Imam Marzouk Aulad Abdellah: Nee tegen Jodenhaat, moslimhaat en homohaat.

In opinie door Roemer van Oordt op 16-12-2016 | 16:06

Gisterenavond organiseerden partners in het Veiligheidspact tegen Discriminatie een dialoogbijeenkomst met als thema: Moslimhaat, jodenhaat en homohaat: Wat is ons antwoord?, die werd geleid door Roemer van Oordt (Zasja/Republiek Allochtonië), een van de initiatiefnemers van het Pact. In verschillende volgepakte ruimtes in moskee Al Kabir werd het gesprek aangegaan. Voeding voor de dialoog kwam uit diverse aftrappen, verzorgd door rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam Menno ten Brink, trainer/coach en ambassadeur voor Verdraagzaamheid 2016 Marten Bos en imam van de moskee en theoloog aan de VU Marzouk Aulad Abdellah. Hieronder zijn inleiding.

In de islam hebben alle mensen één en dezelfde herkomst, namelijk Adam. En Adam is geschapen uit aarde. Er wordt geen onderscheid tussen hen gemaakt in kleur, geslacht, afkomst of etniciteit. Ook is er geen voorkeur voor de een boven de ander, behalve in de mate waarin positief bijgedragen wordt aan de mensheid. Dit is onze islamitische overtuiging, zoals vervat in de Koran en de Sunnah, de primaire rechtsbronnen voor alle moslims, en daarin zegt de Profeet : “De mensen zijn kinderen van God , en de meest geliefde van hen bij God zijn degenen die het meest van nut zijn voor Zijn kinderen.” Op basis van deze overlevering dient een moslim van alle mensen te houden, of zij nu joden, christenen, atheïsten, homo’s of wat dan ook zijn. Want alle mensen zijn door God geschapen.

De moslims zijn zoals alle anderen: ze leven in een pluriforme samenleving met verschillende culturen, normen, overtuigingen en religies. Ze weten dat pluralisme aan de basis van het universum staat. Alles is divers: zowel de mens in al zijn kleuren, talen, tradities en gewoontes, als het leven in al haar verscheidenheid. Derhalve is het de kunst en de uitdaging voor moslims en anderen hier in ons land en in het bijzonder in onze pluriforme, prachtige stad, hoe om te gaan en samen te leven met de ander met respect, en in vrede en veiligheid. Dit is waar de Islam toe oproept, daar het pluralisme een belangrijk beginsel is in de Islam. Het staat aan de basis van het universum en het leven is niet voor te stellen zonder pluriformiteit. Veelvormigheid

God schiep ons om te leven, niet om te sterven. Om met elkaar samen te leven, niet om elkaar te bestrijden. Hij schiep ons om van elkaar te houden, niet om elkaar te haten. Hij schiep ons om samen te werken, niet om elkaar af te stoten. Hij schiep ons om elkaar mededogen te betonen, niet om hard te zijn tegen elkaar.

Dit universum is voor iedereen. Het is een geschenk van God voor al Zijn schepselen, zonder uitzondering. Het behoort tot een ieders recht om zich er veilig en gerust te voelen en in harmonie te vertoeven wat betreft zichzelf, zijn familie, zijn overtuiging en zijn bezittingen. Niemand heeft het recht om een ander angst aan te jagen of onrust te veroorzaken of aan de bezittingen van een ander te komen of neer te kijken op de overtuiging van een ander en deze te bespotten. De Profeet zegt: “De mens is een bouwwerk van God . Vervloekt is hij die Zijn bouwwerk vernielt.” Ongeacht wie deze mens is, hij dient te allen tijde in eer te worden gehouden, omdat God hem geëerd heeft. Hij mag niet worden veracht of beledigd of in zijn waardigheid worden vertrapt.

Dit zijn beginselen en fundamentele, islamitische en algemeen menselijke waarden die bedoeld zijn om de onderlinge menselijke interacties en betrekkingen te regelen en op basis daarvan samen te leven. We dienen ze te verankeren in onszelf, ons verstand, onze opvoeding, moskeeën, kerken, thuis, media, enzovoort om een sterke samenleving te vormen. Een samenleving waar plek is voor iedereen, en waar niemand wordt uitgesloten.

Deze waarden zijn in het tijdperk van globalisering door hevige schokken op de proef gesteld, zoals het geweld van Al Qaeda en I.S. en de oorlogen in Afghanistan en het Midden-Oosten. Er lijken zich bepaalde kenteringen te hebben voorgedaan die serieus tot terechte bezorgdheid en angst leiden, in de zin dat deze waarden niet meer de waarden zijn gebleven zoals wij die allemaal kennen. Haat, discriminatie, beledigingen, verbaal geweld en vernedering hebben meer dan ooit de kop op gestoken, onder het mom van vrijheid en vrijheid van meningsuiting.

Hoewel ik volledig achter de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de individu sta, zijn er ook – zoals elk verstandig mens weet – grenzen. Een Arabisch gezegde luidt: “الشئ إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده” oftewel: “Als iets de grenzen overschrijdt, heeft het een averechts effect.”. Vrijheid hoort daarom mijn inziens ingekaderd te zijn in regels en richtlijnen om zowel die vrijheid alsook de democratie te beschermen tegen mensen die hun grenzen niet in acht nemen. Eenieder die beweert dat vrijheid geen grenzen kent, hoort zijn standpunt te heroverwegen.

Al een tijdje merken wij dat dit opmerkelijke discriminatoire en racistische tij onze wereld overschaduwt .Als dit zo door blijft gaan zonder daar een ander geluid tegenover te stellen dat dit tij kan keren, zullen de negatieve effecten daarvan sterker worden en mogelijk een kritiek punt bereiken.

Wij zijn allemaal burgers die enerzijds, rechten genieten en anderzijds, belast zijn met plichten. In een land, waarin het recht, en de wet gekenmerkt worden door rechtvaardigheid, mensenrechten en publieke en private vrijheden voor iedereen. Dit wensen wij allemaal en daarom horen we er ook met z’n allen aan bij te dragen dat deze vrijheden beschermd worden en blijven.

Desondanks zien wij dat onze Nederlandse Joodse burgers niet zelden angst en instabiliteit ervaren. Ze krijgen bedreigingen, intimidaties en vernederingen naar hun hoofd geslingerd. In zo een mate dat ze zich niet meer veilig voelen als het gaat om hun gezinnen, hun kinderen, hun leven, hun scholen en hun synagogen, die helaas bewaakt moeten worden. Geen zinnig mens kan deze situatie goedkeuren.

Het raakt ons, moslims, dat onze Joodse medeburgers dit moeten doorstaan. Kritiek op de staat Israël mag nooit jodenhaat rechtvaardigen. De moslimgemeenschap dient Jodenhaat in duidelijke taal geheel en al af te keuren en verzet hiertegen te bieden. Daarom zou er een campagne moeten komen in onze moskeeën en ontmoetingsplekken tegen antisemitisme, in heldere en ondubbelzinnige taal, zodat ook onze gesprekken die wij thuis over hen voeren een positieve insteek krijgen en het z’n neerslag krijgt in de opvoeding. Laten we harmonie en sociale vrede in onze samenleving verankeren en ons best doen om bepaalde denkbeelden die over Joden bestaan te veranderen. Laten we voor hen opkomen en ons in hun schoenen verplaatsen. Moslims horen juist een bron van stabiliteit te zijn voor deze groep.

Een vijandige houding beperkt zich niet enkel tot Joden, ook de moslimgemeenschappen krijgen het voor hun kiezen. Het discriminatoire en racistische tij is de Islam en alles wat islamitisch is vijandig gezind. Het spreken op een islamofobe toon, wordt nu zo voor lief genomen dat het nauwelijks nog opvalt. De anti-moslimcultuur heeft zulke diepe wortels geschoten, dat het normaal geworden lijkt om alle moslims over één kam te scheren en met terrorisme te associëren.

Wij ontkennen niet dat er extremistische, terroristische groeperingen zijn, die hun uiterste best doen om de stabiliteit in de samenleving te ontwrichten, terreur te zaaien en angst en intimidatie te verspreiden. Maar net als de rest van de Nederlandse samenleving zijn wij hier tegen. Wij beschouwen deze groeperingen als terroristische groeperingen die het spoor bijster zijn. Ze misbruiken de Islam en Gods naam om anderen te schaden en te vermoorden. 

Weet dat deze groeperingen echt geen onderscheid maken tussen moslims en niet-moslims. Dit geeft echter niemand het recht om de hele maatschappij op te hitsen tegen moslims en ze weg te zetten als extremisten en terroristen, ze beperkingen op te leggen, ze te verachten en pogingen te ondernemen ze te isoleren van de maatschappij. We zien zelfs dat sommigen zich niet meer veilig voelen en dat hun het gevoel bekruipt dat de toekomst van hun kinderen onzeker is. Moslimhaat bedreigt hun veiligheid en de veiligheid van hun moskeeën en gebedshuizen ook echt, net zoals het geval is bij Joden. Onlangs is er gelukkig één poging tot brandstichting als terreurdaad veroordeeld, maar wie weet dat er de afgelopen 10 jaar pakweg 50 van zulke brandstichtingen hebben plaatsgevonden?

De relatie tussen Joden en moslims is historisch gezien zelden vijandig geweest. Sterker nog, wij als Marokkaanse Nederlanders zijn er trots op dat Joden door de tolerante Marokkaanse geschiedenis heen met ons en naast ons leefden als medeburgers in vrede en veiligheid. Ze werden in bescherming genomen door wijlen koning Muhammad V, die weigerde om Marokkaanse Joodse burgers uit te leveren aan Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Joden werden vervolgd en miljoenen van hen zijn vermoord. Hij zei dat het gaat om Marokkaanse burgers die net zo gelijk zijn als alle andere Marokkanen wat betreft hun burgerschap, respect, waardering en trots.

Deze traditie van tolerantie ,is diep verankerd in de Marokkaanse cultuur. Dit is verder versterkt en geconsolideerd door de huidige koning Muhammad VI, die de koning is van alle Marokkanen. Het kan geen kwaad om eraan te herinneren dat de adviseur van Zijne Majesteit in een islamitisch land als Marokko een Marokkaan van Joodse komaf is, trouwens net als de Marokkaanse ambassadeur hier in de 17e eeuw, die joodse vluchtelingen uit het Iberisch schiereiland hun onderdrukte rituelen weer aanleerde.

Een derde groep die enigszins buiten het thema van vandaag valt maar die ook met haat, discriminatie en openlijk racisme geconfronteerd wordt en die ik daarom in het voorbijgaan toch wil noemen, betreft de zwarte Nederlanders of beter de Afro-Nederlanders.

En dan is er een vierde groep, of eigenlijk groepen mensen, de LHBT’ers die voortdurend worden blootgesteld aan intimidatie, vooral door sommige verdwaalde jongeren. Hoe vaak worden ze wel niet onderworpen aan bedreigingen, minachting en aanvallen door roekeloze jongeren die klaarblijkelijk niet de nodige dosis opvoeding van huis uit hebben meegekregen. Ze verstoren hierdoor het leven van anderen, met als gevolg dat die zich thuis, op straat, op ontmoetingsplekken en in het land niet zelden onveilig voelen . En dan heb ik het nog niet eens over het gebruik van verbaal en fysiek geweld; bedreigingen en mishandeling.

Dit is een wezenlijk probleem in onze moslimgemeenschap. We moeten dat niet ontkennen. Het is tijd om te erkennen dat onze moslimgemeenschap tekortschiet in haar bewustwording van dit probleem, de aanpak hiervan en wat er met de slachtoffers gebeurt. Laat duidelijk zijn dat ik deze houding en deze immorele, in bepaalde gevallen zelfs barbaarse, gedragingen tegen deze groep mensen niet goedkeur. Ik wijs het persoonlijk af en ben ook van mening dat dergelijk gedrag van onbeschaafdheid en hardheid getuigt. Het is walgelijk, in strijd met de goede zeden van de moslim en onverenigbaar met onze waarden van vriendelijkheid, barmhartigheid, zachtheid en respect voor de menselijkheid van een ander, hoe deze ook moge zijn.

Wij dienen ze te behandelen met respect, ze te beschermen in onze maatschappij tegen elke soort aanval of minachting of geweld, zodat ze zich veilig kunnen voelen, zowel in de samenleving alsook met ons moslims. Laten we met hen in dialoog gaan, zoals we dat in deze moskee eerder hebben gedaan met onze joodse en christelijke medeburgers en samenwerkingspartners.

Binnen onze moslimgemeenschap dienen sommigen hun gedrag tegenover deze groep te corrigeren. Ze horen ze te respecteren en hen als mens in hun waarde te laten. Er zal op allerlei manieren het nodige aan gedaan moeten worden om het bewustzijn over dit onderwerp in onze gemeenschap te verhogen

Conclusie:
We moeten ons allemaal verenigen. Er is geen verschil tussen ons als burgers als het gaat om het bieden van weerstand tegen polarisatie en het groeiende discriminatoire en racistische tij dat antisemitisme, islamofobie en homohaat voedt. Laten we de handen ineenslaan in onze strijd en verzet tegen deze extremistische, en gevaarlijke tendensen die epidemische proporties dreigen aan te nemen en dit land kunnen doen belanden in een donkere tunnel. Het is aan religieuze leiders, imams in gebedshuizen, politici, journalisten, maatschappelijke en onderwijsinstellingen en bovenal gewone mensen, de mensen thuis met hun kinderen en families om verzet te bieden tegen dit gevaarlijke tij dat zich met de dag verder verspreidt in onze maatschappij. Het bevorderen van bewustwording, verdraagzaamheid, vrede en vreedzame co-existentie is van essentieel belang. Het gaat om het verankeren en verdedigen van een cultuur van dialoog en respect.

Samenwerking, solidariteit en met een luide en duidelijke stem tegen onze medemensen zeggen: “Ja voor samenleven en respect en nee tegen intimidatie, nee tegen haat, nee tegen antisemitisme, nee tegen islamofobie, nee tegen homohaat en bovenal nee tegen geweld.” Samen in het opbouwen van een verdraagzame samenleving waarin een ieder om elkaar geeft en een ieder elkaar beschermt, ongeacht kleur, geslacht, seksuele oriëntatie, afkomst of religie.
 

Marzouk Aulad Abdellah is theoloog aan de VU en imam van moskee Al Kabir in Amsterdam 

 

Meer over het Veiligheidspact tegen Dicriminatie: hier en hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

 


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!
Meer over antisemitsime, dialoog, homohaat, islamofobie, jodenhaat, marten bos, marzouk aulad abdellah, menno ten brink, moslimhaat, racisme, roemer van oordt, veiligheidspact, veiligheidspact tegen discriminatie.

Delen:

Reacties


mw. R.A.Eijkelboom - 03/01/2017 14:17

Het is een goed artikel. Ja weg met alle haat in onze samenleving, daar sta ik voledig achter. Haat kan aangepraat worden maar ook het gevolg zijn van onderdrukking.

Wat betreft homohaat, dat komt ook onder Nederlanders voor en dat wordt nog wel eens voor het gemak vergeten. En dan heb ik het over mensen uit de rechts-radicale hoek.

Joden. Haten moslims Joden? Als we uitgaan van de beeldvorming die de media en de sociale ons voorspiegelen is het antwoordt ja, maar de werkelijkheid is tocht wel anders. Er zijn mensen, dat als ze een kalotje of een hoofddoekje zien, lelijke dingen gaan roepen.

De politici zullen moeten accepeteren, dat de islam al meer dan een decennia een Nederlandse godsdienst is. Blijven ze dat ontkennen, laten ze nog eens een keer verdiepen in de geschiedenis van het voormalig Nederlands-Indië.Bouchra - 02/01/2017 14:02

Leuk artikel. Weg met alle haat. Maar de conlusie is wat zwak. We mioeten ons verenigen om samen tegen alle haat te strijden. Daaraan hoort wat vooraf te gaan, nl. het bestrijden van de haat in jezelf die je bijvoorbeeld in je opvoeding is aangepraat. Zoals homohaat. In mijn omgeving was en is homofilie onbespreekbaar en vies. De mensen die het doen zijn zondig tot op het bot. Dat is dus haat aanbrengen. Laten we daarmee stoppen en mensen die homofiel zijn accepteren. Hun liefde accepteren zelfs als ze seks doen. Ze toelaten tot onze religie.

En dan Joden. Hoezeer haten moslims Joden en frommelen ze dat weg door te zeggen dat ze tegen de politiek van israel zijn. Om zodra ze een kalotje zien, lelijke dingen te roepen en te doen..

Dus.. verbeter de wereld en begin bij jezelf. Leer mensen niet te haten. Geen homo's, geen Joden, geen ongelovigen of andersdenkenden. Doe niet aan schijnheiligheid, maar ruim de haat in je eigen hart op. Zeg niet dat je geen haat hebt.. we haten allemaal..(ook al lijkt het soms geen haat.. maar hoort het bij je geloof)