Marokkaanse boefjes

In opinie door Bart Voorzanger op 29-03-2014 | 20:34

tekst: Bart Voorzanger

Nederlandse jongens van deels of geheel Marokkaanse herkomst zijn statistisch oververtegenwoordigd waar het gaat om overlastgevend gedrag en criminaliteit. Dat is een feit. En dat het een feit is, ligt aan het universum, niet aan degene die het feit onder woorden brengt. Alleen, daar is het verhaal niet mee af. Als je het probleem áchter dat feit wilt aanpakken moet je die Marokkaanse herkomst snel weer vergeten, want die speelt bij een zínnige aanpak geen enkele rol.


Voor Jan B.

Feiten kunnen we hun feit-zijn niet verwijten, maar feiten zijn alleen maar ‘gewoon een feit’ in contexten waarin kennis van zo’n feit nuttig is, bijvoorbeeld omdat die kennis je helpt een probleem op te lossen. Wie naar de relatieve frequentie van Marokkaanse jongens in onze misdaadstatistieken verwijst tijdens een zakelijk overleg over criminaliteitsbestrijding wijst daarmee op een mogelijk aanknopingspunt voor zinnig beleid – daarover zo meer. Zo’n verwijzing zal in die context gewoon als iets feitelijks begrepen worden.

Maar wie diezelfde relatieve frequentie naar voren brengt buiten zo’n context, zegt al gauw iets wat daar letterlijk genomen volslagen irrelevant is. En dan zijn er twee mogelijkheden: hij weet niet waar hij mee bezig is, óf hij heeft iets anders op het oog. Wie wel degelijk weet wat hij doet en naar criminele Marokkaanse jongeren verwijst in, om maar eens wat te noemen, een context waarin zo’n verwijzing de toehoorders sterkt in hun overtuiging dat Marokkanen niet deugen, is er kennelijk op uit ze in die overtuiging te sterken. Het feit blijft feit, en de spreker zal zich daar schouderophalend achter verschuilen – ‘Het is toch waar wat ik zeg …!?’ – maar de impliciete en wel degelijk beoogde boodschap is een andere.

Demagogie is: een irrelevante waarheid debiteren in het besef dat die begrepen zal worden als een ten onrechte relevant geachte ónwaarheid.

Fortuyn en Wilders staan te boek als mensen die er toch maar mooi voor zorgden dat we de dingen tegenwoordig gewoon bij hun naam mogen noemen. Dankzij hen leven we in een tijd van openheid waarin de feiten niet langer verdoezelt of zelfs ontkend worden. Maar verder dan een louter demagogisch gebruik van die mogelijkheid heeft dit illustere tweetal het zelf nooit gebracht. Kon dat anders? Hoe nuttig is het eigenlijk om openlijk te mogen spreken over Marokkaanse boefjes.


Is een dief hinderlijker omdat zijn opa uit Marokko kwam?

Ik begin nog even opnieuw: Nederlandse jongens van deels of geheel Marokkaanse herkomst zijn statistisch oververtegenwoordigd waar het gaat om overlastgevend gedrag en “kleine” criminaliteit. Dat is een feit. Maar hebben we iets aan dat feit? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet je meer weten: hoe komt het dat Marokkaanse jongens relatief vaker storend gedrag vertonen dan andere jongens? En wat is daar zo zorgwekkend aan?

Om met dat laatste te beginnen: Zouden degenen die zich storen aan de statistische oververtegenwoordiging van Marokkaanse boefjes liever zien dat hun aandeel in overlastgevend en misdadig gedrag procentueel overeenkwam met hun aandeel in de bevolking – minder Marokkaanse boefjes en meer autochtone boefjes dus? Ik betwijfel het. Dat zou voor de slachtoffers van dit gedrag niets oplossen.

Willen ze dat Marokkaanse jongens die storend of crimineel gedrag vertonen daarmee ophouden, terwijl het ze klaarblijkelijk minder urgent lijkt dat autochtone jongens zich van zulk gedrag afkeren? Dat zou nog steeds suggereren dat het erger is wanneer je mobieltje door een Marokkaans jochie gejat wordt dan wanneer het in de zak van een blonde krullenbol verdwijnt. En dat is het niet.

Die oververtegenwoordiging is kennelijk niet een apart probleem dat we naast ándere problemen – hinderlijk en crimineel gedrag van niet-Marokkanen – ook nog hebben. Het gaat dus hoogstens om een gegeven dat zou kunnen helpen dat ene probleem van overlast en criminaliteit op te lossen. Kan het dat?


Gaat iemand met een Marokkaanse opa om andere redenen uit stelen?

Het is denkbaar dat wangedrag van Marokkaanse jongens andere oorzaken heeft dan wangedrag van autochtone jongens. Als je erop uit bent het probleem aan te pakken door de oorzaken weg te nemen is het goed dat te weten.

Een zo nu en dan gesuggereerd verschil is dat Marokkaanse jongens slecht zijn opgevoed. Ze worden als prinsjes behandeld, mogen veel te veel, krijgen te veel vrijheid. Ik denk dat hier twee misvattingen in het geding zijn. Allereerst is er niet echt een verschil in opvoeding tussen de minderheid van jongens die ontsporen en de meerderheid van jongens die zich keurig blijven gedragen. Er moet dus meer aan de hand zijn. En dat ís er ook: kinderen worden niet alleen opgevoed door hun ouders – de tweede misvatting – maar vooral ook door de groep van leeftijdsgenootjes waar ze deel van uitmaken. Ouders hebben er maar weinig invloed op welke groep dat zijn zal. Tijdig verhuizen naar een buurt waar kinderen zich prettiger gedragen is eigenlijk het enige wat echt helpt, en die optie heeft helaas niet iedereen. Jongens van Marokkaanse afkomst wonen onevenredig vaak in buurten met veel potentiële verkeerde vriendjes. Wie dat wil verhelpen zal iets moeten doen aan de economische ongelijkheid in dit land.

(Terzijde: verreweg de meeste ouders wonen in buurten waar het gedrag van kinderen aardig overeenstemt met wat zij met hun opvoeding beogen, daarom merken ze niet dat zij het niet zelf zijn die die opvoeding verzorgen; lees Judith Harris’ The Nurture Assumption!)

Een andere mogelijk oorzaak is dat Marokkaanse jongens zich in onze samenleving buitengesloten voelen op een manier die autochtone jongens niet kennen. Ze worden door een deel van de bevolking – en zeker door het deel dat hevig tamboereert op wat dan gezien wordt als ‘Marokkaanse’ criminaliteit – al bij voorbaat met wantrouwen bejegend, en dat voelen ze. Als dat een belangrijke oorzaak is, zouden we moeten stoppen met dat wantrouwen, en daar is op zich ook reden genoeg voor: de overgrote meerderheid van de Marokkaanse jongens gedraagt zich per slot heel netjes. Het wel degelijk bestaande wantrouwen berust dus op een misvatting. Die oplossing vergt wel enig geduld, want vertrouwen herstellen kost tijd. Maar een slecht idee lijkt het me niet, al denk ik niet dat hier heel veel heil te verwachten valt.


Helpt het om een dief met een Marokkaanse opa ánders aan te pakken?

Het is ook denkbaar dat er een relevant verschil is tussen Marokkaanse en autochtone boefjes waar het gaat om een aanpak die zich richt op de gevolgen, om een repressieve aanpak dus.

Een favoriete oplossing van Wildersianen is dat we Marokkaanse jongens die voor overlast zorgen moeten ‘terugsturen’. Wie dat roept, vergeet dat je ze alleen kunt ‘terug’-sturen naar waar ze vandaan kwamen, en in het geval van die ‘Marokkaanse’ jongens, is dat Nederland. Mohammed ‘terugsturen’ naar Marokko is net zulke onzin als meneer Hamburger ‘terugsturen’ naar Hamburg, of mevrouw Polak naar Polen. Over die optie hoeven we het dus niet te hebben.

Een andere mogelijkheid is dat een ‘straf’ die leden van de ene groep pijnlijk treft leden van de andere groep nauwelijks raakt of zelfs beloont. Meneer Spekman riep ooit dat we die Marokkaantjes moeten ‘vernederen’, want dát doet in die kringen pijn. Misschien heeft hij daar gelijk in. De vraag is alleen wel hoe je dat dan moet vormgeven. ’t Zou zomaar kunnen dat door Spekman vernederd worden iemands aanzien al snel juist weer zal vergroten. En bovendien is er nog zoiets als de wet die geheel terecht vereist dat we mensen gelijk behandelen. Misschien is er iets te bedenken dat werkt en dat spoort met de wet. Alleen, repressie blijft symptoombestrijding, dus verwacht er niet te veel van.


De kern van de zaak

De belangrijkste oorzaak van hinderlijk en crimineel gedrag zou wel eens voor alle betrokkenen dezelfde kunnen zijn: gebrek aan zinnige en opbouwende bezigheden, en gebrek aan perspectieven. Er is gewoon te weinig werk, en al zeker te weinig werk voor laag geschoolden in economisch magere omstandigheden, en dat is precies de groep waarom het hier gaat. Als we de misdaadcijfers uitsplitsen naar inkomens- en opleidingsniveau blijken Marokkaanse Nederlanders zich niet of nauwelijks van anderen in dezelfde categorie te onderscheiden (zie het mooie verhaal van Chris Klomp).

Een belangrijke oorzaak van het probleem is ons schoolsysteem dat er bijna voor ontworpen lijkt om jongens, en met name het soort jongens waarover we het hier hebben, het leven zuur te maken. Zulke jongens functioneren alleen als ze iets om handen – en dan letterlijk om hánden – hebben. Die worden gek als je ze in een steriele omgeving inzichten wilt laten verwerven waarvan de relevantie ze ontgaat, als je ze leuk in groepjes werkstukken laat maken, en als je van ze verwacht dat ze ‘reflecteren’ op hun ‘sociale competenties’. Sodemieter toch op.

Misschien past dat schoolsysteem wel uitstekend bij het soort arbeidsmarkt dat we hebben en bij het soort samenleving dat we zijn of bezig zijn te worden, maar die arbeidsmarkt en die samenleving houden dan wel erg weinig rekening met hoe veel mensen nu eenmaal in elkaar zitten. Daar betalen we een prijs voor, onder meer in de vorm van overlastgevende jongens en jeugdcriminaliteit.

Voor het soort jongens waar het hier om gaat – allochtoon én autochtoon – is de feminisering van ons onderwijs waar hun zusters zo wel bij varen, gewoon een ramp. Die moet je iets laten maken, en dan liefst zélf en in hun eentje, zodat ze kunnen laten zien dat ze dat beter doen dan een ander. Ze kunnen best samenwerken, maar dan graag wel zo dat ze altijd kunnen aanwijzen wat hún aandeel in het product is. Dat soort jongens moet naar de Ambachtsschool, of naar een baas bij wie ze al werkend een vak leren, en een deel is misschien zelfs wel het beste af met eerst maar eens een aantal jaren werken zonder iets te leren. Schaf de leerplicht boven twaalf jaar af, en zorg dat wie zijn wilde haren kwijtraakt en alsnog gemotiveerd raakt om iets te leren, als volwassene alsnog een goede opleiding kan krijgen.

Kortom, als we iets willen doen aan criminele en overlastgevende jongeren moeten we investeren in een economie die draait op arbeid in plaats van kapitaal en energie, en in een onderwijssysteem dat zich aanpast aan de leerling, in plaats van die leerling in een mal te persen en hem te laten barsten als die mal niet past.

En zo brengt een bespiegeling over die eindelijk eens eerlijk bij name genoemde Marokkaanse overlastgevers en crimineeltjes ons toch vooral bij oplossingen waarvoor de herkomst van hun opa’s en oma’s volkomen irrelevant is. De vraag is niet wie waar vandaan komt, de vraag is waar we met z’n allen heen willen.

Deze tekst verscheen eerder onder een andere titel op Barts weblog

Lees ook:

Dit dossier, artikelen over criminaliteit op dit blog.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over bart voorzanger, chris klomp, criminialiteit, marokkanen, onderwijs.

Delen:

Reacties


Bart Voorzanger - 03/04/2014 16:23

Geachte heer Heitinga,

De opmerking van Pauw bewijst helemaal niets. Kleine crimineeltjes vinden hun inspiratie bij hun grote broers en hun vrienden, dus als we de grote jongens aan een zinniger bestaan helpen, helpt dat de kleintjes ook.

Het is beslist een feit dat een deel van de Marokkaanse Nederlanders relatief traditionele waarden aanhangt, maar dat zijn nu juist de gezinnen niet waar die ontspoorde jongeren vandaan komen.

Van gerichtheid op het land van de voorouders is zo ongeveer nergens minder sprake dan juist bij die vermaledijde Marokkanen. Eigen sportclubs zijn er niet of nauwelijks. Amsterdam heeft rijen Turkse en ook nog flink wat Surinaamse voetbalverenigingen, maar slechts één Marokkaanse, FC Chabab, die op dit moment toewerkt naar fusie met FC Blauw-Wit.

Wim Heitinga - 03/04/2014 15:40

De opmerking van Pauw bewijst juist dat "inzetten voor een rechtvaardiger samenleving en een werkgelegenheidsbeleid" het probleem niet zal oplossen omdat het bij deze jongens al op veel jongere leeftijd mis gaat. Dan helpt scholing, stage en werk niet meer.

Dat het mis gaat komt volgens Pinto omdat ook anno 2014 een deel van de Marokkaanse gezinnen, ook als zowel de kinderen en hun ouders in Nederland zijn geboren, zich thuis, nog steeds, richten op de waarden van hun voorouders.

En dat botst met de Nederlandse waarden die de jongens op straat en op school meemaken. De jongens raken tussen wal en schip en ontsporen. Dat is neem ik aan wat Pinto bedoelt.

De oplossing is dus dat in Marrokkaanse gezinnen men zich minder op het land van de voorouders gaat richten en meer op het land waar ze geboren zijn en waar ze zullen blijven.

Bijvoorbeeld door hun kinderen niet naar een Marokkaanse, maar naar een gemengde sportclub te laten gaan.

Bart Voorzanger - 03/04/2014 13:20

Geachte heer Heitinga,

We hebben het hier niet over immigranten uit arme plattelandsgebieden, maar over hier geboren en getogen Hollandse kinderen van steeds vaker ook hier geboren en getogen Hollandse ouders.

Nederlanders met Marokkaanse voorouders wonen vaker dan gemiddeld in wijken en buurten waar het bij de straatjeugd behoorlijk ruig kan toegaan. Ten overvloede: dat is altijd en overal vrij kenmerkend voor buurten met een laaggeschoolde en economisch achtergestelde bevolking; dat heeft met etnische achtergronden niets te maken. Die straatcultuur raakt alle kinderen die ermee in aanraking komen, dus ik begrijp Pauws vraag evenmin als Bourziks kennelijk teleurstellende antwoord daarop.

Het grote voordeel van Pinto’s verklaring is natuurlijk dat we er niets aan kunnen dus niets aan hoeven doen. We kunnen zo fijn samen blijven kankeren op die akelige Marokkanen, in plaats van ons nu eindelijk eens in te zetten voor een rechtvaardiger samenleving en een werkgelegenheidsbeleid dat meer inhoudt dan het rondpompen van werklozen. Elke samenleving krijgt de criminaliteit die ze verdient.

Wim Heitinga - 03/04/2014 10:42

Vorige week hield David Pinto in de VK de Nedermarokkanen een joekel van een spiegel voor. Hij schreef over de relatief sterke aanwezigheid van Marokkanen in criminaliteit, werkloosheid en uitkeringen:

"Het probleem ligt in de botsing tussen de moderne (westerse) waarden en de premoderne waarden van immigranten uit vaak arme plattelandsgebieden."

Dinsdag zat Brahim Bourzik van het LBM bij P&W net als de schrijver hierboven te verkondigen dat het lag aan geen scholing, geen stage, geen werk.

Toen Jeroen Pauw er op wees dat het wangedrag bij jonge Marokkanen zich al op veel jongere leeftijd manifesteert, had Bourzik hier geen enkel zinnig antwoord op.

Opnieuw wordt duidelijk dat de stelling dat afkomst niet telt van tafel kan.

Bart Voorzanger - 01/04/2014 13:16

Geachte heer Heitinga,

De schuld van een misdrijf ligt bij de dader, en voor zover die schuld hem valt aan te rekenen zal hij voor dat misdrijf gestraft moeten worden. Mij leek dat ik mijn lezers met zo’n open deur niet hoefde lastig te vallen. Maar daarmee is de vraag hoe het komt dat bepaalde groepen meer misdrijvers leveren dan andere niet beantwoord, en de vraag wat daaraan te doen valt al evenmin. Ik probeerde te laten zien dat etnische achtergrond voor die vragen niet bijster relevant is, en voeg daar graag aan toe dat de religie die u zo fijntjes omschrijft dat evenmin is; haat en superioriteitsgevoelens vind je overal, en ik heb lang genoeg in Allochtonië rondgelopen om u op goede gronden te kunnen verzekeren dat Marokkanen daarin op geen enkele manier van uw en mijn soort verschillen.

Misschien wordt het dus inderdaad tijd de discussie pakweg in 2002 weer op te pakken.

Wim Heitinga - 01/04/2014 09:33

Wat stoort aan dit stuk is dat alles en iedereen de schuld krijgt, behalve de daders zelf en diegene die betrokken zijn bij de opvoeding, zoals ouders, broers, neven, ooms etc.

Daarnaast wordt, naar goed politiek correct gebruik, de invloed van de haatreligie van de profeet volledig genegeerd. Zie hieronder de opmerking van Gertruda over het superioriteitsgevoel t.o.v. ongelovigen wat veel moslims met de paplepel krijgen ingegoten.

Dit bij elkaar opgeteld maakt de stelling dat afkomst niet telt lachwekkend.
Iemands afkomst valt natuurlijk niet te veranderen maar ontkennen dat de problemen met die groep ermee samenhangen zet de hele discussie terug naar pakweg 2002.

Gert Jan - 30/03/2014 22:32

@Bart,

Als de marokkanen relatief even vaak crimineel zijn als de overige bevolkingsgroepen dan is het absolute aantal voorvallen lager... relatief even vaak is niet een herverdeling over de andere groepen. Of je moet er van uit gaan dat de hoeveelheid criminaliteit een constante is en dat de marokkanen de klus opknappen die anderen laten liggen.

Bart Voorzanger - 30/03/2014 16:09

Geachte mevrouw Verhegen, het siert u dat u het voor mevrouw Verwegen opneemt. U doet dat vast niet omdat u een voornaam deelt. Kennelijk zijn haar zorgen ook de uwe. (Ter verduidelijking voor de meelezer: de dames hebben niet alleen een verschillende achternaam maar ook een verschillend e-mailadres ;-)

U beschrijft akelig gedrag en akelige meningen en uw oordeel daarover deel ik geheel (nou, vrijwel geheel; de toon waarop u over pedoseksuelen schrijft is de mijne niet). Maar u schrijft die meningen en dat gedrag toe aan ‘Marokkanen’, en dat is om twee redenen onjuist: de meeste mensen die zo doen en denken hebben met Marokko niets van doen, en verreweg de meeste mensen die wel Marokkaanse wortels hebben, doen en denken zo niet. Homohaat is even typisch Marokkaans als wreedheid typisch Japans, luiheid typisch Frans en schraperigheid en onbetrouwbaarheid typisch Joods zijn. Ik snap de aantrekkingskracht van dat soort vooroordelen: de wereld wordt er heel overzichtelijk van. Maar zolang u daaraan blijft vasthouden, komen we geen stap verder.

Wat die verantwoordelijkheid voor het opvoeden van kinderen betreft: ontspoorde kinderen komen in de beste families voor, en het wordt tijd dat we gaan beseffen hoe dat komt.

Gertruda Verhegen - 30/03/2014 14:23

Bart, ik heb nooit gevraagd of u mij wil helpen.
Mense. Zijn zeker universeel hetzelfde. Echter, invloeden vanuit cultuur kan een heel divers soort mensen en groepen en culturen geven.
Zolang Marrokanen en de cultuur van waaruit ze hun kracht halen, niet slachtoffers maar daders bewieroken / het doodzwijgen van het gedrag van de daders, homosexualiteit als iets heel goors en smerigs zien en hen met regelmaat in elkaar schoppen, vrouwen an mass als 2de rangs burger zien (allemaal rechten waar in Nederland erg hard voor gevochten is in de vorige eeuw), zal er zeker niets veranderen.
Deze gedragsverandering kan en moet zeker niet vanuit Nederlanders komen, maar Marokkanen. Moeten daar zelf voor kiezen. Zij dit dit niet willen, zijn wat mij betreft hier niet meer welkom.
En oh, voordat u gaat refereren naar criminele Nederlanders: die zijner ook zeker, maar zij worden niet an mass door de Nederlandse groep beschermd.
Zoals ook het mooie riedeltje van Marokkanen dat Nederland vol zit met pedosexuelen: die zij er zeker te veel , maar ook hun gedrag wordt uitgekotst door Nederlanders. Ze moeten niet vergeten dat onder Marokkanen net zo goed pedosexuelen zitten
Ter afsluiting: Marokkanen. Zij zijn voor 100% eindverantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen, niet de Nederlandse maatschappij. Zeker gezien Nederland vol zitten met ontzettend veel kansen voor vele culturen, die elders bijna niet / nooit worden aangetroffen buiten Nederland.

Bart Voorzanger - 30/03/2014 13:54

Geachte mevrouw Verwegen/meneer Grimbaard, dank voor uw reactie. ’t Is duidelijk dat u heel wat dwars zit, maar zolang u vasthoudt aan het idee dat er zoiets bestaat als een ‘Marokkaanse gemeenschap’ met gemeenschappelijke opvattingen, een gezamenlijk beleid dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gedeeld gebrek aan het soort welwillendheid dat u en ik uiteraard wel hebben, kortom aan het idee van een wezenlijk ander soort mensen, een inherent vijandige ‘ander’, kan ik u niet helpen, vrees ik.

Gregorius Grimbaard - 30/03/2014 11:39

Hoe haalt de schrijver het in z'n botte kop om met dit artikel te komen, uitgerekend op het moment dat twee Marokkaanse klootzakjes een gewapende overval op een juwelier met hun leven hebben moeten bekopen?

Ik roep de Marokkaanse gemeenschap op onmiddellijk te stoppen met het doen van aangifte tegen Wilders en alle energie te stoppen in het organiseren van een grote demonstratie in Eindhoven onder het motto: "'Wij zijn allemaal juweliers!"

Daarnaast verwacht ik dat Mark Rutte zo snel mogelijk in het jeugdjournaal aan kinderen van juweliers komt uitleggen, hoe de regering er voor gaat zorgen dat hun ouders nooit meer overvallen worden door Marokkaans tuig.

Gertruda verwegen - 30/03/2014 09:38

En weer wordt het vergoelijkt, en weer worden ze het slachtoffer gemaakt.
Hou toch op met je demagogie van het goedpraten en bagataliseren van intolerantie vanuit Marokkaanse cultuur!
Nederlanders met een opa uit Marokko...ha ha ha. Die gasten zijn ingebed in een totaal Marokkaanse cultuur van diepe familiebanden, waar de Marokkaanse cultuur als superieur wordt gezien en de Nederlandse als minderwaardig.
En jongeren van 16-18 jaar uitgesloten? Hou toch op, ze hebben nog niets neergezet in hun leven en zijn veel te jong om uitgesloten te worden! Laten ze eerst maar eens hun studie afmaken (en wel iets meer dan vmbo), accepteren dat anderen een andere mening mogen hebben, leren in dialoog te gaan, Nederlands goed te spreken en betrouwbaar te zijn. Net zoals al die andere jongeren van andere buitenlandse oorsprong. Dus, wijze van opvoeding is wel essentieel