen kring

21 november 2011 | 17:51

In 2010 zijn er in Nederland 34,5 duizend allochtonen getrouwd. Een kwart van hen was van Turkse of Marokkaanse herkomst. De overgrote meerderheid van deze groep trouwde met een partner uit dezelfde herkomstgroep. In 90% van de gevallen kwam de partner uit Nederland, bij één op de tien huwelijken kwam de partner naar Nederland om te trouwen. De huwelijksmigratie is daarmee gelijk gebleven aan voorgaande jaren. Het aandeel migratiehuwelijken is sinds 2006 op of net iets onder de 10 procent gebleven. Dat meldt het CBS vandaag.

Onder Turken en Marokkanen ligt het percentage huwelijksmigratie hoger: ongeveer één op de vijf Turken en Marokkanen die in Nederland trouwden huwden een partner die speciaal daarvoor uit het land van herkomst kwam. In het begin van deze eeuw lag dat veel hoger. In 2010 zijn 970 Turkse en 870 Marokkaanse migratiehuwelijken gesloten.

Succesvolle Marokkaanse jongeren voelen zich door de politiek amper vertegenwoordigd

18 november 2011 | 14:56

Succesvolle Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen vinden integratie belangrijk. Maar zij ervaren het politieke debat over integratie als polariserend, stigmatiserend en onrechtvaardig. De jongvolwassenen ervaren nauwelijks een politiek tegengeluid en voelen zich daardoor slechts in beperkte mate vertegenwoordigd. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Jurriaan Omlo. Hij verdedigt zijn proefschrift Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op 30 november aan de Universiteit van Amsterdam.

Migranten in Engeland gezonder dan in Nederland

18 november 2011 | 14:21

Afrikaanse en Hindoestaanse migranten in Engeland hebben een betere gezond­heid dan vergelijkbare groepen in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van epidemioloog Charles Agyemang en collega’s in beide landen.

Zij gebruikten bestaan­de databestanden om diabetes, overgewicht, hoge bloeddruk en roken in Nederland en Engeland te onderzoeken.

Afrikaanse, Surinaams­creoolse en Hindoestaanse volwassen migranten in Nederland hebben vaker problemen met bloeddruk en diabetes dan autochtone en ook vaker dan hun ‘counterparts’ in Engeland. Ook roken dezelfde groepen migranten in Nederland vaker dan in Engeland. Obesitas komt daarentegen bij hen in Nederland juist minder voor.

SCP: onderzoek naar oudere migranten is noodzakelijk

18 november 2011 | 13:52

Om in de toekomst de steeds groter wordende groep ouder migranten te kunnen blijven volgen, is het noodzakelijk dat ofwel bestaand onderzoek wordt uitgebreid ofwel dat nieuw onderzoek wordt uitgezet.

Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Oudere migranten, kennis en kennislacunes'. Het laatste grootschalige onderzoek van het SCP naar de gezondheid en het welzijn van oudere migranten dateert inmiddels uit 2003 . Dit onderzoek wordt nog steeds veel geciteerd, maar is intussen verouderd.

Migratie-expert start blog uit ergernis over domheid immigratiedebat: het Migratiespook

14 november 2011 | 20:53

Migratie-expert Hein de Haas, die werkzaam is aan de universiteit van Oxford, is een blog gestart getiteld Het Migratiespook, met als ondertitel 'zin en onzin over migratie'. De Haas is het blog gestart "uit ergernis over de domheid van het immigratiedebat in Nederland" schrijft hij in zijn eerste bijdrage. De Haas: "Ik stel het bewust zo sterk omdat feiten vaak geen enkele rol meer lijken te spelen – emoties, angst en stemmingmakerij spelen volledig de boventoon. Niet alleen van rechterzijde, maar ook van linkerzijde, waarbij men zich in simplistische pro- en anti-migratiekampen verschanst."

Republiek Allochtonië zal het blog van De Haas uiteraard op de voet volgen. Hieronder de tekst van zijn eerste bijdrage.

Hoe zit ‘t nu echt met de immigratie?

13 november 2011 | 17:13

Tekst: Flip van Dyke, m.m.v. Dimitri Tokmetzis en Ad van der Stok

De PVV is ontstemd. Minister Leers slaagt er volgens Wilders onvoldoende in om de aanwas van immigranten tegen te houden. De minister verslikt zich ondertussen ook continu in de cijfers. Wij constateren dat geen enkele politicus en weinig media er in slagen de cijfers op een juiste manier op een rij te krijgen. Hierbij doen wij een poging.

Opmerkelijk: een kwart van de PVV-aanhang vindt geweld toegestaan

07 november 2011 | 20:28

25% van de PVV aanhang vindt (politiek) geweld acceptabel. Dat zou je kunnen opmaken uit het rapport The New Face of Digital Populism van de Britse denktank Demos op basis van een online enquete onder de aanhang van populistische rechtse partijen in Europa. Toch vraagt deze stellige conclusie om nuancering. Zo wordt door de onderzoekers nadrukkelijk de aantekening gemaakt dat het legitimeren van geweld nog niet hoeft te betekenen dat iemand zelf in staat is geweld te gebruiken. Ook zou het volgens de onderzoekers kunnen betekenen dat men het bijvoorbeeld eens is met een militaire actie tegen Libië.

De denktank ondervroeg meer dan tienduizend aanhangers van partijen en organisaties, verspreid over twaalf Europese landen. Ze werden geworven via advertenties op Facebook, waardoor het voornamelijk een onderzoek onder jongeren werd. Twee derde van de ondervraagden was man en jonger dan dertig jaar.

Is specifiek beleid voor Marokkaanse en Antilliaanse jongeren succesvol?

07 november 2011 | 09:27

Tekst: Ewoud Butter

In maart van dit jaar suggereerde het actualiteitenprogramma Eénvandaag in twee enigszins schreeuwerige uitzendingen dat het Marokkanenbeleid in 22 Nederlandse gemeenten mislukt zou zijn.
Die conclusie leek voorbarig. De uitzendingen maakten weliswaar duidelijk dat er veel subsidie ging naar de gemeenten zonder dat er duidelijke prestatieafspraken waren gemaakt, maar harde cijfers die aantoonden dat het beleid mislukt is, waren er niet. Harde cijfers dat het beleid gelukt zou zijn, waren er trouwens ook niet.

Inmiddels zijn er wel cijfers. Niet alleen over 'Marokkanengemeenten', maar ook over 'Antillianengemeenten'. Minister Donner heeft eind oktober de rapportages Marokkaanse Nederlanders 2011 en Antilliaanse Nederlanders 2011 naar de Kamer gestuurd. Hierin worden de resultaten in gemeenten waar specifiek beleid voor Marokkaanse en Antilliaanse jongeren wordt gevoerd, vergeleken met cijfers van een jaar geleden toen voor het eerst een meting werd verricht.
Hieruit blijkt dat het nog niet gelukt is het aantal schoolverlaters en werklozen onder jongeren van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst te verminderen. Het aantal voortijdig schoolverlaters in deze groep is zelfs licht gestegen, evenals het aantal werklozen. Op het meest gevoelige terrein, de bestrijding van criminaliteit en overlast, is volgens de gemeenten echter wel sprake van enige verbetering.

Driekwart uitzendbureaus discrimineert

02 november 2011 | 14:50

Ruim driekwart van de Nederlandse uitzendbureaus maakt zich schuldig aan discriminatie en willigt verzoeken van werkgevers in om geen Turken, Marokkanen of Surinamers te leveren voor een vacature. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit het afstudeeronderzoek van de sociologen Evelien Loeters en Anne Backer (Vrije Universiteit) naar discriminatie in de uitzendbranche.

Mauro en migratiemythes

01 november 2011 | 12:20

Tekst: Carolus Grütters

De publieke discussies over migratie, immigranten en vluchtelingen wordt beheerst door oneliners, die veelal getuigen van een gebrek aan kennis en inzicht. Aan de borreltafel kun je daar je schouders over ophalen; het wordt echter verontrustend indien oneliners uitgangspunt van beleid wordt.

Schoolbesturen ongelukkig over segregatie

24 oktober 2011 | 08:48

71% van de schoolbesturen vindt dat sociaaleconomische en etnische segregatie bestreden moet worden. Zij vinden dat de concentratie van allochtone leerlingen en kinderen met laagopgeleide ouders binnen scholen tegengegaan moet worden. Toch ondernemen de schoolbesturen minder tegen de segregatie, dan op grond van deze opvatting verwacht zou mogen worden.

De schoolbesturen zijn ook verdeeld over de wenselijkheid van een dwingend bestuursbeleid of bovenbestuurlijke maatregelen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Forum werd verricht door het Kohnstamm Instituut onder schoolbesturen in de 35 grootste gemeenten in Nederland (periode augustus 2010 - maart 2011).

''Risico’s voor ontwikkeling van alleenstaande jonge asielzoekers onvoldoende bewaakt'

24 oktober 2011 | 08:29

Jonge asielzoekers die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen, kunnen door hun voogden onvoldoende beschermd worden tegen risico's voor de ontwikkeling van deze kinderen. Ook is er te weinig contact met de voogden in de eerste weken van het verblijf in Nederland. De opvang in grootschalige locaties en campussen sluit niet aan bij wat deze jongeren nodig hebben. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg naar de wijze waarop voogdijinstelling Nidos haar voogdijtaak uitoefent.

Defence for Children ondersteunt de aanbevelingen van de Inspectie en pleit er bij de Nederlandse overheid voor dat voogden meer tijd en middelen krijgen. Daarnaast zou de belangrijke rol en verantwoordelijkheid van voogden meer gerespecteerd en erkend moeten worden door de Nederlandse autoriteiten en vreemdelingenrechters.

Tsunami? Minder dan 1 % van het aantal vluchtelingen komt naar het Westen

23 oktober 2011 | 14:09

Carolus Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen vecht tegen populistische prietpraat. Hij gebruikt feiten en cijfers in zijn strijd tegen vooroordelen en halve waarheden.

Zo wijst hij in Trouw op de laatste cijfers van de UNHCR erbij om het schrikbeeld van een tsunami aan vluchtelingen vanwege de Arabische lente te ontzenuwen. In het eerste half jaar van 2011 meldt de vluchtelingenorganisatie van de VN een stijging van het aantal vluchtelingen met 17 procent. "Maar in Nederland is het percentage eerste aanmeldingen met 11 procent afgenomen."

Volgens Grütters is krap 1 procent van alle vluchtelingen in staat is naar het Westen te reizen om daar bescherming aan te vragen. "En die ene procent meldt zich echt niet met brochures in de hand, weloverwogen bij een of ander loket om een enkele reis naar walhalla-Nederland ofzo te boeken. Dat beeld wordt wel geschetst"

Slechts een kleine rol spelen recente specifieke maatregelen om de toestroom in te perken: "Terwijl dit in het politieke debat van groot belang wordt geacht."

Grütters komt in zijn onderzoek geen aanzuigende werking tegen. Het bestaat niet, maar leidt volgens hem wel tot oneerlijke maatregelen.

Bewonersinitiatieven zijn geen geldverspilling

19 oktober 2011 | 18:18

Tekst: Evelien Tonkens en Imrat Verhoeven

Burgers die initiatieven ontwikkelden voor hun buurt of wijk kregen daarvoor een financiële ondersteuning. Criticasters zetten dit beleid neer als behaagzieke geldverspilling. Amsterdams onderzoek toont nu aan dat bewonersinitiatieven wel degelijk bijdragen aan actief burgerschap.

Vooral niet-westerse allochtonen worden uit hun buurt gepest

19 oktober 2011 | 17:27

De afgelopen twee jaar zijn er bijna vijfhonderd mensen uit hun buurt weggepest of ze werden stelselmatig getreiterd door buurtbewoners. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (LBA). Zo medlt dagblad De Pers vandaag. Volgens het LBA zijn de cijfers, waarmee het deze week nog naar de Tweede Kamer gaat, het spreekwoordelijke ‘topje van de ijsberg’.

De LBA heeft naar aanleiding van ophef over een weggepest homostel uit het Haagse stadsdeel Laak een inventarisatie uitgevoerd onder alle antidiscriminatiebureaus in Nederland. Daaruit kwam naar voren dat het in de meeste gevallen gaat om mensen die te maken krijgen met racistische pesterijen: 60 procent. Bij een veel kleinere groep (12%) gaat het om discriminatie op grond van seksuele geaardheid. In de meeste gevallen (308) betreft het zogenaamde 1-op-1 pesterijen: de pesterijen komen dan van één adres vandaan.

Het cijfergegoochel van Leers

18 oktober 2011 | 10:35

Minister Leers fluisterde iets positiefs over migranten om een deel van de CDA-achterban tevreden te stellen, Wilders gromde en piepend rende Leers met de staart tussen de benen weer terug in zijn hok om vervolgens weer precies dezelfde leugens te vertellen als de PVV over de aard van de immigratie en de cijfers.

Leers kent de cijfers niet, de journalisten die hem ondervragen evenmin en de oppositie laat het ook afweten. Dat concludeert Flip van Dyke in onderstaand artikel.

Allochtone agent heeft te maken met subtiele vormen van uitsluiting

18 oktober 2011 | 10:11

Het beleid van de politie is er sinds de jaren tachtig op gericht om meer agenten uit etnische minderheidsgroepen aan te trekken en te behouden. Maar veel allochtone agenten verlaten juist de organisatie omdat zij te maken hebben met subtiele mechanismen van uitsluiting. Allochtone agenten komen in een spagaat: zij moeten zich bewijzen als ‘Nederlandse’ agent, maar tegelijkertijd wordt er van hen verlangd dat zij problemen van ‘hun’ eigen groep te lijf gaan. Dat concludeert promovendus Sinan Çankaya, die zelf bij de politie Amsterdam-Amstelland werkte.

Overheid neemt te weinig vluchtelingen in dienst

10 oktober 2011 | 20:01

Vluchtelingen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in banen bij de overheid. Van de werkende vluchtelingen heeft slechts 2 procent een baan bij de overheid ten opzichte van 15 procent onder autochtonen. Dat blijkt uit onderzoek dat het CBS in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland heeft gedaan. "Ik roep overheidsinstanties op meer vluchtelingen in dienst te nemen", zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

Overheden met een diversiteitsbeleid kijken of ze voldoende allochtonen in dienst hebben, niet of ze genoeg vluchtelingen op de loonlijst hebben staan.
Dat zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag in een reactie op een oproep van VluchtelingenWerk Nederland.

Het rookgordijn van Gerd Leers

03 oktober 2011 | 09:43

Tekst: Flip van Dyke

De Volkskrant dacht groot nieuws te hebben: het kabinet voldoet niet aan een de (belangrijke) voorwaarde van de PVV dat de immigratie van niet-westerse allochtonen in deze kabinetsperiode met de helft daalt. Maar uit de voorlopige begroting van minister Leers blijkt, aldus de krant, dat de instroom tot 2016 gelijk blijft, namelijk op 15.000 per jaar. Dat is alleen asiel.

De cijfers kloppen niet. En het ministerie van immigratie en asiel maakt het wel erg moeilijk om de instroom correct in kaart te brengen.

Publicatie over eenzame migrantenouderen

27 september 2011 | 16:54

Over eenzaamheid wordt onder niet-westers senioren in Nederland nauwelijks gesproken. Het komt in hun beleving nauwelijks voor. Ontmoeting blijkt belangrijk om eenzaamheid te voorkomen. Maar omdat de eerste generatie niet-westerse migranten het Nederlands slecht beheerst, zijn de contacten met autochtone ouderen beperkt.

Deze publicatie doorbreekt het taboe en de verborgenheid rond eenzaamheid bij niet-westerse senioren. Interviews met hen verschaffen een kijkje in hun leven. Verhalen die schrijnend zijn, maar ook verhalen die kracht uitstralen. Deskundigen, vertegenwoordigers van migrantenorganisaties en vrijwilligers geven hun kijk op de eenzaamheid bij deze ouderen. In de aanbevelingen kunt u lezen hoe de eenzaamheid bij de oudere migrant kan worden doorbroken.

Allochtone kinderen halen achterstand in

27 september 2011 | 12:12

Allochtone kinderen verdienen vaker meer dan hun ouders in vergelijking met autochtone leeftijdgenoten. Vooral Marokkaanse en Turkse zoons en dochters verdienden in 2008 meer dan hun vaders in 1999. Ten opzichte van hun moeder maken autochtone zoons en dochters vaker een stap voorwaarts dan allochtone zoons en dochters.
Dat blijkt uit het onderzoek naar bevolkingstrends uit het derde kwartaal van 2011, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde.

Het CBS vergeleek de inkomsten van allochtonen van 25 tot en met 35 jaar met die van hun ouders (tot 65) en legde die weer naast de gegevens van autochtonen. De gegevens moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd, aldus het CBS.

Het CBS keek ook naar het opleidingsniveau van autochtonen en allochtonen. Autochtone oudste kinderen (25-35 jaar) hadden in 2008 veel vaker een diploma in het hoger onderwijs dan allochtonen. De tweede generatie allochtonen doet het beter op school dan de eerste, aldus het CBS.

Ghanezen in Nederland

16 september 2011 | 17:33

Sinds de late 16e eeuw bestaan er contacten tussen Nederland en Ghana. De Hollanders reizen in eerste instantie naar West-Afrika voor goud, ivoor en gom. Vanaf het midden van de 17e eeuw verschuift de handel in deze materialen naar de handel in slaven. De verovering van het zeefort Elmina (in 1637) verstevigt de handelspositie van de Nederlanders in Ghana. Het vormt het begin van een intensieve, langdurige en lucratieve handel (in slaven) tussen een aantal Ghanese
stammen en de Hollanders. Pas met de afschaffing van de slavernij in de loop van de 19e eeuw verslapt de handel tussen de beide naties.

De migratie van Ghanezen naar Nederland heeft zich vooral afgespeeld in de laatste decennia van de 20ste eeuw en is grofweg in drie periodes te verdelen. Op 1 januari 2011 staan er 21.376 Ghanezen ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsregisters. Meer dan de helft (52,6%) van alle Nederlandse Ghanezen woont in Amsterdam.

Wikileaks: de VS, Nederlandse moslims en (anti-)radicalisering

11 september 2011 | 16:29

Tekst: Martijn de Koning

Na de aanslagen van 11 september stond terrorisme natuurlijk hoog op de politieke agenda. En dan met name terreuraanslagen (mogelijkerwijze) gepleegd door moslims. Na 9/11 werden moslims dan ook nauwgezet gemonitored door de Nederlandse staat zoals blijkt uit een recent vrijgegeven ‘secret cable‘ bij Wikileaks. Deze cable is een ‘security environment profile questionnaire’ (SEPQ) die op 9 december 2003 door de Amerikaanse ambassade in Den Haag gestuurd is aan de CIA, FBI, US Defense and Intelligence Agency en de State Department.

Poolse migranten in Nederland

11 september 2011 | 14:15

69% van de Polen heeft werk (net zo hoog als onder autochtone Nederlanders), 13% van de Poolse beroepsbevolking is werkloos en 51% van de Polen in dit onderzoek verwacht over vijf jaar nog in Nederland te zullen wonen.
Van de Poolse migranten is 22% laag opgeleid (ten hoogste basisonderwijs) en heeft 20% een diploma op HBO/WO-niveau. De positie van veel Poolse jongeren is problematisch; ze zijn laag opgeleid, vaak werkloos.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Poolse migranten. De positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen wonen. In het rapport, onder redactie van dr. J. Dagevos, wordt een beeld gegeven van de positie van Poolse migranten op o.a. onderwijs, taal, werk, wonen, gezondheid en interetnisch contact.

Gemengde scholen dragen bij aan integratie

08 september 2011 | 13:20

Het kabinet steunt geen projecten meer die moeten leiden tot het mengen van autochtone en allochtone leerlingen, omdat ze niet bijdragen aan hun leerprestaties. Een gemiste kans, zo laat onderzoek van socioloog Tobias Stark zien. Want op gemengde scholen kunnen leerlingen een positieve houding krijgen ten opzichte van andere bevolkingsgroepen. ‘De leerprestaties mogen dan gelijk blijven, maar gemengde scholen bevorderen de integratie wel degelijk,’ aldus Stark. Hij promoveert 8 september 2011 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Religieuzen, mannen en rechts-conservatieve stemmers hebben meeste moeite met homoseksualiteit

06 september 2011 | 20:08

"De helft van degenen die ten minste een keer per week naar de kerk gaan wijst homoseksualiteit af. Onder degenen die nooit naar de kerk gaan is dat aandeel slechts 5%. Andere groepen met een duidelijk groter dan gemiddeld aandeel homonegatieven (meer dan 10%) zijn 65-plussers, mannen en pvv-stemmers."

Dat schrijft het SCP in de vandaag gepubliceerde studie Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011. Het SCP trekt deze conclusie op grond van onderzoeksgegevens uit 2011. Op grond van iets oudere cijfers, maar nog wel recente cijfers, trekt het SCP de conclusie dat Nederland internationaal nog altijd koploper is in de wereld wat betreft acceptatie van homoseksualiteit.
In 2010 stond 10% van de Nederlandse bevolking negatief tegenover homoseksualiteit; in 2006 was dat nog 15%.
Vooral onder orthodox-religieuzen, jongeren en niet-westerse migranten is het
aandeel dat moeite heeft met homoseksualiteit nog groot. Overigens zijn de cijfers over de niet-westerse migranten het meest verouderd, ze zijn afkomstig uit 2004/2005.

Ziekteverklaringen van allochtone patiënten bij psychotherapie

05 september 2011 | 12:48

Ondanks hun grote zorgbehoefte lijken allochtone patiënten over het algemeen minder baat te hebben bij psychotherapie dan autochtonen. Dit zou deels te maken kunnen hebben met cultuurbepaalde opvattingen van patiënten over de aard en oorzaken van hun klachten (‘ziekteverklaringen’).

Dat concludeert Samrad Ghane in zijn proefschrift Illness attributions among ethnic minorities: Assessment and clinical relevance waarop Ghane op 14 september zal promoveren.

Intercultureel spelen, trouwen en opvoeden

05 september 2011 | 09:15

Ruim een week geleden berichtte de Volkskrant dat 43 procent van de autochtone ouders het erg vindt wanneer dochterlief zou thuiskomen met een allochtoon vriendje. 38 procent heeft er moeite mee als een zoon kiest voor een allochtone vriendin. Een meerderheid van de autochtone ouders accepteert dus een allochtone partner voor zijn/haar kind. Hoger opgeleide ouders hebben daar minder problemen mee dan laag opgeleide ouders. De Volkskrant schreef het artikel naar aanleiding een onderzoek dat was uitgevoerd door het tijdschrift J/M.

Het bericht leidde tot heftige discussies en opgewonden columns, onder andere van Elseviercolumnist Paul Lieben die schreef: "Toch - of voor de zoveelste keer - wordt een veel interessanter vraag in dit onderzoek niet gesteld. Dat is de regel in Nederlandse onderzoeken; we vragen alleen naar de politiek-correcte, bekende weg. Dus wel vragen die autochtonen eventueel in een minder goed daglicht stellen, maar niet het omgekeerde. De veel interessantere vraag, ook vanuit het oogpunt van integratie, is wat mij betreft: ‘Hoeveel procent van de allochtonen wil een autochtone, Nederlandse schoonzoon?"

Klopt de bewering van Lieben? Republiek Allochtonie las het hele artikel in J/M. Hieronder de belangrijkste resultaten van het onderzoek en vergelijkingen met ander, eerder onderzoek.

Chinese Nederlanders, van horeca naar hogeschool

25 augustus 2011 | 10:31

In het kader van het 100-jarig verblijf van Chinese migranten in Nederland zijn dit jaar al verschillende publicaties verschenen, waaronder de factsheet Chinezen van ACB Kenniscentrum en het onderzoeksverslag Chinezen in Nederland van Forum. Het Sociaal Cultureel Planbureau presenteerde in augustus een uitgebreid onderzoek getiteld Chinese Nederlanders. Van horeca naar hogeschool.

Dit artikel verschijnt in een serie blogs waarin het nieuws van de afgelopen zomermaanden wordt behandeld.

Anders Breivik: de massa-immigratie en babytsunami

23 augustus 2011 | 10:21

Flip van Dyke heeft voor Anders Breivik en al die anderen die een tsunami aan moslimimmigranten vrezen de harde cijfers op een rij gezet. Hieronder zijn artikel.

“Ik houd mijn hart vast want ik weet – en Boumédiènne, oud-president van Algerije, die heeft het ooit gezegd: wij zullen Europa veroveren via de moederschoot van onze vrouwen! Waarmee hij zei: wij gaan Europa op demografische manier veroveren, door uiteindelijk massa-immigratie, en heel wat kinderen in Europa op de wereld te zetten, en dat is in de grote steden volop aan het gebeuren” – Filip DeWinter in: Ab & Sal, Nederland 2, 1 apr 2007

Voor de terrorist Anders Breivik staat het vast: de immigratie uit moslimlanden loopt alle perken te buiten, de voortplanting van moslims is gigantisch en er moet een daad gesteld worden om de door politieke correctheid in slaap gesuste volksmassa’s wakker te schudden voor de gevaren die dat oplevert.

Meer Oosteuropeanen dan verwacht

22 augustus 2011 | 10:32

Begin 2011 waren er bijna 200 duizend Midden- en Oost-Europeanen in Nederland geregistreerd als inwoner of werknemer. Dit aantal is in de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Ruim twee op de drie Midden- en Oost-Europeanen zijn Polen. Dat lieten Elma Wobma en Rik van der Vliet weten in een artikel in het CBS-webmagazine.

De toename van het aantal migranten uit Midden- en Oost-Europese landen vooral Polen, is veel groter dan verwacht. Dat schrijven minister Henk Kamp en staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken in reactie op vragen van de tijdelijke onderzoekscommissie 'Lessen uit recente arbeidsmigratie' van de Tweede Kamer.

De hijab in Frankrijk, Duitsland en Nederland

18 juli 2011 | 16:20

Hoe kunnen we verklaren dat de Islamitische sluier bijna overal in Europa onderwerp van discussie is geworden, maar landen toch een verschillend beleid voeren? Deze vraag beantwoordt Doutje Lettinga in haar proefschrift, waarin ze het debat en beleid over dit thema vergelijkt in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Uit haar onderzoek blijkt dat de hoofddoek lang niet overal even controversieel is geweest en dat landen anders reageren.

Terwijl in Frankrijk de hoofddoek van leerlingen al sinds eind jaren ‘80 onderwerp is van debat en sinds 2004 samen met andere ‘opzichtige’ religieuze tekens zijn verboden in openbare scholen, bestaan er hierover nauwelijks discussies in Nederland en Duitsland. Maar terwijl leraressen en reguliere ambtenaren in Nederland hoofddoeken mogen dragen, kent de helft van de Duitse deelstaten wettelijke verboden op religieuze tekens voor leerkrachten, waarvan er vijf een uitzondering maken voor christelijke en joodse tekens.

Nieuw materiaal in de databank onderzoek integratie

18 juli 2011 | 15:36

De lancering van de databank onderzoek integratie door Republiek Allochtonië heeft tot veel enthousiaste reacties en aanvullingen geleid. De databank is daardoor de afgelopen weken flink gegroeid.

Discriminatie kan leiden tot depressie

18 juli 2011 | 08:20

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat discriminatie op basis van etnische afkomst een negatieve invloed heeft op de gezondheid.
Studies uit Engeland en de Verenigde Staten laten zien dat discriminatie samenhangt met een slechter ervaren gezondheid, gebruik van verdovende middelen, hoge bloeddruk en een minder goede psychische gezondheid.

Uit onderzoek in opdracht van de GGD Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum onder 15- tot 24-jarige Turkse en Marokkaanse jongeren uit Amsterdam blijkt dat allochtone jongeren die zich gediscrimineerd voelen, vaak depressieve symptomen vertonen. Zowel Turken als Marokkanen ervaren meer discriminatie als groep dan als persoon.

Volgens het onderzoek is er een duidelijk verband tussen de mate waarin Turkse en Marokkaanse jongeren discriminatie ervaren en de mate waarin zij depressieve symptomen vertonen.

Republiek Allochtonië presenteert: databank onderzoek integratie

27 juni 2011 | 17:11

In het integratiedebat gaat het vaak over beelden en zelden over feiten. Republiek Allochtonië zet voor u de harde en de minder harde feiten op een rij.

In de databank onderzoek integratie vindt u links naar artikelen over onderzoek of naar artikelen en factsheets die zijn gebaseerd op onderzoek.
Deze databank is onafhankelijk en uniek in Nederland.

Chinezen in Nederland

23 juni 2011 | 15:30

Er zijn in heel Nederland maar zes gemeenten waar geen Chinezen wonen. Meer dan andere etnische minderheden zijn de Chinese Nederlanders ook in kleinere gemeenten vertegenwoordigd, vaak omdat ze daar ooit een Chinees(-Indisch) restaurant vestigden.

Hoewel de Chinezen al ruim 100 jaar in Nederland wonen, vormen ze een relatief onzichtbare groep. Ze zorgen voor weinig overlast en lossen problemen liefst in eigen kring op. Illustratief in dit verband is misschien wel dat het percentage Chinezen met een uitkering aanmerkelijk lager is dan het aantal autochtonen dat een uitkering ontvangt. Ook de Chinese organisaties doen liever geen beroep op anderen: ze wilden lange tijd niet gerekend worden tot de doelgroepen van het minderhedenbeleid. Ze wilden geen subsidie, maar hun problemen zelf oplossen.

Over de positie van de Chinezen in Nederland verschenen eerder studies, onder andere van sinoloog Frank Pieke en van het Amsterdams Centrum Buitenlanders (tegenwoordig ACB Kenniscentrum). Multicultureel instituut Forum presenteerde dinsdag in het Amsterdamse Seapalace een nieuwe studie van onderzoekster Suzanne Wolf e.a.

Vluchtelingenwerk presenteert 'vluchtelingen in getallen 2011'

22 juni 2011 | 15:02

- In 2010 vroegen 13.333 mensen asiel aan in Nederland;
25% daarvan was afkomstig uit Somalië, 10% uit Irak en 10% uit Afghanistan;
- Van de 17.145 beslissingen op asielaanvragen in 2010 werd 44% toegewezen en 56% afgewezen;
- In 2010 deden in Europa 235.930 personen een asielverzoek, 20% daarvan in Frankrijk, 18% in Duitsland en 14% in Zweden. 6% van de asielverzoeken in Europa werd in Nederland gedaan;
- De belangrijkste landen van herkomst van personen die een asielverzoeken deden in Europa zijn Servië, Afghanistan en Rusland;
- Wereldwijd zijn de meeste vluchtelingen afkomstig uit Afghanistan (ruim 3 miljoen), Irak (1,7 miljoen) en Somalië (770.000);
- De landen waar de meeste vluchtelingen worden opgevangen zijn Pakistan (bijna 2 miljoen) en Iran en Syrië (beide ruim 1 miljoen).

Etnische diversiteit versterkt sociale banden

21 juni 2011 | 13:29

Op basis van eerder onderzoek in de VS werd tot nu toe verondersteld dat mensen in etnisch diverse samenlevingen minder nauwe banden met anderen onderhouden. Ook zouden ze minder deelnemen aan het sociale leven. Onderzoek gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wijst nu echter uit dat de aanwezigheid van niet-Westerse immigranten in Europa geen negatieve gevolgen heeft op de banden tussen mensen. Integendeel: de aanwezigheid van immigranten in een regio komt ten goede aan de sociale banden tussen de mensen in die regio.
Het NWO-onderzoek is in juni gepubliceerd is in het tijdschrift Social Science Research.

Een toename van immigranten in een regio leidt er toe dat autochtonen meer allochtone vrienden en collega’s krijgen. Dit soort contact heeft weer een positieve uitwerking op het onderhouden van nauwe banden met andere autochtonen, ontdekten de onderzoekers.

Ook PVV'ers voelen zich gediscrimineerd

14 juni 2011 | 20:39

In 2010 is er drie keer vaker melding gemaakt van discriminatie op grond van politieke overtuiging dan in 2009. Dat blijkt uit een onderzoek van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA). Er waren vorig jaar in totaal 77 meldingen op grond van politieke overtuiging.

Martin Jansen, directeur van het Utrechtse bureau, laat aan De Pers weten dat veel van de ‘politieke klachten’ van PVV’ers komen. ‘Je ziet nu dat zij en ook extreemrechtse mensen zich vaker melden’, zegt hij. Er kwamen verder ook meldingen binnen van mensen uit linkse, communistische, christelijke en extreemrechtse hoek. Onduidelijk blijft om hoeveel PVV'ers het gaat.

Opvallend is dat autochtonen wat vaker melding maken van rassendiscriminatie. In Kennemerland betrof 41 procent van de autochtone meldingen rassendiscriminatie. Volgens Frederique Janss, directeur van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, zijn sommige autochtonen boos omdat in hun ogen allochtonen worden voorgetrokken. De 'boze witte burgers' reageerden volgens Janss op de campagne ’Moet je je eigen ik verstoppen om geaccepteerd te worden?’ die vorig jaar werd gehouden.

Schoolsamenstelling heeft maar een klein effect op de schoolprestaties

13 juni 2011 | 15:04

Allochtone en autochtone leerlingen die op gemengde basisscholen zitten, presteren over het algemeen iets minder op het gebied van taal en rekenen, maar ontwikkelen sommige burgervaardigheden weer wat beter.
Zo hebben de kinderen meer belangstelling voor andermans geloof en kunnen onderlinge ruzies beter oplossen. Gemengde scholen zijn goed voor de integratie.

Dat concluderen onderzoekers van het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Zij vergeleken ruim 38 duizend autochtonen en allochtone leerlingen op 550 witte en zwarte scholen (meer dan 50 procent allochtonen). De onderzochte leerlingen zaten in de groepen 2, 5 en 8.

De schoolsamenstelling heeft maar een klein effect op de schoolprestaties stellen de onderzoekers.

Emoties van Marokkaans-Nederlandse jongeren heel erg Hollands

10 juni 2011 | 00:25

Nederlandse jongeren van Marokkaanse komaf uiten hun boosheid op dezelfde manier als autochtone Nederlandse pubers. Deze ‘emotie-integratie’ gaat op voor Marokkaans-Nederlandse jongeren die zich identificeren met de Nederlandse cultuur maar ook voor Marokkaans-Nederlandse jongeren die zich vooral verwant voelen met de cultuur van hun ouders.

Anne Frank Stichting stopt met monitor racisme en extremisme

07 juni 2011 | 10:19

De Anne Frank Stichting (AFS) stopt met het zelf uitvoeren van het monitoronderzoek naar racisme en extremisme. De belangrijkste overweging daarvoor is het ontbreken, binnen de Stichting, van een academische omgeving voor dergelijke wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten.
Dat laat de AFS in een mail weten aan de abonnees van de Nieuwsbrief Racisme en Extremisme.

De AFS benadrukt verder nog wel veel belang te hechten aan het monitoren van racisme, antisemitisme en extremisme. De AFS laat onderzoeken we nog door wie en op welke wijze de monitoractiviteiten in de komende jaren uitgevoerd gaan worden.

Wat werkt tegen polarisatie en radicalisering?

28 mei 2011 | 09:14

Het is onwenselijk om jongeren als hulpverlener in te zetten wanneer het gaat om ernstige vormen van polarisatie of radicalisering. Het bij elkaar brengen van jongeren met verschillende achtergronden kan contraproductief werken wanneer het onvoldoende professioneel wordt begeleid. En er is geen bewijs gevonden dat het vergroten van het zelfvertrouwen van jongeren bijdraagt aan het verminderen van polarisatie en radicalisering.

Dat zijn enkele conclusies die de Universiteit van Tilburg en Movisie trekken nadat ze onderzoek hebben gedaan naar de theoretische onderbouwing van sociale interventies tegen polarisatie en radicalisering getoetst.

Volgzame types hebben meeste last van vooroordelen

26 mei 2011 | 23:48

Interetnische contacten leiden tot minder vooroordelen en een positiever beeld van allochtonen. Negatieve vooroordelen zijn het hardnekkigst bij hoog autoritaire personen die volgzaam zijn ten aanzien van leiders en onverdraagzaam tegenover mensen die afwijken van de maatschappelijke normen
Maar, positief contact met allochtonen heeft wel het meest invloed heeft bij deze hoog autoritaire personen.

Dat blijkt uit een reeks studies van Kristof Dhont van de Universiteit van Gent.

Onderzoek naar invloed overheid op houding burger naar migranten

25 mei 2011 | 23:58

Sociologie en bestuurskunde participeren in groot Europees project

Lokale overheden spelen een steeds belangrijker rol bij de integratie van immigranten. Maar kunnen zij ook de houding van burgers ten aanzien hiervan beïnvloeden? Om hierin meer inzicht te krijgen start binnenkort het internationale onderzoek Attitudes towards Migrants, Communication and Local Leadership (AMICALL). Prof.dr. Han Entzinger, hoogleraar Integratie- en Migratiestudies en dr. Peter Scholten, universitair docent beleid en politiek leiden het onderzoek vanuit de EUR. Onderzoeker is drs. Stijn Verbeek. Het Europees Integratiefonds trekt € 431.000 uit voor het project.

Etnische tweedeling in Amsterdam neemt toe

23 mei 2011 | 15:07

Tekst: Ewoud Butter

De segregatie langs etnische lijnen in Amsterdam neemt nog altijd toe. Vooral buiten de ring is er sprake van een stijging van het aandeel niet-westerse allochtonen. Onder deze groepen is de werkloosheid fors hoger, ligt het opleidingsniveau lager, is er sprake van een slechtere gezondheid, heeft men minder vaak een eigen woning en voelt men zich vaker eenzaam en gediscrimineerd. Turken hebben de meeste problemen met hun gezondheid, de ontwikkeling van Surinaamse Amsterdammers stagneert en maar liefst 42% van de Marokkaanse kinderen leeft in armoede.

Wat ook niet vrolijk stemt is dat steeds meer Amsterdammers alleen vrienden uit de eigen etnische groep hebben. Dit geldt voor Surinamers, Turken en Marokkanen en ook voor autochtonen.

Dat zijn enkele conclusies uit de vorige week gepresenteerde participatiemonitor De Staat van de Stad VI en de Diversiteits- en Integratiemonitor 2010. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

Social media spelen een belangrijke rol in integratie

17 mei 2011 | 13:49

Onderzoekers leggen lokaal integratiebeleid onder de loep

Migranten zijn vaak sterk vertegenwoordigd in diverse social media, waar ze zich vaak in eigen virtuele gemeenschappen organiseren. Dit kan invloed hebben op de integratiepatronen. In het internationaal vergelijkende onderzoeksproject ‘Unite Europe’, gefinancierd vanuit het Europese Zevende Kader programma (EU-FP7), gaan prof.dr. Victor Bekkers en Dr. Peter Scholten zich richten op de rol van social media in lokaal integratiebeleid. De bestuurskundigen zijn daarmee verantwoordelijk voor het Nederlandse deelonderzoek waar ook de gemeente Rotterdam een belangrijk onderdeel van uitmaakt.

Allochtonen vaker depressief of schizofreen

17 mei 2011 | 10:57

De geestelijke gezondheid van niet-westerse allochtonen in Nederland is slechter dan van autochtone Nederlanders. Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders hebben een verhoogd risico om depressieve en psychotische stoornissen te krijgen. Het risico op een bipolaire stoornis is alleen significant hoger voor Turkse Nederlanders van de tweede generatie. Dat concluderen Jean-Paul Selten (psychiater en epidemioloog) en zijn collega-onderzoekers.

Zowel Turkse, Marokkaanse als Surinaamse Nederlanders werden in de periode 2002-2006 vaker behandeld voor een depressieve stoornis dan autochtone Nederlanders. Het risico op behandeling wegens een psychotische stoornis was bij de eerste generatie verhoogd voor Surinaamse Nederlanders (mannen en vrouwen) en Marokkaans- Nederlandse mannen.
Voor Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders van de tweede generatie was het risico 6 tot 9 keer hoger dan voor autochtone leeftijdsgenoten.

Extreemrechts in Amsterdam?

16 mei 2011 | 12:40

Tekst: Ewoud Butter

Sinds 2004 zijn georganiseerde extreemrechtse groepen niet erg actief geweest in Amsterdam. De actieve aanhang van extreemrechtse formaties is klein, ook in vergelijking met gemeenten rondom Amsterdam.
In zes jaar zijn er in de hoofdstad18 illegale activiteiten door extreemrechts geconstateerd zoals bekladdingen, bedreigingen en geweld.
Er is sprake van een forse toename van extremistische uitingen op het internet, waaronder ook van Amsterdamse activisten, maar door de anonimiteit ontbreekt een volledig overzicht.
Verder is er onder delen van de Amsterdamse bevolking sprake van een diffuus cultureel onbehagen en ook discriminatie op etnisch-religieuze grondslag komt geregeld voor. In de buurten en stadsdelen waar extreemrechts in het verleden veel stemmen won, bestaat nu veel sympathie voor de PVV.

Dat blijkt uit het rapport Extreemrechts in Amsterdam dat is opgesteld door de Anne Frankstichting in opdracht van de gemeente Amsterdam. De onderzoekers, Ineke van der Valk en Wil van der Schans, deden onderzoek naar extreemrechts in Amsterdam in de periode van 2004 tot 2009, met een uitloop naar 2010.

Antisemitisme komt veel voor bij moslimjongeren in Brussel en is theologisch geinspireerd

12 mei 2011 | 10:11

De helft van de islamitische leerlingen in Brussel is antisemitisch. Dat blijkt uit het onderzoek "Jong in Brussel" van het Platform Onderzoek Jeugd, waarvan de resultaten vandaag in de Belgische krant De Morgen staan.
"Het antisemitisme bij die leerlingen is theologisch geïnspireerd en er is een rechtsreeks verband tussen moslim-zijn en antisemitische gevoelens koesteren", aldus socioloog en onderzoeker Mark Elchardus.

Elchardus: "Erger is dat die anti-Joodse gevoelens niets te maken hebben met een laag opleidingsniveau of sociale achterstelling, wat wel het geval is bij racistische autochtonen." Bij autochtone Brusselse leerlingen is 10 procent antisemitisch.

Niet meer geweld in allochtone gezinnen

10 mei 2011 | 08:00

Er zijn geen verschillen in de aard en ernst van huiselijk geweld tussen etnische groepen. Wel ervaren gezinsleden uit allochtone groepen soms een groter taboe op het bespreken en daarmee het doorbreken van het geweld of beëindigen van de relatie. Dat kan het isolement van het gezin vergroten. Het geweld ontreddert de moeders vaak dusdanig dat het zorgen en opvoeden ze slecht afgaat. Ook na beëindiging van het geweld kan de impact op kinderen en moeders groot blijven en belemmerend werken op een gezonde ontwikkeling.

Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

09 mei 2011 | 17:42

De helft van de allochtone studenten die solliciteren naar een stageplaats denkt dat bedrijven selecteren op basis van afkomst. Twintig procent zegt ook zelf met discriminatie te zijn geconfronteerd. Dit blijkt uit de Landelijke Stage Enquête 2011 die werd gehouden door Stagemotor.nl, een online vacaturebank voor stages, onder 1700 respondenten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat autochtone studenten aanzienlijk meer vertrouwen hebben in een eerlijk verloop van de sollicitatieprocedure. Ruim driekwart heeft niet het idee dat stagiairs worden geselecteerd op basis van afkomst en slechts 4% geeft aan, zelf ervaring met discriminatie te hebben.

De enquête bevestigt het beeld dat het, door discriminatie, voor allochtone jongeren moeilijker is om een stageplaats te vinden dan voor autochtone jongeren. Onderzoek heeft dit in het verleden ook bevestigd, hoewel de resultaten niet altijd eenduidig waren. Dit komt onder andere omdat het moeilijk blijkt te zijn discriminatie te scheiden van meer objectieve factoren die een rol spelen.

Arabieren iets minder eng geworden

30 april 2011 | 17:07

De politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben een gunstig effect gehad op het beeld dat Nederlanders hebben van de inwoners van deze landen.Het imago van de landen zelf blijft echter hetzelfde of daalt.
Nederlanders hebben de ontwikkelingen in deze regio op de voet gevolgd en zijn goed geïnformeerd. Dat blijkt uit een enquête van FORUM naar de beeldvorming onder Nederlanders over de Arabische landen.

Nederlanders zijn, weinig verrassend, vooral positiever gaan denken over de democratische gezindheid van Egyptenaren en Tunesiërs. Het imago van Libië heeft een forse deuk opgelopen.

Volgens 42% van de respondenten zijn de bewoners van Turkije democratisch ingesteld De democratische gezindheid van Turken, Egyptenaren en Tunesiërs wordt door Nederlanders hoger geschat dan Russen en Chinezen.

Allochtone kinderen krijgen niet een te laag schooladvies

26 april 2011 | 08:40

Allochtone ouders hebben vaak de indruk dat hun kinderen in groep 8 van de basisschool relatief vaak een lager advies voor de middelbare school krijgen dan ze aankunnen. Dit blijkt niet het geval volgens onderzoek van Geert Driessen van onderwijsinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen.

In onderwijskringen is herhaaldelijk de vrees uitgesproken dat de kwaliteiten van allochtone kinderen door achterstand in de Nederlandse taal niet herkend zouden worden.

De jaarcijfers extremisme van Europol en de AIVD

23 april 2011 | 09:22

Volgens Europol vonden er in 2010 in de EU in totaal 249 terreuraanslagen plaats, waarbij zeven mensen omkwamen en tientallen anderen gewond raakten. Het merendeel (160) van de aanslagen werd gepleegd door separatisten, gevolgd door links extremisten (45). Drie van de 249 aanslagen werden toegeschreven aan islamistische terroristische groeperingen. Extreemrechts kende een rustig jaartje en pleegde geen enkele aanslag.

In Nederland werd geen aanslag gepleegd. Wel zijn volgens Europol het afgelopen jaar in Nederland 38 mensen opgepakt in verband met terrorisme. Het betrof 19 personen die verdacht werden van moslim-extremisme en 19 personen die verbonden zijn aan separatistische bewegingen.

Deze cijfers zijn niet terug te vinden in het jaarverslag dat de AIVD vorige week het licht liet zien. De AIVD liet hierin weten dat de dreiging van jihadistisch-terroristische groepen tegen Europa in 2010 is toegenomen en dat het dierenactivisme is afgenomen.

Integratieprobleem is meest overschatte probleem van deze tijd

23 april 2011 | 08:43

Integratie is het meest overschatte probleem van deze tijd. Dat concluderen 75 wetenschappers die voor het weekblad De Groene Amsterdammer de huidige maatschappelijke problemen analyseerden.

Hoogleraar migratie en etnische studies Han Entzinger noemt het 'verbluffend hoe hardnekkig de onjuiste beeldvorming is over het feitelijk verloop van de immigratie en de veranderingen die zich hierin de laatste tien jaren hebben voorgedaan.' ''Kansarme massa-immigratie' is iets van een ver verleden.'

Elk incident dat recht doet aan de beleving dat het steeds slechter gaat, wordt uitgebreid besproken en vormen zo een aanleiding voor massahysterie en morele paniek, zegt hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes.

Allochtone jongeren eerder het huis uit dan Nederlandse jongeren

10 april 2011 | 23:08

Allochtone jongeren in Nederland verlaten het ouderlijk huis gemiddeld op jongere leeftijd dan Nederlandse jongeren. Dit concluderen NWO-onderzoekers Aslan Zorlu en Clara Mulder. De uitkomst van hun onderzoek is opmerkelijk. In de landen van herkomst gaan deze jongeren vaak op relatief late leeftijd het huis uit.

Dat jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst in Nederland op jonge leeftijd het huis uit gaan, zien de onderzoekers als een indicatie van integratie. Jonge Turken en Marokkanen in Nederland blijven niet hangen in hun ouderlijk huis, zoals in Turkije of Marokko gebruikelijk is, maar voelen zich vrij om hun vleugels uit te slaan. Dat jonge allochtonen eerder het nest verlaten dan autochtone jongeren, verbaast de onderzoekers. Mogelijk zijn de goede welvaartsvoorzieningen in Nederland een aanleiding om zelfstandig te gaan wonen. Spanningen tussen jonge allochtonen en hun ouders kunnen ook een belangrijke rol spelen.

Tegen de verwachtingen in gingen veel allochtone jongeren het huis uit om op zichzelf te gaan wonen. Ze doen dit eerder dan de jongeren uit hun eigen land van herkomst, maar ook eerder dan Nederlandse jongeren.

Terrorismeafdeling kan voedingsbodem voor radicalisering zijn

07 april 2011 | 08:54

Gedetineerden op de terroristenafdeling in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught worden onvoldoende voorbereid op hun terugkeer in de samenleving. Hierdoor kan het risico op radicalisering en recidive toenemen. Dit terwijl de terroristenafdeling tot doel heeft rekrutering in gevangenissen tegen te gaan en de samenleving tegen radicalisering en terrorisme te beschermen. Dat stellen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in het evaluatieonderzoek naar de terroristenafdeling, dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zo meldt de Rijksuniversiteit Groningen op haar website. Hieronder het vervolg van het bericht.

Intolerant Europa

31 maart 2011 | 22:15

Tekst: Ewoud Butter

Een derde van de bevolking in acht EU-landen, waaronder Nederland, meent dat er een natuurlijke hiërarchie tussen volkeren bestaat, de helft wijst de islam af en een meerderheid is seksistisch. De Nederlanders zijn toleranter dan de bevolking in de andere landen.

Dat blijkt uit een niet erg vrolijk stemmende studie van de sociaaldemocratische Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) die is gebaseerd op een uitgebreide, volgens de onderzoekers representatieve enquête onder 1000 mensen in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Italië, Portugal, Polen en Hongarije. Wat betreft xenofobie, islamofobie en racisme ontlopen de landen elkaar niet veel. Significante verschillen werden wel gevonden als het ging om anti-semitisme, seksisme en homofobie.

De conclusie van de FES-studie, die onderdeel is van een serie publicaties over extreemrechts, is dat groepsgerichte vijandschap, een denigrerende houding en vooroordelen ten opzichte van het "vreemde" wijdverspreid zijn in Europa. De onderzoeksmethode en de conclusies zijn wat kort door de bocht. Toch is het de moeite waard de resultaten nader te bekijken.

Etnische diversiteit leidt tot minder vertrouwen

30 maart 2011 | 14:45

Hoe groter de etnische diversiteit in Amsterdamse buurten, hoe kleiner het vertrouwen van inwoners in hun wijk. Bewoners voelen zich er minder thuis of maken zich meer zorgen over hoe die buurt zich in de toekomst zal ontwikkelen. Dat concluderen drie onderzoekers in een artikel in het sociaalwetenschappelijk tijdschrift Mens & Maatschappij.

De drie onderzoekers werken voor de dienst onderzoek en statistiek van de gemeente Amsterdam. Ze hebben zich gebaseerd op cijfers uit verschillende, al langer bestaande databestanden.

Meeste Poolse immigranten gaan weer terug naar Polen

29 maart 2011 | 17:07

Van de Poolse immigranten die in de jaren 2000–2009 naar Nederland kwamen, is bijna 60 procent weer vertrokken. Dat blijkt uit een artikel van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarin de immigratie uit mediterrane landen in de jaren ’60 en ’70 vergeleken met de recente immigratiegolf uit Polen in het voorbije decennium.
Het onderzoek wijst uit dat van de Poolse immigranten die in de periode 2003–2009 naar Nederland kwamen, ruim de helft na maximaal zeven jaar weer is teruggekeerd. Van de eerste immigratiegolf tussen 1996 en 2002 was na zeven jaar slechts 35% naar Polen teruggekeerd. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de toenmalige gunstige economische situatie in Nederland, maar ook met het EU-lidmaatschap van Polen sinds mei 2004, waardoor het voor Polen eenvoudiger werd om tussen beide landen te reizen.

Boze burgers, rancune en (multicultureel) onbehagen

27 maart 2011 | 09:09

Tekst: Ewoud Butter

De laatste jaren wordt steeds vaker gesproken over multicultureel onbehagen. De burger is boos. In hoeverre is dat nieuws? Is de burger niet altijd al boos geweest? Wordt de boze burger van nu meer gedreven door rancune dan in het verleden? Gaat het om lager opgeleiden versus hoger opgeleiden? In hoeverre is het onbehagen verbonden met de komst van een multiculturele samenleving?

Sinds de moord op Fortuyn wordt er gesproken over de Boze Burger. De populariteit van de PVV geeft ook steeds weer voeding aan de vraag: waarom wordt er op deze partij gekozen?

Deze week verscheen er een rapport van het SCP. Niet het eerste over dit onderwerp. Inmiddels zijn er de afgelopen jaren honderden artikelen en een aantal interessante onderzoeksrapporten over het ongenoegen gepubliceerd.

Nederlandse moslim genuanceerder over homo's dan Duitse boer

25 maart 2011 | 08:30

De opvattingen van Nederlandse moslims over homoseksualiteit zijn genuanceerder dan die van Duitse boeren of de gemiddelde Griek. Ze zijn ook progressiever dan moslims in de omringende landen. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit een nog lopend promotieonderzoek van Elmar Jansen, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam.

Dat de debatten over islam- en integratie juist in Nederland en Denemarken zo heftig zijn, verklaart hij door te wijzen op de relatief progressieve opvattingen van Denen en Nederlanders.
'Als we ervan uitgaan dat migranten in Europa min of meer hetzelfde denken, dan kunnen we aannemen dat de botsing met autochtonen heftiger is naarmate deze progressiever zijn', zegt hij.

Jansen ontdekte echter dat moslims in snel tempo 'vernederlandsen'. Wat de acceptatie van homoseksualiteit betreft 'is Nederland een progressieve uitzondering', zegt Jansen. 'Andere Europese landen zijn niet zo ruimdenkend. Het is verbazend te zien hoe snel opvattingen worden overgenomen door migranten.'

Allochtone mantelzorgers vaak zwaar belast

24 maart 2011 | 09:30

Allochtone mantelzorgers zijn vaak zeer zwaar belast door de zorg die zij dragen voor zieke of gehandicapte familieleden. Ook maken zij zelden gebruik van specifieke voorzieningen die de overheid mantelzorgers biedt. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Zorgt u voor iemand?’ van FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken dat vandaag wordt gepresenteerd.

Tweedeling onder Antillianen en Arubanen in Amsterdam

23 maart 2011 | 23:22

Met het merendeel van de ruim 11.000 Antillianen en Arubanen die in Amsterdam wonen gaat het goed. Met ongeveer een tiende deel van deze groep gaat het niet goed; zij komen niet goed mee in de stad en zijn oververtegenwoordigd in onder andere schooluitval, werkloosheid, armoede en criminaliteit. Dit blijkt uit de ‘Monografie Antillianen 2010’ van het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

De huidige positie van Antillianen/Arubanen in Amsterdam is gemiddeld genomen gunstiger dan die van andere groepen van niet-westerse herkomst, zoals Turken en Marokkanen. De positie van Antillianen van de eerste generatie is in het algemeen slechter dan die van Antillianen die in Nederland geboren zijn, de tweede generatie. Tegelijkertijd is de positie van Antillianen die zich na 1985 in Nederland gevestigd hebben minder gunstig dan van Antillianen die voor die tijd naar Nederland kwamen.

De stemming in het land is helemaal niet zo negatief

21 maart 2011 | 23:49

De stemming in Nederland over samenleving en politiek is negatief: veel mensen vinden dat het slecht gaat. En wie het zelf niet slecht vindt gaan vindt de stemming negatief omdat anderen het zo slecht vinden gaan. Maar volgens SCP-onderzoekers Paul Dekker en Josje den Ridder is het alarmisme overdreven.

Seksueel misbruik onder allochtonen moeilijk bespreekbaar

21 maart 2011 | 23:13

Bij de commissie-Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik in de jeugdzorg, hebben zich slechts vijf allochtonen gemeld.
'Een treurige stand', noemt woordvoerder Louis Cornelisse van de commissie het geringe aantal allochtone meldingen in de Volkskrant. De commissie verwacht dat het er 'gezien het groot percentage allochtone cliënten in de jeugdzorg' veel meer moeten zijn.
Ibrahim Wijbenga, voorzitter van het Landelijk Platform Aanpak Jeugdcriminaliteit (LPAJ) vindt het 'verbijsterend' dat de commissie niet bij allochtone organisaties en jeugdwerkers heeft aangeklopt. LPAJ beschikt over een groot aantal allochtone jeugdzorgdeskundigen.

Wijbenga erkent dat het ook voor allochtone jeugdwerkers moeilijk zal zijn misbruikte jongeren zover te krijgen dat ze zich melden bij de commissie of aangifte doen bij de politie. 'In allochtone gemeenschappen rust al een taboe op de discussie over seksualiteit, laat staan op seksueel misbruik. Allochtone slachtoffertjes hebben het gevoel dat ze niet alleen zichzelf te schande hebben gemaakt, maar ook hun familie.'

Ook Karima Ouchan van het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland is 'not amused' dat de commissie geen allochtone instellingen heeft benaderd. Zij heeft zich na Rondom 10 als vraagbaak aangeboden. Ouchan is projectleider 'Aan de goede kant van de eer' en geeft voorlichting aan migrantengemeenschappen en trainingen aan jongeren.

Allochtoon electoraat stemt heus niet alleen op allochtone kandidaten

16 maart 2011 | 08:47

Bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen hebben allochtone kandidaten veel stemmen behaald. Zo kreeg de Utrechter Ali Essousi van de PvdA zoveel stemmen dat hij steeg van plaats 14 naar 3 op de lijst in de provincie Utrecht. Ook Durcun Kilic werd in de Utrechtse Statenfractie gekozen, eveneens voor de Partij van de Arbeid. En in de provincie Gelderland wist Yasemin Cegerek in haar eentje twee zetels te behalen voor de PvdA. Maar niet alleen bij de PvdA, ook allochtone kandidaten van andere partijen deden het goed bij de PS-verkiezingen.

Noodzaak en effect van antidiscriminatieprogramma’s in het primair onderwijs

15 maart 2011 | 12:21

tekst: Amy-Jane Gielen en Eva Klooster

Sinds 2006 hebben alle Nederlandse scholen de wettelijke verplichting om actief burgerschap en sociale integratie - waar antidiscriminatie een onderdeel van is - te bevorderen. Daarnaast is in september 2010 een motie van de Tweede Kamer aangenomen, om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in het onderwijs. Hoewel er al jaren ervaring is met aanpakken van discriminatie via het onderwijs, is er tot nu nog weinig (grootschalig) onderzoek gedaan naar de effecten ervan.

Voor een onderzoek naar de effecten van een antidiscriminatie lesprogramma in het primair onderwijs namen wij het antidiscriminatieprogramma Gelijk=Gelijk? onder de loep. Het programma is bedoeld om discriminatie te voorkomen en besteedt specifieke aandacht aan het tegengaan van homofobie, islamfobie en antisemitisme.

De migratie uit niet-westerse landen ontleed

13 maart 2011 | 18:15

Helaas wordt er heel veel gediscussieerd zonder de feiten te kennen. Iedereen roept maar wat en als een bepaald idee iemand goed uitkomt dat wordt het meteen tot feit gemaakt. De feiten echter zijn zo op te halen bij het CBS. Dat doet men niet of vervalst de gegevens." Dat concludeert Flip van Dyke in een bijzonder uitgebreid artikel over immigratie en emigratie.

Dit artikel poogt om een duidelijk beeld te geven van de migratie van allochtonen afkomstig uit niet-westerse landen onderverdeeld in niet-westerse moslimlanden (ML) en overige niet-westerse landen (OL).

Verband taalvaardigheid en gezondheid allochtone ouderen

11 maart 2011 | 09:08

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat veel allochtone ouderen in Nederland kampen met een slechte gezondheid vanwege onvoldoende beheersing van het Nederlands. Wie de taal niet beheerst krijgt minder snel specialistische hulp, is de voornaamste conclusie. Dit stelt Semiha Denktas die afgelopen woensdag promoveerde op een onderzoek naar de gezondheid en het zorggebruik van allochtone en autochtone ouderen.

Hoogleraar: meer samenwerking met moskeeën en meer ruimte voor religieuze plichten moslims

08 maart 2011 | 16:09

Er zal meer wettelijke ruimte moeten komen voor de samenwerking tussen overheden en moskeeën. Ook moeten werkgevers beter rekening houden met de religieuze plichten van islamitische werknemers. Dat stelt godsdienstfilosoof en coördinator Henk Vroom in het beleidsadvies Dialogue with Islam dat hij schreef voor het Center for European Studies. Het universiteitsblad Ad Valvas besteedt vandaag aandacht aan het advies van Vroom.

Vroom maakte een studie van de voornaamste (integratie)problemen met moslims in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het is volgens Vroom niet terecht de problemen met grote groepen jonge moslims volledig toe te schrijven aan sociaal-economische factoren. 'Sociologisch onderzoek toont aan dat ook culturele factoren een rol spelen bij het uitzonderlijk hoge percentage moslims onder jeugdige delinquenten', schrijft hij. Daarom moet volgens hem de islam deel uitmaken van het Europese integratiebeleid.

Allochtone probleemjongeren: populaire cultuur zegt meer dan etniciteit

07 maart 2011 | 12:18

Voor het verklaren van overlastgevend gedrag onder allochtone jongeren wordt vaak gekeken naar hun etnische achtergrond. Begrijpelijk zou je kunnen zeggen, omdat zij vaak te onderscheiden zijn als een homogene groep met een herkenbare culturele of etnische achtergrond. Maar is het wel zo verstandig het gedrag toe te schrijven aan hun etniciteit? Volgens antropoloog en opbouwwerker Francio Guadeloupe is het veel zinvoller te kijken naar hun levensstijl en 'populaire cultuur'. ‘Waarom een hiphopper brandmerken tot Antilliaan?’

De aardverschuiving in migratieland en het ongelijk van Nyfer

28 februari 2011 | 22:17

Tijdens het verkiezingsdebat vanavond bij Eenvandaag verwees Machiel de Graaf, de lijsttrekker van de PVV voor de Eerste Kamer, naar het rapprt van Nyfer over "de kosten van de massa-immigratie". Maar, hoe zit het nu met de immigratie uit van niet-westerse landen. Waarom komen ze hier? Hoeveel zijn het er?

Flip van Dyke zet in onderstaand stuk de feiten op een rij en concludeert: Volhouden dat de migratiewereld van niet-westerse immigranten er net zo uitziet als in de vorige eeuw, zoals rechts doet, is volksverlakkerij. Het toont ook aan het ongelijk van Nyfer over de kosten van de immigratie gemaakt in opdracht van de PVV. Nyfer gaat uit van eenzelfde immigratiepatroon als in de vorige eeuw. De cijfers tonen aan dat dat onzin is.

Lees het stuk van Flip hieronder.

Vluchtelingen in Nederland: werkloos, slechte gezondheid, maar wel veilig

17 februari 2011 | 10:21

- 49% van de Iraanse migranten heeft werk. Dit geldt voor 36% van de Afghaanse, 35% van de Iraakse en 29% van de Somalische migranten. Bij autochtonen is dit 70%.
- Meer dan 90% van de Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten in Nederland voelt zich veilig in Nederland.
- Van de Afghaanse, Iraakse en Iraanse Nederlanders geeft iets minder dan 70% aan dat ze een goede gezondheid hebben. Bij autochtone Nederlanders is dit 83%.
- 41% van de Iraanse migranten heeft een opleiding op hbo/wo-niveau. Dit is hoger dan onder autochtone Nederlanders. Somalische migranten zijn zeer laag opgeleid: 58% heeft ten hoogste basisonderwijs gevolgd.
- Ongeveer driekwart van de Afghaanse, Iraakse en Iraanse migranten geeft aan dat ze niet meer in het land van herkomst willen wonen.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Vluchtelingengroepen in Nederland. Zo meldt het SCP in een persbericht. Hieronder het vervolg van het persbericht.

Veel migrantenvrouwen niet aan het werk vanwege gezondheidsproblemen

15 februari 2011 | 16:43

12% van de Turks-Nederlandse vrouwen ervaart de eigen gezondheid als (zeer) slecht. Dat is veel meer dan bij de mannen uit die groep (1%) en dan bij vrouwen uit andere migrantengroepen: 9% bij vrouwen van Marokkaanse en 6% bij vrouwen van Surinaamse herkomst.
50% van de vrouwen van Turkse herkomst heeft een baan van ten minste een uur per week, vergeleken met 45% van de Marokkaans-Nederlandse vrouwen, 68% van de Surinaams-Nederlandse vrouwen en 72% van de autochtone vrouwen.
En gezondheidsproblemen spelen een belangrijke rol in de verklaring van de relatief lage arbeidsdeelname van vrouwen van Turkse en Marokkaanse herkomst.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de SCP-publicatie Moeilijk werken. Gezondheid en de arbeidsdeelname van migrantenvrouwen, die op 15 februari 2011 verschijnt. Deze studie is op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geschreven door dr. Myra Keizer en prof. dr. Saskia Keuzenkamp. Het betreft hier een verdiepende studie in het kader van de rapportageplicht van de regering aan de Tweede Kamer over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag.

Immigratie én emigratie nemen toe

10 februari 2011 | 10:05

Tekst: Flip van Dyke

De voorlopige migratiecijfers van 2010 laten een voortzetting zien van het beeld zoals dat sinds 2002 is te zien: veel meer arbeidsmigranten en hogere immigratie en emigratie. Het belang van de moslimlanden in de totale immigratie is zeer sterk afgenomen.

Volgens gisteren gepubliceerde voorlopige cijfers van het CBS is de immigratie toegenomen in 2010 van 147 naar 150 duizend . De emigratie steeg ook van 112 naar 118 duizend en dat resulteerde in een daling van het migratiesaldo van 3000 in 2010 ten opzichte van 2009.

Etno-parties: lekker feesten met je eigen soort

04 februari 2011 | 11:11

Tekst: Linda Duits

Het uitgaanscircuit in Nederland is veranderd. Van clubs met een vaststaand en rigide deurbeleid (denk RoXY) zijn we gegaan naar feesten die vaak door externe partijen georganiseerd worden in zalen als Melkweg en Paradiso. Een van de vele oorzaken achter deze verschuiving is de grotere diversiteit van het uitgaanspubliek. Om hieraan tegemoet te komen zijn er zogeheten ‘etno-parties’ ontstaan, feesten gericht op een specifieke etnische groep. Antropologe Simone Boogaarts-De Bruin promoveert vandaag op dit bijzondere verschijnsel.

Liefde voor de profeet en het Turkse vaderland

03 februari 2011 | 08:11

Tekst: Froukje Santing

De vijf onderzoekers - drie Nederlanders en twee Turken - van het recent verschenen rapport ‘Diyanet. The Turkisch Directorate for Religious Affairs in a changing environment’ claimen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het aan de macht komen van de religieus geïnspireerde AK-partij in 2003 in Turkije en de veranderende werkwijze van Diyanet. Ze nemen een vermaatschappelijking van taken waar bij het machtige Turkse directoraat voor godsdienstzaken. Ontwikkelingen die ook in de moskeeën van Diyanet in Nederland zijn te merken.

Allochtone politici zijn niet bezig met eigen achterban

02 februari 2011 | 22:04

De etnische achtergrond van allochtone lokale politici speelt nauwelijks een rol in hun motivatie en manier van politiek bedrijven.

Dat is de belangrijkste conclusie van Ethnic Minorities in Local Politics, comparing Amsterdam and Paris, het promotie-onderzoek van politicologe Laure Michon.Michon vergeleek twee steden met elkaar - Amsterdam en Parijs - en twee tijdsperiodes: eind jaren 90 en de jaren 2006-2008. Uit gesprekken met allochtone raadsleden hier en daar, toen en nu, blijkt dat de meerderheid van de politici helemaal niet bezig is met hun eigen afkomst of etnische groep, maar dat hun partij en de kiezers hen vaak wel beschouwen als vertegenwoordiger van een bepaalde bevolkingsgroep.

Trouwen? Als het maar niet met een Marokkaan is

30 januari 2011 | 14:02

Autochtone Nederlanders hebben de meeste weerstand tegen een interetnisch huwelijk met een Marokkaanse Nederlander. De minste weerstand bestaat tegenover een interetnisch huwelijk met een Surinaamse Nederlander. Andersom gaat dit net zo op: Antilliaanse en Surinaams Nederlanders staan veel welwillender tegenover een gemengd huwelijk dan Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

Dit blijkt uit een onderzoek van Willem Huijnk van de Universiteit Utrecht, waar ruim 8.000 autochtone Nederlanders en 1.400 migranten aan meewerkten. Hoe hechter de familiebanden zijn, hoe groter de weerstand tegen een gemengd huwelijk. Huijnk: “Familieleden (met hechte familiebanden, red.) zijn geneigd om ‘vreemdelingen’ buiten de familie te houden.” Dit geldt voor zowel de autochtone als de allochtone Nederlander. "De gedachte is dat mensen met een
verschillende etnisch-culturele achtergrond als een bedreiging kunnen worden gezien voor de culturele identiteit en solidariteit van de groep, in dit geval de familie", verduidelijkt Huijnk.

Huijnk onderzocht ook welke factoren bijdragen aan de sociaal-culturele integratie van migranten. Een belangrijke conclusie is dat contacten met familieleden in Nederland en in het
land van herkomst niet van invloed zijn op de houding tegenover sociaal-culturele aanpassing.
Familierelaties, bijvoorbeeld in het land van herkomst, vormen dus geen obstakel voor de integratie van migranten.

Amsterdam wordt steeds 'witter'

30 januari 2011 | 13:39

Het beeld dat Amsterdam snel steeds 'zwarter' wordt, blijkt onjuist te zijn. De migratie naar Amsterdam verandert van karakter: steeds meer binnen- en buitenlandse hoogopgeleide jongeren trekken naar de stad en ook weet de stad beter afgestudeerde studenten vast te houden.
Tegelijkertijd blijken autochtone vrouwen weer meer te kinderen krijgen, terwijl allochtone gezinnen juist kleiner worden. Dat blijkt volgens het Parool uit onderzoek van de Amsterdamse Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) naar de bevolkingssamenstelling.

Tweederde van de emigranten uit Nederland is van allochtone afkomst

28 januari 2011 | 14:20

Ze zijn de intolerantie beu of zien in hun land van herkomst betere carrièremogelijkheden. Vooral hoger opgeleide Marokkaanse en Turkse jongeren verlaten Nederland vanwege het harde politieke klimaat. Hoewel geen sprake is van massale emigratie, noemen deze groepen allochtonen 'een groeiende intolerantie' als reden voor vertrek. Ze voelen zich niet thuis in Nederland. Voor Turkse hoger opgeleiden is de economische groei in Turkije vaak doorslaggevend. Dat is voor hoger opgeleide Marokkanen juist een barrière om te emigreren.

Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan in opdracht van CDA-minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken. Ruim tweederde van de emigranten uit Nederland is van allochtone afkomst. De helft van de vertrekkers is tussen de 20 en 45 jaar en heeft een mbo-diploma of hoger op zak.

Turken in Nederland (de feiten)

18 januari 2011 | 22:07

Turken in Nederland

tekst: Ewoud Butter

Begin januari sloeg een groep van Turkse professionals met een manifest in de Volkskrant en op Republiek Allochtonië alarm: ze maakten zich ernstig zorgen over de integratie van de tweede generatie Turkse Nederlanders. Het manifest riep vele reacties op. Sommigen betuigden steun, maar er was ook veel kritiek.

Zowel het manifest als de reacties waren vooral gebaseerd op meningen, ervaringen en principes. In dit stuk weinig meningen, wel veel feiten en/of resultaten van onderzoek.

Onderzoek naar lespraktijken in moskeeën is gestrand

17 januari 2011 | 16:07

Een onderzoek naar lespraktijken in moskeeën is onlangs gestaakt. Dat heeft minister Piet Hein Donner aan de Tweede Kamer geschreven. Het Verwey-Jonker instituut heeft de opdracht teruggegeven, nadat het er maar niet in slaagde afspraken te maken met moskeeën in Amsterdam en Tilburg. Zo schrijft de Vokskrant.

Het vorige kabinet besloot in 2008 tot een onderzoek, nadat er onrust was ontstaan over vermeende hardhandige praktijken tijdens de lessen.

'De onderzoekers hebben geen concrete afspraken tot het verrichten van onderzoek kunnen maken met de moskeebesturen, ondanks inspanningen van het Verwey-Jonker instituut zelf, alsmede enkele bemiddelingspogingen door FORUM en een toezegging van een van de moskeebesturen tot het verlenen van medewerking', schrijft Donner. Er is weinig aan te doen: 'Omdat deze lesactiviteiten verzorgd door moskeeën buiten de verantwoordelijkheden van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie van het Onderwijs vallen, kunnen de moskeebesturen niet gedwongen worden tot medewerking aan een onderzoek naar het pedagogisch klimaat.'

Etnische organisaties zijn wél goed voor de integratie

14 januari 2011 | 16:25

Tekst: Meindert Fennema en Jean Tillie

In een sympathieke bijdrage aan Opinie & Debat (‘Ons leven moet niet om Turkije draaien’) roept Zihni Ozdil de Turkse Nederlanders op om zich meer als Nederlanders te gaan gedragen en minder als Turk. Wij kunnen in een aantal opzichten instemmen met zijn betoog. Met name de neiging om zichzelf als slachtoffer te definiëren en autochtone Nederlanders als veroorzaker van al het leed dat hen overkomt te zien is weinig productief. Niet voor individuele Turken en ook niet voor de Nederlandse maatschappij. Maar Ozdil doet ook een aantal beweringen dit in strijd zijn met de uitkomsten van ons onderzoek naar politieke participatie van allochtonen. Het is waar dat Turken politiek minder participeren dan autochtonen. Maar het is niet waar dat Marokkanen het wat betreft politieke integratie beter doen.

Feit en fictie over migratie en integratie

06 januari 2011 | 17:12

Leo Lucassen (hoogleraar sociale geschiedenis, Universiteit van Leiden) sprak tijdens de lancering van de website vijfeeuwenmigratie.nl.

In mijn korte bijdrage wil ik illustreren dat een website met feiten over immigratie bepaald geen overbodige luxe is. En van de gelegenheid gebruik maken om gelijk drie tamelijk hardnekkige mythes door te prikken:
1: Dat Nederland wordt bedreigd door massa-immigratie en dat massa- immigratie per definitie slecht is voor een samenleving
2: Dat de ‘linkse kerk’ de deur wagenwijd heeft opengezet voor laagopgeleide immigranten uit Moslimlanden
3: Dat het minderhedenbeleid in de jaren 80 en 90 een links cultuur relativistisch experiment was en Nederland in de greep was van een multiculturele psychose, waardoor de integratie juist ernstig is vertraagd.

Opmerkelijke emigratiecijfers

03 januari 2011 | 21:08

De emigratie is het stiefkindje van de Nederlandse politiek en pers. Zelden heeft men het erover of het moet zijn de ‘aderlating’, de ‘massa-emigratie’, het ‘ontvluchten’, de ‘braindrain’, van de autochtone emigranten. Vaak wordt beweerd dat vooral hoogopgeleide autochtonen en allochtonen het land zouden verlaten, maar is dat ook zo? Flip van Dyke zet de feiten op een rij.

'Tsunami van islamisering' is een leugen. De feiten.

29 december 2010 | 10:26

tekst: Flip van Dyke

Op 15 december stond er in de NRC een column van Bosma, de partij-ideoloog van de PVV. In het stuk beschuldigt hij links van leugens. Ik ga in dit stuk een paar beweringen van Wilders onderzoeken en er kan daarover maar één conclusie’ getrokken worden: Wilders liegt.

Antisemitisme op het internet is vooral autochtoon probleem

22 december 2010 | 12:15

Vooral autochtone Nederlanders maken zich op het internet schuldig aan antisemitisme. Ook neemt het antisemitisme niet significant toe. Dit blijkt volgens Trouw uit cijfers van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI).

Deze conclusies zijn opvallend, gezien recente uitspraken van Frits Bolkestein en het boek van Manfred Gerstenfeld die betoogt dat het antisemitisme in Nederland verontrustend zou toenemen en dat dit vooral zou komen door een toenemend antisemitisme onder moslims en allochtonen.

„In ieder geval op internet komt het meeste antisemitisme helemaal niet van moslims”, zegt Ronald Eissens van het MDI in Trouw. „En bovendien groeit het ook niet significant. Al sinds onze oprichting in 1998 maakt antisemitisme het leeuwendeel uit van discriminatie op internet. Dat percentage is stabiel en ligt gemiddeld op 30 procent. Het fluctueert wel een beetje: in 2007 en 2008 lag het iets lager, op 23 procent, en dit jaar is de prognose dat we op zo’n 29 procent komen. Die stijging duidt niet op een trend.”

Slechts 48 van de 404 meldingen die het MDI in 2010 kreeg, betreffen websites met een islamitische of allochtone signatuur, zoals Marokko.nl.

Gülenbeweging brengt in Tweede Kamer SP en PVV nader tot elkaar

19 december 2010 | 10:04

Tekst:: Martin van Bruinessen

Het kabinet stuurde deze week een rapport naar de Tweede Kamer over de Gülenbeweging, die de afgelopen weken weer in de publieke aandacht was geweest met alarmerende krantenberichten over dubbele agenda’s, indoctrinatie en islamisering. De Gülenbeweging is de snelst groeiende Turks-islamitische beweging en is tegenwoordig in een honderdtal landen actief. In Nederland bestaan scholen en huiswerkinstellingen die met de beweging zijn geaffilieerd. Het rapport, dat een aanzienlijk minder paniekerige toon aansloeg dan de krantenberichten, werd donderdag behandeld in een spoeddebat met minister Donner, dat was aangevraagd door het SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Eerdere Kamervragen van Karabulut waren de aanleiding geweest tot een onderzoeksopdracht aan de auteur van het rapport, Martin van Bruinessen. De auteur doet hier verslag van het kamerdebat en geeft een korte samenvatting van het rapport.

Hoe snel islamiseert Amsterdam?

16 december 2010 | 14:00

'Amsterdam heeft over 10 jaar een islamitische meerderheid'. Dat voorspelde Frits Bolkestein in november 2005 in het programma Buitenhof. Bolkestein is één van de deelnemers aan het debat a.s. zondag in De Balie over de vraag of de islam gevaarlijk is.

Inmiddels zijn vijf van de 10 jaar uit Bolkesteins voorspelling verstreken en wordt het tijd de balans op te maken. Hiervoor maken we gebruik van cijfers van het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

Polarisatie, radicalisering en discriminatie in Noord-Holland

15 december 2010 | 06:03

In opdracht van de provincie Noord-Holland is ACB Kenniscentrum vorig jaar gestart met een monitor, waaruit duidelijk moest worden in hoeverre verschillende partijen (gemeenten, welzijn, politie, migrantenorganisaties) in hun werkgebied processen van polarisatie, radicalisering en discriminatie tegenkomen.


Allah bepaalt niet alles

13 december 2010 | 17:36

Tekst: Froukje Santing

Voor mijn masterthesis heb ik onderzoek gedaan naar de waarden en identiteit van tweede generatie migranten in Nederland. De interviews op de website Niet Alleen Allah hebben als empirisch materiaal gediend. In dit blog presenteer ik de resultaten van mijn onderzoek. Voor mijn onderzoeksgroep is ‘Allah’ zeker niet de enige drijvende kracht achter hun denken en handelen, noch geeft het hun identiteit volledig vorm, zoals in de publieke opinie stelselmatig wordt benadrukt.

Jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen nauwelijks economisch zelfstandig

12 december 2010 | 21:19

Nog geen kwart van de jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen tussen de 25-34 jaar in Amsterdam is economisch zelfstandig. Bijna zestig procent van de vrouwen in die categorie heeft geen betaald werk. Dat blijkt uit onderzoek van de Dienst Onderzoek & Statistiek (O+S) van de gemeente Amsterdam, in opdracht van de het Servicepunt Emancipatie (SPE). Economische zelfstandigheid wordt in het onderzoek gedefinieerd als "het hebben van betaald werk en een inkomen van tenminste duizend euro netto."

Migranten vragen minder snel hulp dan autochtonen

07 december 2010 | 17:54

Volgens het vandaag gepubliceerde rapport 'Naar Hollands gebruik' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vragen migranten en hun kinderen minder snel hulp dan autochtonen. Zij maken weinig gebruik van voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, opvoeding en onderwijs, terwijl zij aantoonbaar vaker kampen met ontwikkelings- en gezondheidsproblemen dan autochtonen. Schaamte en wantrouwen jegens hulpverleners lijken de voornaamste oorzaken.

Geen verband tussen aantal allochtonen en criminaliteit in gemeente

06 december 2010 | 22:26

Niet het aantal allochtonen bepaalt de mate van criminaliteit in een gemeente, wel het aantal mensen dat werkloos is. Dat blijkt uit een studie van criminologen van de Universiteit Gent en politicologen van de Universiteit van Leuven die binnenkort in het British Journal of Criminology wordt gepubliceerd.

De conclusies sluiten niet aan bij een eerdere studie van Marion van San, die in 2000 stelde dat de criminaliteit onder allochtone jongeren hoger lag dan bij anderen. Volgens politicoloog Marc Hooghe van de Leuvense universiteit hield van San geen rekening met sociaal-economische factoren.

"Inzet allochtone leerling bovenmatig beloond"

03 december 2010 | 21:40

Turkse en Marokkaanse leerlingen op het vmbo en de havo scoren significant hogere cijfers bij het schoolexamen dan bij de landelijke toetsing; hun eigen leraren zouden de inzet van deze leerlingen meer belonen dan de ijver van autochtone leerlingen. Hierdoor ontstaat er een opmerkelijk gat tussen de gemiddelde cijfers van het schoolexamen en die van het landelijk examen. Turkse leerlingen scoren zowel op het vmbo als op de havo gemiddeld 0,6 punt hoger bij de schoolexamens dan bij de landelijke toetsing. Bij Marokkanen is dit gat 0,4 punt.
Omdat de schoolexamens voor de helft meetellen voor het diploma, zou het wel eens zo kunnen zijn dat het uiteindelijke diploma een hoger prestatieniveau suggereert dan deze allochtone leerlingen eigenlijk hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION), dat 15.000 docenten en oud-leerlingen ondervroeg. Dat schrijft Elsevier naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Of er bij autochtone leerlingen ook een gat is, vermeldt het bericht niet.

Dementietest voor oudere migranten

01 december 2010 | 23:06

De Amsterdamse ziekenhuizen AMC en Slotervaart hebben samen met de Universiteit van Amsterdam een programma ontwikkeld waarmee getest kan worden of oudere migranten tekenen van dementie vertonen.
Dertig studenten zijn getraind om het komende jaar in de vier grote steden ongeveer drieduizend migranten te onderzoeken. Het AMC heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

De onderzoekers denken dat dementie bij oudere migranten vaker voorkomt. De oudere allochtonen hebben vaker te kampen met bijvoorbeeld suikerziekte en hoge bloeddruk. Het is bekend dat deze ziekten vaker dementie met zich meebrengen.

Wantrouwen eerder veroorzaakt door armoede dan door etniciteit

28 november 2010 | 20:11

Armoede is een veel bepalender factor voor het ontstaan van wantrouwen in buurten dan etnische diversiteit. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Southampton. Deze conclusie weerspreekt het bekende onderzoek van de Amerikaan Robert Putnam.
Uit Putnam’s onderzoek naar de relatie tussen vertrouwen in een gemeenschap en diversiteit bleek dat in wijken met een grote etnische diversiteit, bewoners van alle etnische achtergronden zich terugtrekken. Het vertrouwen van burgers neemt volgens Putnam in multiculturele wijken af (ook binnen de eigen groep). Hetzelfde geldt voor samenwerking in de gemeenschap en ook het aantal vrienden vermindert. Op de lange termijn bieden immigratie en diversiteit volgens Putnam wel belangrijke voordelen op cultureel, economisch en fiscaal en ook een positieve invloed op de ontwikkeling van een land

Segregatie in het Amsterdamse onderwijs

28 november 2010 | 19:42

In Amsterdam heeft een derde van de leerlingen een gesegregeerde onderwijscarrière. Twintig procent zit zowel op een zwarte basisschool als een zwarte middelbare school, de helft van hen zit op de middelbare school op het VMBO basis/kader.
Tien procent van de Amsterdamse leerlingen zit zowel op een witte basis- als middelbare school, de helft van hen zit op het VWO. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

De segregatie wordt deels verklaard door de woonsegregatie: leerlingen in wijken met relatief veel niet-westerse allochtone inwoners zitten vaker op een zwarte school. Verder kan segregatie op het voortgezet onderwijs ook verklaard worden door het verschil in onderwijsniveau. Niet-westerse allochtone leerlingen zitten vaker op het VMBO basis/kader en autochtone leerlingen vaker op het VWO.
In Amsterdam zit 30% van de Marokkaanse leerlingen in de derde klas onderwijs op VMBO-basisniveau tegen 7% van de autochtone leerlingen. Tegelijkertijd zit 37% van de autochtone leerlingen op het VWO, tegenover 10% van de Marokkaanse Amsterdammers.

Tweede generatie allochtone Nederlanders in de lift

26 november 2010 | 11:16

Tweede generatie allochtone Nederlanders gaan vooruit. Deze groep doet het steeds beter in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Zij genieten vaker hoger onderwijs, hebben betere kansen op een baan en zijn om die reden ook vaker economisch zelfstandig dan hun ouders. Dat blijkt uit het 'Jaarrapport Integratie 2010' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat donderdag werd gepresenteerd.

Islamitische Amsterdammer voelt zich thuis (in Amsterdam dan)

23 november 2010 | 17:30

Moslims in Amsterdam voelen zich meer thuis in hun eigen stad dan in Nederland. Dat concluderen onderzoekers van de Open Society Foundations in het rapport 'Moslims in Amsterdam', waarin islamitische bewoners van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West naar hun mening werd gevraagd over leefbaarheid en welzijn in hun wijk en in Nederland. Het onderzoeksrapport werd vandaag gepresenteerd.

Niet-westerse allochtonen en vrouwen krijgen lagere stagevergoeding

18 november 2010 | 22:57

Autochtonen krijgen een hogere stagevergoeding dan allochtonen. Niet-westerse allochtonen ontvangen voor hun stage 157,81 euro per maand) tegen 170,63 voor autochtone Nederlanders.

Mannen ontvangen gemiddeld een hogere stagevergoeding (184 euro) dan vrouwen (158 euro per maand).

Dat blijkt uit het stageonderzoek 2010 dat is uitgevoerd in opdracht van FNV Jong.

Massa-immigratie uit Arabische landen?

14 november 2010 | 16:45

Arabieren zouden massaal naar Europa willen trekken om gebruik te maken van onze sociale voorzieningen en onze samenleving te islamiseren. Naieve Nederlanders hebben dat niet in de gaten. Dat vinden niet alleen de aanhangers van de Eurabië theorie van de Israëlische schrijfster Bat Ye'or, maar werd onlangs ook beweerd door David Pinto.

In hoeverre klopt dit beeld?
Flip van Dyke heeft de cijfers verzameld en geeft antwoord.

Aantal zelfdodingen een kwart hoger onder Hindoestanen dan onder andere etnische groepen

11 november 2010 | 12:03

Binnen de Hindoestaanse gemeenschap komen zelfdodingen en suïcidepogingen vaak voor. Onder Hindoestanen ligt het aantal zelfdodingen een kwart hoger dan onder andere bevolkingsgroepen in Nederland.

Dat vertelde Anita Nanhoe, onderzoekster van de GGD Rotterdam-Rijnmond, woensdag op een expertbijeenkomst van ACB Kenniscentrum.

Afstand tussen Nederlanders en Turken is "potentieel gevaarlijk"

09 november 2010 | 22:26

Turken in Nederland voelen zich hier nog steeds niet thuis.
Het gevolg hiervan is dat de psychische gezondheid van Turken in Nederland slechter is dan die van autochtone inwoners en ook slechter dan die van Turken in Turkije. De mentale conditie van Turkse vrouwen is nog slechter dan die van hun mannen.

Dat concludeert onderzoeker Murat Can in zijn proefschrift Welkom thuis! De beleving van migrant zijn, waarop hij deze maand aan de Universiteit van Tilburg promoveert.

Volgens Can zijn stevige maatregelen nodig om de ongewenste en volgens hem zelfs potentieel gevaarlijke afstand tussen Nederlanders en Turken te verkleinen.

Marokkaanse verdachten met spijt worden lager gestraft

06 november 2010 | 14:25

'Het is opvallend dat we Marokkanen een lichtere straf geven als ze spijt hebben en zich niet kwaad maken in de rechtszaal', zegt Christophe Leys van de faculteit psychologie aan de Belgische ULB. 'Het is voor ons het teken dat ze zich goed geïntegreerd hebben in onze maatschappij. Er leeft namelijk een sterk vooroordeel tegenover migranten van Noord-Afrikaanse afkomst en dat is dat ze weinig berouw tonen en zeer opvliegend zijn. Als ze niet aan dat stereotype beantwoorden beoordelen we ze dus gunstig.'

Onderzoek: immigratie leidt tot meer banen

04 november 2010 | 13:22

Een opvallende uitkomst van een onderzoek naar de invloed van immigratie in een aantal Europese landen en de Verenigde Staten op de economie: immigratie leidt eerder tot meer dan tot minder banen. Als er überhaupt een effect is aan te wijzen, dan is dat positief. Slecht nieuws dus voor anti-migrantenpartijen die stellen dat migranten de banen van autochtonen inpikken.

Wervingskracht extreemrechts afgenomen omdat sommige standpunten salonfähig zijn geworden

03 november 2010 | 08:01

"Voor extreemrechts geldt dat de wervingskracht in de loop der jaren is afgenomen doordat sommige van hun standpunten op de landelijke politieke agenda zijn gekomen. Zo zijn in het integratie- en islamdebat, zoals dat na de aanslagen van 11 september 2001 begon, veel van de standpunten van extreemrechts aan de orde gesteld en bespreekbaar geworden. Voorbeeld hiervan is het veronderstelde failliet van de multiculturele samenleving. Deze ontwikkeling heeft er mede toe geleid dat van de destijds bestaande extreemrechtse groeperingen en bewegingen niet veel over is."

Dat is een opmerkelijke passage uit het gisteren verschenen rapport 'Afkalvend front, blijvend beladen' van de AIVD. Ook opmerkelijk is dat deze verklaring voor de afname van de populariteit van extreemrechts amper wordt vermeld in de Nederlandse pers. De meeste journalisten hebben blijkbaar niet de moeite genomen het rapport te lezen en hebben klakkeloos het persbericht van de AIVD overgenomen, waarin ook geen verklaring is opgenomen. Dat doen wij -heel lui - hieronder ook:

"De dreiging van extreemrechts en rechts-extremisme tegen de democratische rechtsorde in Nederland is gering. Dat concludeert de AIVD in de nota 'Afkalvend front, blijvend beladen' dat vandaag is verschenen. Extreemrechts en rechts-extremisme zijn organisatorisch versnipperd, hebben een kleine achterban en onderling grote meningsverschillen.

Migrantenorganisaties bevorderen integratie

29 oktober 2010 | 23:18

Politici en wetenschappers die vinden dat etnische groepsvorming de kloof tussen etnische minderheden en de Nederlandse samenleving alleen maar vergroten, zouden het onderzoek van António da Graça (1953, São Nicolau, Kaapverdië) moeten lezen. Da Graça, die onderzoek deed binnen de Kaapverdische gemeenschap, concludeert dat een actieve deelname van migranten in zelforganisaties de integratie niet belemmert maar juist bevordert. ‘Door actieve deelname in zelforganisaties worden competenties en vaardigheden ontwikkeld die van belang zijn voor de maatschappelijke participatie.’ Sterker nog, de bonding – activiteiten die de collectieve identiteit, solidariteit, samenwerking en interne homogeniteit versterken – zijn juist een voorwaarde voor integratie. ‘De interne binding is juist goed voor de integratie omdat daarmee sociaal kapitaal wordt ontwikkeld en vermeerderd.’

Met sociaal kapitaal bedoelt Da Graça het aantal leden en vrijwilligers binnen zelforganisaties, de aanwezige kennis, netwerken, ervaring en materiële hulpbronnen. Actieve vrijwilligers leren competenties en vaardigheden die van belang zijn voor de participatie in de Nederlandse samenleving. Ze leren bijvoorbeeld zich te mengen in openbare debatten en hun belangen te behartigen. Ze leren samenwerken met autochtone organisaties. Democratische normen en waarden gaan ze ook meer onderschrijven, is de conclusie van Da Graça.

Verenigingsleven belangrijk bij voorkomen radicalisering

22 oktober 2010 | 09:54

Frustratie en ontevredenheid door structurele uitsluiting en discriminatie zijn belangrijke voedingsbronnen voor extremistische gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek naar het radicaliseringsproces in België door Paul Ponsaers en Brice De Ruyver van de Universiteit Gent.

Volgens de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom, die het onderzoek liet uitvoeren zijn vooral jongeren kwetsbaar. Ze noemt het verenigingsleven "cruciaal" om radicalisering te voorkomen. Turtelboom: "Doordat deze mensen in het veld staan en een nauw contact onderhouden met de jongeren kunnen ze sneller detecteren wanneer het misloopt en een passend antwoord bieden." Daarom is het van belang hen te betrekken in de preventiestrategie.

"Het onderzoek had als doel een eerste beeld te krijgen van het radicaliseringsproces in ons land", legt Turtelboom uit. Zowel het rechts-radicalisme, het links-radicalisme, het islamitisch geïnspireerd radicalisme als het dierenrechtenactivisme werd onderzocht. Het onderzoek bracht naar voor dat extremistische gevoelens vooral door uitsluiting en discriminatie worden gevoed en dat vooral jongeren kwetsbaar zijn. Volgens Turtelboom komt het er voor de overheid op aan "deze voedingsbronnen weg te werken en jongeren weerbaarder te maken tegen radicale groeperingen die profiteren van hun kwetsbaarheid of onzekerheid".

Mona Siddiqui hoogleraar Islam en burgerschap

15 oktober 2010 | 09:49

Mona Siddiqui benoemd tot bijzonder hoogleraar Islam en burgerschap bij de Faculteit Katholieke Theologie aan de Universiteit van Tilburg. Siddiqui is verbonden aan de Universiteit van Glasgow, waar ze leiding geeft aan het Centrum voor Islamstudies. Ter gelegenheid van haar eerste bezoek aan de faculteit vindt in Utrecht een rondetafelconferentie plaats over Islam, globalisme, secularisme en fundamentalisme.

Naast haar hoogleraarschap aan de Universiteit van Glasgow adviseert Siddiqui organisaties en beleidsorganen inzake de islam in de moderne samenleving, inclusief terrorismebestrijding. Ook is zij lid van het Wereld Economisch Forum met als agenda de dialoog tussen islam en het Westen. Voor radio en televisie verzorgde zij tal van interviews over actuele kwesties. Haar onderzoek betreft

* islamitisch recht
* de dialoog tussen islam en christendom
* de verhouding tussen man en vrouw in juridische zaken
* moderne Arabische literatuur.

Helft van Amsterdamse homo's voelt zich niet vrij

03 oktober 2010 | 08:52

Dat blijkt uit een onderzoek dat door bureau O+S voor AT5 en Het Parool is uitgevoerd onder 167 homoseksuelen en 412 hetero's. 80% van de homoseksuele Amsterdammers vindt dat het homoklimaat in de stad is verslechterd, 70% van de hetero's is het daarmee eens.

Ruim de helft van de ondervraagden voelt zich wel eens bedreigd vanwege zijn of haar geaardheid; bijna 40% is afgelopen jaar slachtoffer geworden van verbaal geweld, en 3% van fysiek geweld,' aldus O&S. Dat laatste percentage is overigens opvallend laag. Volgens cijfers van het CBS was in 2009 in de regio Amsterdam-Amstelland 8% van de bewoners slachtoffer van een geweldsmisdrijf, landelijk lag dit percentage op 5%.

Driekwart neemt aan dat geweld tegen homo's, zowel verbaal als fysiek, veel door Marokkaanse jongeren wordt gepleegd; toch zijn er ook veel andere daders. Dat geweld komt overigens niet voort uit religieuze motieven, zoals vaak wordt verondersteld. "Het is veel meer machogedrag; ze willen geen homo's zien zoenen of hand in hand zien lopen," aldus politiewoordvoerder Ellie Lust tegenover AT5.

Een belangrijk deel van de Amsterdamse homo's voelt zich niet vrij. Van de homoseksuele mannen durft 55% in het openbaar bijvoorbeeld hand in hand te lopen. Lesbiennes hebben daar minder moeite mee: 77 procent durft dat wel te doen. Een aantal van de geinterviewden geeft aan wijken als (Nieuw-)West en het Centrum te mijden.

Moslimjongeren: gebruik buitenlandse media gaat niet ten koste van volgen Nederlandse media

01 oktober 2010 | 17:21

Moslimjongeren zijn intensievere mediagebruikers dan niet-moslimjongeren. Globaal gesproken gebruiken ze dezelfde media als niet-moslimjongeren, maar doen dit vaker en intensiever. Zo lezen ze vaker de krant en kijken meer televisie. “Het volgen van buitenlandse media door de moslimjongeren gaat duidelijk niet ten koste van het gebruik van binnenlandse media”, aldus onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Per programma geanalyseerd, kijkt twaalf procent meer moslimjongeren naar NOVA en zeven procent meer naar het RTL-nieuws. 24 procent meer moslimjongeren leest de Metro of Spits, en tien procent meer de Volkskrant.

Moslimjongeren volgen de Nederlandse media op de voet volgen, onder andere om te weten wat er over hen wordt geschreven en uit de behoefte om "erbij te horen".

Zowel moslimjongeren als niet-moslimjongeren keuren het gebruik van geweld af. Als het gaat om de positieve houding ten aanzien van de Nederlandse samenleving verschillen de twee groepen niet.

'Vertel Turkse of Marokkaanse patient niet alles'

01 oktober 2010 | 17:17

Verpleegkundigen moeten bij Turkse en Marokkaanse patiënten meer rekening houden met het feit dat zij niet alles hoeven te weten.

Volledige informatieverschaffing zou voor Nederlandse verpleegkundigen zo belangrijk zijn, dat ze soms tegen hun zin informatie moeten achterhouden.

Uitkeringen en allochtonen

01 oktober 2010 | 17:12

Autochtonen en allochtonen hadden tussen 1999 en 2006 even vaak een werkloosheidsuitkering. Niet-westerse immigranten ontvingen vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering in deze periode. Dat blijkt uit promotie-onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

De werkloosheidsuitkering (WW) komt even vaak voor onder autochtonen en allochtonen: in eerste instantie lijkt de eerste generatie mannen uit de niet-westerse groepen een hogere kans te hebben op WW ten opzichte van autochtonen (3 tot 5% versus 2,4%). Maar dat verschil is meestal grotendeels te verklaren vanuit achtergrondkenmerken zoals leeftijdsverschillen.
De kans op arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO) is vooral hoog bij eerste generatie Turkse en Marokkaanse mannen en bij Turkse en Surinaamse vrouwen.
Een opvallend hoog percentage tweede generatie immigranten met een niet-westerse achtergrond heeft hun uitkering wegens arbeidsongeschiktheid op grond van de Wajong- regeling. Opmerkelijk vaak ligt aan de uitkering een psychiatrische aandoening ten grondslag.

Het gebruik van bijstand door ‘oudkomers’ (immigranten die voor 1999 arriveerden) is relatief hoog.

Islamwetenschappers: Wilders kent de feiten niet

27 september 2010 | 22:43

Wilders’ visie op de islam is in flagrante strijd met de feiten. Dit concludeert een groep van negen islamwetenschappers – waaronder Fred Leemhuis, Gerard Wiegers en Ruud Peters - vandaag in haar eindrapport aan de rechtbank in Amsterdam. De groep beoogt niet de beïnvloeding van de politiek. Zij houdt zich, op grond van haar deskundigheid, bezig met de waarheidsvinding ten behoeve van het proces tegen Wilders dat op maandag 4 oktober a.s. hervat wordt. Het gaat de experts om de vraag in hoeverre de uitspraken van Wilders, die in de dagvaarding zijn geciteerd, in overeenstemming zijn met de feiten. Aldus schrijft de website Bruggenbouwers.

Volgens de wetenschappers doet Wilders met zijn uitspraken de realiteit geweld aan om een angstaanjagend beeld te schetsen van een godsdienst die feitelijk tal van vreedzame en gematigde elementen bevat.

Dat de islam vooral een politieke ideologie zou zijn, houdt volgens hen geen stand, evenmin als het idee dat er geen gematigde islam zou bestaan. De wetenschappers noemen de onjuiste typering door Wilders van de Koran als een ‘fascistisch boek’ buitengewoon beledigend en het voornemen van Wilders de Koran tot in de huiskamer te verbieden een ingrijpende inbreuk op de vrijheid, ook van geinteresseerde niet-moslims.

Onderzoekers vinden in volkswijken afkeer van buitenlanders en overheid

27 september 2010 | 22:20

Vandaag is het onderzoek Een vreemde in eigen land door Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, aangeboden aan VVD Kamerlid Paul de Krom.

Onderzoekers van het Verwey-Jonkerinstituut troffen in een aantal volkswijken niet alleen het verwachte sentiment tegen buitenlanders aan, maar ook een grondige afkeer van de overheid.
Directeur Hans Boutellier van het onderzoeksinstituut vindt de intensiteit van die woede ‘schokkend’. ‘De overheid wordt gezien als tegenstander en zelfs als vijand’, zegt Boutellier in de Volkskrant. De bewoners zijn ‘verweesd’, hebben het gevoel door iedereen in de steek te worden gelaten.

Boutellier: ‘Het zijn geen islamhaters. De religie wordt ook bijna niet genoemd. Ze hebben het niet over moslims, maar over buitenlanders.’

De resultaten zijn in lijn met eerder onderzoek dat werd gedaan naar multicultureel onbehagen (bijvoorbeeld door de stichting Voorbeeld) en de aanhang van de PVV.

Vijf misverstanden over de Roma

27 september 2010 | 13:27

De mythe van een bedelend, asociaal, stelend en nomadisch volk

Roma beheersen nu al weken het Europese nieuws. En daarmee ook de hardnekkige wijdverspreide stereotiepen over ‘de zigeuner’. Leo Lucasssen ontkracht een handvol mythes.

De uitzettingen van Roma uit Frankrijk in de afgelopen weken hebben niet alleen bijzonder veel media-aandacht gegenereerd, maar ook de gemoederen tot op het hoogste Europese niveau in beroering gebracht. Nadat eurocommissaris voor Vrijheid en Fundamentele rechten Viviane Reding het Franse uitzettingsbeleid had vergeleken met de deportaties in de Tweede Wereldoorlog, barstte een waar pandemonium los, met de Franse president Sarkozy in de hoofdrol. Bovendien meenden ook Nederlandse politici, zoals Tweede Kamerlid Mirjam Sterk (CDA), zich met populistische flinkheid en niet gehinderd door kennis van zaken in het debat te moeten mengen door Nederlandse Roma de wacht aan te zeggen. Wat de vele berichten en uitspraken over Roma kenmerkt, is het groot aantal misverstanden over deze groep en daarnaast het gebrek aan concrete en realistische oplossingen. Laten we de misverstanden eens langsgaan.

Migrantenorganisaties: in Amsterdam ingekapseld, in Rotterdam sterk dankzij Leefbaar Rotterdam

27 september 2010 | 08:27

Tekst: Dirk Kloosterboer

De afgelopen decennia is het progressieve Amsterdam erin geslaagd om migrantenorganisaties in te kapselen en ze vervolgens af te danken, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. In Rotterdam daarentegen was het rechtse Leefbaar niet in staat om de macht van migrantenorganisatie te breken.

Begin jaren tachtig, tussen het straatrumoer van krakers en andere sociale bewegingen, kreeg Amsterdam ook te maken met de opkomst van activistische linkse migrantenorganisaties zoals KMAN (Marokkaans), HTIB en DIDF (Turks). De overheid probeerde de protestbewegingen in te kapselen met geld en formele posities. Vandaag de dag hebben ze sterk aan macht ingeboet.

Afgelopen week verdedigde Justus Uitermark een proefschrift waarin hij een gedetailleerde en fascinerende analyse maakt van de geschiedenis van migrantenorganisaties in Amsterdam. Ter vergelijking heeft hij ook naar Rotterdam gekeken.

Gemeenten met veel Marokkanen presenteren cijfers

27 september 2010 | 08:15

Gemeenten met veel Marokkaanse Nederlanders hebben voor het eerst cijfers verstrekt over schooluitval, misdaad en werkloosheid onder Marokkaanse jongeren tussen 12 en 24 jaar. Het gaat om de 22 gemeenten met de meeste Marokkanen. In deze gemeenten komen Marokkaanse jongeren twee keer zo vaak als andere leeftijdsgenoten in aanraking met de politie. Van de groep heeft 40 procent een strafblad, van alle jongeren is dat 18,5 procent. Marokkaanse Nederlanders zijn vier keer zo vaak betrokken bij diefstal en drie keer zo vaak bij geweld en drugsdelicten. Verkeersdelicten komen onder deze groep weinig voor.

'Salafisten vormen buffer tegen radicalisering'

24 september 2010 | 17:42

De salafistische gemeenschap in Nederland vormt geen bedreiging voor de Nederlandse democratie. Sterker, salafistische organisaties vormen eerder een buffer tegen radicalisering doordat zij geweldscomponenten afkeuren. Radicalisering in de zin van de actieve bereidheid om geweld te gebruiken vindt dan ook plaats buiten de salafistische organisaties. Vooral oudere Marokkaanse mannen in een achterstandspositie, blijken gevoelig voor salafisme. Zij staan ook eerder positief tegenover een theocratie en het gebruik van geweld.

Dat concluderen de onderzoekers Ineke Roex, Sjef van Stiphout en Jean Tillie. Zij zijn verbonden aan het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (van de Universiteit van Amsterdam) en presenteerden vandaag de eerste grootschalige Nederlandse studie naar de aard, omvang en dreiging van de salafistische (streng orthodoxe islamitische) gemeenschap in Nederland. Het onderzoek bestond uit twee delen: veldwerk onder salafisten en een breed onderzoek onder moslims naar orthodoxie.

Het is volgens de onderzoekers niet zo dat de orthodoxe Islam een politieke ideologie zou zijn die de Nederlandse democratie onderuit wil halen. Wel hebben ze soms moeite met de normen van de democratische rechtsstaat.
De onderzoekers achten het niet waarschijnlijk dat salafistische predikers in Nederland met ' gespleten tong' zouden spreken.

Betere leerkrachten leiden tot verkleinen onderwijsachterstand allochtone leerlingen

17 september 2010 | 11:20

Nederlandse middelbare scholieren gaan veel beter presteren door het oplossen van het lerarentekort en vermindering van het aantal onbevoegden. Bovendien verkleint door betere leerkrachten de achterstand van allochtone scholieren fiks. Hoogleraar Jaap Dronkers komt in een onderzoek voor het Onderwijsblad tot de conclusie dat Nederland hiermee flink zou stijgen op de internationale pisa-ranglijst.

Leerlingen op alle niveaus gaan met sprongen vooruit als ze les krijgen op een school met genoeg goede leraren. Bij natuurkunde en lezen scoren leerlingen meer dan 5% beter op deze internationale ranglijst. Dat is goed voor een flinke sprong omhoog. Allochtone leerlingen op havo en vwo hebben het meeste baat bij goede leraren. Het lerarentekort wordt steeds nijpender: de komende jaren verlaat meer dan de helft van de docenten het voortgezet onderwijs. Vorig jaar liet 80% van de scholen lessen verzorgen door onbevoegd personeel. In havo en vwo steeg volgens het ministerie van ocw het aantal onbevoegden van 1 op 6 naar 1 op 5.

De zin en onzin van migrantenorganisaties

13 september 2010 | 12:40

tekst: Ewoud Butter

Migrantenorganisaties worden ze genoemd, of zelforganisaties en soms allochtone vrijwilligersorganisaties. Twintig jaar geleden werden ze nog beschouwd als een ideaal middel om integratie te bevorderen, tegenwoordig worden ze vaker gezien als bolwerken van segregatie. Zijn de voorlieden van deze organisaties echte bruggenbouwers die groepen bereiken die anderen niet bereiken of zijn het subsidiesponzen van eerste generatie migranten die vooral met hun eigenbelang bezig zijn? In veel gemeenten is al bezuinigd op subsidies aan deze organisaties, veel andere gemeenten overwegen het. Een artikel over de beperkingen en de waarde van deze organisaties.

Meer discriminatie tijdens recessie

08 september 2010 | 15:11

Het verschil in de kansen op een baan tussen autochtonen en migranten is in economisch slechte tijden groter dan in economisch gunstiger tijden. Dit duidt er op dat discriminatie in laagconjunctuur vaker voorkomt. Dat is een van de conclusies uit de Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010, die op 7 september is verschenen. Het rapport is geschreven door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met medewerking van Art.1 en in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook de overheid discrimineert

22 augustus 2010 | 14:29

Niet alleen in het bedrijfsleven, ook bij de overheid blijkt het lastig voor allochtonen een baan te bemachtigen.
Volgens de Discriminatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau komt dit doordat werkgevers, ook bij de overheid, te veel in stereotypen over etnische groepen denken. Een autochtoon met vergelijkbare eigenschappen en diploma's komt veel makkelijker binnen dan een niet-westerse allochtoon, vooral als het zijn of haar eerste baan is.

Beeldvorming en feiten over huwelijksmigratie

19 augustus 2010 | 21:33

Huwelijksmigratie wordt vaak in verband gebracht met begrippen als Turkse en Marokkaanse ´importbruiden´, laag opleidingsniveau en geringe affiniteit met betaald werk. Deze beeldvorming is niet juist. Daarom heeft E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit feiten en cijfers gepresenteerd, die hieronder worden weergegeven.


Integratie via onderwijs en niet via buurtbarbecues

19 augustus 2010 | 20:17

De integratie van derde en vierde generatie allochtonen in Nederland gaat vaak niet beter dan die van eerdere generaties. Dat stelt antropologe Roanne van Voorst in haar boek 'Jullie zijn anders als ons. Jong en allochtoon in Nederland', waarvoor ze onderzoek deed naar problemen met allochtone jongeren.

Volgens Van Voorst waren bij eerdere onderzoeken naar de positie van allochtonen in Nederland amper allochtonen betrokken. "Dat stoorde en verbaasde mij enorm", zei de antropologe in het Radio 1 Journaal.

Terwijl u op vakantie was 4: Turkse en Marokkaanse jongeren integreren beter, maar voelen zich minder thuis

16 augustus 2010 | 16:15

Voor de vakantievierders verschijnen op de Republiek Allochtonie vier blogs met het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken.
In dit blog aandacht voor hoogleraar Entzinger die op grond van zijn onderzoeken concludeert dat Turkse en Marokkaanse jongeren steeds beter integreren in Nederland, maar zich er steeds minder thuis voelen. Ook verklaart hij dat de cijfers er op wijzen dat er nog maar amper kansarme migranten naar Nederland komen.
Verder aandacht voor het bericht dat gemeenten nog maar amper werven onder allochtone werkzoekenden en dat de islamitische omroep ouma nog voor haar eerste uitzending haar zendmachtiging dreigt te verliezen.

Terwijl u op vakantie was 3: over religie en scheiding van kerk en staat

16 augustus 2010 | 15:55

Voor de vakantievierders verschijnen op de Republiek Allochtonie vier blogs met het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken.
In dit blog aandacht voor een onderzoek van Forum waaruit blijkt dat het merendeel van de gemeenten geen regels hanteert voor het geven van subsidie aan levensbeschouwelijke organisaties. Verder aandacht voor een site die door kritische moslims is gelanceerd, de vraag of de islam een religie of een ideologie is, de veranderde wijze waarop de ramadan wordt gevierd, het geweld tegen bekeerlingen, fatwa's in Marokko, de AIVD die een extremistische website runde, een portret van Abida (vrouw van Samir A) en de stelling dat echt halal vlees biologisch is.

Terwijl u op vakantie was 2: "Jongens uit vrome gezinnen eerder gewelddadig"

16 augustus 2010 | 15:45

Voor de vakantievierders verschijnen op de Republiek Allochtonie vier blogs met het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken.
In dit blog aandacht voor enkele berichten over gewelddadig gedrag, Marokkanengemeenten' die geen concrete doelen willen stellen, de handel in hennep en synthetische drugs en buurtvaders die hangjongeren gaan aanspreken.

Ook islamitische homo's worden uitgehuwelijkt

14 juli 2010 | 11:11

Homoseksuele islamitische jongeren moeten trouwen met een partner van het andere geslacht, omdat de familie zich schaamt voor hun geaardheid. Jaarlijks keren enkele tientallen jongeren niet meer terug van hun zomervakanties uit Marokko of Turkije. Een groot deel daarvan is homoseksueel. Dat wordt bevestigd door verschillende instanties. Veel islamitische ouders accepteren de geaardheid van hun homoseksuele kinderen niet en huwelijken ze uit.

Polarisatie is slecht voor de gezondheid

14 juli 2010 | 10:59

Tijdens een internationaal congres over transculturele psychiatrie, dit jaar in Amsterdam van 13-16 juni, heeft een aantal psychiaters en psychologen het initiatief genomen tot een petitie aan de informateur. Hierin uiten ze hun zorg over sociale tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen in Nederland en de effecten daarvan op de geestelijke gezondheid van mensen. Dit meldt Mikadonet.nl.

Werkloosheid onder allochtonen stijgt snel

14 juli 2010 | 10:43

De werkloosheid onder Marokkanen, Turken en Antillianen is afgelopen jaar flink gestegen. Niet-westerse allochtonen zijn bijna drie keer zo vaak werkloos als autochtonen. Jongeren hebben nog meer last van de crisis: een kwart van de allochtone jongeren is werkloos.

Dit blijkt uit de vijfde monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt die het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum heeft gepubliceerd. Dit voorjaar zat 14 procent van de niet-westerse allochtonen werkloos thuis, tegenover 5,1 procent van de autochtonen. Een jaar eerder had één op de tien allochtonen geen baan. Onder hoogopgeleide allochtonen is de werkloosheid hoger dan onder laagopgeleide autochtonen.

Voortijdig schoolverlaten vergroot kans op criminaliteit aanmerkelijk

07 juli 2010 | 10:13

Voortijdig schoolverlaters hebben ruim zes keer zo veel kans om in aanraking te komen met de politie dan jongeren die het onderwijs met een startkwalificatie verlaten. Dat concluderen de onderzoekers Tanja Traag, Olivier Marie en Rolf van der Velden in het artikel 'Risicofactoren voor voortijdig schoolverlaten en jeugdcriminaliteit' in de CBS-publicatie Bevolkingstrends 2010, 2e kwartaal 2010.

Schizofrenie komt bij (criminele) Marokkaanse jongens opvallend vaak voor

05 juli 2010 | 10:29

Schizofrenie komt onder Marokkaanse mannen van de tweede generatie bovengemiddeld vaak voor. De ziekte komt onder Marokkaanse mannen van de tweede generatie zeven keer meer voor dan bij autochtonen.
‘Verwarde Marokkaanse jongens die ongewenst gedrag vertonen worden door de politie meestal als crimineeltjes bestempeld, terwijl het in veel gevallen gaat om patiënten die aan psychoses lijden, zoals schizofreniepatiënten. Ik vermoed dat dat opgaat voor zo’n 20 procent van de Marokkaanse verdachten.' Dat verklaart sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Tiny van Hees in Binnenlands Bestuur.

Ex-radicalen kunnen radicalisering extreemrechtse jongeren voorkomen

03 juli 2010 | 21:17

Tijdig ingrijpen met nieuwe sociale contacten, het liefst met hulp van een ex-radicaal, kan extreemrechtse radicalisering voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Anne Frank Stichting onder twaalf voormalig rechtsextremisten.

Onderzoekers Wagenaar en Van der Valk concluderen dat als iemand uit een extreemrechtse radicale organisatie wil stappen, zijn sociale omgeving voor hem klaar moet staan. Jongeren die geen binding meer hebben met extreemrechts blijven soms toch hangen omdat ze geen vrienden buiten het circuit hebben.

Afrikanen in migrantenkerken goed geïntegreerd

02 juli 2010 | 14:26

Afrikaanse katholieken die migrantenkerken bezoeken lijken zich beter te hebben aangepast aan de Nederlanse samenleving dan Afrikaanse katholieken in Nederlandse parochies.

Dat ontdekte religiewetenschapper dr. Naomi van der Meer die deze week aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveerde op het proefschrift Believers in the Universal Church. Processes of self-identification among Catholic immigrants of African Descent in the Dutch religious landscape.

Antisemitisme neemt af, geweld tegen moslims neemt toe

01 juli 2010 | 14:57

Antisemitisme in Nederland neemt af, de discriminatie van moslims en Marokkanen neemt toe en ook het geweld tegen moslims is toegenomen. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Monitor Rassendiscriminatie. Uit de monitor blijkt ook dat de extreemrechtse straatformaties in Nederland in omvang zijn afgenomen. Wel is het internet nog een belangrijk medium voor discriminerende uitingen.

Allochtonen maken minder geld over naar land van herkomst

01 juli 2010 | 14:38

Allochtone huishoudens hebben in 2009 minder geld overgemaakt naar buitenlandse familieleden dan het jaar daarvoor. In totaal bedroegen deze inkomensoverdrachten ongeveer 1,5 miljard euro, een daling van naar schatting 4 procent. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde Statistisch Bulletin 2010 van De Nederlandsche Bank.

Ruim een derde van de geldovermakingen ging naar Suriname, Turkije en Marokko. De inkomensoverdrachten naar West-Europese landen bedroegen naar schatting 350 miljoen euro. De geldoverdrachten zijn geschat aan de hand van overmakingen via geldtransactiekantoren (GTK's).

Ook de Wereldbank signaleert een daling van de totale overdrachten aan ontwikkelingslanden. Dat bedrag, inclusief betaald loon aan gastarbeiders uit die landen en bij remigratie mee teruggenomen spaartegoeden, nam vorig jaar af van 336 naar 316 miljard dollar.

Tienduizend importbruiden 'zoek'

29 juni 2010 | 20:56

Medio vorig jaar sprak toenmalig minister van Integratie Van der Laan over 15.330 importbruiden in 2008. De situatie was zo alarmerend dat hij zei: "Het gaat onze spankracht te boven." Johanna Nouri en Flip van Dyke gingen op zoek naar de waarheid achter de cijfers.


Meer dan helft van Marokkaanse Nederlandse jongens in aanraking met politie

26 juni 2010 | 12:14

Ruim de helft van de in 1984 in Nederland geboren Marokkaanse jongens is vóór zijn 22ste in aanraking geweest met de politie. Bij een derde van deze groep gebeurde dat zelfs vijf keer of vaker. Marokkaanse jongens en Marokkaanse meisjes komen vaker in aanraking met de politie dan leeftijdsgenoten van Nederlandse afkomst. Dit blijkt uit onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Criminologie. Van de Marokkaanse mannen die in 1984 is geboren, is 54 procent in aanraking geweest met de politie wegens een delict. Voor Surinamers is dat 43 procent, Turkse jongens scoren 41 procent, Antillianen 38 procent. Van de Nederlandse mannen heeft 20 procent op zijn 22ste minimaal een misdrijf gepleegd.

De cijfers komen uit het politiesysteem HKS. De bevindingen van de onderzoekers Arjan Blokland, Kim Grimbergen, Wim Bernasco en Paul Nieuwbeerta bevestigen in grote lijnen de resultaten van andere onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd.

Homoseksualiteit nog steeds gevoelig onderwerp onder migranten (rapport en bijeenkomst)

25 juni 2010 | 09:23

In 2008 had 9% van de bevolking een negatieve houding tegenover homoseksualiteit, dat is minder dan in 2006, toen had nog 15% van de bevolking moeite met homoseksualiteit. Vooral orthodoxe protestanten en moslims hebben moeite met homo's. De meerderheid van de migranten in Nederland beschouwt openlijke homoseksualiteit als blijk van gebrek aan respect en loyaliteit tegenover de familie.
De middelbare school is geen steeds veilige plek voor homojongeren. Jongeren leggen elkaar strikte gender- en seksuele normen op. De helft van de homojongeren denkt wel eens aan zelfmoord. 9% van de jongens en 16% van de meisjes heeft een zelfmoordpoging gedaan. Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Gewoon anders. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland, die op donderdag 24 juni jl. is verschenen. Het rapport, onder redactie van prof. dr. Saskia Keuzenkamp, is het resultaat van samenwerking tussen het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Universiteit van Amsterdam, University College Maastricht en Movisie.

Etnische diversiteit op school heeft negatief effect op leerprestaties

18 juni 2010 | 09:12

15-jarige leerlingen van scholen met een grote etnische diversiteit presteren minder goed dan vergelijkbare leerlingen van scholen met een homogene samenstelling. Dat geldt zowel voor allochtone als voor autochtone leerlingen. Dit negatieve effect is voor autochtone leerlingen het sterkst in onderwijsstelsels, zoals het Nederlandse, waarin een hiërarchie van schooltypen bestaan.
Daarnaast speelt het aantal en de herkomst van allochtone leerlingen een belangrijke rol. Een hoger aandeel leerlingen uit islamitische landen op een school beïnvloedt de prestaties van alle leerlingen negatief, terwijl een hoger aandeel van leerlingen uit Zuid- en Oost Azië een positief effect heeft op de schoolprestaties van leerlingen. Tot deze conclusie komt Jaap Dronkers onder meer na empirisch onderzoek met internationale PISA data, waarvan hij in zijn inaugurele rede verslag doet.

Aantal vrouwen en allochtonen in Tweede Kamer neemt toe, ondanks SGP en PVV

15 juni 2010 | 20:55

Wat etnische diversiteit betreft blijkt de Tweede Kamer meer dan ooit een afspiegeling van de Nederlandse bevolking te zijn geworden. In de nieuwe Tweede Kamer zijn ook meer vrouwen gekozen dan bij de vorige verkiezingen. Nebahat Albayrak heeft van alle allochtone kandidaten veruit de meeste voorkeurstemmen gekregen, op afstand gevolgd door Fatma Koser Kaya en Ahmed Marcouch.

'Linkse' integratiewoordvoerders scoren veel beter dan 'rechtse'. Van de overgebleven integratiewoordvoerders is Boris van der Ham de grote winnaar, gevolgd door Sadet Karabulut, Tofik Dibi, Mirjam Sterk, Jeroen Dijsselbloem, Paul de Krom en Sietse Fritsma.

Wie stemmen er PVV? (Ewoud Butter)

13 juni 2010 | 19:50

De PVV heeft afgelopen woensdag flink gewonnen. In Limburg en Brabant scoorde de partij goed en in delen van de grote steden vind je de grootste concentraties PVV-stemmers. In Amsterdam Nieuw-West (133.000 inwoners) bijvoorbeeld behaalde de PVV 15% van de stemmen.
Even een grove rekensom: er voorzichtig van uitgaande dat vooral autochtonen PVV stemmen (*) en dat autochtonen in Nieuw West ongeveer de helft van het electoraat vormen, heeft waarschijnlijk een kleine 30% van de autochtonen in Nieuw-West PVV gestemd. Vergelijkbare conclusies kun je voor Amsterdam-Noord trekken: in een stadsdeel met 87.000 inwoners, waarvan 55% autochtoon, stemde 21,6% PVV.

Politici, journalisten en opiniepeilers vonden de uitslag verrassend. En dat verbaast mij dan weer. Het 'onbehagen' en het wantrouwen ten opzichte van de gevestigde politiek dat mensen ertoe leidt op de PVV te stemmen, zit diep. Daarnaast is er nog steeds een groep PVV-stemmers die er niet voor uit durft te komen dat ze op de PVV stemmen.

Wie zijn die PVV-stemmers? Hieronder een overzicht van enkele onderzoeken die de afgelopen jaren zijn verschenen.

'Allochtoon heeft slechtere baan en lager salaris'

11 juni 2010 | 14:03

‘Allochtonen zijn vaker werkloos dan autochtonen. En allochtonen die werken, hebben gemiddeld slechtere banen en een lager inkomen dan autochtonen.’ Dat zegt de Utrechtse hoogleraar sociologie Frank van Tubergen (34) vandaag in zijn oratie over etnische ongelijkheid op de werkvloer.

'Verwilderisering' gaat in Nederland veel sneller dan 'islamisering'

11 juni 2010 | 10:08

Het moet een geruststellende gedachte zijn voor degenen die zich zorgen maken over de islamisering van Nederland: het aantal PVV-stemmers in Nederland (1,5 miljoen) ligt nu al hoger dan het aantal moslims dat in 2050 in Nederland (1,3 miljoen) zal wonen.

Veel Turkse en Marokkaanse jongeren zijn te zwaar

10 juni 2010 | 16:38

Voor het eerst sinds 1850 neemt de lengte van Nederlandse kinderen niet toe. Nederlandse kinderen worden niet langer, maar wel zwaarder. Vooral Turkse en Marokkaanse jongeren kampen vaak met overgewicht. Dat blijkt uit de landelijke groeistudie van het TNO.

Jongens die zijn uitgegroeid, zijn nu gemiddeld 183,8 centimeter lang. Bij de vorige meting in 1997 was dit nog 184 centimeter. Bij uitgegroeide meisjes nam de lengte sinds 1997 0,1 centimeter toe tot 170,7. Ten opzichte van 1850 zijn mannen gemiddeld zestien centimeter en vrouwen veertien centimeter langer.

De stagnatie kan volgens TNO een signaal zijn dat de leefomstandigheden van de jeugd niet verder verbeteren of zelfs achteruitgaan. Volgens het onderzoeksbureau kan dit komen doordat de welvaart sinds 2000 niet verder gegroeid is.

Allochtone slachtoffers van verkrachting vragen minder om hulp

08 juni 2010 | 23:29

Het aantal meldingen van Turkse en Marokkaanse vrouwelijke slachtoffers van verkrachting is lager dan onder autochtone vrouwelijke slachtoffers. Het traumacentrum van het Universitair Medisch Centrum (UMC) zegt dat er vrijwel geen meldingen worden gemaakt door deze categorie meisjes.

Ook na een voorlichtingsproject, dat speciaal is gericht op vrouwen van deze afkomst, is het aantal meldingen niet gestegen. De gevoelens van schuld, schaamte en angst voor roddels en voor het verliezen van maagdelijkheid wegen zwaarder dan de behoefte aan hulp. Uit verschillend onderzoek blijkt dat seksueel geweld bij deze groep vrouwen even vaak voorkomt als bij autochtone vrouwen.

Fatwa van de Dag: "Massa-immigratie is een mythe"

05 juni 2010 | 10:40

"Het idee dat Nederland elk jaar overspoeld wordt met niet-westerse migranten is al jaren achterhaald. Dat er na de grondige herziening van het immigratiebeleid in 2002 in zes jaar tijd 253.000 niet-westerse immigranten bij zijn gekomen wordt breed uitgemeten, maar weinigen vertellen erbij dat er ook 247.000 vertrokken zijn. In deze periode zijn er in Nederland dus slechts 6000 niet-westerse allochtonen bijgekomen, gemiddeld 1000 per jaar. Tussen 2004-2007 is het aantal allochtonen zelfs met 23.000 gedaald."

Ernest Berkhout en Arjan Heyma van SEO Economisch Onderzoek maken gehakt van het Nyfer onderzoek dat in opdracht van de PVV is uitgevoerd. Het zijn "conclusies presenteren gebaseerd op cijfers uit de vorige eeuw" en "gezien de trendbreuk in het migratiepatroon zal het saldo van publieke kosten en baten voor de huidige migrant veel dichter bij nul liggen dan Nyfer beweert."

Spreken van eigen taal kan goed zijn voor allochtone kleuters

04 juni 2010 | 08:30

Voor de Nederlandse taalvaardigheid van allochtone kleuters doet de mate waarin zij thuis Nederlands spreken er niet erg toe. Belangrijker dan de taal is de mate en wijze van communicatie binnen een gezin. In de eigen taal lezen en praten helpt bij de taalontwikkeling, zeker als de ouders geen goede beheersing hebben van academisch Nederlands.
Dat blijkt uit onderzoek van de pedagoge Anna Scheele, die volgende week vrijdag hoopt te promoveren aan de Universiteit Utrecht

Slechts 2% Joodse Nederlanders stemt PVV

03 juni 2010 | 12:35

Uit onderzoek van het Joods Maatschappelijk Werk in opdracht van het Nederlands Israëlitisch Weekblad (NIW) blijkt dat slechts 2% van de Joodse Nederlanders op de PVV stemt. Dit zei Esther Voet, hoofdredacteur van het NIW, op radio 1.

Integratie 3.0: de nieuwste generatie Nieuwe Nederlanders (Floris Meijer)

02 juni 2010 | 16:19

Zoals zo vaak wordt benadrukt telt het multiculturele Nederland ruim 200 nationaliteiten, waarvan de Turken (380.000), Marokkanen (345.000) en Surinamers (340.000) de voornaamste groepen zijn. Ons land telt inmiddels ruim 1,8 miljoen allochtonen van niet-westerse en nog eens 1,4 miljoen allochtonen van westerse afkomst. Inmiddels kunnen we bij een groeiend aantal van deze ‘migranten-Nederlanders’ spreken van de derde generatie.* Bij veel van deze ‘nieuwste generatie’ allochtonen zijn grote verschillen aan te wijzen tussen hun sociaal-economische positie – een van de belangrijkste elementen in het integratieproces - en die van hun ouders en grootouders. Ze klimmen op de sociale ladder, met soms twee treden tegelijk. Integratie 3.0 dus.

Grote verschillen tussen allochtone en autochtone deelnemers stemwijzer STANN

01 juni 2010 | 07:46

Meer dan twintigduizend potentiële kiezers hebben het Stem Advies Nieuwe Nederlanders ingevuld, waarvan vijftienduizend in het eerste weekend. STANN de stemwijzer die inzoomt op de voor ‘Nieuwe Nederlanders’ belangrijke thema’s, blijkt even vaak door autochtonen als allochtonen ingevuld te worden.

De resultaten van het Stem Advies Nieuwe Nederlanders (www.stemadvies.info) levert opvallende conclusies op. Zo blijkt dat bijna de helft van de autochtone deelnemers vindt dat een dubbele nationaliteit schadelijk is voor de integratie van allochtonen. De nieuwe Nederlanders zijn het daar zelf totaal niet mee eens, 71 % vulde in dat het hebben van een dubbel paspoort de integratie totaal niet tegenwerkt.

Weinig aandacht voor integratie in collegeakkoorden

18 mei 2010 | 16:48

`Van 33 van de 36 grootste steden hebben wij de collegeakkoorden bestudeerd. Over integratie wordt nauwelijks nog gerept'', zegt een woordvoerder van Nicis (onderzoeksinstituut). Economisch herstel en bezuinigingen op het ambtelijke apparaat zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in de onderhandelingen tussen de politieke partijen.

"De discussie over onderwijssegregatie raakt het probleem niet"

06 mei 2010 | 17:37

“In Nederland gaat de discussie over onderwijssegregatie vaak over kleur, cultuur of religie. Daar moet het niet over gaan; het is de armoede en achterstand op de scholen zelf die de oorzaak vormen voor de segregatie.” Aan het woord is Anja vink, onderzoeksjournalist en auteur van het boek ‘Witte zwanen, zwarte zwanen’, over de scheiding tussen witte middenklasse scholen en zwarte achterstandsscholen. Het boek is het resultaat van een zoektocht naar de werking van onderwijssegregatie. “Acht jaar lang heb ik over dit onderwerp geschreven en steeds kom ik uit op hetzelfde probleem. De achterstand van de leerlingen cumuleert op deze scholen en dat is heel slecht voor deze leerlingen. Maar daar draaien we in Nederland met een grote boog omheen”, aldus Vinkop NICIS.

Publicatie over allochtonen met homoseksuele gevoelens

06 mei 2010 | 10:16

ACB Kenniscentrum heeft, in de vorm van een quickscan, een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het huidige beleid ten aanzien van allochtonen met homoseksuele gevoelens, hun sociaal-culturele en religieuze achtergronden, behoeften van de doelgroep en gebruikte methodieken.

'Gemeenten, geen diversiteit?'

30 april 2010 | 10:29

De publicatie 'Gemeenten: geen diversiteit?' van ACB Kenniscentrum handelt over het realiseren van een etnisch diverser personeelsbestand, en een daarop inspelend intern diversiteitbeleid, bij gemeentelijke overheden.

'Werkwijze Nederlandse politie voorkomt etnische rellen'

28 april 2010 | 13:37

Etnische spanningen en incidenten zijn in Nederland niet uitgegroeid tot grootschalige rellen vanwege de gebiedsgebonden werkwijze van de politie. Dat concluderen lector Otto Adang en andere onderzoekers van het lectoraat Openbare Orde & Gevaarbeheersing van de Politieacademie.

Onderzoek: geen shariarechtbanken in Nederland

25 april 2010 | 10:41

Nederland kent geen shariarechtbanken, zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Vanwege de etnische en religieuze diversiteit onder Nederlandse moslimgroepen is het bestaan van een officieel rechtsprekend instituut voor alle moslims in Nederland ook niet goed voorstelbaar.

Nauwelijks allochtone orgaandonoren

19 april 2010 | 10:14

Er is in Nederland een groot gebrek aan allochtone orgaandonoren. Binnen veel niet-westerse migrantengemeenschappen is orgaandonatie een taboe. Zo denken veel moslims dat de islam doneren verbiedt.

Het gaat goed met islamitisch bankieren

19 april 2010 | 10:10

Islamitisch bankieren is wereldwijd aan een sterke opmars bezig. De gemiddelde groei van de markt lag in de voorbije jaren rond de 15 procent en tijdens de financiële crisis bleef de sector het goed doen. Dat blijkt uit een studie van Robin Roose, Master Handelswetenschappen aan de Hogeschool Gent.

Frank Bovenkerk: Radicale ideeën niet per se gevaarlijk

19 april 2010 | 10:02

Frank Bovenkerk vraagt zich in zijn oratie af of hoe effectief het deradicaliseringsbeleid is dat de Nederlandse overheid voert, ook wel Dutch Approach genoemd: de brede aanpak. De overheid zet hierbij het maatschappelijk middenveld in om vroeg in te grijpen bij jongeren die dreigen te radicaliseren.
Hoe kunnen terroristen of geradicaliseerden weer in de samenleving worden opgenomen? Bovenkerk, criminoloog, vergelijkt verschillende criminele organisaties als politiek terrorisme, de georganiseerde misdaad, jeugdbendes en sektes met elkaar en onderzoekt hoe leden daarvan zich hebben weten los te maken uit de milieus.

Aantal allochtone gemeenteraadsleden stabiel

19 april 2010 | 09:59

Het percentage vrouwelijke raadsleden is na de afgelopen verkiezingen voor de gemeenteraad niet gewijzigd ten opzichte van 2006. Ook het aantal allochtone raadsleden bleef, tegen de verwachting in, nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit een zojuist gepubliceerd onderzoek van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP).

Huwelijksdwang in Noord-Holland, een quickscan

07 april 2010 | 09:06

In aanloop naar de zomer van 2009 is er de nodige publiciteit geweest rond het thema huwelijksdwang en achterlating. Naar aanleiding hiervan stelden twee statenleden in juni schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Zij wilden onder andere weten of en hoe vaak huwelijksdwang in Noord-Holland voorkomt, wat wordt er gedaan op het gebied van signalering en aanpak, en welke organisaties hierbij betrokken zijn.

Allochtone jongeren hardst getroffen door recessie

07 april 2010 | 08:34

Allochtone jongeren zijn het hardst getroffen door de recessie. De stijgende werkloosheid onder allochtonen komt grotendeels voor rekening van de mannen, zij zijn driemaal vaker werkloos. Eén op de vijf allochtone jongeren is in 2009 werkloos tegenover één op de tien autochtone jongeren.

Gekleurde buurt remt contact van niet-westerse migranten met autochtonen

05 april 2010 | 19:43

35% van de Turkse Nederlanders, 29% van de Marokkaanse Nederlanders, 14% van de Surinaamse Nederlanders en 17% van de Antilliaanse Nederlanders gaat in de vrije tijd nooit om met autochtone Nederlanders. Van de autochtone Nederlanders gaat 52% in de vrije tijd nooit om met niet-westerse migranten. De etnische samenstelling van de buurt beïnvloedt de mate van interetnisch contact. Migranten die in gekleurde buurten wonen hebben minder vaak contact met autochtone Nederlanders dan migranten die in witte wijken wonen. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau in het rapport Maakt de buurt verschil? De relatie tussen de etnische samenstelling van de buurt, interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming.

Een op acht jonge Turken en Marokkanen geen moslim

17 maart 2010 | 17:51

Twaalf procent van de tweede generatie Turken en Marokkanen zegt geen moslim te zijn, tegenover vijf procent van de eerste generatie. Hoogopgeleide Turken en Marokkanen doen echter meer met hun geloof dan laagopgeleiden, terwijl dat bij de eerste generatie juist andersom is.

Publicatie Radicaal, orthodox en extremist

07 maart 2010 | 22:22

ACB Kenniscentrum heeft vrijdag 5 maart het rapport Radicaal, orthodox en extremist overhandigd aan de Noordhollandse gedeputeerde Rob Meerhof.

Het rapport is opgesteld voor mensen die zich willen verdiepen in de achtergronden van radicalisering, extremisme en, in iets mindere mate, polarisatie. Het is bedoeld voor bestuurders, professionals, vrijwilligers en andere burgers die willen voorkomen dat jongeren zodanig radicaliseren dat ze tot extremistische daden in staat zijn of die ongewenste vormen van polarisatie willen voorkomen. Daarbij valt te denken aan mensen die werkzaam zijn bij de lokale overheid, bij onderwijs- en welzijnsinstellingen, bij vrijwilligersorganisaties en moskeeorganisaties en bij (lokale) media.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië