Problemen benoemen? Prima, maar niet wanneer het over mensenrechten gaat

In opinie op 03-07-2014 | 11:21

Nederlandse politici en beleidsambtenaren reageren verontwaardigd en defensief op aanbevelingen van VN-comités. Zij zijn ervan overtuigd dat er in hun land nog maar weinig te verbeteren is wat betreft mensenrechten en leggen aanbevelingen arrogant naast zich neer. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Jasper Krommendijk. Van een veronderstelde 'weg-met-ons' blijkt geen sprake.

Tegelijkertijd wordt in de tweede jaarlijkse rapportage Mensenrechten in Nederland 2013 van het College voor de Rechten van de Mens geconcludeerd dat eind 2013 de erkenning kwam dat racisme ook in Nederland speelt en aan de orde van de dag is.

Jasper Krommendijk concludeert dat Nederland vooral aanbevelingen en kritiek ten aanzien van het vreemdelingenbeleid naast zich neer legt. Nederland sluit zich volgens hem ook gemakkelijk af voor kritiek op het euthanasiebeleid, bestrijding van racisme of voor een aanbeveling om mensenrechten in de kerndoelen voor het onderwijscurriculum op te nemen.

Krommendijk trekt zijn conclusies op grond van uitgebreid bronnenonderzoek en 175 interviews met ambtenaren, politici en vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties in drie landen. 

Mensenrechten in Nederland in 2013

Volgens het College voor de Rechten van de Mens is eind 2013 sprake van een verschuiving van ontkenning van het bestaan van racisme naar de eerste stappen van erkenning. Deze maatschappelijke discussie is mede aangewakkerd door het rapport van de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) van de Raad van Europa. Ook de discussie rondom de vraag of Zwarte Piet een racistisch fenomeen is en dagelijkse ervaringen met racisme – die eind 2013 wel nieuwswaarde hadden - hebben hier volgens het College aan bijgedragen. Ministers en politici reageerden in eerste instantie ontkennend maar steeds meer erkenden zij dat racisme in Nederland bestaat. In 2014 zette deze trend zich voort en namen diverse bewindspersonen en politici steeds nadrukkelijker stelling tegen racisme en discriminatie.

Het is volgens het College een stap voorwaarts die een vervolg moet krijgen. Het College doet bijna 50 aanbevelingen aan de regering om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland zijn mensenrechten kan realiseren.

Het College vraagt aandacht voor onder andere de volgende ontwikkelingen:

  • Vreemdelingen blijven een kwetsbare groep. Zo wordt vreemdelingendetentie en grensdetentie in 2013 niet als uiterst middel ingezet. Aanpassing van de wet is hiervoor nodig.
  • Ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen komt nog steeds voor. Concrete maatregelen zijn nodig zoals een rapportageverplichting voor bedrijven en steekproeven door de Inspectie van SZW
  • Om huishoudelijke werkers ook toegang te geven tot sociale zekerheid is spoedige bekrachtiging en uitvoering van de International Labour Organisation (ILO) Verdrag 189 nodig.
  • Gemeenten moeten meer inzicht en kennis hebben van mensenrechten. De decentralisatie zorgt voor de overheveling van de taken naar gemeenten op het terrein waar mensenrechten dagelijks spelen: langdurige zorg en de Jeugdzorg.
  • Meer aandacht voor mensenrechten in het onderwijs: maak nadrukkelijk plaats voor mensenrechteneducatie in de kerndoelen.
  • Gaswinning in Groningen gaat ook om mensen en hun mensenrechten. Tot nu toe is bij de besluitvorming over gaswinning en afhandeling van schade onvoldoende aandacht besteed aan de verplichtingen die de overheid heeft op grond van de rechten van de mens

Lees de Rapportage Mensenrechten in Nederland 2013

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over discrimimatie, mensenrechten.

Delen: