Weinig bewijs voor effect van wijkprojecten

In opinie op 30-04-2013 | 23:07

In de Nederlandse achterstandswijken zijn de laatste jaren veel sociale projecten uitgevoerd die de leefbaarheid moeten verbeteren. Dat varieerde van an straatbarbecues tot burgerbesturen en van gedragscode-projecten tot de inzet van straatcoaches. In opdracht van Kennisinstituut Movisie keek socioloog Vasco Lub wat de effecten van deze projecten waren. Lub contstateerde dat slechts een klein deel van de projecten blijkt gebaseerd op aannames die wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd.

Voor het onderzoek werden meer dan 300 nationale en internationale studies geanalyseerd.Van het merendeel van de onderzochte projecten is het twijfelachtig tot ronduit ongeloofwaardig dat zij hun gestelde doelen bereiken. De bevindingen heeft Lub opgeschreven in zijn boek Schoon, heel en werkzaam? 

Volgens Lub is er geen wetenschappelijk bewijs dat meer sociale cohesie ook leidt tot een veiligere wijk. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat frequentere en hechtere contacten tussen bewoners in achterstandswijken meer sociale controle opleveren en daardoor een gunstige invloed uitoefenen op de buurtleefbaarheid. Sociale cohesie lijkt eerder een gevolg van een veilige leefomgeving dan de oorzaak ervan. 

Mensen hebben kunnen door geregeld contact met overheidsdiensten wel het gevoel krijgen dat het wat beter gaat met de buurt, maar het leidt niet tot vermindering van criminaliteit en verloedering. Wanneer overheidsdiensten er van uit gaan dat bewoners de “ogen en oren” van de wijk zijn, blijkt dat wijkbewoners wijkproblemen vaak heel verschillend interpreteren. 

Ook de inzet van straatcoaches vertaalt zich niet in een grotere veiligheid. Uit geen enkele van de stedelijke evaluaties blijkt dat de inzet van de coaches daadwerkelijk leidt tot een afname van (jeugd)overlast.
Ook voor de positieve effecten van sport, zijn geen harde bewijzen. Wijksport kan weliswaar dienen als een pedagogisch aanknopingspunt voor risicojongeren, maar is geen gedragsveranderaar. En vechtsporten hebben zelfs een negatief effect: ze wakkeren gewelddadig en antisociaal gedrag van jongens eerder aan dan dat ze deze beperken.

Burgerwachten en buurtpreventieteams kunnen wel een gunstige invloed op de leefbaarheid in de buurt hebben. Hoewel er in Nederland nog niet echt aan resultaatmeting is gedaan, laat buitenlands onderzoek zien dat de criminaliteit wel degelijk verminderd in wijken met buurtpreventieteams.

Volgens Vasco Lub heeft het ongericht stimuleren van bewonerscontacten weinig zin, maar moet de oplossing worden gezocht in het ondersteunen en begeleiden van bewoners die actief een rol willen spelen in het beveiligen van hun wijk. Maar dan moet wel de overheid zelf als eerste de verantwoordelijkheid nemen bij het oplossen van veiligheidsproblemen in de publieke ruimte. 

Bron: Binnenlands Bestuur

 

Zie ook:

Tegengaan van maatschappelijke spanningen 

Kunst van het Nietsdoen; criminalisering van hangjongeren

Bewonersinitiatieven zijn geen geldverspilling

Etnische diversiteit versterkt sociale banden

Etnische diversiteit leidt tot minder vertrouwen


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


 


Meer over beiligheid, hangjongeren, sociale coheise, vasco lub, wijken.

Delen: