EER: baanbrekende theorie

In achtergronden door Anne Pols op 13-02-2015 | 16:47

Anne Pols, van beroep journalist en inmiddels met pensioen, hield zich in haar werkzame leven vooral met sociale economie en werkgelegenheid bezig. Daarbinnen had natuurlijk de positie van vrouwen haar belangstelling, ook van allochtone vrouwen. Geconfronteerd met het boek 'EER' vraagt zij zich af hoe onderzoekster Bea Lalmahomed ertoe kwam dit boek te schrijven. En vooral: deze baanbrekende theorie te ontwikkelen, die ruime bekendheid moet krijgen.

In haar boek ‘EER’ ontwikkelt onderzoekster drs. Bea Lalmahomed een baanbrekende theorie: vrouwen zijn niet slechts slachtoffer van eer, eerverlies en eerwraak, ze hebben zelf de macht hoe ze ermee omgaan. Daarmee haalt ze vrouwen en meisjes uit de slachtofferrol en geeft ze hun er waardigheid voor terug. Voeg daarbij het grote aantal gevalsbeschrijvingen – resultaat van de jarenlange hulpverlenerspraktijk van de schrijfster – en u heeft een waardevol en leesbaar boek voor u.

In ‘EER’ vertellen Nederlandse vrouwen en meisjes met islamitische en hindoe achtergrond hoe ze seksueel misbruikt zijn door vaders, stiefvaders en broers. De geïnterviewden hebben hun wortels in Suriname, Marokko, Turkije, Jemen, Afghanistan, Irak, Pakistan en Iran. Uitgerekend aan de familieleden die hun eer moesten bewaken, verloren zij hun eer. Dat levert openhartige en dus hartverscheurende verhalen op over geweld en seksueel misbruik. En over de dilemma’s waarin de vrouwen en meisjes verkeren en welke beslissingen zij daarin nemen. ‘EER’ is daarom meer dan een studieboek voor wie zich in hulpverlening en onderzoek en bij politie, justitie en reclassering bezighoudt met hulp en opsporing. Het is een boek dat vrouwen in het algemeen steunt en bemoedigt. Ook opiniemakers kunnen er veel aan hebben: om een ‘gemakkelijk’ oordeel over ‘andere culturen’ bij te stellen.

Emotie-analyse en agency
In elk geval is ‘EER’ als studieboek onontbeerlijk. Bea Lalmahomed heeft namelijk een opmerkelijke nieuwe theorie ontwikkeld op basis van haar jarenlange combinatie van onderzoek en praktische hulpverlening. Zij stelt het slachtoffer centraal, dat over zogeheten ‘agency’ beschikt. Verder ontleedt ze enkele casussen met de door haar ontwikkelde ‘emotieanalyse’. Het theoretische deel van ‘EER’ behelst een nauwgezette uitwerking van deze begrippen en van alle aspecten van eer. 

Vervolging en nazorg
Het zou echter jammer zijn ‘EER’ uitsluitend als studieboek te zien: het verdient een grotere lezerskring. Want het boek bevordert zelfhulp van slachtoffers, steunt stille slachtoffers, maakt hulpverlening effectiever en verdiept de kennis over eergedrag en eerverlies bij een grotere groep dan onderzoekers. Niet onvermeld mag blijven dat ‘EER’ ook aanknopigspunten biedt voor de vervolging van daders en het doorprikken van leugenachtige verklaringen. Temidden van genadeloze eerkwesties voorkomt de theorie over ‘agency’ dat het slachtoffer in de gang van zaken rond de dader – onbedoeld – uit beeld verdwijnt. Daarbij pleit de schrijfster met klem voor nazorg en mentaliteitsverandering, omdat anders recidive op de loer ligt. Haar ervaring is helaas dat deze aspecten vaak worden verwaarloosd.
Meer vindt u op schrijfsters website www.bureaueergerelateerdevraagstukken.nl

Het boek: EER, leven met eergedrag en eerverlies – Bea Lalmahomed
ISBN 978 90 6224 520 8, 496 p, 2-kleuren pb, 37,50, Uitgeverij Jan van Arkel, Grifthoek 151, 3514 JK Utrecht, Info@janvanarkel.nl, www.janvanarkel.nl

Anne Pols


Meer artikelen over vrouwenemancipatie op Republiek Allochtonië  hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 


Meer over anne pols, bea lalmahomed, eer, eergerelateerd geweld, eerwraak, onderzoek, vrouwenemancipatie.

Delen: