Stemwijzer integratie Amsterdam. Deel 2: Onderwijs en werk

In opinie op 17-03-2014 | 11:38

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft Republiek Allochtonië alle Amsterdamse politieke partijen gevraagd een enquête in te vullen. Negentien partijen vulden de enquête volledig in. We kozen Amsterdam omdat daar de meeste van onze bezoekers vandaan komen. Wat vinden de partijen bijvoorbeeld van de strafbaarstelling illegaliteit, islamitisch onderwijs, de subsidiëring van migrantenorganisaties? Hoe willen ze de werkloosheid onder jongeren aanpakken, wat willen ze doen tegen discriminatie en wat vinden ze van Zwarte Piet?

In vier blogs beschrijven we de resultaten.

In dit blog Onderwijs en Werk. Hierin stellingen over de vraag of ouders zelf mogen bepalen naar welke school hun kinderen gaan, of er weer een school voor islamitisch voortgezet onderwijs in Amsterdam kan komen, of er meer aandacht gegeven moet worden op school aan het slavernijverleden en wat de partijen willen doen aan de hoge werkloosheid onder vooral jongeren.

Hieronder de stellingen. De antwoorden op de stellingen staan vaak in twee blokken onder de stelling. In het eerste blok de partijen die nu in de Amsterdamse gemeenteraad zitten, in het tweede blok de partijen die een plaatsje in de gemeenteraad hopen te bemachtigen. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van alle partijen en een link naar hun sites.

Excuses voor de opmaak, die is helaas niet helemaal zoals wij gewild hadden.

 

ONDERWIJS

 

Ouders mogen zelf bepalen naar welke school hun kinderen gaan, ook wanneer dat leidt tot zwarte en witte scholen

 

 

Stelling: Wanneer daarvoor voldoende belangstelling bestaat, moet er in Amsterdam weer een islamitische school voor voortgezet onderwijs komen.

Deze stelling wordt door de meeste partijen ondersteund met ongeveer dezelfde argumentatie: Wanneer er voldoende belangstelling voor een school is en de school kwalitatief goed onderwijs kan bieden, geeft de vrijheid van onderwijs de mogelijkheid een school te starten.

Alleen Trots Amsterdam en de Partij voor de Vrije Amsterdammers (PVVA) zijn het oneens met deze stelling. De laatste partij geeft hiervoor de volgende argumentatie: "Geloofskwesties waren aanleiding tot alle grote en kleine oorlogen. De PVVA wil dat mensen zich zo veel mogelijk aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden en levenswijze. De PVVA wil daarom dat er geen scholen meer komen voor leerlingen met een bepaald geloof." 

Stelling: Amsterdamse scholen moeten meer aandacht geven aan het slavernijverleden.

Ook met deze stelling is een grote meerderheid van de partijen het eens. Kennis van het (pijnlijke) verleden en de wijze waarop dit verleden ook nu nog doorwerkt, is van groot belang, vindt het merendeel.
Toch zijn ook hier een aantal uitzonderingen: OMA vraagt zich af wat de meerwaarde is van dergelijke lessen en  Trots Amsterdam, het CDA, de republikeinse Partij en de Partij voor de Vrije Amsterdammers zijn tegen meer aandacht voor het slavernijverleden. De laatste partij, de PVVA, geeft hiervoor het volgende argument: " "Er wordt te veel aandacht gegeven aan het verleden, we moeten ons richten op de toekomst." 

 

WERK

Vraag: De werkloosheid onder jongeren is hoog, onder jongeren met een niet-westerse achtergrond nog veel hoger, bijna 40%. Om die hoge werkloosheid onder niet-westerse jongeren te bestrijden stellen wij het volgende voor:

PvdA:
De jeugdwerkloosheid is onacceptabel hoog. De gemeente heeft een belangrijke taak in het bestrijden hiervan. De PvdA wil miljoenen investeren in startersstages en banenbonussen. Zo krijgen jongeren meer kansen. Ook willen we dat mbo's beter opleiden tot werk en doen we er alles aan om zoveel mogelijk bedrijven naar Amsterdam te krijgen.

VVD:
De grootste verliezers van het huidige beleid zijn de 75.000 Amsterdammers die graag willen werken maar nu zonder baan zitten. Daarom zet de VVD de komende periode in op werk voor iedereen. Met een liberale economische agenda willen we weer welvaart creëren, in plaats van vooral herverdelen. Wij willen dat Amsterdam ook zijn verantwoordelijkheid neemt als economische motor van Nederland. Wij willen dat Amsterdam weer voluit meedoet met de internationale strijd tussen steden om het talent en de banen. Met als resultaat tienduizenden extra banen, in álle lagen van de arbeidsmarkt. Ons programma zorgt voor meer welvaart, waar alle Amsterdammers van profiteren. Om te voorkomen dat niet-westerse jongeren ongelijke kansen op een baan hebben, pakken we discriminatie hard aan. Niet je afkomst, maar je toekomst staat in Amsterdam centraal.

GroenLinks
Het werkloosheidscijfer onder jongeren is onacceptabel hoog, zeker onder jongeren met een migrantenachtergrond. GroenLinks wil alles op alles zetten om te voorkomen dat er een generatie verloren gaat. Bijvoorbeeld door van bedrijven die de stad inhuurt te eisen dat ze leer-werktrajecten of stageplaatsen aanbieden.
Ook moet er veel harder worden opgetreden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. GroenLinks wil dat de gemeente geen zaken meer doet met bedrijven die discrimineren.
Het is wethouder Andrée van Es gelukt om met minder geld dan ooit tevoren mensen aan het werk te helpen. Ze betrekt met succes het Amsterdamse bedrijfsleven bij het onderwijs en bij stages en leer-werkplekken zodat Amsterdamse scholen Amsterdamse jongeren aanleveren die zo snel mogelijk echt aan het werk kunnen.
Op initiatief van onder meer GroenLinks Amsterdam bestaat er een Startersbeurs. Dat is een vergoeding voor werkgevers die een jongere t/m 26 jaar een arbeidsplaats of stageplaats bieden tegen een minimale vergoeding van 500 euro per maand.
Tenslotte wil GroenLinks, waar mogelijk, een 32 urige werkweek invoeren om het beschikbare werk eerlijker moeten delen. Dat betekent een kortere werkweek. Zo kunnen meer mensen aan het werk.

D66
a) Investeren in onderwijs en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt
b) Zorgen voor goede stageplakken voor MBO-ers en HBO-ers, zodat zij met relevante ervaring op de arbeidsmarkt komen.
c) Bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt
d) Verlagen van de lasten op arbeid
e) De gemeente Amsterdam moet deelnemen aan het project Startersbeurs om werkloze jongeren een springplank te geven naar een baan.

Red Amsterdam:
In het algemeen moeten scholen meer aandacht besteden aan studie- en beroepskeuze. Verder dient de gemeente bij te dragen aan voldoende leer- en stageplekken i.s.m. bedrijven.

CDA:
De gemeente moet in overleg met scholen en het bedrijfsleven zorgen voor voldoende goede stageplekken zodat iedereen ervaring op kan doen. Bovendien moet discriminatie op de arbeidsmarkt worden bestreden.

Partij voor de Dieren:
De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente een belangrijke taak heeft in het waarborgen van de gelijkheid van burgers. Er moet met kracht worden opgetreden tegen alle vormen van discriminatie. De bestrijding van discriminatie bij sollicitaties moet extra aandacht krijgen van de gemeente. Daarnaast willen wij meer banen creëren door ondernemers tegemoet te komen in de kosten die zij moeten maken voor loonheffing. Arbeid is te zwaar belast, waardoor werkgevers huiverig zijn om personeel aan te nemen. De Partij voor de Dieren wil de belasting verschuiven van arbeid naar productie.

Trots
TROTS Amsterdam wil de ambachtsscholen terug. Je hebt denkers en doeners. Amsterdam heeft een groot tekort aan ambachtslieden zoals timmermannen, metselaars, mensen in de zorg,loodgieters,en elektriciens. Daarnaast wil TROTS de oude leermeesters terug om de kennis over te dragen aan de jeugd.Tevens wil TROTS dat de scholen verantwoordelijk worden voor de leerstage plekken en dat er intensiever met bedrijven die een groot te kort aan ambachtslieden hebben wordt afgestemd. Door deze afstemming ontstaan er leerwerkplekken voor de jeugd in opleiding. Daarnaast hebben de bedrijven de mogelijkheid de jongeren een baan aan te bieden na de afronding van hun opleiding of tijdens de opleiding door bijvoorbeeld met een dag in de week naar school gaan de opleiding af te ronden.

Blanco, lijst 10
Startende ondernemers steunen met goed ingerichte bedrijfshuisvesting tegen lage huur. Goed onderwijs, en af van beknellende wet en regelgeving. Zodat met arbeid in het levensonderhoud kan worden voorzien.

De Groenen
Het is gemakkelijk om te zeggen dat er meer werk gecreeerd moet worden of meer stageplaatsen. Je komt tegenwoordig om in de 'Talent-beurzen'. Waar het om gaat is dat discrimiatie door werkgevers op basis van discriminatie streng aangepakt wordt.

OPA/ Witte Stad
In Amsterdam maakindustrie realiseren en ook op ander trein werk maken

Amsterdam Sociaal
Meer geld naar het onderwijs en een betere samenwerking met het bedrijfsleven. Amsterdam Sociaal streeft naar een systeem waarbij bedrijven een bonus van de gemeente ontvangen wanneer hun personeel een afspiegeling is van de Amsterdamse samenleving. Daarnaast dient o.a. de hogere uitstroom, lagere CITO-scores te worden aangepakt. Scholen die slecht scoren moeten juist niet gekort worden, maar extra geld krijgen om betere docenten aan te kunnen nemen. En leerlingen moeten betere persoonlijke begeleiding van mentoren en coaches kunnen krijgen.

Republikeinse partij
De republikeinse politieke partij garandeert bankzekerheid in Amsterdam, met als doen dat elke winstgevende bedrijf ter wereld zich in Amsterdam vestigt. BV Amsterdam winst door internationalisering. Het geld en de werkgelegheid wordt in het buitenland verdient , uitbesteden van werknemers is winst.

Partij van de Vrije Amsterdammers (PVVA)
PvdA-man Joop den Uyl is rond 1972 gestart om de werkloosheid op te voeren door ongeschoolde mensen uit achtergebleven landen toe te laten. Door gezinshereniging en de toestroom van asielzoekers is de werkloosheid onder niet-westerse jongeren veel hoger dan onder autochtone Nederlanders. In verband met de hoge werkloosheid wil de PVVA de toestroom van gelukzoekers tot een minimum beperken. De groep van de 600 meest criminele Amsterdammers bestaat voor een groot deel uit jongeren die geen Nederlander zijn of niet in Nederland zijn geboren. De Gemeente moet alle mogelijkheden aangrijpen om criminele allochtonen en dus ook criminele allochtone jongeren uit te zetten.

Radicale Oppositie Beweging (ROB)
Werk scheppen in leegstaande winkelpanden en kantoorpandden, Stadstuinbouw, openbare toiletten ook voor vrouwen wietplantages

OMA
School deze jongeren in 'de bedrijfscultuur' van Nederland. Tijd, geld en energie zoals wethouder andree van Es nu jaren doet, blijkt niet effectief en is ridicuul. Stop ermee! 2. Bedrijven en andere organisaties scholen en trainen in aantrekken en behouden van mensen met diverse 'bagages'

Multicultureel Plus
Zolang 'negatieve' discriminatie bestaat, zijn wij voor positieve discriminatie (bij gemeentelijke instellingen). Wij zijn dit als een noodzakelijk middel van tijdelijke aard. Daarnaast moet de gemeente om jongeren te kunnen bereiken, nauwer samenwerken met migrantenorganisaties. In de praktijk zien wij immers dat er wel allerlei projecten worden opgezet om de werkloosheid onder jonge Amsterdammers van niet-westerse origine te bestrijden, maar dat deze jongeren niet worden bereikt. Wat dat betreft kan nauwe en directe samenwerking met migrantenorganisaties soelaas bieden.

Basisinkomen partij
Voorlichting met keuzes.

Partij van de Ouderen
Instellen van duobanen waarin een ervaren oudere vakkennis en waarden en normen overdraagt aan een jongere, zoals in de meester-gezel constructie.
 

Stelling: de gemeente Amsterdam moet het goede voorbeeld geven. Het aantal werknemers met een niet-westerse afkomst moet daarom de komende 4 jaar met minimaal 10% toenemen.
 

 

 

Meer stellingen:

Veiligheid en recht

Participatie, welzijn en religie

Discriminatie

 

 

Zie ook:

De Amsterdamse stemwijzer

Informatie over de verkiezingen van de gemeente Amsterdam 

Meer over de gemeenteraadsverkiezingen op dit blog

 

De Amsterdamse partijen en links naar hun sites:

1. PvdA (lijsttrekker Pieter Hilhorst)

2. VVD (lijsttrekker Eric van der Burg)

3. GroenLinks (Lijsttrekker Rutger Groot Wassink)

4. D66  (lijsttrekker Jan Paternotte)

5. Socialistische Partij (SP) (lijsttrekker: Laurens Ivens)

6. Red Amsterdam (lijsttrekker Roderic Evans Knaup)

7. CDA (lijsttrekker: Marijke Shahsavari)

8. Partij voor de Dieren (lijsttrekker Johna van Lammeren)

9. Trots Amsterdam (lijsttrekker Ans van der Velde)

10. Blanco Lijst / Llijst 10 (lijsttrekker Ton Thonon)

11. Amsterdam Piratenpartij (lijsttrekker: Bob Sikkema)

12. De Groenen (lijsttrekker: Ronald Schönberger)

13. Ouderen Partij Amsterdam (OPA)/ Witte Stad (lijsttrekker: Luud Schimmelpenninck)

14. Amsterdam Sociaal (lijsttrekker:Bas Merkx)

15. Christenunie (lijsttrekker: Bas de Groot)

16. Leefbaar Amsterdam (lijsttrekker: Henk Bakker jr)

17. De Republikeinse Partij (lijsttrekker: Delano Felter)

18. Partij voor Vrije Amsterdammers (PVVA) (lijsttrekker: Hans Bremer)

19. Radicale Oppositie Beweging (ROB) (lijsttrekker: Rob Zwetsloot)

20. Nieuwe Amsterdamse Toekomst (lijsttrekker: Jarmo Berkhout)

21. Onbevreesd Modern Authentiek (OMA Amsterdam) (lijsttrekker: David Pinto)

22. Multicultureel plus Partij  (lijsttrekker: Ayberk Köprülü)

23. Basis Inkomen Partij  (lijsttrekker: Ron Smit)

24. Visie op Amsterdam (lijsttrekker: Ina Brouwer)

25. Partij van de Eenheid (lijsttrekker: Rachid Ez-Zaouak)

26. Partij van de Ouderen (lijsttrekker:Wil van Soest)

27. Libertarische Partij (Kader el Oufir)

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen 

 


Meer over #gr2014, onderwijs, werk.

Delen:

Reacties


Hans Bremer - 17/03/2014 22:17

Beste Republiek Allochtonie,
Prima weergave van de standpunten van de partijen en dus ook de PVVA.
Ik wens jullie veel succes om met alle mogelijkheden culturen te integreren in de Nederlandse samenleving.