Positie van Somalisch Nederlandse jongeren is bijzonder kwetsbaar

In achtergronden op 18-01-2016 | 20:40

De positie van Somalisch-Nederlandse jongeren is in vergelijking met andere jongeren van niet-westerse herkomst zwak. De werkloosheid onder deze groep is hoog (33% tegenover bijvoorbeeld de 10% onder Marokkaanse Nederlanders). Ook is er sprake van een relatief laag opleidingsniveau en veel schooluitval. De jongeren voelen zich niet altijd thuis in Nederland, onder andere vanwege cultuurverschillen en ervaren uitsluiting. Een deel van de jongeren is extra kwetsbaar omdat ze zijn opgegroeid in Somalië waar anarchie, oorlog en geweld aan de orde van de dag zijn.

Deze risicofactoren, die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen zijn, komen bij Somalische Nederlandse jongeren vaker voor dan bij jongeren van andere herkomstgroepen. Dit blijkt uit een verkenning van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

De onderzoekers van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) interviewden sleutelfiguren uit de Somalische gemeenschap en professionals die specifieke kennis hebben over deze gemeenschap. Ook is een expertmeeting gehouden.

De verkenning werd uitgevoerd op verzoek van het Somali Institute for Research, Aid and Development (SIRAD).

Uit de interviews en de expertmeeting worden zes preventieve maatregelen gedestilleerd.

Lees verder bij KIS. De gehele verkenning is hier te downloaden.

Eerder onderzoek

De verkenning van KIS bevestigt eerder onderzoek. Vorig jaar sloegen integratiedeskundigen en Somaliërs alarm in een artikel in de Volkskrant. Zij pleitten voor een specifiek doelgroepenbeleid voor Somaliërs. Behalve dat veel Somaliers werkloos zijn, zit de helft van de Somaliërs in de bijstand. In vergelijking met andere migranten hebben de Somaliërs een grote achterstand en in vergelijking met Somalische migranten in andere Europese landen valt op dat er in Nedertland maar weinig Somaliers ondernemer zijn.

De hoge werkloosheid onder Somaliërs heeft voor een belangrijk deel te maken met een laag opleidingsniveau of analfabetisme, De eerste grote groep Somalische asielzoekers uit de jaren negentig was nog redelijk tot goed opgeleid, maar de tweede groep asielzoekers, naar Nederland gekomen vanaf 2005, is grotendeels analfabeet en heeft nooit anders dan oorlog en een disfunctionele overheid meegemaakt, vertelde de Somalische pedagoog Shukri Said. 'Het niveau is voor velen te hoog en daardoor kunnen ze de cursus niet afronden. Het zijn vaak getraumatiseerde mensen, die weinig steun krijgen van hun gemeente, de taal niet spreken en in een isolement raken.'

Volgens Dagavos heeft de overgang van de Nederlandse overheid naar een algemeen integratiebeleid, met weinig specifieke aandacht voor kwetsbare groepen, voor Somaliërs nadelig uitgepakt. De Somalisch-Nederlandse advocaat Mohamed Elmi, beleidsadviseur voor gemeenten op het gebied van werk en inkomen, is het met hem eens. En onderzoekster Ilse van Liempt van de Universiteit Utrecht, die samen met haar collega Gery Nijenhuis onderzoek heeft gedaan naar de Somalische gemeenschap in Nederland, verklaart in de Volkskrant: 'We verwachten dat Somaliërs zelf hun inburgering regelen en de taal leren, maar dat is bijna niet te doen voor mensen die zelfs in hun eigen taal niet kunnen lezen en schrijven.' Zij pleit voor alfabetiseringscursussen.'

Meer berichten over Somaliers op Republiek Allochtonië hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   


Meer over integratie, kis, onderzoek, somaliërs, somalische nederlanders.

Delen:

Reacties


Mw Bretland - W.P. - 19/01/2016 10:30

Kinderen die all wat naars hebben meegemaakt, moeten niet in nog een harde land terecht komen.