Organisaties Marokkaanse Amsterdammers: "Stop gijzeling van de islam en moslims door extremisten en islamofoben"

In opinie op 13-01-2015 | 17:46

Op zondag 11 januari organiseerden een aantal Marokkaanse zelforganisaties een bijeenkomst over de positie van Marokkaanse Amsterdammers in de Amsterdamse samenleving. Vanzelfsprekend drukten de gebeurtenissen van de afgelopen dagen een stempel op deze bijeenkomst. De aanwezigen betoonden aan het begin van de bijeenkomst hun medeleven met de slachtoffers en nabestaanden.

Ze gaven onderstaande verklaring uit onder de titel: Stop de gijzeling van de islam en moslims door extremisten en islamofoben"

"Er wordt van diverse kanten gevraagd, dat moslims dergelijke terroristische acties veroordelen. Dat is echter van meerdere kanten, bijvoorbeeld jongeren, moskeeën en zelforganisaties al gebeurd. Er is op Facebook een actie gestart ´dat is niet mijn islam´, waar duizenden zich bij hebben aangesloten. Moslims zijn niet verantwoordelijk voor aanslagen en andere incidenten, gepleegd door extremisten in naam van de islam. Het moet duidelijk zijn dat zij als Nederlandse burgers elke vorm van extremisme en racisme afwijzen, de democratische rechtsstaat is hun kader en zij onderschrijven de hiervoor geldende normen en waarden. 

Het is vanzelfsprekend dat zij tegen geweld, moord en aanslagen zijn en hebben er schoon genoeg van zich na incidenten steeds weer uit te moeten spreken en afstand te moeten nemen.

Op dit moment is er sprake van een stroom aan bedreigingen richting moslims, moskeeën en instellingen. Een aantal moskeeën heeft burgerwachten opgericht om de moskee veilig te houden. Dit is echter geen taak voor de burgers, maar voor de overheid. Zij moet haar burgers, alle burgers, beschermen wanneer zij worden bedreigd.

De Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten waarschuwt dat reacties op deze aanslag niet gepaard mogen gaan met discriminatie en vooroordelen tegen moslims. Hij is zeer verontrust dat deze daad zal worden uitgebuit door allerlei extremistsen.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de uitdagingen waarvoor Marokkaanse Amsterdammers zich geplaatst zien. Daarbij zijn de volgende conclusies en eisen geformuleerd.

- De situatie op de arbeidsmarkt is voor Marokkaanse Amsterdammers bijzonder moeilijk, 30% van hen is werkloos. Vooral de jongeren hebben hieronder te lijden, bijna 50% van de Amsterdams Marokkaanse jongeren heeft geen werk. Als gevolg hiervan gaan veel jongeren op straat hangen of brengen hun dagen slapend door. Daarmee wordt hen perspectief en een toekomst ontnomen. De overheid dient hierin haar verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat deze jongeren (weer) aan het werk komen.

- Op het VWO zijn de Marokkaanse jongeren ondervertegenwoordigd (6%), terwijl zij op het VMBO oververtegenwoordigd zijn (23-24%). Oorzaak hiervan is onder andere een te laag schooladvies voor Marokkaanse kinderen en een gebrekkig contact tussen ouders en school.

- Marokkaans Amsterdamse jongeren hebben veel moeite bij het vinden van een stageplaats, om hun opleiding naar behoren te kunnen afronden. Een Marokkaanse achternaam of het dragen van een hoofddoek is voor een groot aantal werkgevers reden om een jongere een stageplaats te weigeren. Zonder stage kunnen de jongeren geen diploma behalen.

- Op scholen moet betere voorlichting gegeven over diversiteit, discriminatie en islamofobie. We vragen serieuze aandacht voor mensenrechteneducatie op scholen. Na elk maatschappelijk incident waarbij Marokkanen en of moslims betrokken zijn, krijgen Marokkaanse kinderen te maken met pesterijen en discriminatie en moeten zij zich verdedigen of verantwoording afleggen.

- Als gevolg van de hierboven omschreven problemen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, discriminatie, stigmatisering en wantrouwen krijgen veel jongeren te maken met een problematische identiteitsvorming, waardoor zij zich gaan vereenzelvigen met radicale groepen en ontvankelijker worden voor radicalisering en extremisme. De media en de politiek spelen hierbij een grote rol.

- Ook de hetze die op dit moment in de (sociale) media gaande is tegen Marokkanen en moslims zorgt voor een vergrote afstand tussen de jongeren en de samenleving. Dit maakt hen ontvankelijker voor radicalisering. De overheid moet stappen nemen tegen dit soort haatzaaien.

- Op dit moment is er sprake van een stroom aan bedreigingen richting moslims, moskeeën en instellingen. De angst in de Marokkaanse gemeenschap is groot, en niet onterecht, getuige het aantal incidenten de afgelopen dagen, een moslima krijgt een blik bier over haar hoofd, een ander wordt uitgescholden in de supermarkt enzovoorts. Een aantal moskeeën heeft burgerwachten opgericht om de moskee veilig te houden. Dit is echter geen taak voor de burgers, maar voor de overheid. Zij moet haar burgers, alle burgers, beschermen wanneer zij worden bedreigd. Moslims moeten zich veilig kunnen voelen in Nederland.

- Moskeeën moeten krachtig optreden tegen geradicaliseerde jongeren. Hen alleen wegsturen is niet de oplossing, zij moeten aangesproken worden en waar nodig en mogelijk moeten instanties worden ingeschakeld. De moskeeën dienen daarin een actieve rol te vervullen.

- Nederlandse Marokkanen en moslims moeten gestimuleerd worden om discriminatie, racisme en islamofobie te melden bij de daarvoor bestemde meldpunten (Politie, ADB’s, en meldpunten Islamofobie bij zelforganisaties), zodat er een duidelijker beeld ontstaat van incidenten, vorm en omvang.

- Religieuze, maatschappelijke en zelforganisaties moeten niet alleen bij elkaar komen wanneer er incidenten zijn voorgevallen, maar op regelmatige basis, zodat men elkaar kan ondersteunen.

Wij roepen alle maatschappelijke organisaties, religieuze organisaties van alle gezindten en zelforganisaties op om samen te werken aan een samenleving die gebaseerd is op respect en tolerantie."

(Einde verklaring)

 

Links:

IOMA netwerkbijeenkomst Marokkaanse Amsterdammers

Marokkaanse organisaties vragen burgemeester Van der Laan om hulp

Meer over Charlie Hebdo hier

Meer over moslimhaat hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   

 


Meer over afstand nemen, charlie hebdo, ioma, marokkaanse organisaties, moslimhaat.

Delen: