Massa-immigratie uit moslimlanden. Update 2013

In achtergronden door Flip van Dyke op 20-11-2013 | 07:50

Tekst: Flip van Dyke

De nieuwste cijfers over de ‘massa-immigratie’ van allochtonen afkomstig uit moslimlanden(*) wijzen uit dat er het afgelopen jaar sprake was van een negatief migratiesaldo: er vertrokken er dus meer mensen dan dat er kwamen.

Het blijft in sommige kringen een hot-item die ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden die voor een golf van islamisering in ons land zorgt. Ik heb er al vele stukken aan gewijd. Mijn allereerste blog was getiteld Massa-immigratie uit moslimlanden? De cijfers en is al weer bijna vier jaar oud. Toen ging het over de cijfers tot en met 2008. Ik heb nog een update gemaakt begin vorig jaar met de cijfers tot en met 2010 en nu zijn er dan de cijfers tot en met 2012.

Ik beschrijf in drie paragrafen de migratie van alle allochtonen, de eerste en de tweede generatie. Iedere paragraaf heeft een grafiek van 1996 tot en met 2012 met de immigratie, emigratie en het migratiesaldo. Daarnaast ook nog een mini-tabelletje waarin ik de totale migratie geef vanaf 1996 en uitgesplitst naar ‘voor 2002′ en ‘vanaf 2002′. De nieuwe vreemdelingenwet die werd ingevoerd in 2001 heeft namelijk een zeer grote invloed gehad op de immigratie, zoals uit de cijfers blijkt.

Migratie van de eerste en tweede generatie

Figuur 1_A geeft het totaal aantal migranten, 1ste en 2de generatie, De blauwe kolommen geven de immigratie, licht oranje de emigratie (negatief weergegeven) en de rode lijn laat het saldo zien. Bij het saldo heb ik ook de aantallen x 1000 gegeven

 

De immigratie lag tot begin deze eeuw boven de dertigduizend personen per jaar en de emigratie tussen de tien- en vijftienduizend. In 2002 begon de grote verandering: de immigratie daalde en de emigratie steeg. Dat had als gevolg dat het migratiesaldo zeer sterk daalde en in 2004 onder nul kwam. Het duurde vier jaar voordat er weer een positief saldo kwam. Dat kwam omdat de immigratie steeg, voornamelijk door asielzoekers uit Somalië en Irak, en daalde weer vanaf 2009 omdat het aantal asielzoekers terugliep.
Onder de immigranten zitten niet alleen nieuwkomers. Er zit tweede generatie in – die zijn per definitie in Nederland geboren – die dus na emigratie weer terugkeren, maar ook eerste generatie-allochtonen die voor de tweede keer immigreren, nadat ze eerder waren geëmigreerd (met de Nederlandse nationaliteit). De emigratie daalde aanvankelijk vanaf 2006 en dat kwam doordat kort daarvoor de immigratie zo sterk was gedaald. Doordat de immigratie weer omhoog ging, steeg ook de emigratie na 2009 weer.
Uiteindelijk hadden we vorig jaar 21.719 immigranten en 23.587 emigranten, wat een saldo geeft van -1.868. Dat de netto-immigratie negatief was, wil natuurlijk niet zeggen dat de groep van de immigranten niet meer groeit. Doordat de groep relatief jong is en een hoger vruchtbaarheidscijfer heeft, groeit deze nog steeds. Zie bijvoorbeeld: Verdubbelt het aantal moslims in Nederland iedere 12 jaar?

Dan nog een tabelletje met de verschillen:

Update 22-11 In de tabel zat een foutje: 2012 was niet meegenomen bij het gemiddelde over de gehele periode. Dit is de oude tabel De tekst is daardoor ook ietsjes aangepast: 9.100 werd 8.400 gemiddeld.

In totaal immigreerden 446.000 personen uit moslimlanden en emigreerden er 302.000. Dat geeft een saldo van 143.000. Gemiddeld was dat 8.400 per jaar.
De twee periodes gesplitst in ‘voor 2002′ en ‘vanaf 2002′ geeft twee verschillende beelden: netto bleef er gemiddeld per jaar 20.500 over in de zes jaar voorafgaand aan 2001. In de elf jaar daarna was dat gemiddeld 1.600. In die laatste periode was de emigratie 93% van de immigratie of, in de beelden van een verkiezingsspotje van een bekende politieke partij: voor iedere honderd allochtonen uit moslimlanden die uit het vliegtuig stapten, gingen er 93 weer aan boord. Dat laatste vertelt die politieke partij er echter nooit bij.
Het verschil tussen bovengenoemde periodes is gigantisch: een daling van 34% gemiddeld in de immigratie en een stijging van 58% in de emigratie. Dit geeft een daling van de netto-immigratie van 92%.

De eerste generatie

De eerste generatie immigranten uit een moslimland zijn te definiëren als ‘zelf geboren in een moslimland en tenminste één ouder geboren buiten Nederland’.

 

Veel heb ik al uitgelegd bij het totaal plaatje. Het hoogtepunt van de immigratie de afgelopen 10 jaar was in 2009 en bedroeg de helft van wat voor 2001 vaak normaal was.
In het afgelopen jaar bedroeg de immigratie 18.422, de emigratie 15.825 en dat geeft een saldo van 2.597.

Ook van de 1ste generatie een tabel:

Update 22-11 In de tabel zat een foutje: 2002 was meegenomen bij het gemiddelde over de periode 1996-2002. Dit is de oude tabel De tekst is daardoor ook ietsjes aangepast: 30% werd 29% en 49% werd 55% bij verschil.

Iets meer dan de helft van de immigranten emigreert weer, maar dat verschilt, zoals verwacht, sterk over de periodes. Voor 2002 was dat 30% en de laatste elf jaar 72%. Het migratiesaldo daalde dan ook met 75%.

De tweede generatie

De tweede generatie immigranten uit moslimlanden – definitie: geboren in Nederland en de moeder geboren in een moslimland. Als de moeder echter in Nederland is geboren, dan is de vader geboren in een moslimland – kent een zeer hoge emigratie.

Er is niet zoveel bekend over de motieven van emigrerende allochtonen, dus ook niet van de motivaties van tweede generatie immigranten uit moslimlanden. We weten zelfs de leeftijden van de emigranten niet, want die zitten niet in statline van het CBS. Uit een klein, via een omweg uitgevoerd onderzoekje van mij blijkt dat vooral kinderen vertrekken uit ons land. Dat is dan weer verklaarbaar uit het gegeven dat het aantal jonge mensen dat immigreert in ons land en na korte tijd weer vertrekt deze eeuw fors is gestegen. Jonge mensen krijgen nu eenmaal kinderen en die emigreren dan mee met de ouders.

Nu is de groep tweede generatie immigranten überhaupt erg jong en je kunt dan ook verwachten dat het aantal emigranten zal stijgen. De groep (zonder Indonesië) bestaat uit een kleine half miljoen mensen. 4.500 is dan bijna één procent en dat in één jaar! Er zijn dertien miljoen autochtonen die voor netto 7.071 emigranten zorgden. Dat betekent bijna twintig keer meer vertrek van deze tweede generatie allochtonen dan van autochtonen.

Deze cijfers ook nog even in een tabel. 

Totaal vanaf 1996 92.000 emigranten. We zien ook dat er 42.000 (46%) weer terugkwamen en dat geeft een saldo van -50.000. Netto vertrokken er 200% meer tweede generatie-immigranten uit ons land de afgelopen jaren.

En dan nog dit
Alleen de PVV bepleit een immigratiestop voor de toestroom uit moslimlanden. Een voortzetting van de massa-immigratie (vorig jaar weer 140.000 vreemdelingen, een groep mensen zo groot als de bevolking van Amersfoort) betekent op termijn dat alles wat de afgelopen decennia is opgebouwd inzake homo-emancipatie zal worden afgebroken.

Barry Madlener (bron)

Hoe verzin je het. Zijn feiten dan toch een van de linkse hobby’s?

Conclusie

Ik maak me zorgen over de toch wel forse emigratie van de tweede generatie. Zijn dat voornamelijk kleine kinderen dan is er niet zo heel veel aan de hand. Vermoedelijk gaat het in dat geval voor een belangrijk deel om ouders die slechts een korte in Nederland hebben verbleven. Zoek ik uit.
Voor de rest is het natuurlijk een grote goednieuwsshow voor iedere islam… ofoob/criticus/alarmist *) want de islamisering van Nederland is verder weg dan ooit. ( *) doorhalen wat niet van toepassing is.
Als je al wilt spreken van ‘massa-immigratie’ dan moet je vooral de ‘massa-emigratie’ niet vergeten

Bron CBS: Bevolkingsontwikkeling; herkomstgroepering en generatie
 

(*) Moslimlanden zijn landen waarvan tenminste 50% van de bevolking moslim is. Het zijn er 47. De lijst is afkomstig van het Amerikaanse onderzoeksinstituut PEW en – bij twijfel – van de CIA. Het CBS kent niet een groep moslimlanden, zoals wel bijvoorbeeld niet-westers, maar geeft wel alle landen individueel. Dit zijn ze.
Indonesië is een vreemde eend in de bijt want het overgrote deel van de Indonesische allochtonen is van Nederlandse-Indische afkomst, zoals Geert Wilders en Frits Bolkestein. Het aantal moslims is zeer gering. Om die reden neem ik Indonesië niet mee als ik over het aantal mensen uit moslimlanden heb, maar wel bij de migratie. Bovenstaande cijfers zijn dus inclusief Indonesië.
Dat mensen afkomstig zijn uit moslimlanden wil niet zeggen dat zij allemaal moslim zijn. Andersom zijn niet alle moslims allochtonen afkomstig uit een moslimland. Zie ook: Verdubbelt het aantal moslims in Nederland iedere 12 jaar?

Flip van Dyke is migratieonderzoeker en factchecker. Dit is zijn website en dit zijn twitteradres. Meer stukken van Flip van Dyke op Republiek Allochtonië hier.

Zie ook:

Het wil maar niet vlotten met de islamisering van Amsterdam

Artikelen over islamisering vindt u hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


 


Meer over eerste generatie, emigratie, flip van dyke, immigratie, islamisering, massa-immigratie, migratiesaldo, moslimlanden, moslims, onderzoek, tweede generatie.

Delen: