Oproep SMN: Stop met etnisch classificeren Marokkaanse Nederlanders

In nieuws door Ewoud Butter op 07-11-2019 | 13:12

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) veroordeelt met klem de genormaliseerde retoriek en framing van Marokkaanse Nederlanders door politiek en overheid. Dat laat het SMN weten in een persbericht. De voorgestelde speciale ‘Marokkanen-aanpak’ in Rotterdam is er volgens het SMN weer een in de lijn van een reeks stigmatiserende uitingen over Marokkaanse Nederlanders. Het SMN roept politiek en overheid op te stoppen met het etnisch classificeren van honderdduizenden onschuldige Marokkaanse Nederlanders. Hieronder het vervolg van het persbericht van SMN.

‘Marokkaniseren’ van problemen

Steeds vaker zien we dit soort stereotyperende woordassociaties bedrukt met de stempel ‘Marokkaans’. Voorbeelden van de gebezigde termen uit de afgelopen jaren door enkele politici en overheidsfunctionarissen zijn ‘Kutmarokkanen’, ‘Minder-Minder Marokkanen’, ‘Marokkanenverdelgers’, ‘Mocro-Maffia’ en ‘Marokkanenjacht’. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling bij lieden die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van onze samenleving. Deze beeldbepalende termen hebben  direct effect op het dagelijks functioneren van honderdduizenden onschuldige Marokkaans-Nederlandse kinderen, klasgenoten, collega’s en andere landgenoten. We verzanden met dit soort retoriek en identiteitspolitiek in een veld waar veel verliezen zijn en worden geleden. 

Een gemene deler van dit soort ‘Marokkanen-termen’ is doorgaans de koppeling die gemaakt wordt met crimineel gedrag. Uit het verleden blijkt dat deze etnische aanvliegroutes de bestaande problemen niet hebben opgelost en in zekere zin zelfs verergeren. Interveniëren op sec etniciteit is niet waar de oplossingen gevonden kunnen worden voor veelkoppige monsters als criminaliteit, armoede, geweld en werkloosheid. Door vanuit deze etnische bril naar de problemen te kijken en oplossingen te bedenken blijken die lastiger te vinden en in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar te zijn. De verliezer is wederom de gewone Nederlander, met of zonder een Marokkaanse migratieachtergrond. 

Een andere gemene deler is  dat deze termen worden toegepast in een context waarin de zogenaamde ‘Marokkaan’ af en op wordt gezet tegen doorgaans de witte Nederlander. Dat begint met een inmiddels vertrouwd riedeltje in deze discussie, namelijk dat het zogenaamde beestje niet bij de naam genoemd zou mogen worden. Én dat er ook niet gemeten mag en kan worden op basis van etniciteit. Deze valstrik is zeer polariserend en bovendien onwaar getuige de diverse Marokkanen-termen uit de afgelopen decennia en het classificeren van Marokkanen als afzonderlijke groep in bijvoorbeeld criminaliteitscijfers van wetenschappelijke instituten zoals het CBS en het WODC. 

Etniciteit bij registratie criminaliteit

SMN heeft samen met o.a. OCAN en IOT eerder in 2019 haar zorgen hierover geuit bij het kabinet en om opheldering gevraagd over de noodzaak van deze etnische selecties. Met het oog op het nastrevenswaardige inclusieve-maatschappij-model waarin sprake is van gelijke kansen voor iedereen, is deze negatieve beeldvorming door overheid en politiek niet meer verantwoord in deze tijd. De European Commission against Racism and Intolerance heeft meermaals aangekaart dat Nederland een norm overschrijdt met deze herkomstuitsplitsingen in verdachtencijfers. Dit splitsen gaat zover dat geboren en getogen Nederlanders op basis van het geboorteland van een van de (groot)ouders in een mal worden geduwd waar het Nederlanderschap ontnomen wordt zodra het om crimineel gedrag gaat. Deze variabele blijkt met de nodige correctievariabelen enorm aan betekenis in te boeten. Daar waar volgens de overheid deze etnische insteek vooroordelen zou moeten weerleggen, blijkt het in de praktijk het fundament van stigmatiserende analyses te zijn. 

Een politiek slaatje slaan

Sommige politici en overheidsfunctionarissen schromen er niet voor om in nog explicieter uitingen Nederlanders tegen elkaar uit te spelen. Leefbaar wil een aanpak om ‘blanke ouderen’ te beschermen, Wilders vraagt ‘Henk en Ingrid’ of ze minder Marokkanen willen, enkele politieagenten in de Schilderswijk willen Marokkanen verdelgen. Dit soort framing maakt het polariserende en discriminerende cirkeltje rond waarmee ze in letterlijke en figuurlijke zin (politieke) kleur bekennen. Slachtoffers die gebaat zijn bij een veilige samenleving en van geen enkele crimineel slachtoffer willen zijn, worden al dan niet bewust als stok gebruikt om politieke statements mee te slaan. Wij doen een appel op alle Nederlanders om zich niet te laten lenen voor dit soort verdeelpolitiek en ophitsing.

Inclusieve aanpak met maatschappelijk draagvlak

Maatschappelijke problemen oplossen is niet alleen een taak van politiek en overheid, maar een opgave voor de gehele samenleving. Gevraagd of ongevraagd. Een constructief en inclusief klimaat is daar een randvoorwaarde voor omdat elke oplossing een intensieve samenwerking en afstemming met elkaar vraagt. In de 50 jaar waarin Marokkaanse Nederlanders officieel onderdeel zijn van Nederland zijn er talrijke initiatieven uit en door de gemeenschap opgezet die bijdragen aan het verbeteren van de maatschappelijke positie van Marokkaanse Nederlanders. 

SMN onderschrijft dat regulier preventief en repressief beleid inderdaad niet altijd voldoende toereikend is om alle risicofactoren te tackelen. SMN onderstreept ook dat er maatwerk moet zijn voor specifieke groepen in de samenleving, conform de heersende culturele factoren gevormd in de directe leefomgeving. Dan gaat het niet alleen om etniciteit maar ook om sterker verklarende variabelen als woonwijk, sociaal-economische positie, gezinssituatie, schoolkeuze, opleidingsniveau etc. 

SMN doet primair en vooral een beroep op eigen verantwoordelijkheid op basis van zelfreflectie en maatschappelijke betrokkenheid om de vraagstukken op te lossen. Geen enkel problematisch vraagstuk mag hierin taboe zijn en samen met de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap wordt ook gezocht naar oplossingen ‘dichtbij huis’.  Maar de problematiek is maatschappelijk vervlochten en maakt dat ook deze aanvliegroute zijn beperkingen kent en een noodzakelijk breder samenwerking gezocht moet worden. En precies daar ervaren wij de negatieve effecten van dit soort stereotyperende constructies van politiek en overheid. Het ondermijnt de bereidheid van mensen om mee te doen, het draagvlak om samen te werken brokkelt af, wantrouwen tussen organisaties en burgers neemt toe, net als de kloof tussen burger en overheid en het voedt discriminerende- en uitsluitingsmechanismen zoals etnisch profileren en arbeidsmarktdiscriminatie. 

SMN roept alle overheidsorganisaties en politieke partijen op om te stoppen met deze stigmatiserende identiteitspolitiek- en retoriek en reikt de samenwerkende hand om de problemen integraal op te pakken en direct bij de kraag te vatten.  

(Bron: persbericht SMN) 

Zie ook:

Meer artikelen over criminaliteit

Meer artikelen over etnisch profileren

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over criminaliteit, etnisch classificeren, marokkanen, stigmatisering.

Delen: