Neemt de acceptatie van homo's toe en het antihomogeweld af?

03 augustus 2017 | 11:04

Tolerantie ten opzichte van homo- en biseksualiteit wordt als een Nederlandse kernwaarde beschouwd. Nieuwkomers krijgen te horen dat het accepteren van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) een wezenlijk onderdeel is van de Nederlandse identiteit.

Maar hoe verdraagzaam zijn we eigenlijk ten opzichte van LHBT's? En in hoeverre is er sprake van verschil van acceptatie van hen door verschillende herkomstgroepen? Op verzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving zocht onderzoeker Ewoud Butter dat uit.

KIS presenteert onderzoek naar toekomstverwachtingen jongeren

16 mei 2017 | 13:36

Een vaste baan, een eigen huis, reizen en samenwonen. Dat is het toekomstbeeld van Nederlandse jongeren, met en zonder migratieachtergrond. De overgrote meerderheid wil later ook in Nederland blijven wonen.
Als het gaat om hun vertrouwen in de toekomst, lijkt de opleiding van jongeren én die van hun ouders een belangrijke rol te spelen.

De helft van de jongeren met een migratieachtergrond heeft ervaring met discriminatie vanwege hun culturele achtergrond. Marokkaans- en Turks-Nederlandse jongeren geven aan daarnaast ook discriminatie vanwege religie te ervaren. Hoewel discriminatie jongeren van alle opleidingsniveaus lijkt te treffen, houdt een deel van de – met name hoogopgeleide - jongeren zich bewust niet met berichten over discriminatie bezig. Ook laten zij hun toekomstplannen door ervaren discriminatie niet beïnvloeden.

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde verkenning van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Vluchtelingen naar werk begeleiden? 5 inspirerende gemeenten

01 mei 2017 | 13:30

Gemeenten zijn via de Participatiewet verantwoordelijk voor de ondersteuning van statushouders bij het vinden van werk. Hoe ze dat invullen, verschilt per gemeente. Kennisplatform Integratie & Samenleving brengt vijf inspirerende voorbeelden van gemeenten in kaart en komt daarmee tegemoet aan de wens van gemeenten om ervaringen te delen, in plaats van dat elk van hen het wiel opnieuw moet uitvinden.

Onderzoeksinstrument voor gemeenten om voedingsbodem radicalisering te meten

27 maart 2017 | 15:16

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een onderzoeksinstrument ontwikkeld voor gemeenten waarmee de voedingsbodem van radicalisering vastgesteld kan worden.
Met het instrument kunnen risico’s en mogelijkheden in beeld gebracht worden bij jongeren met een islamitische achtergrond en bij hun omgeving. De kennis die gemeenten met behulp van dit instrument verkrijgen, kan worden ingezet om het preventieve beleid te versterken.

Verhoudingen tussen Turks-Nederlandse groeperingen (publicatie)

08 maart 2017 | 10:41

De mislukte staatsgreep door militairen in Turkije in de zomer van 2016 leidde in dat land tot spanningen. Maar niet alleen daar. Ook in Nederland leidde de coup en de nasleep ervan tot incidenten binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap. Dit riep veel vragen op bij gemeenten. Waar komen deze spanningen vandaan? Welke groeperingen zijn er eigenlijk te onderscheiden binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap?
Kennisplatform Integratie & Samenleving en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen met dit informatieblad een zo feitelijk en neutraal mogelijk beeld schetsen van de verschillende groeperingen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap, hun onderlinge verhoudingen en de achtergronden van de spanningen.

Overzicht recent onderzoek immigratie, integratie en diversiteit

23 januari 2017 | 21:17

Het afgelopen jaar is er weer veel onderzoek gedaan naar immigratie, integratie en diversiteit. Veel van deze onderzoeken haalden niet of nauwelijks de pers, maar zijn bijzonder de moeite waard om te lezen.

Hieronder vindt u links naar de overzichten die Erik van den Bergh maakte van proefschriften, oraties, masterscripties, nationaal en internationaal onderzoek. Ook links naar de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie, onderzoek op Republiek Allochtonië en de websites Vijf Eeuwen Migratie en polderislam.

Gemeenten weten zich geen raad met groeiende polarisatie

12 januari 2017 | 08:10

Gemeenten merken een toenemende boosheid van burgers over de impact van de multiculturele samenleving, maar weten vaak niet goed wat zij met deze sterker wordende wij-zij-gevoelens moeten doen. Dit blijkt uit een verkenning van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) waarbij tien grote en middelgrote gemeenten zijn bevraagd.

Open gesprek over LHBT met vluchtelingen werkt niet

07 november 2016 | 08:19

Diverse gemeenten organiseren voorlichtingsbijeenkomsten in azc's om de acceptatie van homoseksualiteit te vergroten onder vluchtelingen. Een doordachte aanpak is hierbij essentieel, anders kan de houding tegenover LHBT's eerder negatiever worden dan positiever.

"Niet cultuur maar vooral leefomgeving is verklaring voor jeugdcriminaliteit"

27 september 2016 | 08:09

Het feit dat jongeren met een migrantenachtergrond vaker een geweldsdelict plegen, komt vooral door de omstandigheden waarin ze opgroeien. Ze wonen vaker in achterstandswijken waar problemen samenkomen. De oververtegenwoordiging in jeugdcriminaliteit geldt daarbij voor álle migrantenjongeren, ongeacht of ze een Duitse, Poolse of Marokkaanse achtergrond hebben.

Factcheck: neemt moslimhaat toe in Nederland?

30 augustus 2016 | 08:16

Het gevoel dat moslims meer dan in het verleden te maken hebben met discriminatie, uitsluiting en haat wordt veel geuit op bijvoorbeeld social media. Klopt het dat er sprake is van een toename van moslimhaat in Nederland?
Wat is er bekend?

Einde van de vakantie: tijd voor aandacht voor achtergelaten vrouwen en kinderen

25 augustus 2016 | 11:11

In het midden van het land zijn de scholen weer begonnen, het noorden en het zuiden volgen de komende weken.

De ervaring leert dat na de vakantie niet iedereen terugkeert, maar achterblijft in het land van herkomst. Wanneer dat uit vrije wil gebeurt, is dat geen probleem, maar helaas zijn er ook ieder jaar honderden vrouwen en kinderen die tegen hun zin niet naar Nederland terugkeren.

Talent jonge vluchtelingen blijft te vaak onbenut

23 juni 2016 | 10:08

Jonge vluchtelingen succesvol door laten stromen op de arbeidsmarkt is een urgente taak voor gemeenten nu veel Syrische en Eritrese jongeren een (tijdelijke) verblijfstatus hebben gekregen. Vanwege onder meer grote niveauverschillen tussen de jongeren en gebrek aan begeleiding, wordt er nu nog te weinig talent benut en werken veel vluchtelingen uiteindelijk onder hun niveau. Dat blijkt uit een verkennende studie van het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd in opdracht van Movisie.

Discriminatie op mbo-stagemarkt verdient structurele aandacht

01 juni 2016 | 20:11

Tekst: Suzan Koçak en Eva Klooster

Veel mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond hebben moeite om een stageplek te bemachtigen. Deze discriminatie wordt nog weinig opgemerkt, ook omdat studenten en stagebegeleiders het probleem vermijden.

De omstreden vluchteling

06 april 2016 | 13:38

Tekst: Hans Boutellier

De huidige stroom omstreden vluchtelingen draagt bij aan een groeiend besef dat de bevolkingssamenstelling van Nederland niet alleen definitief is veranderd, maar dat ook zal blijven doen. Gezien de groeiende diversiteit worden de kwaliteit en continuïteit van de instituties, oftewel hoe we Nederland organiseren, de inzet van beleid. En dat gaat niet zonder slag of stoot.

Discriminatie op mbo-stagemarkt weinig opgemerkt

21 maart 2016 | 07:29

Bij het selecteren van mbo-stagiaires komt discriminatie door leerwerkbedrijven voor. Bepaalde groepen studenten met een niet-westerse achtergrond krijgen vaker afwijzingen. Dit wordt echter weinig opgemerkt, omdat studenten en stagebemiddelaars het probleem omzeilen. Dat signaal ving Kennisplatform Integratie & Samenleving op via een verkenning onder ruim 120 onderwijsprofessionals en studenten op het mbo. De kans op afwijzing blijkt minder groot wanneer de school studenten persoonlijk voordraagt bij een werkgever. Ook zoeken studenten vaak een stage binnen hun eigen (familie)netwerk. De mogelijkheid bestaat dat de studenten daardoor een eenzijdig cv opbouwen, iets wat wellicht invloed kan hebben op hun latere positie op de arbeidsmarkt.

KIS ontwikkelt instrument om risico’s radicalisering in wijken te signaleren

17 maart 2016 | 14:05

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een instrument in ontwikkeling dat in wijken de voedingsbodem meet die het risico vergroot dat jongeren zich afkeren van de samenleving of radicaliseren. In een pilot in twee Amsterdamse wijken is getest in welke mate factoren die deze voedingsbodem bepalen, bijvoorbeeld opvoedingsproblematiek, een gebrek aan religieuze weerbaarheid en gevoelens van achterstelling (in cumulatie), aanwezig zijn.

'Een goed diversiteitsbeleid levert winst op'

09 maart 2016 | 14:49

Geen organisatie kan meer zonder diversiteitsbeleid. Ook als maatschappelijke betrokkenheid niet bovenaan de eerste prioriteitenlijst staat. Een goed diversiteitsbeleid is een bedrijfsbelang geworden.

Helpt een mentor tegen jeugdwerkloosheid?

06 maart 2016 | 09:45

Mentoring kan de kansen op een baan bij jongeren van niet-westerse herkomst vergroten. Maar als het niet goed is georganiseerd, werkt het averechts. Dat blijkt uit onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Specifieke aanpak nodig voor jonge vrouwen die naar ISIS afreizen

04 februari 2016 | 14:33

De motieven van meisjes en jonge vrouwen om als ISIS-ganger naar Syrië uit te reizen, verschillen van de drijfveren van jongemannen. Daarom is het goed om te werken aan een specifieke aanpak om te voorkomen dat deze jonge vrouwen vertrekken. Betrek ouders actief bij deze interventies. Werk aan de religieuze weerbaarheid van de vrouwen en breng in beeld wie invloed op hen hebben. Dat zijn de belangrijkste conclusies en adviezen uit de publicatie “Vrouwelijke ISIS-gangers: waarom gaan ze?” van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Overheid toont te weinig leiderschap bij vluchtelingenvraagstuk

01 februari 2016 | 22:01

“Zowel mensen die positief als die negatief staan tegenover de komst van vluchtelingen menen dat de overheid onvoldoende laat horen wat er gebeurt rondom de opvang van vluchtelingen en waarom. Men voelt zich niet geïnformeerd." Dat concludeert onderzoeker Marjan de Gruijter van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) op grond van diepte-interviews over het vluchtelingenvraagstuk.

Positie van Somalisch Nederlandse jongeren is bijzonder kwetsbaar

18 januari 2016 | 20:40

De positie van Somalisch-Nederlandse jongeren is in vergelijking met andere jongeren van niet-westerse herkomst zwak. De werkloosheid onder deze groep is hoog (33% tegenover bijvoorbeeld de 10% onder Marokkaanse Nederlanders). Ook is er sprake van een relatief laag opleidingsniveau en veel schooluitval. De jongeren voelen zich niet altijd thuis in Nederland, onder andere vanwege cultuurverschillen en ervaren uitsluiting. Een deel van de jongeren is extra kwetsbaar omdat ze zijn opgegroeid in Somalië waar anarchie, oorlog en geweld aan de orde van de dag zijn.

Deze risicofactoren, die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen zijn, komen bij Somalische Nederlandse jongeren vaker voor dan bij jongeren van andere herkomstgroepen. Dit blijkt uit een verkenning van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

EU-migranten zijn tevreden ondanks knelpunten

18 december 2015 | 10:39

Europese migranten weten meestal een bestaan in Nederland op te bouwen. Ondanks tevredenheid zijn er toch knelpunten, vooral op het gebied van werk, huisvesting en taal. Dat concludeert Kennisplatform Integratie & Samenleving. Eerder bleek dat een grote meerderheid van gemeenten waar EU-migranten wonen, deze migranten nog niet goed op het netvlies heeft.

Jongeren van niet-westerse herkomst nog steeds vaker werkloos

26 november 2015 | 16:56

Jongeren van niet-westerse herkomst zijn opvallend vaker werkloos dan jongeren van Nederlandse komaf. In 2015 is 8,8% van de autochtone jongeren werkloos tegenover 21,5% van de jongeren van niet-westerse herkomst. De nieuwe factsheet Jeugdwerkloosheid naar herkomst van Kennisplatform Integratie & Samenleving bundelt cijfers van 2010 tot medio 2015.

Tekort aan pleeggezinnen uit migrantengroepen

31 oktober 2015 | 09:36

Er is een groot tekort aan islamitische pleegouders, kopte NOS in 2013. Een citaat van Jeugdzorg Nederland als reactie op de commotie in Turkije toen een Turks-Nederlandse jongen bij een lesbisch stel in Den Haag geplaatst werd. Van Ravenswaaij, pleegzorgbegeleider en medewerker werving & selectie bij Youké, vertelt dat als gevolg hiervan kortstondig een lichte stijging van het aantal aanmeldingen van islamitische pleeggezinnen te zien was. Deze gezinnen blijven echter in de grote minderheid. Uit het onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving blijkt dat migrantengroepen zich niet snel uit zichzelf als pleeggezin melden. ‘Veel gezinnen hebben het vooroordeel dat pleegzorg kinderen van de ouders permanent afpakt. Ook haken migrantengezinnen vaker af vanwege de intensiteit van het voortraject en de bureaucratische rompslomp die erbij komt kijken’, legt onderzoeker Hans Bellaart uit.

Hebben eigen voorzieningen van migranten toekomst?

17 augustus 2015 | 08:28

De discussie is inmiddels al zo'n 40 jaar oud, maar nog steeds actueel: vormen initiatieven als islamitische scholen, migrantenorganisaties (zelforganisaties), huiswerkbegeleidingsprojecten e.d. een brug naar de samenleving of werken ze segregatie in de hand?
Misschien is de vraag in hoeverre deze organisaties en initiatieven nog van nut zijn voor de tweede en de derde generatie relevanter. Dat stelt Ewoud Butter.

Wel of geen aandacht voor etniciteit?

10 augustus 2015 | 09:44

Werkt het stereotypering in de hand wanneer in wetenschappelijk onderzoek de focus wordt gelegd op etniciteit? Drie experts geven hun visie op de website van het Kennisplatform Integratie en Samenleving: onderzoeker Marianne Cense van Rutgers, hoogleraar antropologie Amade M'charek en Marjolijn Distelbrink van Verwey-Jonker Instituut.

Ruim tweederde van gemeenten heeft problemen met EU-migranten

16 mei 2015 | 13:01

Ongeveer 70 procent van de Nederlandse gemeenten heeft problemen met EU-migranten, arbeidsmigranten uit alle delen van de Europese Unie. De gemeenten ervaren knelpunten op het gebied van huisvesting, de taal, criminaliteit, onderwijs en zorg. Zo zijn er te weinig woningen en is deze groep migranten niet verplicht de taal te leren.

Voor de eu-migranten bestaat amper beleid, omdat de kennis ontbreekt. Dat is de conclusie van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), dat een grote enquête onder gemeenten hield.

Mijn Charlie

15 april 2015 | 08:33

Tekst: Mellouki Cadat

Ik ben Charlie. Met deze gedachte woon ik begin maart een dialoogbijeenkomst van de Meevaart bij, een buurthuis in Amsterdam-Oost. Aanwezige moslima onderdrukken een snik als zij vertellen hoe zij discriminatoir bejegend zijn in de dagen na de terroristische aanslag op de Charlie Hebdo-redactie. Alsof hun religie, hun identiteit vies is. Wat is er aan de hand met Charlie?

Kennisplatform Integratie & Samenleving van start

05 januari 2015 | 11:54

Kennisplatform Integratie & Samenleving vormt de komende jaren een nieuw programma op het terrein van integratievraagstukken in Nederland. Het stimuleert en faciliteert het actuele debat en biedt concrete handvatten voor vragen van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financiert dit programma, dat vanaf dit jaar door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie wordt uitgevoerd. Voorheen fungeerde Forum als kennisinstituut voor multiculturele vraagstukken.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië