Ook moslims hebben recht op veiligheid

In opinie op 18-10-2010 | 08:54

De grote commotie over anti-semitische en homofobische incidenten met Marokkaanse Nederlanders is zeer begrijpelijk. Tegelijkertijd is het gebrek aan aandacht voor gewelddadige incidenten tegen mosliminstellingen en individuele moslims is wel zorgwekkend. Als we afgaan op de recente discriminatiemonitor mogen we blij zijn met een afname van discriminatie en het aantal anti-semitische incidenten (hoewel dit laatste niet helemaal onterecht betwist wordt), maar op enkele blogs na maakt vrijwel niemand melding van de toename van geweldsincidenten tegen moslims.

Dat schrijft Martijn de Koning. Hieronder het vervolg van zijn blog.

Uit de burgerschapskalender:

’s Avonds de straat op. Eén op de vier mensen durft dat niet meer. Wat kun je daaraan doen? Maak een praatje met de mensen die in de buurt wonen. “Mensen denken vanuit hun gezin, niet vanuit de buurt of de wijk. Buurtpreventie is niet op te lossen door de politie, wel door een burger die de buurt gezellig en veilig wil maken”, aldus een deelnemer aan de discussie in Bergen op Zoom.

Enige weken geleden riep het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en de Raad van Marokkaanse Moskeeën (RMMN) op om waakzaam te zijn. Die oproep volgde naar een bekladding, besmeuring en poging tot brandstichting van een moskee in Groningen. Dit is zeker geen op zich staand incident. Zie de volgende lijst, samengesteld op basis van berichten bij Frontaal Naakt en Republiek Allochtonië en de database van Rechtspraak.nl

Dat is toch bijna iedere maand één incident met als laatste ‘hoogtepunt’ het beschieten van de moskee in Dordrecht. Wanneer we de reeks brandstichtingen in Molukse instellingen meerekenen wordt het nog erger, maar gelukkig lijkt daar wel enig gevoel voor urgentie te zijn. En dit zijn dan de incidenten die in de media gemeld worden. Er ontbreken zeker twee incidenten en diverse voorvallen van schriftelijke bedreigingen die de media niet hebben gehaald en die in één geval (de andere weet ik niet) wel gemeld zijn aan de politie.  Het gaat ook niet alleen om voorvallen met moskeeën. In haar rapport over vrouwen die een gezichtssluier dragen maakt Annelies Moors melding van het feit dat deze vrouwen zich soms onveilig voelen op straat. Hoewel in de discussie over niqab en burqa het veiligheidsargument vooral tegen deze vrouwen wordt gebruikt (zij zouden juist gevoelens van onveiligheid bij andere burgers oproepen), hebben zij wel degelijk last van negatieve opmerkingen tot en met (dreiging met) fysiek geweld waardoor sommigen tijdelijk liever het huis niet meer uit durven gaan of waardoor men zich gedwongen voelt de niqab niet meer te dragen (mede onder druk van de partner en familieleden). Daarnaast is er sprake van het wegpesten van (niet persé moslim-) allochtone gezinnen in bijvoorbeeld Waspik en Ravenstein en bedreigingen in de richting van de lijsttrekker van de Nederlandse Moslimpartij.

De claim van SMN en de RMMN dat de toename van het aantal incidenten te maken heeft met de ‘groeiende anti-islamhouding en extreem-rechtse radicalisering’ is wel wat problematisch. Er is moeilijk een link aan te tonen tussen die fenomenen in individuele gevallen en ook lang niet alle gerapporteerde voorvallen met brandstichtingen in moskeeën hoeven per definitie een racistische component te hebben. Tegelijkertijd moeten we vooral ook niet doen of deze reeks aan voorvallen (wanneer kunnen we spreken van een patroon?) zomaar uit de lucht komt vallen. Dat dit type gewelddadigheden in Nederland voorkomt is heus niet nieuw. Interetnische spanningen deden zich al in de jaren ‘60 voor met Spaanse en Italiaanse gastarbeiders in Twente, in de jaren ‘70 met rellen in de Rotterdamse Afrikaanderwijk en in Schiedam en met de gewelddadige acties van de Molukse Nederlanders. In de jaren ‘80 kende Nederland enkele racistisch getinte moorden en in de jaren negentig ging het onder meer om mishandelingen van asielzoekers en brandstichtingen en vernielingen bij moskeeën. Racistisch geweld en interetnische spanningen zijn daarmee al minimaal 50 jaar onderdeel van de Nederlandse samenleving. De laatste jaren lijken de incidenten zich vooral te concentreren op moslims (maar zeker niet exclusief) en op basis van de door de politie gemelde incidenten kunnen we stellen dat er sprake is van een stijging in het aantal incidenten.

De grote commotie over anti-semitische en homofobische incidenten met Marokkaanse Nederlanders is zeer begrijpelijk. In een klimaat waarin deze groep met niet al teveel tolerantie en begrip wordt bejegend is dat zelfs logisch, maar afgezien daarvan blijven het natuurlijk wel ernstige zaken. Het gebrek aan aandacht (er komt nu eindelijk een kamervraag van Tofik Dibi overigens) voor gewelddadige incidenten tegen mosliminstellingen en individuele moslims is wel zorgwekkend. Als we afgaan op de recente discriminatiemonitor mogen we blij zijn met een afname van discriminatie en het aantal anti-semitische incidenten (hoewel dit laatste niet helemaal onterecht betwist wordt), maar op enkele blogs na maakt vrijwel niemand melding van de toename van geweldsincidenten tegen moslims. In de presentatie van het PolDis rapport wordt vooral ingezoomd op homoseksualiteit en anti-semitisme als discriminatie gronden, terwijl uit het rapport zelf blijkt dat discriminatie op basis van afkomst en etniciteit de grootste categorie vormt. In de Trendrapportage 2008 wordt gemeld dat gemeenten en scholen hebben meer last van rechtsradicalisme dan van islamitisch radicalisme. Van de 75 gemeenten die reageerden op een 2007 VNG-enquête gaven 27 aan te maken te hebben met rechtsradicalisme (die waarschijnlijk wel beter als zodanig herkenbaar zijn dat moslimradicalisme), 8 met moslimradicalisme en 30 met spanningen tussen bevolkingsgroepen. De Onderwijsinspectie (2007) meldt dat in totaal ca 130 scholen te maken hadden met problemen van rechts-extremisme, 10 met religieus geïnspireerd extremisme en 223 met incidenten tussen autochtone en allochtone leerlingen. Een constatering die ook later weer wordt bevestigd. Het beleid richt zich echter toch vooral op de bestrijding van moslimradicalisme. In het recente regeerakkoord staat dat de regering borg staat voor de emancipatie van homo’s, lesbiennes, transgenders en biseksuelen en dat geweld met een discriminatoire achtergrond hard en zwaarder bestraft zal worden, maar geen vermelding van etniciteit of religie daarbij. Alle verkiezingsprogramma’s hadden veel aandacht voor integratie en meer verplichtingen voor nieuwkomers, maar aandacht voor discriminatie was bij de huidige regeringspartijen afwezig of slechts obligaat en oppervlakkig. Bij de stukken over veiligheid wordt niet gerept over geweld tegen etnische en religieuze groepen, maar wel dat geweld door allochtonen met religieuze of culturele achtergrond moet worden aangepakt. Al met al mag het heel vanzelfsprekend lijken dat we graag meer veiligheid willen in onze wijken en buurten, maar over wiens veiligheid en onveiligheid hebben we het dan eigenlijk?

Martijn de Koning is cultureel antropoloog. Deze tekst is eerder verschenen op zijn weblog Closer onder de titel Is uw veiligheid ook de mijne? en met toestemming van De Koning op Republiek Allochtonië geplaatst.

Op Republiek Allochtonie en haar voorganger het Allochtonenweblog is de laatste jaren meermalen aandacht gevraagd voor het geweld tegen islamitische instellingen. De blogger Prediker op Frontaal Naakt was de eerste die een lijst met geweldsincidenten opstelde. Deze lijst is door Republiek Allochtonie ge-update. Een rondgang langs enkele moskeeen leert dat lang niet alle moskeeen melding maken van een geweldsincident. Bovenstaande lijst vormt daarom een topje van de ijsberg,

Ter aanvulling op het artikel van De Koning:  ook de kamerleden Marcouch en Dijsselbloem hebben inmiddels kamervragen gesteld en PVV-leider Wilders heeft twitter laten weten geweld tegen moskeeen onaanvaardbaar te vinden.

Zie ook:

bescherming moskeeen is ook taak overheid
Bingo weer een aanslag op een moskee


Meer over geweld moskeeen, moslims, veiligheid.

Delen:

Reacties


Merel - 21/10/2010 15:35

Als u goed leest, dhr. Berben, leest u dat dhr. de Koning zegt dat veiligheid voor ons allen is en niet alleen voor één volk of geloof. Het feit dat dit u zo erg frustreert, bewijst uw onverdraagzaamheid naar de Islam. Leef en laat leven en ga AUB niet genaraliseren. Geweld tegen homo's wordt constant uitgemeet in de media (helemaal mee eens), maar ik gun moslims en allochtonen ook bestaansrecht, ongeacht in welk land ze zich bevinden! En het feit dat ze hier zijn, heeft Nederland aan zichzelf te danken.

Met vriendelijke groet.

Antoine Berben - 18/10/2010 17:47

Wederom laat Martijn DE KONING zien waarom hij toch als ongeschikt dient te worden beschouwd om opiniestukken over dit onderwerp te publiceren. Door allereerst maar zelfs helemaal terug te gaan tot in de jaren zestig van de vorige eeuw of door ook te focussen op voorvallen die dateren van voor 2001 laat hij al duidelijk zien de huidige context van deze inderdaad bestaand problemen niet echt in te zien. Niet dat ik daar mee betoog dat er voor 2001 zulke voorvallen niet zijn geweest maar die verdienen volgens mij toch een wat ander kader dan alles dat zich na die datum in 2001 heeft afgespeeld en juist dat kader lijkt me thans actueel.
Natuurlijk hebben Moslims recht op veiligheid van hun gebouwen zolang daar geen haatbaarden het woord kunnen voeren. Voor haatbaarden is geen plek in Nederland en dus dan ook niet voor veiligheid hiervan. Niet dat die veiligheid dan door burgers te bestrijden is maar juist door alle hiervoor bestaande diensten maar in dit kader verdient dit onderdeel wel uitdrukkelijk te worden genoemd.
Alle andere vormen van samenzijn en de gebouwen hiervoor verdienen eenvoudigweg veiligheid punt uit.
Hierna ben ik het weer gewoon echt oneens met DE KONING als hij stelt dat er sprake zou zijn van geweld in Nederland tegen religieuze vormen van samenleving. Voor zover mij is bekend komen die hier enkel maar voor tegen Joodse organisaties en hun instellingen en dit dan steevast ook vanuit Moslimhoek.
Ik zie geen religieus geweld tegen Moslims. Hierbij merk ik op dat het terecht sluiten van volstrekt corrupte islamitische basisscholen waardoor leerlingen alleen maar in hun verder leven blijken te zijn benadeeld in mijn visie evenmin onder zulk geweld valt.

Mijn grootste verwijt aan DE KONING is echter nog steeds dat hij in dit stuk wederom de indruk welkt alsof ook hij meent dat de Islam ook enkel maar als een religie in ons land gezien mag worden. Dat is een grote misvatting en feitelijk ook wel een belediging aan diezelfde Islam.
Mijns inziens is het een doctrine, in veel landen volstrekt verwezen in het staatssysteem en herkenbaar aan de hier en daar puur repressieve opvattingen.
Zolang DE KONING dat blijft wegmoffelen in zijn stukjes zullen die voor mij gewoon onjuist blijven en is er geen kans dat ik het snel met hem eens ga worden.
Daarnaast vind ik het puur irritant als DE KONING wel zijn selectieve lijstje publiceert maar bijvoorbeeld alle geweld jegens homo's - die hij zelf in dit stuk ook even noemt - vanuit toch niet zelden Moslimhoek vergeet. Ik doe dat niet aangezien het bekend is dat er Moslimvoorgangers zijn die in Nederland een opvatting prediken die volstrekt haaks staat op wat in deze het beleid is van de regering en niet pas sinds RUTTE 1!
Misschien moet DE KONING nog eens goed nadenken alvorens hij weer een opiniestuk publiceert!!!!

Faatje - 18/10/2010 12:42

Nou, wat let je Bert?
Volgens mij is die lijst in Nederland aanmerkelijk korter, maar ik laat me graag door jou van het tegendeel overtuigen.

Bert janssen - 18/10/2010 12:23

Indrukwekkend die lijst met delicten op moskeen,nu nog de lijst met delicten tegen kerken.