Marcouch: "Je kunt jihadisme niet bestrijden als je haar politieke ideologie niet bestrijdt"

In opinie door Ahmed Marcouch op 20-12-2015 | 10:32

“Ik ben niet voor een verbod van het salafisme. Zo’n verbod zou heel salafistisch zijn. Ik heb zware kritiek op die politieke machtsideologie, maar ik geloof in een vrije, open samenleving. Ideeën moet je bestrijden met betere ideeën in het publieke debat. Tegelijk wil ik dat het OM salafistische organisaties waar haat wordt gepredikt, waar activiteiten plaats vinden die strijdig zijn met de wet aanklaagt bij de rechter, met als eis: ontmantelen.”

Dat vertelde Ahmed Marcouch vrijdagavond aan Volkskrantjournaliste Janny Groen in een goed gevulde zaal van het Amsterdamse jongerencentrum Argan. Het Kamerlid van de PvdA was naar het jongerencentrum gekomen om te vertellen waarom hij met de VVD een motie heeft ingediend waarin het kabinet wordt verzocht een verbod van salafistische organisaties te onderzoeken. Het voorstel had de afgelopen weken tot veel kritiek geleid uit de islamitische gemeenschap, niet alleen van salafisten.


Hieronder enkele uitspraken die Marcouch deed in antwoord op vragen van Janny Groen of na vragen uit de zaal:

Er zijn inmiddels duizenden jongeren uit Europa naar Syrië vertrokken. Allemaal zijn ze besmet met hetzelfde gif. Er zijn inmiddels vele gezinnen, ook hier in Amsterdam, ook hier in dit stadsdeel, die kinderen hebben die zijn uitgereisd. Het leidt tot veel verdriet, verscheurde gezinnen en tot terreur; We moeten er alles aan doen om dit te voorkomen. We steunen deze gezinnen niet door niets te doen.

De meeste maatregelen die tegen radicalisering zijn genoemd zijn goed, maar bestrijden alleen de symptomen. Je kunt niet voorbij gaan aan de politieke ideologie die aan het jihadisme ten grondslag ligt. Salafistische organisaties werden een paar jaar geleden nog als een buffer tegen radicalisering genoemd, maar de inlichtingendiensten zijn daar anders over gaan denken. Ze zien dat deze organisaties ook een springplank naar radicalisering kunnen vormen. Ze worden een kweekvijver van jihadisme genoemd. Dat is niet voor niets.

Dan heb ik het niet over mensen die hun geloof op orthodoxe manier willen praktiseren. Ik ben voor de vrijheid van godsdienst, ook voor de orthodoxe gelovigen. Die mensen moeten we niet in de steek laten.

De islam is de islam. Over de dogma’s zijn niet zoveel discussies. Ik geloof niet dat het probleem zit in de Koran of de overleveringen,.Waar het wringt is de interpretatie., de mate waarin je aan zelfreflectie en zelfkritiek doet en de ruimte die je aan andersdenkenden geeft.

Het gaat mij ook niet om individuele gelovigen, maar om organisaties die het idee van een totalitaire islamitische staat propageren. Het gaat me om de s ideologie die zich ver verheven voelt boven alle anderen en die andersdenkenden, waaronder christenen, joden, homo’s en ongelovigen dehumaniseert. Dat is gevaarlijk. We leven in een beschaving van mensen en onze beschaving bestaat uit verschillende religieuze of atheïstische stromingen. We moeten elkaar accepteren. Ik vond in dat verband het pleidooi van Boris van der Ham voor het accepteren van afvalligheid heel mooi en waardevol.

Ik wil dat het debat in de islamitische gemeenschap hierover op gang komt. Hoe kunnen we dit gevaarlijke gif stoppen? Het is de taak van ouders, opvoeders, imams e.d. om kinderen weerbaar te maken tegen onverdraagzame boodschappen. Het helpt als de overheid de wettelijke norm handhaaft.

Ik beschouw Wilders als 'n haatprediker, maar de politieke salafistische organisaties zijn, veel gevaarlijker. Wanneer je een aantal van onze predikanten zou ondertitelen, dan kom je tot de conclusie ze net zo veel haat prediken als Wilders. Maar Wilders heeft uitdrukkelijk verklaard geen geweld toe te staan, terwijl er geen enkele salafistische afsplitsing bestaat die het geweld afzweert. En Wilders krijgt repliek in de politiek en de media, terwijl de moslims te geïntimideerd zijn om salafisten weerwoord te bieden. Daarover moeten we als moslims het debat aangaan.

Maar ik vind ook dat de overheid het voortouw moet nemen, door de wet te handhaven. Het gaat om een maatschappelijk probleem. Om leven en dood, om jonge kinderen die beschermd moeten worden. We hebben tegen het kabinet gezegd dat ook Saoedi Arabie moet worden aangesproken op het verspreiden v die ideologie. Als je dat niet doet, meet je met 2 maten

Mijn voorstel richt zich tegen rechtspersonen. Tegen stichtingen en verenigingen. Ik vind dat het OM moet onderzoeken of ze ontbonden kunnen worden. Als OM kan vaststellen dat een organisatie of een moskee in strijd met de wet handelt, niet alleen in handelen en uitspraken, maar ook in antidemocratische strevingen, die onze kinderen opwekt tot haat en discriminatie, moet je hem sluiten.

Ik geloof niet dat de organisaties ondergronds zullen gaan. Ze hebben daar geen belang bij. Ze hebben juist een missie en een boodschap.


Marcouch kreeg van het publiek meerdere keren de vraag welke organisaties hij dan wilde verbieden. Eén van de aanwezigen vertelde bijvoorbeeld dat hij bij vele salafistische organisaties over de vloer is geweest en dat ze bij die organisaties meestal beter radicalisering tegengaan dan in de gewone moskeeën. Marcouch noemde echter geen namen van organisaties.

Ik snap dat jullie die vraag stellen. Ik heb zeker organisaties in gedachten, maar dat is niet aan mij. De organisaties zijn bij de AIVD bekend. Dit is werk voor het OM.

Aan het eind van de bijeenkomst krijgt hij de vraag of hij misschien geen organisaties noemt omdat de Blauwe Moskee, de moskee waaraan Marcouch aanvankelijk steun gaf, ook een podium heeft gegeven aan omstreden predikers. Marcouch antwoordt hier op:

Ik was aanvankelijk trots op de Blauwe Moskee, maar de oliesjeiks hebben het initiatief gekaapt. Er kwam hulp uit een fonds waar ik niet blij was. En daarmee kochten foute lieden invloed. Daar heb ik veel van geleerd. Het is een serieus probleem. Veel van de salafistische organisaties worden zwaar gefinancierd uit het buitenland. Voor gewone moskeeën is het moeilijk met deze geldstromen te concurreren. Toch moeten we dat doen. Met z’n allen.
 

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer artikelen van Ewoud hier of op zijn blog. Volg Ewoud op Twitter: @ewoudbutter


El Fitrah moskee

Gisteren berichtte het NRC dat de El Fitrahmoskee in Utrecht gematigde moslims aanspreekt op ‘on-islamitisch’ gedrag. Vanuit de moskee wordt geprobeerd te voorkomen dat islamitische kinderen op de basisschool naar muziek luisteren, films te zien krijgen of meedoen aan cultuureducatie, omdat dit niet zou mogen van hun geloof. Schoolbesturen wordt gevraagd lesinhoud te wijzigen. Sommige kinderen accepteren geen gezag meer van autochtone, ongelovige leerkrachten. Het zou volgens het NRC het gevolg zijn van de lessen die zij krijgen bij Al Fitrah. De Nederlands-Syrische imam van de moskee, Suhayb Salam, vindt dat moslims „afschuw” moeten hebben van ongelovigen. Minister Asscher verklaarde dat het gedrag van de moskee misschien niet onwettig is, maar wel volstrekt ongewenst en daarom moet er actie worden ondernomen. Burgemeester Van Zanen (VVD) zegt er niet veel aan te kunnen doen zolang er geen strafbare feiten worden geconstateerd. Hij wil  et de moskee in gesprek blijven.

In het NRC-artikel noemt Ahmed Marcouch Van Zanens houding „laf”: „Hij moet ouders waarschuwen dat ze hun kinderen niet naar die moskee sturen. Kinderen worden daar geïndoctrineerd door een beweging die haat zaait. Al Fitra is de PVV van de moslimgemeenschap.” Sadet Karabulut (SP) vindt dat „lokale autoriteiten zich niet langer moeten laten ringeloren” door de moskee.

In 2007 verscheen het boek Salaam, een jaar onder orthodoxe moslims van journalist en schrijver Patrick Pouw die een jaar lang lessen volgde op het islamitische Instituut voor Opvoeding en Educatie van de salafist Suhayb Salaam. Het haten van ongelovigen is niet minder dan een verplichting, leerde Pouw daar.  Suhayb Salaam ontkende dit.


Links

Ahmed Marcouch deed zelf verslag op zijn facebookpagina

Salafismeverbod van Marcouch, een populistische uitspatting

De kapitale blunder van de PvdA en de VVD

Verbod salafistische organisaties is gevaarlijk

Het is nu tijd voor een debat over haatzaaiende religieuze teksten

Steun voor liberale islam kan, mag en moet wel

Stop dralen rond terreurmonster, kom achter de voordeur en ga internationaal

De toekomst van de islam ligt in het Westen

De kwetsbare bevolkingsgroep bestaat niet

Nederlandse jihadisten in het offensief

 


 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over ahmed marcouch, argan, jihadisme, salafisme.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 22/12/2015 10:16

Marcouch en Karabulut eensgezind in de slag tegen de El Fitra moskee. "Lokake bestuurders moeten zich niet laten ringeloren door deze moskee", zeggen ze. De moskee doet echter helemaal niets verkeerds. De Islam keert zich nu eenmaal tegen ongelovigen en dat is in de wereld van de Islam gewoon een kwestie van stevig en hard vervolgen. Dat El Fitra niet verder komt dan "afschuw" past wonderwel in de Nederlandse verhoudingen. Er is daar ook "afschuw" van de Islam als mannelijk machtsinstrument tegen de zwakkere vrouw en het zwakke jongetje.
In een leuke samenleving mag je als ouder proberen je kinderen in jouw levensovertuiging op te voeden. Lukt dat niet dan is er geen man overboord. Kinderen gaan hun eigen weg en blijven desondanks toch de geliefde kinderen van hun ouders. In onze moslimgemeenschap ligt dat een stuk lastiger. Je moet het als kind niet wagen om Christen te worden of boeddhist of atheîst. Het kind dat kiest voor het strenge salafisme, doet zijn ouders verdriet maar het is uiteindelijk een keuze voor de Islam, wat heet, voor de pure Islam! De moslimgemeenschappen in Nederland hebben decennialang het monopolie gehad op religieuze sturing van hun kinderen en ondervinden nu concurrentie. Ze schreeuwen moord en brand maar er is niet meer aan de hand dan dat hun eigen dwangsysteem terrein verliest aan het salafisme.
Nederland heeft meer te stellen met het automatisme waarmee gematigde Moslims op het toneel verschijnen dan met salafisten die hun eigen hart en hoofd volgen, behalve dat het bij deze laatsten eigenlijk ook niet altijd gaat om hun eigen authentieke keuze.
De oproep aan lokale bestuurder zich niet te laten ringeloren door de moskee is een oproep om betrokken te worden in een interne machtsstrijd. Lokale bestuurders, laat je niet ook niet ringeloren door Marcouch.


Janfrans Zuidema - 22/12/2015 06:57

Hoi, Republiek der Allochtonen.

Ik zat net een oude documentaire te bekijken over Wilders. Jean Tillie stelde daarin dat de kans dat je radicaliseert groter is als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd wordt.

Een conclusie: Het Islamofobie verhaal van de makers van de Republiek der Allochtonen en de Islam der Polder draagt bij aan de radicalisering der Moslims. Dit zou onschuldige doden tot gevolg kunnen hebben.
Mijn vraag: Wat vinden de mensen achter republiekallochtonie van het vreselijke inzicht dat ze mogelijk radicalen aan het maken zijn?
NB: Grappig. Je probeert de beste mens ooit te zijn en dan ineens ben je mogelijk de schepper van de meest slechte mens. Informeren jullie de autoriteiten, de media & de politiek hierover, of doe ik het? ;)