"Niet cultuur maar vooral leefomgeving is verklaring voor jeugdcriminaliteit"

In achtergronden op 27-09-2016 | 08:09

Het feit dat jongeren met een migrantenachtergrond vaker een geweldsdelict plegen, komt vooral door de omstandigheden waarin ze opgroeien. Ze wonen vaker in achterstandswijken waar problemen samenkomen. De oververtegenwoordiging in jeugdcriminaliteit geldt daarbij voor álle migrantenjongeren, ongeacht of ze een Duitse, Poolse of Marokkaanse achtergrond hebben.

Dit komt (opnieuw) naar voren uit het rapport Jeugdcriminaliteit onder migranten van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). De oververtegenwoordiging van migrantenjongeren blijkt geen typisch Nederlands probleem is, dit komt in alle Europese landen voor zo concludeert de studie waaraan dertig landen meededen. Dit is te lezen op de website van het KIS.

Migrantenjongeren zijn in heel Europa oververtegenwoordigd zijn in criminaliteitscijfers. Volgens de onderzoekers, onder wie Majone Steketee van het Verwey-Jonker Instituut, concluderen dat veel verklaringen zowel voor migrantenjongeren als voor autochtone jongeren gelden. Stekelee op de website van KIS:

"Sociale binding, controle en de leefstijl van jongeren hebben bijvoorbeeld dezelfde beschermende of risicovolle invloed op delinquent gedrag. Maar we zien wel dat migrantenjongeren veel meer blootgesteld worden aan risicofactoren doordat ze vaker opgroeien in grootstedelijke achterstandswijken. Ouders hebben daar minder toezicht en doordat ze vaak in kleine huizen wonen hangen jongeren op straat rond waar ze eerder in contact komen met criminaliteit of drugs. Tegelijkertijd komt er uit de resultaten naar voren dat er wel een zekere culturele invloed is. Migrantenjongeren scoren lager op zelfcontrole en hebben vaker een positievere houding ten opzichte van geweld.’


Volgens Stekelee kan een positievere houding ten opzichte van geweld verschillende oorzaken hebben.

"Ten eerste zien we in het onderzoek dat in de westerse landen negatiever gedacht wordt over geweldsdelicten dan over vermogensdelicten. Daarentegen is in de Oost-Europese landen, waaronder ook Turkije, de welvaartsstandaard lager en is er een negatievere houding ten opzichte van vermogensdelicten. Ten tweede kan het ook zijn dat onveiligheid en geweld in het land van herkomst een reden is dat migrantenjongeren hier zijn. Het is lastig om het op basis van dit onderzoek te duiden. We zijn nu bezig met een vervolgonderzoek, ik hoop dat we daarin het culturele component beter kunnen verklaren.’


Stekelee stelt dat het onderzoek bepaalde stereotiepe beelden doorbreekt.

"Bijvoorbeeld het idee dat jeugdcriminaliteit alleen maar toeneemt. Dat is absoluut niet waar, de cijfers zijn al decennia vrij constant. Een andere mythe die we onderuit kunnen halen, is dat vooral Marokkaans-Nederlandse of Turks-Nederlandse jongeren geweldsdelicten plegen. West-Europese jongeren vertonen net zo, en soms zelfs vaker, delinquent gedrag. In ons onderzoek “scoren” jongeren van Marokkaanse herkomst zelfs vrij laag. Dit is trouwens wel in contrast met andere onderzoeken, in politiecijfers scoren Marokkaans-Nederlandse jongeren juist heel hoog. Dit kan door de methode van onderzoek komen, het is immers een zelfrapportage. Het kan ook best zijn dat een relatief kleine groep Marokkaans-Nederlandse jongeren veel vaker delicten pleegt. Hierdoor krijg je een vertekening die we niet op basis van een vergelijking met de algemene bevolking zouden vinden. In het vervolgonderzoek willen we hier verder op in gaan.’
 

Lees het interview met Stekelee verder op de website van het KIS

Het gehele onderzoek vindt u hier

Uit eerder onderzoek van bureau Driessen kwam ook de conclusie dat etniciteit geen bepalende factor is voor jeugdcriminaliteit

Zie ook:

Trouw levert prutswerk

Hebben de Marokkanen het nou weer gedaan?

Hangplek Holland

Veel meer artikelen over criminaliteit oop Republiek Allochtonië hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 

 


Meer over criminaliteit, cultuur, kis, Majone Steketee, marokkaanse jongeren, migranten, onderzoek, verwey jonker instituut.

Delen: