SMN start campagne bespreekbaar maken radicalisering in eigen kring

In opinie op 13-04-2015 | 08:47

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) is voor Marokkaanse ouders in 8 gemeenten gestart met een voorlichtingscampagne tegen jihadistische radicalisering. Deze campagne maakt deel uit van het project ‘Hulplijn tegen radicalisering’.

Het SMN lanceerde in januari 2015 een hulplijn voor ouders die zich zorgen maken over hun radicaliserende kinderen (www.hulplijnradicalisering.nl). Sindsdien hebben veel ouders en familieleden hun weg naar deze hulplijn weten te vinden. Vertrouwenspersonen worden ingezet om hen met raad en daad bij te staan. Inmiddels zijn bij de hulplijn 44 casussen in behandeling.

De telefonische hulplijn is onderdeel van een bredere aanpak om onder Marokkaanse Nederlanders de bewustwording over radicalisering te vergroten en de weerbaarheid ertegen te versterken. Onderdeel van die aanpak is ook een voorlichtingscampagne in gemeenten waar de problematiek van radicalisering zich voordoet. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten geven experts voorlichting aan ouders hoe zij signalen van radicalisering vroegtijdig kunnen herkennen en waar zij terecht kunnen voor hulp en advies.

De eerste bijeenkomst vond plaats in Rotterdam en werd door ongeveer 65 ouders bijgewoond. In de discussie waren sommige ouders open over hun worsteling met het onderwerp, hun rol in de opvoeding, de ervaren kloof met hun kinderen en de invloed van sociale media. De aanwezige ouders gaven aan behoefte te hebben aan meer ondersteuning op het gebied van opvoeding en burgerschap.

In de komende weken volgen andere steden. In totaal worden 16 bijeenkomsten georganiseerd in onder meer Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Gouda, Zoetermeer, Delft en Arnhem. Bij de uitvoering van de voorlichtingscampagne werkt het SMN samen met lokale organisaties.
Het SMN constateert tenslotte dat er steeds meer open over radicalisering wordt gesproken. We juichen deze ontwikkeling toe en zullen daar waar nodig initiatieven binnen de Marokkaanse gemeenschap verder ondersteunen.

Meer over radicalisering op Republiek Allochtonië hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over hulplijn, radicalisering, smn.

Delen: