Specifieke aanpak nodig voor jonge vrouwen die naar ISIS afreizen

In opinie door Sahar Noor op 04-02-2016 | 14:33

De motieven van meisjes en jonge vrouwen om als ISIS-ganger naar Syrië uit te reizen, verschillen van de drijfveren van jongemannen. Daarom is het goed om te werken aan een specifieke aanpak om te voorkomen dat deze jonge vrouwen vertrekken. Betrek ouders actief bij deze interventies. Werk aan de religieuze weerbaarheid van de vrouwen en breng in beeld wie invloed op hen hebben. Dat zijn de belangrijkste conclusies en adviezen uit de publicatie “Vrouwelijke ISIS-gangers: waarom gaan ze?” van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

De publicatie is geschreven door drs. Sahar Noor. Zij baseert haar bevindingen op een literatuurstudie waarin diverse onderzoeken, rapporten en artikelen zijn bestudeerd. Daarnaast zijn de uitkomsten gefundeerd op drie interviews met uiteenlopende experts.

Bij mannen kunnen financiële redenen, status, het verkrijgen van macht en een positie als strijder belangrijke motivaties zijn. Bij vrouwen speelt het beeld van het romantisch avontuur een rol waarbij ze denken de prins op het witte paard te ontmoeten. Daarnaast is deze keuze voor vrouwen ook een vorm van vrijheid van partnerkeuze en heeft deze stap een emancipatoire uitwerking: ze zetten zich af tegen hun ouders en kiezen zelf hun partner.

Sinds 2012 zijn naar schatting zestig meisjes en jonge vrouwen uit Nederland vertrokken naar Syrië als ISIS-ganger.

 

(bron: infographic KIS)

Er zijn drie typen vrouwelijke uitreizigers te onderscheiden:

  • De naïevelingen. Deze groep is tussen 16 en 20 jaar. Deze meisjes en jonge vrouwen zijn nog maar kortgeleden begonnen met het praktiseren van de islam. Dit is de grootste groep.
  • De idealistisch-politieke geëngageerden. Deze groep is tussen 16 en 20 jaar oud. De meiden zetten zich politiek af tegen de gevestigde orde en zijn charismatisch.
  • De ideologisch onderlegden. Deze groep is ouders dan 20 jaar. De jonge vrouwen hebben kennis van islam en politiek en zijn intelligenter dan die uit de andere twee categorieën.

Overeenkomsten

Ondanks dat de vrouwen en meisjes die zijn uitgereisd heel divers zijn, zijn bij allen één of meer van deze overeenkomsten aan de orde:
Ze komen uit een beknellende thuissituatie, hebben een losbandig verleden en ervoeren een kentering, bijvoorbeeld na een ingrijpende levenservaring.

Motieven
Er zijn drie soorten motieven voor de vrouwen om te vertrekken naar Syrië: religieuze motieven, politieke motieven en de hang naar romantisch avontuur (trouwen met een heilige strijder).

Aanbevelingen
De drive van jonge vrouwen die naar ISIS vertrekken is een andere dan die van jongemannen. Noor adviseert daarom een specifieke aanpak, gericht op vrouwen. In de publicatie “Vrouwelijke ISIS-gangers : waarom gaan ze?” worden aan beleidsmakers en professionals een aantal aanbevelingen gedaan: betrek ouders actief bij interventies die gericht zijn op het voorkomen van het uitreizen van deze jonge vrouwen. Wijs de ouders bovendien op de negatieve consequenties wanneer dochters minder vrijheden krijgen dan zonen. Leg bij die aanpak op weerbaarheid, zelfvertrouwen en openheid in communicatie met ouders. Breng in beeld wie invloed hebben op de vrouwen en meisjes. Houd rekening met de zoektocht naar liefde en genegenheid van de jonge vrouwen. Verder wordt in de publicatie onder meer geadviseerd om te werken aan de religieuze weerbaarheid van de jonge vrouwen.

Bron: persbericht KIS, zie ook bij KIS: Vrouwelijke ISIS gangers, waarom gaan ze?

Klik hier om de publicatie te lezen.
Klik hier om de infographic te openen die de belangrijkste bevindingen uit de publicatie overzichtelijk in beeld brengt.

Zie ook:

Radicaal of radeloos? Geisoleerde moslima's in Amsterdam

Extremistische weetjes


Meer artikelen over radicalisering op KIS hier en op Republiek Allochtonië hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over IS, isis, KIS, moslima's, radicalisering, sahar noor, syriegangers, vrouwen.

Delen: