Het gebiedsverbod voor imam Fawaz Jneid – Bestrijding van radicalisering en de grondwet?

23 augustus 2017 | 11:12

Het gebiedsverbod dat imam Fawaz Jneid heeft gekregen, is opgelegd zonder tussenkomst van de rechter. Kun je een vrijheidsbeperkende maatregel opleggen zonder dat een rechter uitingen van de persoon vooraf toetst? En staat dat op gespannen voet met de vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting? Een artikel van Martijn de Koning.

‘Islamofobie bedreigt mijn Nederlandse identiteit’ – Een verslag van ‘Doe Normaal’

24 april 2017 | 08:46

Op maandag 10 april jl. vond aan de Universiteit van Amsterdam een bijeenkomst plaats over de normalisering van islamofobie. De bijeenkomst was georganiseerd door het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) en het door NWO gefinancierde onderzoeksprogramma Forces that bind and/or divide van de afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Eén van de thema’s waar we in het onderzoeksprogramma specifiek naar kijken is het thema islamofobie dat we opvatten als een vorm van racisme, anti-moslim racisme. En wij kijken dan meer in het bijzonder naar hoe organisaties van moslims en specifieke netwerken met die kwestie omgaan.

Kiespijn – SCP en het onbehagen van de Nederlanders, Plan B en Rechtsstatelijkheid

15 februari 2017 | 13:46

Door Martijn de Koning

Het SCP publiceerde deze week haar rapport Kwesties voor het kiezen. Welke maatschappelijke kwesties zijn voor burgers van belang en zullen een rol zullen spelen in de campagne rond de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar en de daaropvolgende kabinetsformatie? Het SCP richt zich op drie thema’s specifiek: de toegankelijkheid van de zorg, de politie en sociale veiligheid, en de oudedagsvoorziening via de AOW en de aanvullende pensioenen. Dit zouden voor burgers en beleidsmakers cruciale kwesties zijn die ook steeds hoog scoren in het nationaal probleembesef. In het rapport wordt echter ook veel aandacht besteed aan maatschappelijke tegenstellingen waarbij moslims en islam voornamelijk als object van die focus een belangrijke rol spelen. Van dat deel hier een bespreking.

De post-raciale mythe – Het witwassen van racisme en racistische uitspraken

06 november 2016 | 11:40

Door Martijn de Koning

Derksen verwees naar Sylvana Simons met de woorden zo trots als een aap. Maar hij is geen racist, zegt hij. Giel Beelen deed dat nog eens dunnetjes over. Maar hij is geen racist, vindt hijzelf. Wilders wil ‘minder minder Marokkanen’, maar Wilders is geen racist, volgens Cliteur tijdens de rechtszaak tegen Wilders, want hij heeft het over nationaliteit. Sterker nog, volgens Cliteur laten de aangiften tegen Wilders zien dat de samenleving intolerant is geworden.

Aanpak haatpredikers: noodzaak of een grens voorbij?

25 mei 2016 | 19:19

Door: Roemer van Oordt

Afgelopen week nam de Tweede Kamer twee moties aan in het kader van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Beide moties hebben betrekking op het weren van zogenaamde ’haatpredikers’. Hiermee wordt serieus voortgeborduurd op een politieke lijn die na de moord op Theo van Gogh is ingezet en sinds de discussie over uitreizigers is geïntensiveerd. Is dat een noodzakelijke politieke keuze of vooral een schending van de vrijheid van meningsuiting, van organisatie en van religie?

Over de racialisering van moslims - Martijn de Koning reageert op zijn critici

16 mei 2016 | 14:28

Antropoloog Martijn de Koning schreef een artikel in de Volkskrant over de racialisering van moslims en gaf over datzelfde onderwerp een interview aan Nieuwwij. Hij kreeg daarop kritiek van verschillende kanten.

In onderstaand artikel, dat eerder in twee delen op zijn blog verscheen, gaat De Koning in op de kritiek die hij kreeg.

Islamofobie, islamkritiek, moslimhaat en racisme

18 april 2016 | 14:12

Op 21 maart jongstleden presenteerde Meld Islamofobie haar eerste jaarrapport. Martijn de Koning hield tijdens deze presentatie een korte lezing over het begrip islamofobie.

Hieronder de tekst van zijn lezing.

Islamkritiek als excuus voor islamofobe onzin – Een reactie op Martin Sommer

15 maart 2016 | 09:22

Tekst: Martijn de Koning

In de Volkskrant schrijft Martin Sommer dat er hard moet worden opgetreden tegen anti-islamitisch geweld, maar dat islamofobie niet als aparte discriminatiegrond moet worden erkend. Hij schetst een beeld van toenemend geweld tegen islamitische instituties, de angst die dat oproept voor gelovigen, de bedreigingen die ervan uitgaat voor de vrijheid van godsdienst, en de schande die het vormt voor de samenleving. En oh ja, ‘we weten er te weinig van’.

Salafisme!!1! – Waar hebben we het eigenlijk over?

01 maart 2016 | 18:00

Door: Martijn de Koning

De afgelopen maanden hebben we veel discussie gezien over ‘salafisme’, mede naar aanleiding van een motie van Ahmed Marcouch. Afgelopen week heeft de regering haar standpunt met betrekking tot die moties. Kort gezegd houdt de regering vast aan de bescherming en autonomie die de vrijheid van godsdienst geeft aan moslims, maar probeert ook ongewenste invloeden (ook als die niet illegaal zijn) te beperken en te bestrijden.
Maar dat is niet waar ik het over wil hebben. Ik wil een wat fundamentelere vraag aan de orde stellen: Wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over ‘salafisme’?

Een impressie en duiding van 30 jaar verzet tegen AZC’s

25 januari 2016 | 14:47

Tekst: Martijn de Koning

En afgelopen maandag was het protest in Heesch tegen de geplande komst van een asielzoekerscentrum aan de rand van de dorpsgrens met Vinkel. Het protest liep, niet geheel onverwacht, uit de hand. De tegenstand tegen het AZC deed me denken aan een protest uit de jaren negentig waar ik ook dichtbij stond. In 1999 werd er door gemeente Schijndel en het COA een plek aangewezen voor een AZC op een oud militair terrein aan de rand van de gemeente en tegen het dorp Eerde (dat onder een andere gemeente viel) dat ongeveer 1200 inwoners kent. Het AZC was gepland voor 500 mensen. Er zijn verschillen tussen toen en nu, maar de overeenkomsten zijn groter.

Een moslim niest

08 november 2015 | 13:37

Het is blijkbaar onmogelijk voor moslims (en anderen die daar in de ogen van buitenstaanders voor door kunnen gaan) om in het publieke domein te verschijnen zonder door een deel van het publiek gemarkeerd en gescreend te worden als moslim. Zelfs in niet-religieuze settings en/of settings waarin een moslim identiteit niet per se ter zake is, lukt dat niet.

Dat schrijft Martijn de Koning.

Moslims horen niet in Europa? Wen er maar aan!

05 oktober 2015 | 07:44

Op The Post Online poneerde hoogleraar Van Acker een klassieke islamofobe these. Dit gebeurt om de moslims als groep te problematiseren op basis van religieuze kenmerken die hen toegeschreven worden. Het leidt ertoe dat degenen die als moslim gecategoriseerd worden, worden afgerekend op de stereotypen die anderen hen opleggen. Dat schrijft Martijn de Koning

De dehumanisering van vluchtelingen

21 september 2015 | 07:56

Tekst: Martijn de Koning

We zijn er aan gewend. Iedere cultuur zijn eigen afgebakende gebied en de mensen van die cultuur wonen daar en niet elders. En blijven daar. We mogen de wereld graag indelen in overzichtelijke soevereine hokjes die duidelijk van elkaar afgegrensd zijn en waar mensen geworteld zouden zijn (natuurtaal is nogal veelvoorkomend hier) en denken dat dat de natuurlijke orde is waarbij plaats, cultuur en volk als vanzelfsprekend bij elkaar horen. Lekker overzichtelijk, maar zo werkt het natuurlijk niet en er is natuurlijk niks natuurlijks aan. Mensen reizen, als toerist, als emigrant, als zakenlui en als mensen met een, al dan niet vreedzame, missie.

Dat is niet allemaal hetzelfde zult u zeggen. En dus moeten we onderscheid maken. Dat zou kunnen, maar dat onderscheid maken is niet neutraal. Het is nauw verbonden met racisme, nationalisme en andere ideeën van hoe Wij zijn en hoe Wij ons gedragen.

Vele acties om geld en goederen in te zamelen voor vluchtelingen

08 september 2015 | 07:40

In Nederland ontstaan tal van initiatieven om geld en goederen in te zamelen voor (Syrische) vluchtelingen.

Van ‘Vergeten Driehoek’ naar ‘Islamofobie Driehoek’

01 juni 2015 | 07:59

De complexiteit van buurten als de Vergeten Driehoek, Oosterwei en de Diamantbuurt wordt gereduceerd tot sharia, islamisering en straatterrorisme waardoor ze enerzijds uitzonderlijke voorbeelden zijn waar alle multiculturele problematiek bij elkaar komt en anderzijds juist de normale situatie zouden weergeven voor problemen met Marokkaanse Nederlanders, islam en integratie door heel Nederland heen.(..) Het is dan ook geen wonder dat de term shariadriehoek blijft bestaan nadat Ramesar is ontmaskerd en dat er opiniemakers zijn die stellen dat de shariadriehoek ondanks het bedrog wel degelijk bestaat: het is een te krachtig islamofoob symbool om zomaar weg te gooien."

Dat schrijft Martijn de Koning in onderstaand artikel.

Vijf mythen over islamofobie – Deel 6: Naar een onderzoeks- en discussieagenda

28 april 2015 | 10:20

Tekst: Martijn de Koning

Het moge helder zijn dat een groot deel van de kritek in het publieke debat op het begrip islamofobie volstrekte onzin, vaak lachwekkend is of zelf islamofoob van aard is. En al zouden er duizenden moslims in Europa zijn die niet-moslims aanvallen, dan nog is het een aantasting van de burgerrechten van individuele moslims als die daden gebruikt worden om een onderscheid te maken tussen enerzijds alle moslims en andere burgers. Het gaat dan bij onderzoek naar islamofobie ook niet zozeer om het beschermen van religie, maar om het beschermen van de burgerrechten van iedereen dus ook moslims. Iedere andere suggestie is in feite onzinnig en aangezien het al zo vaak is weerlegd ook gewoon leugenachtig. Kritiek op islam is geen probleem zolang het niet neerkomt op het demoniseren van moslims en/of het maken van onderscheid tussen moslims en anderen.

Vijf mythen over islamofobie deel 5 – Islamofobie bestaat niet

07 april 2015 | 12:54

Tekst: Martijn de Koning

De stellingen dat de term islamofobie een uitvinding is van Khomeiny of van de OIC (nee dus), dat islamofobie geen racisme is (fout, maar…), dat islamofobie slechts zou slaan op een (logische) individuele angst (nee dus) en dat islamofobie niet dodelijk is (helaas wel), leiden velen tot de misvatting dat islamofobie niet bestaat.

Dit betekent dat er drie vormen van oppositie tegen de term islamofobie zijn:

1) islamofobie is geen valide categorie (naast anti-semitisme en anti-zwart racisme) want het fenomeen bestaat simpelweg niet omdat er geen discriminatie plaatsvindt van moslims omdat ze moslims zijn.
2) islamofobie is een logische en zelfs begrijpelijk antwoord op (radicale) islam.
En 3) Islamofobie zou slechts een tactische term zijn om kritiek op islam onmogelijk te maken en dan volgt er meestal een riedeltje waarin ergens de uitdrukking ‘vrijheid van meningsuiting’ voor komt.

Vijf mythen over islamofobie, deel 4: islamofobie is niet dodelijk

29 maart 2015 | 16:47

In een serie van vijf artikelen behandelt antropoloog Martijn de Koning vijf mythes over islamofobie.

Na mythe 1 (Islamofobie is een uitvinding van Khomeiny), mythe 2 (Islamofobie is angst voor islam) en mythe 3 (Islamofobie is geen racisme, want moslims zijn geen ras) komt in dit artikel de vierde mythe aan de orde: islamofobie is niet dodelijk.

Vijf mythen over islamofobie. Deel 3 – Islamofobie is geen racisme want moslims zijn geen ras

21 maart 2015 | 19:57

Tekst: Martijn de Koning

Dat moslims / islam geen ras zijn, is alleen een zinnige opmerking als men daadwerkelijk gelooft dat de mensenwereld is onder te verdelen in duidelijk van elkaar te onderscheiden rassen. Dit is wetenschappelijk allang achterhaald. Waarom wordt het dan toch zo vaak herhaald?

Vijf mythen over islamofobie deel 2 – Islamofobie is angst voor islam

16 maart 2015 | 16:47

Tekst: Martijn de Koning

Wanneer mensen die aan het hele verschijnsel islamofobie twijfelen, de term gebruiken is dat meestal in termen van ‘angst’. Veel voorstanders van de term doen dat ook. Islamofobie zou dan een irrationele angst zijn voor islam net zoals mensen een irrationele angst kunnen hebben voor hoogte, spinnen, enzovoorts. Waar we in de vorige aflevering de mythe dat de term islamofobie bedacht was door Khomeiny of OIC om kritiek op islam te blokkeren makkelijk konden ontzenuwen, ligt het hier wat genuanceerder.

Vijf mythen over islamofobie deel 1 – Een uitvinding van Khomeiny

05 maart 2015 | 07:54

Tekst: Martijn de Koning

In een serie van zes posts zal ik vijf mythen over islamofobie bespreken. Vandaag de eerste: het wijdverbreide idee dat islamofobie een uitvinding is van Khomeiny.

Radicalisering - waar hebben we het eigenlijk over?

13 februari 2015 | 16:57

Op zaterdag 31 januari gaf antropoloog Martijn de Koning een lezing over radicalisering in Islamitisch Centrum Imam Malik.
Radicalisering staat volop in de belangstelling, maar wat bedoelen we er eigenlijk mee en wat weten we nu? En wat betekenen die bevindingen nu voor wat we kunnen zeggen over motieven van Syriëgangers?

Hieronder zijn volledige tekst.

Cartoondebat (2): Vrijheid overstijgt tegenstellingen (reactie op Martijn de Koning)

23 januari 2015 | 09:47

Tekst: Ikje Ergens

De antropoloog Martijn de Koning, medeauteur van het rapport "Eilanden in een zee van ongeloof: het verzet van activistische da'wa-netwerken in België, Nederland en Duitsland", had na de terroristische aanslag op Charlie Hebdo het verzoenende stuk kunnen schrijven dat zijn betoog"Denk even na voor je islamofobe cartoons verspreidt" in de Volkskrant van 17 januari niet is geworden. Hij bestendigt de wij-zij-tegenstelling tussen niet-moslims en moslims in plaats van die te helpen overbruggen.

Cartoondebat: Moderne missionarissen en de heiliging van cartoons

23 januari 2015 | 09:43

Tekst: Martijn de Koning

Je zou het bijna vergeten, maar de gewelddadige aanval op Charlie Hebdo is een aanval op politieke satire die in Nederland helemaal niet zo bekend was. Dat geldt zeker ook voor de moslims die hier leven. Van de mensen die ik sprak voor mijn onderzoek naar activisme, wisten velen wel dat een Frans magazine cartoons van Mohammed had afgedrukt, maar niemand wist welk blad dat was en hoe die cartoons eruitzagen.

Dat is nu wel anders.

Activistische da’wa in een zee van ongeloof

17 december 2014 | 10:30

Gisteren presenteerden Martijn de Koning, Ineke Roex, Carmen Becker en Pim Aarns een boeiend onderzoek naar de aard en omvang van militant islamitisch activistische netwerken in Nederland, België en Duitsland. Die netwerken zijn klein; over de drie landen verspreid gaat het om enkele honderden aanhangers. Hun invloed is door de continue aandacht van de overheid en de media echter vele malen groter. De focus ligt daarbij momenteel vooral op de Syrië-gangers. ‘Een groot deel van onze contacten is vertrokken naar Syrië of is daar al gestorven….Het verbaasde ons niet dat ze gingen, maar het zijn er wel veel meer dan we dachten’, vertelde Martijn de Koning gisterenavond bij Dit is de Dag op Radio 1.

Uitnodiging: Debat over tien jaar Amsterdam in beeld

12 november 2014 | 21:53

Op 2 november 2004 is regisseur en columnist Theo van Gogh om het leven gebracht door een jonge Amsterdammer. Wij zullen deze dag en de impact die het maakte nooit vergeten. Voor het eerst werd duidelijk dat zich binnen de Nederlandse samenleving ‘islamitische radicalen’ bevonden. De spanningen in de samenleving bereikten een hoogtepunt; de Islamitische gemeenschap voelde zich verdrukt, terwijl andere bevolkingsgroepen de moord op Van Gogh beschouwden als een, op religie gestoelde, aanval op de vrijheid van meningsuiting.

Salafisme – Ultraorthodoxe islam in Nederland. Wat moeten we ermee? (Debat)

09 mei 2014 | 12:29

Salafisme: lange baarden, geweld, eng, on-Nederlands - dat zijn de associaties die de meeste mensen hebben wanneer ze denken aan het salafisme. Welke plek heeft deze streng islamitische stroming in de moslimwereld en in Nederland? Wat is feit, wat is fictie? Maar ook: hoe gaan we om met een beweging die enerzijds onder het anti-radicaliseringsbeleid valt en anderzijds nou eenmaal in Nederland aanwezig is?

Koninkrijk, Grondwet en Racisme

01 april 2014 | 09:02

We hebben een racistisch beleid ten opzichte van minderheden dat we niet langer (h)erkennen als racistisch. Waar het oude racisme nog een verwijzing naar biologische kenmerken had om verschil te zien als aangeboren en onveranderlijk is dat nu niet meer nodig: het wijzen op stereotype culturele verschillen is voldoende. Maar racisme is het; alleen in een moderne vorm. Wilders is geen afwijking daarvan; het is de volkomen logische consequentie. Dat stelt Martijn de Koning in onderstaand stuk.

Welkom in Eurabia – Het ‘islamitisch terrorisme’ verhaal

24 februari 2014 | 07:50

Tekst: Martijn de Koning

Het hele vertoog over ‘islamitisch terrorisme’ krijgt een specifieke betekenis binnen de huidige politiek-maatschappelijke context waarin islamofobische stemmen aan kracht, legitimiteit en vanzelfsprekendheid hebben gewonnen.

Nominaties Dr. Kromzwaard bekend. U kunt stemmen!

27 december 2013 | 09:39

Martijn de Koning heeft op zijn blog de nominaties voor de Dr. Kromzwaard Trofee 2013 bekend gemaakt. Het is wederom een fraaie selectie geworden van de beste en slechtste stukken van het afgelopen jaar over moslims, integratie en dergelijke.

De Koning noemt 3 websites die dit jaar opvielen: ZamanVandaag, De Correspondent en de Ware Religie (DWR). ZamanVandaag en DWR hadden weliswaar veel inzendingen, maar omdat alle voorgestelde artikelen slechts één keer genoemd zijn, staan ze er niet bij.

Stuur uw suggesties in voor de Dr. Kromzwaard Trofee

11 december 2013 | 08:13

Het is inmiddels traditie: de Dr. Kromzwaard Trofee. In 2009 begonnen als ‘Het beste/slechtste’ en in 2010 omgedoopt in Dr. Kromzwaard Trofee. Het idee is dat u als bezoeker suggesties stuurt voor het beste en het slechtste wat er in het afgelopen jaar geschreven is over islam, moslims, integratie, immigratie en multiculturele samenleving. Gerenommeerde schrijvers als Annabel Nanninga, Bart Schut en Jeroen Weghs konden vorig jaar niet vaak genoeg benadrukken hoe onbelangrijk en onzinnig deze trofee is. Een prima reden om de verkiezing toch weer te houden en voor u om suggesties in te sturen.

Niet mijn schuld, wel mijn zorg: structureel racisme en wit privilege in Nederland

25 november 2013 | 21:48

Tekst: Martijn Koning

Net als mijn mede blanke autochtonen hoef ik me geen zorgen te maken over zaken als ethnic profiling, over mogelijke hogere straffen als gevolg van mijn huidskleur, ik hoef niet mijn naam ‘Nederlandser’ te maken als ik ergens ga solliciteren en er is niemand die zegt als ik antwoord op de vraag waar ik vandaan kom, ‘nee, waar kom je echt vandaan. uit welk land?’

Is dat mijn schuld? Nee, maar het wordt wel mijn verantwoordelijkheid als ik bijdraag aan het voortduren en reproduceren van deze structurele ongelijkheid. Het is wel mijn zorg dus.

Welkom in Eurabia III: Islamofobie

02 november 2013 | 18:18

Tekst: Martijn de Koning

"De activiteiten van de laatste tijd rondom het thema islamofobie staan in het teken van pogingen om voor elkaar te krijgen dat islamofobie een aparte registratiegrond wordt bij discriminatie zoals dat ook het geval is bij anti-semitisme. (..) Dat is maar een klein aspect van islamofobie en kan alleen maar betrekking hebben op islamofobische uitingen en niet op de islamofobische structuren in beleid en samenleving. Dit wil niet zeggen dat men deze pogingen maar moet laten varen (integendeel), maar het betekent wel dat dit slechts één deel van de aanpak van islamofobie kan zijn. Uiteindelijk gaat het hier ook om macht. Zijn het de blanke, seculiere/christelijke autochtonen die bepalen wat de Nederlandse samenleving is, waar de grenzen van de vrijheden liggen of zijn de opvattingen, grieven en historisch bepaalde posities van zwarte mensen en moslims gelijkwaardig?" Dat schrijft Martijn de Koning in onderstaand stuk.

‘Allahoe Akbar of de Nederlandse vlag’: afgedwongen herstart van de moslimomroep

03 september 2013 | 17:37

Tekst: Roemer van Oordt

Dit weekend zond de Stichting Moslim Omroep (SMO) in opdracht van de Stichting Zendtijd Moslims (SZM) haar eerste programma’s uit op de Nederlandse televisie. Deze herstart markeert (voorlopig) het einde van jarenlang gesteggel tussen moslimkoepels en bestuurders onderling en van juridische twisten met het Commissariaat voor de Media (CvdM), die tot de Raad van State werden uitgevochten. Een strijd die de SZM uiteindelijk in haar voordeel besliste.

Makamba’s: Dank voor de slavernij

03 april 2013 | 17:14

Tekst: Martijn de Koning

Stelt u zich even voor. Een stel Marokkaans-Nederlandse jongens in een uitzending die de volgende uitspraken uitdoen:
1) Een jood komt wel uit het kamp, maar een kamp nooit uit de jood
2) Joden zouden de Duitsers dankbaar moeten zijn voor de concentratiekampen.

Zonder die kampen zouden ze nu geen eigen staat hebben.

Welkom in Eurabia II – De Protocollen van de Wijzen van Mekka

11 februari 2013 | 07:32

Tekst: Martijn de Koning

In deel twee van Welkom in Eurabia aandacht voor het idee dat moslims erop uit zouden zijn de Europese samenleving te ‘islamiseren’. De uitleg van deze ‘islamisering’ gaat vaak gepaard met begrippen als ‘islamofascisme’, ‘dhimmitude’ ‘eurabia’ en ‘botsing der beschaving’. Op die manier wordt aangegeven dat er sprake is van een intolerante en agressieve uitheemse beschaving die erop uit is ‘ons’ te onderwerpen met ‘naïeve linkse apologeten’ als medeplichtigen. Het vertoog van islamisering heeft zich gemengd met kritiek op het multiculturalisme en op de linkse anti-racisme strijd en we kunnen dergelijke ideeën vinden bij uiteenlopende bewegingen variërend van (oude) racisten zoals het VlaamsBelang tot relatief nieuwe anti-islam bewegingen zoals de Partij voor de Vrijheid als gewelddadige groepen variërend van eenlingen zoals Anders Breivik tot Fronte Combattente Cristiano onder leiding van Roberto Sandalo.

Het blanke bordes van het kabinet Rutte II

14 januari 2013 | 15:26

Een kabinet dat geen afspiegeling is van de diversiteit van een land is geen kabinet dat gebaseerd is op kwaliteit, maar een kabinet dat gebrekkig van kwaliteit is. PvdA en VVD zijn een afspiegeling en een product van het politieke establishment in Nederland en dat is blank, autochtoon, niet-moslim, seculier, hoog opgeleid, hetero en voornamelijk mannelijk. Het gaat er hier dus niet om dat VVD en PvdA mensen met een ‘migrantenachtergrond’ buiten de deur houden omdat het mensen met een migrantenachtergrond zijn. Ze worden buiten de deur gehouden op basis van normen, procedures die alledaags en vanzelfsprekend zijn in een neo-liberale samenleving.

Dat schrijft Martijn de Koning in onderstaand artikel dat eerder op zijn weblog Closer verscheen.

Welkom in Eurabia I – Voor een islamisering van de samenleving

10 januari 2013 | 08:22

Tekst: Martijn de Koning

In 2004 stelde Bernard Lewis, de beroemde (of beruchte) Orientalist en de Midden-Oosten expert van de VS, in de Duitse krant Die Welt: “Op z’n laatst tegen het einde van deze eeuw zal Europa islamitisch zijn.” Zijn interview bevatte nog veel meer, maar het was deze zin die een golf van angst en verontwaardiging creëerde in Europa dat op dat moment toch al gebukt ging onder anti-islam, anti-moslim en anti-migranten sentimenten. Hij was niet de eerste en ook niet de laatste die de alarmbellen liet afgaan over de dreigende demografische machtsovername door moslims: de moslims komen eraan! Ja dat is erg, want ze nemen de boel over! En u kunt maar beter bang zijn. Erg bang!

In 2013 schrijft Martijn de Koning een nieuwe serie op zijn weblog Closer: Welkom in Eurabia. Deze serie zal ook worden geplaatst op Republiek Allochtonië. In de serie zal aandacht besteed worden aan drie aspecten: de gedachten achter het idee van ‘Eurabia’ , de consequenties ervan en enkele bijbehorende vergezichten. Het idee van een Eurabia (de term is afkomstig van Bat Ye’Or; die zal behandeld worden in deel twee van deze serie: De protocollen van de wijzen van Mekka) is niet uniek. Sterker nog de politieke wortels ervan gaan terug tot de tijd van de kruistochten en de mythe van Eurabia is er slechts één in een lange geschiedenis van xenofobie in de ‘Westerse beschaving’.

Secularisatie? Niet onder moslims

06 november 2012 | 15:15

Bij het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is het rapport Moslim in Nederland 2012 verschenen. Dit vervolg op een studie uit 2004 is geschreven door dr. Mieke Maliepaard en dr. Mérove Gijsberts en richt zich op de religieuze beleving van verschillende moslimgroepen in Nederland.

De Zielige Arabische Vrouw

05 november 2012 | 23:02

"Als Echte Man zal Hans Jansen Petra Stienen wel even vertellen hoe zij echt naar het Midden-Oosten moet kijken (zoals hij dat wil) en hij wil graag laten zien dat hij wél oog zou hebben voor De Zielige Arabische Vrouw. Zijn pleidooi is daarmee ook typisch in die zin het past in een tweedeling die keer op keer in het islamdebat terugkomt: tussen ons als beschaafde mensen wier hart breekt bij zoveel onrecht tegen vrouwen en de islamitisch-arabische monsters uit het Midden-osten die ons willen domineren."

Dat schrijft Martijn de Koning over Hans Jansen die de avond van de polemiek won met een aanval op Petra Stienen.

De Onschuld der Moslims – In Tien Vragen en Antwoorden II

18 september 2012 | 00:10

Het tweede deel van De Onschuld der Moslims, geschreven door Martijn de Koning naar aanleiding van de protesten in verschillende landen tegen de film The Innocence of Muslims.
In deel I ging De Koning onder andere in op de vragen: wat is er gebeurd? Wie zit er achter de film? Hoe bereikte de film het Midden-Oosten? Wie demonstreerden er tegen? En waarom wordt er gedemonstreerd?

In deel II komen de volgende vragen aan bod: zijn de rellen irrationeel, doelloos en zinloos? Hoeveel slachtoffers zijn er nu? Hoe zit het met de vrijheid van meningsuiting? Wat zegt dit over de Arabische Lente? En, wat gebeurt er in Europa?

De onschuld der moslims - in 10 vragen en antwoorden, deel I

17 september 2012 | 08:15

De afgelopen week demonstreerden moslims in verschillende landen tegen de film The Innocence of Muslims. Wat is er gebeurd? Wie zit er achter de film? Hoe bereikte de film het Midden-Oosten? Wie demonstreerden er tegen? En waarom wordt er gedemonstreerd?

Martijn de Koning geeft antwoord op deze vragen.

Pew-onderzoek: Eenheid en diversiteit onder moslims in de wereld

17 augustus 2012 | 17:28

De islam wordt vaak als een groot monolitisch blok voorgesteld. Verschillende onderzoeken van het Pew Research Centre hebben laten zien dat de islam wereldwijd veel diversiteit kent, maar ook veel overeenkomsten.

Martijn de Koning bespreekt het laatste PEW rapport.

Hoe ‘Abu Ghraib’ wil je het hebben? Het verkiezingsprogramma van de #PVV

05 juli 2012 | 19:57

Tekst: Martijn de Koning

Het verkiezingsprogramma van de PVV zou vooral over ‘Europa’ gaan en niet over de islam. Wilders’ anti-islam en anti-allochtonen retoriek is echter niet verdwenen.

Martijn de Koning las het programma van de PVV.

Ayaan Hirsi Ali: Haat, Ongelijkheid en Vrijheidfetisjisme

13 mei 2012 | 23:30

Tekst: Martijn de Koning

Een absolute vrijheid van meningsuiting betekent dat vooral die groepen in de samenleving die op tal van terreinen een zwakke positie innemen vogelvrij zijn voor verbaal geweld. Milde restricties van de vrijheid van meningsuiting zijn dan ook nog niet slecht. Immers, als je een dergelijke (indirecte) relatie tussen taal en actie ontkent, waarom zou je dan bedreigingen en oproepen tot geweld verbieden?

Dat schrijft Martijn de Koning naar aanleiding van de berichtgeving de afgelopen dagen in de Nederlandse pers over Ayaan Hirsi Ali. Hieronder zijn stuk.

Salafisme: de vijand die we graag haten

25 maart 2012 | 21:27

Tekst: Martijn de Koning

De afgelopen weken wordt er weer veel gesproken over het salafisme. Wat is salafisme eigenlijk? Gaat het om een homogene beweging? En wat is de relatie tussen salafisme en geweld?

Antropoloog en salafistenkenner Martijn de Koning geeft antwoord.

De Kunst van het Nietsdoen – Criminalisering van Hangjongeren

05 februari 2012 | 12:59

Tekst: Martijn de Koning

De commotie over rondhangende jongeren gaat dan ook niet zozeer over daadwerkelijke overlast van jongeren zelf, maar over onmacht, woede en angst bij volwassenen die wordt veroorzaakt doordat de problemen die zij ervaren niet weggaan. En die problemen gaan niet weg, want nietsdoen is immers niet verboden.
Wanneer hangjongeren dan toch worden aangesproken als vervelende jongeren die iets verkeerds doen, moeten we niet vreemd opkijken als ze op een agressieve wijze reageren: criminalisering van groepen produceert criminelen. Dat schrijft Martijn de Koning.

Dr. Kromzwaard Trofee 2011 – Stuur uw inzendingen in!

22 december 2011 | 16:22

In 2009 begon antropoloog Martijn de Koning met het ‘Beste/Slechtste van 2009′. Vorig jaar officieel omgedoopt in Dr. Kromzwaard Trofee 2010. Het is nu tijd voor de Dr. Kromzwaard Trofee 2011! U kunt vanaf nu uw inzendingen bij Martijn insturen voor twee categorieën:

1. Blogs: welke blogentry over moslims en/of islam van na 15 december 2010 is het beste en welke is het slechtste? Kijk daarbij onder meer naar schrijfstijl, argumentatie en originaliteit.

2. Nieuws-/Achtergrondartikelen: welk artikel uit een nieuwsmedium (kranten, tijdschriften, omroepen, nieuwswebsites) is het beste of slechtste nieuws-/achtergrondartikel over moslims en/of islam? Kijk daarbij naar schrijfstijl, helderheid, nuance en nieuwswaardigheid.

Voor iedere categorie dient u dus een suggestie te geven voor het beste en voor het slechtste.

Pot, ketel en neo-cliëntelisme

18 oktober 2011 | 22:24

"We vinden het begrijpelijk wanneer autochtone Nederlanders vragen om erkenning en herkenning van hun Nederlandse cultuur in de politiek en het is dan ook normaal om ervoor te pleiten dat PVV-stemmers het recht hebben om gehoord te worden. Wanneer het beleid in hun richting aangepast wordt, horen we niemand over cliëntelisme terwijl het toch echt gaat om het bevoordelen van een specifieke etnische groep: autochtonen (en dan nog meer in het bijzonder de niet-moslims daarbinnen). De scherpste kanten aan de retoriek die daarbij komt kijken noemen we populisme of anti-islam gedachtegoed, maar het is duidelijk dat de tegenstelling moslim – autochtoon mainstream is geworden."

Dat schrijft Martijn de Koning op zijn blog. Hieronder zijn gehele artikel.

Niet het laatste woord: debat de laatste fatwa in Argan

18 september 2011 | 18:25

Afgelopen vrijdag, 16 september, was er in het Amsterdamse jongerencentrum Argan een debat over de ‘final fatwa’ van GroenLinks Tweede Kamerlid Tofik Dibi. Tijdens deze avond onder leiding van Nadia Bouras ging Tofik Dibi in debat met jongerenimam Yasin elForkani en met de zaal over de inhoud en vorm van Final Fatwa. Daarvoor had antropoloog Martijn de Koning een inleiding gehouden. Op zijn blog Closer doet Martijn de Koning verslag van de avond. Met zijn toestemming is dat verslag ook op Republiek Allochtonië geplaatst. Hieronder het verslag.

Wikileaks: de VS, Nederlandse moslims en (anti-)radicalisering

11 september 2011 | 16:29

Tekst: Martijn de Koning

Na de aanslagen van 11 september stond terrorisme natuurlijk hoog op de politieke agenda. En dan met name terreuraanslagen (mogelijkerwijze) gepleegd door moslims. Na 9/11 werden moslims dan ook nauwgezet gemonitored door de Nederlandse staat zoals blijkt uit een recent vrijgegeven ‘secret cable‘ bij Wikileaks. Deze cable is een ‘security environment profile questionnaire’ (SEPQ) die op 9 december 2003 door de Amerikaanse ambassade in Den Haag gestuurd is aan de CIA, FBI, US Defense and Intelligence Agency en de State Department.

Intercultureel spelen, trouwen en opvoeden

05 september 2011 | 09:15

Ruim een week geleden berichtte de Volkskrant dat 43 procent van de autochtone ouders het erg vindt wanneer dochterlief zou thuiskomen met een allochtoon vriendje. 38 procent heeft er moeite mee als een zoon kiest voor een allochtone vriendin. Een meerderheid van de autochtone ouders accepteert dus een allochtone partner voor zijn/haar kind. Hoger opgeleide ouders hebben daar minder problemen mee dan laag opgeleide ouders. De Volkskrant schreef het artikel naar aanleiding een onderzoek dat was uitgevoerd door het tijdschrift J/M.

Het bericht leidde tot heftige discussies en opgewonden columns, onder andere van Elseviercolumnist Paul Lieben die schreef: "Toch - of voor de zoveelste keer - wordt een veel interessanter vraag in dit onderzoek niet gesteld. Dat is de regel in Nederlandse onderzoeken; we vragen alleen naar de politiek-correcte, bekende weg. Dus wel vragen die autochtonen eventueel in een minder goed daglicht stellen, maar niet het omgekeerde. De veel interessantere vraag, ook vanuit het oogpunt van integratie, is wat mij betreft: ‘Hoeveel procent van de allochtonen wil een autochtone, Nederlandse schoonzoon?"

Klopt de bewering van Lieben? Republiek Allochtonie las het hele artikel in J/M. Hieronder de belangrijkste resultaten van het onderzoek en vergelijkingen met ander, eerder onderzoek.

Over PVV en fascisme

29 augustus 2011 | 14:49

Tekst: Martijn de Koning

Het is tegenwoordig een geliefd tijdverdrijf om te discussiëren over de vraag of Wilders een hedendaags fascist” is. Nu is het maken van een dergelijke vergelijking voor politiek gebruik nogal riskant vind ik. Net zoals Wilders graag de vergelijking mag trekken tussen islam enerzijds en communisme en fascisme anderzijds. U weet waarschijnlijk allemaal wel hoe we van de vreselijke fascisten zijn afgekomen; niet (alleen) door met hen thee te drinken, maar door tegen hen te vechten. Wanneer je dus voor politiek gewin die vergelijking maakt is de consequentie dus indirect dat je de ander met geweld moet bestrijden. Goed, misschien wat te ver door geredeneerd, maar toch: we weten intussen dat er mensen zijn die het als zodanig kunnen opvatten.

Buitengewoon gevangen in de war against terror – De casus Saddek Sbaa

05 juni 2011 | 09:51

Tekst: Martijn de Koning

In juli 2009 wisten Nederlandse media te melden dat er in Kenia vier Nederlandse jongeren (één van Somalische en drie van Marokkaanse afkomst) waren opgepakt in Kenia. Zij zouden van plan geweest zijn om door te reizen naar Somalië om daar deel te nemen aan de gewelddadige jihad; volgens eigen zeggen waren ze slechts op vakantie. In oktober 2010 is de zaak tegen hen geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Strijd om de publieke ruimte – Hizb ut Tahrir op de Dam

08 mei 2011 | 22:29

Tekst: Martijn de Koning

Zaterdag organiseerde de organisatie Hizb ut Tahrir (HuT – Partij van de Bevrijding) een demonstratie in Amsterdam op de Dam.

De HuT is een zogenaamde pan-islamitische organisatie die er naar streeft om moslims te verenigen in één staat op basis van islamitisch recht, een kalifaat, met een kalief als gekozen leider. De HuT is in Europa vooral actief onder Turkse groepen (of verwante etnische groepen) en met name in Engeland redelijk sterk.

De weg naar Osama; over barbaarsheid en beschaving

08 mei 2011 | 21:54

Tekst: Martijn de Koning

Osama bin Laden is dood. Gefeliciteerd, maar niet heus. Een verhaal over hoe de oorlog tegen terrorisme is ontspoord in een oorlog van terreur. Een verhaal dat bol staat van de spanning tussen beschaving en barbaarsheid.

Dus we hebben ‘m. Die Osama bin Laden. Gefeliciteerd, maar niet heus.

Op 11 september 2001 viel Al Qaeda ‘de vrije wereld’ aan. Zo werd het snel gepresenteerd, ook in Nederland. Wij waren de vrijen, de deugdzamen, de goeden en zij de niets en niemand ontziende slechterikken. Zelfs onschuldige burgers vielen ze aan. Op 7 oktober 2001 begon de aanval op Afghanistan en de jacht op Bin Laden.

Secularistische dwingelandij

23 maart 2011 | 21:37

Tekst: Martijn de Koning

In navolging van Merkel en Cameron hebben nu ook Verhagen en Rutte gesteld dat de multiculturele samenleving mislukt is. Maar wat bedoelt men daar nu eigenlijk mee? In een serie van blogposts geef ik een schets van de maatschappelijke context waarin deze redenering opkomt en het blootleggen van de gevaarlijke cirkelredenering van het falen van de multikul. Hieronder volgt deel 3: over het post-seculiere karakter van de samenleving en deel 4 van de serie: secularistische dwingelandij.

De mislukking van het anti-multiculturalisme

10 maart 2011 | 07:43

Tekst: Martijn de Koning

Kunt u bepalen in welke tijdsperiode de volgende uitspraken thuishoren?

1. […] stelt dat het kabinet afscheid neemt van de gedachte dat Nederland een multiculturele samenleving is. De boodschap die zij heeft voor allochtonen en immigranten is: u moet integreren, u moet Nederlands leren, u moet weten en accepteren wat er in de Grondwet staat.
2. Volgens […] is de scheidslijn tussen autochtoon en allochtoon echter achterhaald. ,,Ben je Nederlander of niet, dat is de vraag. Als je niet-Nederlander bent, heb je een beperkter pakket aan rechten en plichten.” Volgens […] is de kunst ,,niet langer iedereen naar herkomst te etiketteren. Je moet je Nederlander voelen.”
3. De Nederlandse overheid kan en mag de [...] minderheid niet dwingen haar eigen identiteit op te geven. Daartegenover mag de Nederlandse overheid verlangen dat de leden van culturele minderheden de basiswaarden en -normen van de omringende samenleving zullen eerbiedigen (…).
4. “[…] het dichtbevolkte Nederland is geen immigratieland en behoort dat ook niet te worden. […] zeer langdurige of blijvende vestiging in Nederland moet afgeremd worden
5. “Het spreekt vanzelf dat ook mensen uit minderheidsgroepen de fundamentele waarden en normen van de Nederlandse rechtsorde zullen moeten eerbiedigen”

En de winnaars van de Dr Kromzwaard Trofee zijn....

02 januari 2011 | 11:27

Martijn de Koning heeft op zijn weblog Closer bekend gemaakt wat volgens bezoekers van zijn site de beste en slechtste nieuwsberichten en blogs over islam en moslims van 2010 waren. Zij ontvangen de Dr. Kromzwaard Trofee.

Terreurarrestaties. Wie houdt de staat in toom?

31 december 2010 | 15:45

tekst: Martijn de Koning

De nadruk van de staat op actief burgerschap is niet zozeer om de burger te activeren, als wel deze in toom te houden. En dat is ook niet helemaal onbegrijpelijk gezien de bedreigingen en intimidaties waarmee overheidsbeambten te maken krijgen. We lijken ook wel wat doorgeschoten te zijn in enerzijds het wantrouwen en gebrek aan respect voor gezag en anderzijds de eis dat de staat alle problemen in ons leven oplost, of liever nog alle risico’s uitsluit en wanneer dat niet lukt dan stijgt ons wantrouwen en daalt ons gebrek aan respect nog meer. Dat neemt niet weg dat we ons ook wel kunnen afvragen of de overheid niet doorschiet in de poging de burger koest te houden.

Stuur uw suggesties in voor de Dr. Kromzwaard Trofee 2010

28 november 2010 | 16:49

Antropoloog Martijn de Koning is één van de weinige sociaal-wetenschappers die zeer regelmatig blogt en meedoet aan het maatschappelijk debat over integratie. Dat levert hem vrienden op, maar ook tegenstanders. De Koning die meermalen kritiek heeft geleverd op de journalistieke methoden van GeenStijl, kreeg van datzelfde blog de bijnaam Dr. Kromzwaard.

Martijn heeft nu van deze bijnaam een Geuzennaam gemaakt. Vorig jaar organiseerde hij een verkiezing van het ‘Beste/Slechtste van 2009′. Dit jaar doet hij dat opnieuw, maar heeft hij van de verkiezing omgedoopt in Dr. Kromzwaard Trofee 2010. U kunt vanaf nu uw inzendingen insturen voor twee categorieën:

1. Blogs: welke blogentry over moslims en/of islam uit 2010 is het beste en welke is het slechtste? Kijk daarbij onder meer naar schrijfstijl, argumentatie en originaliteit.
2. Nieuws-/Achtergrondartikelen: welk artikel uit een nieuwsmedium (kranten, tijdschriften, omroepen, nieuwswebsites) is het beste of slechtste nieuws-/achtergrondartikel over moslims en/of islam? Kijk daarbij naar schrijfstijl, helderheid, nuance en nieuwswaardigheid.

Voor iedere categorie dient u dus een suggestie te geven voor het beste en voor het slechtste.

De brief van Jason W.: Herziening

18 oktober 2010 | 08:29

De Volkskrant maakte zaterdag melding van een brief van Jason W. waarin hij terugkomt op zijn eerdere denkbeelden en acties. Dit herzienings- of herroepingsdocument is hieronder volledig geplaatst:

De idealen die ik eens huldigde zijn teloor gegaan en ik ben tot het besef gekomen dat ze moreel bankroet zijn. Met afgrijzen heb ik toegezien hoe een ooit hooggestemde ‘vrijheidsstrijd’ die het startsein zou moeten zijn voor een nieuwe, rechtvaardige wereld – met name in Irak – is verworden tot een bloedige escalatie van geweld, sektarisme en godsdienstwaanzin. Daarbij zijn ongehoorde wreedheden en misdaden begaan.

Mensen in landen die (mede) door Islamisten zijn bevrijd van dictaturen zoals Irak hebben massaal de ideologie verworpen in welke naam ze ‘bevrijd’ zouden zijn nadat ze er in de praktijk onder hebben moeten leven. Ze concludeerden dat deze geen enkel toekomstperspectief biedt. Dit heeft mij ertoe gedwongen mijn standpunten kritisch te herzien, wat heeft geleid tot het besef van de onhoudbaarheid ervan.

Ik schrijf dit om de samenleving te informeren dat ik mij niet langer identificeer met de vroeger door mij gehuldigde standpunten en hoop een constructieve bijdrage te leveren aan onze verdeelde samenleving. Ik hoop hiermee jongeren te waarschuwen om zich niet te laten misleiden door valse beloften en idealen.

PseudoJournalisten en PseudoDeskundigen over Wilders

07 oktober 2010 | 16:54

De 'deskundigen' die deze week optraden in het proces tegen Geert Wilders gedragen zich als schriftgeleerden, ayatollah’s of ulema die anderen uitleggen hoe de islam geïnterpreteerd moet worden. Enige serieus wetenschappelijke pretenties heeft het recente werk van Hans Jansen en Wafa Sultan niet; het valt eerder in de categorie pseudo-wetenschappelijke charlatanerie.
Natuurlijk kan het geen kwaad om te laten zien dat Geert Wilders ook steun krijgt voor zijn opvattingen. Maar deskundigen zijn het niet. Dat de pers zonder voorbehoud aanneemt dat het wél deskundigen zijn, lijkt mij een typisch voorbeeld van domheid, luiheid en slordigheid. Had men haast om met nieuws te komen? Je vraagt je af wat die journalisten daar de hele dag doen als ze elkaar allemaal nablaten door een ANP of Novumberichtje over te tikken.

Aldus schrijft Martijn de Koning. Hieronder zijn artikel, dat eerder op zijn blog is verschenen.

Troonrede, verdraagzaamheid en uitzettingen

22 september 2010 | 16:23

Hoe verhouden saamhorigheid, tolerantie en sociale samenhang zich tot het uitzetten van (al dan niet criminele) burgers die gewoon ingezetenen zijn van het koninkrijk en/of EU burger? Of zijn we alleen tolerant ten opzichte van mensen die we niet lastig vinden en van wie we vinden dat ze, ondanks hun daden, toch bij ‘ons’ horen?

Die vragen stelt Martijn de Koning in een artikel in de serie ' een wekelijkse portie burgerschap' die op zijn weblog is verschenen. Hieronder zijn tekst.

Islam en 11 september- 10 punten over religie en geweld

12 september 2010 | 19:00

tekst: Martijn de Koning

Eén van de belangrijkste kenmerken van de nasleep van 9/11 is het gegeven dat veel moslims het gevoel hebben zich voortdurend te moeten verantwoorden over zaken waar ze part noch deel aan hebben (zie het programma ZOZ van de VPRO). Hoewel een groot deel van de aanslagplegers van 9/11 voorafgaand aan hun religieuze radicalisering al in politieke zin geradicaliseerd waren en beide vormen van radicalisering zich bij hen vooral in Europa voltrok, staat toch hun religieuze achtergrond centraal in veel discussies. Soms gebeurt als achtergrond informatie (de geschiedenis van islam, maatschappelijke positie van moslims), soms apologetisch (islam is niet gewelddadig en moslims die geweld gebruiken zijn extremistische idioten en/of begrijpen de echte islam niet goed), soms beschuldigend (islam is een license to kill). Wat het ook is, in alle gevallen wordt er direct of indirect een verband gelegd tussen geweld en islam.

Het pluriforme ongenoegen (Martijn de Koning)

23 juni 2010 | 12:44

Op vrijdag 18 juni 2010 hield antropoloog Martijn de Koning een inleiding op een bijeenkomst van ACB Kenniscentrum over Multicultureel Onbehagen.
De Koning sprak over cultuur, de houding ten opzichte van islam, authenticiteit, radicalisering van secularisme en islam en het opkomende extremisme van het midden.
Hieronder zijn tekst.

Cultuur en religie in verkiezingsprogramma's 2010 (Martijn de Koning)

08 juni 2010 | 23:01

Mede door de economische crisis zijn cultuur, religie en identiteit misschien niet de belangrijkste thema’s in de debatten, maar er is toch behoorlijk wat aandacht voor in de verkiezingsprogramma’s. Vooral CDA, VVD, PVV en SGP zetten in op een culturele homogenisering van de samenleving en maken een onderscheid tussen een wij groep (met een joods-christelijke, humanistische cultuur) en een vreemde allochtone cultuur (vaak islam of gericht op moslims). Vooral radicale moslims worden gezien als de grootste bedreiging van die homogene natie-staat Nederland (of liever van de utopie daarvan).
Dat schrijft antropoloog Martijn de Koning. Hieronder zijn blog.

ACB Kenniscentrum organiseert bijeenkomst over multicultureel onbehagen

08 juni 2010 | 15:25

ACB Kenniscentrum organiseert op vrijdag 18 juni een bijeenkomst over 'multicultureel onbehagen'. Tijdens deze bijeenkomst zullen er inleidingen worden verzorgd door de onderzoekers:

- Martijn de Koning (Radboud Universiteit, doet onderzoek naar salafisme),
- Eva Klooster (deed onderzoek naar multicultureel onbehagen in Amsterdam) en
- Rob Witte (onderzoeker/adviseur bij IVA Beleidsonderzoek en Advies op het terrein van interetnische spanningen en radicalisering).

De bijeenkomst vindt van 13.00 – 17.00 uur plaats aan de kabelweg 37 (Conference Room 1e etage) in Amsterdam. Gezien het beperkt aantal plaatsen dient u zich vooraf aan te melden.

Zembla zonder ontploffende spinnen – Deel 2 over uitzending over Wilders (Martijn de Koning)

18 mei 2010 | 16:29

Hier deel 2 van Zembla zoals het ook had kunnen zijn. Martijn de Koning heeft ook over het tweede deel een blog geschreven.

De vergelijkingen met Milosevic en Hitler mogen zwaar over de top zijn (Wilders is geen anti-semiet, roept niet – direct – op tot geweld, enz.). Waar het in die vergelijkingen om gaat is het volgende. Er is geen causale relatie tussen islam en geweld noch een causale relatie tussen Nederlandse cultuur en geweld. Daar zijn politieke entrepeneurs voor nodig die een vijandsbeeld scheppen,

Zembla zonder ontploffende spinnen – Deel 1 over uitzending over Wilders (Martijn de Koning)

05 mei 2010 | 14:06

Een uitzending van Zembla over de PVV van Geert Wilders zorgde voor veel ophef. De makers werden beschudigd van nazi-praktijken, manipulatie en misleiding.
Martijn de Koning schreef er een blog over.

Onderzoek: geen shariarechtbanken in Nederland

25 april 2010 | 10:41

Nederland kent geen shariarechtbanken, zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Vanwege de etnische en religieuze diversiteit onder Nederlandse moslimgroepen is het bestaan van een officieel rechtsprekend instituut voor alle moslims in Nederland ook niet goed voorstelbaar.

De toelaatbaarheid van zelfmoordaanslagen (Martijn de Koning)

24 april 2010 | 10:38

Er is ophef over FIOE conferentie in mei in Amsterdam. De Telegraaf weet te melden dat Amsterdam een ‘broedplaats‘ is voor beruchte moslimbroeders en dat de conferentie mede wordt georganiseerd door de International Union of Muslim Scholars die geleid zou worden door sheikh Yusuf al-Qaradawi die (oh jee) fatwa’s uitgevaardigd zou hebben waarin zelfmoordaanslagen worden goedgekeurd. Een klein overzichtje:

Spitsnieuws Online - Veel geschreeuw, weinig wol (Martijn de Koning)

28 augustus 2009 | 17:01

Net als andere weblogs heb ik hier al eerder aandacht besteed aan deberichtgeving op Spitsnieuws Online. Het ging onder meer om dit bericht op Spitsnieuws:

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Agenda

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië