Minder Amsterdammers voelen zich gediscrimineerd

In opinie door Ewoud Butter op 13-01-2011 | 22:35

Amsterdammers zijn negatiever over de vraag hoe mensen met een verschillende etnische of culturele achtergrond met elkaar omgaan in Amsterdam. In 2009 vond bijna de helft (48%) dat de omgang goed ging, nu is dat gedaald naar 38%.
Toch is het aandeel dat zich gediscrimineerd voelt kleiner geworden. In 2007 gaf 26% van de Amsterdammers aan in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd te zijn en in 2010 was dit 21%. Vooral Marokkaanse Amsterdammers voelen zich relatief vaak gediscrimineerd.
Er lijkt geen toename van discriminatie van homo's en joden, maar wellicht is er wel sprake van hardere en agressievere discriminatie van deze twee groepen.
Het merendeel van de Amsterdammers is niet gelovig, 18% van de Amsterdammers voelt zich verwant met het christendom en 13% voelt zich verwant met de islam. Van islamisering is nog steeds amper sprake.

Dat zijn enkele opvallende conclusies uit de Amsterdamse Burgermonitor 2010. Evenals in de voorgaande jaren werden ongeveer 3.000 Amsterdammers telefonisch, aan huis en online ondervraagd over hun relatie met de stad. Hieronder een uitgebreidere selectie van opvallende resultaten.

 • In Amsterdam leven op dit moment 178 nationaliteiten samen.
 • Driekwart van de Amsterdammers werkt samen of onderneemt activiteiten met mensen van een andere herkomst (40% vaak, 34% soms). Dit is vergelijkbare groep met voorgaande jaren.
 • Een kwart geeft aan zelden of nooit contact te hebben met Amsterdammers van een andere achtergrond (zie onderstaande figuur).
 • Vooral Amsterdammers met een lage opleiding weinig contact te hebben met andere bevolkingsgroepen. Waarschijnlijk doordat deze groep minder vaak werkt.
 • Het meeste contact met andere bevolkingsgroepen hebben niet-westerse allochtonen boven de 35 jaar met een hoge opleiding (ruim 90%).
 • Van de allochtone Amsterdammers heeft 81% contact met autochtonen. Mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond hebben duidelijk minder contact dan de andere groepen (respectievelijk 65% en 70%).
 • Jongeren hebben vaker een gemengde vriendenkring dan ouderen.

Negatief beeld

 • Het minst positieve beeld hebben Amsterdammers van stadsgenoten met een Marokkaanse achtergrond (34% negatief).
 • Hierna komt de Antilliaanse groep waarvan 23% van alle Amsterdammers een negatief beeld heeft. Het beeld van Oost-Europese immigranten is bij een van de vijf Amsterdammers negatief.
 • Alleen over moslims wordt negatief gedacht. Vrijwel niemand is negatief over joden, christenen en mensen die niet religieus zijn. Over moslims heeft net als voorgaande jaren 15% een negatief beeld
 • Jonge Marokkaanse Amsterdammers (onder de 35 jaar) hebben relatief vaak (20% versus 5% in heel Amsterdam) een negatief beeld hebben van homoseksuele mannen.
 • Dit zelfde negatieve beeld is te zien bij jonge Amsterdammers met een Turkse achtergrond (18%).
 • Bijna negen van de tien Amsterdammers heeft geen problemen met homoseksualiteit

Amsterdammers negatiever over omgang tussen verschillende groepen

 • Amsterdammers zijn negatiever over de vraag hoe mensen met een verschillende etnische of culturele achtergrond met elkaar omgaan in Amsterdam. In 2009 vond bijna de helft (48%) dat de omgang goed ging, nu is dat gedaald naar 38%. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat zij vinden dat groepen bewoners matig met elkaar omgaan (47%) en 10% vindt de omgang (zeer) slecht.
 • Meer autochtonen dan allochtonen vinden de omgang matig of slecht (62% voor autochtonen en 50% voor allochtonen).
 • Vooral lager opgeleide autochtonen zijn negatie

Minder discriminatie. Vooral Marokkaanse Amsterdammers voelen zich gediscrimineerd

 • Hoewel het beeld over het samenleven tussen Amsterdamse groepen minder positief is dan de twee jaren hiervoor is het aandeel dat zich gediscrimineerd voelt kleiner geworden. In 2007 gaf 26% van de Amsterdammers aan in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd te zijn en in 2010 was dit 21%.
 • Vrijwel alle groepen, uitgezonderd de overige niet-westerse allochtonen, ervaren minder discriminatie
 • Toch is er in 2009 een duidelijke stijging waar te nemen in discriminatiemeldingen bij het meldpunt discriminatie
 • De meest voorkomende redenen voor zelf ervaren discriminatie zijn herkomst en godsdienst of levensovertuiging.
 • Vooral Marokkaanse Amsterdammers voelen zich relatief vaak gediscrimineerd. Van alle Marokkaanse ondervraagden geldt dit voor 23%

Geen toename antisemitisme en homodiscriminatie in Amsterdam

 • Er is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor homodiscriminatie en antisemitisme. Hieruit kan een beeld ontstaan dat deze vormen van discriminatie vaker voorkomen in vergelijking met voorgaande jaren. Met de gegevens kan dit echter niet bevestigd worden.
 • Discriminatie op basis van homoseksualiteit ligt net als vorig jaar rond de 2% lag (over de gehele populatie gerekend). Antisemitisme ligt in beide jaren onder een half procent.
 • Hoewel discriminatie op basis van geaardheid, met name bij homoseksuele mannen, ook in 2010 veel gerapporteerd wordt (31%) is het wel duidelijk lager dan in 2007 (42%).

Wel agressievere discriminatie van joden en homo's

 • De meest gewelddadige vormen van discriminatie, namelijk persoonlijk geweld en bedreiging worden het meest frequent gerapporteerd door mensen die op basis van antisemitisme of op basis van politieke overtuiging gediscrimineerd worden.
 • Ook valt op dat vooral joodse mensen en homoseksuelen vaak belediging rapporteren. Er lijkt geen toename van discriminatie van deze groepen kan dus zoals eerder beschreven niet ondersteund worden, maar wellicht is er wel sprake van hardere en agressievere discriminatie van deze twee groepen.

Meerderheid Amsterdammers is niet gelovig

 • Ongeveer vier op de tien Amsterdammers (39%) voelt zich verwant met een godsdienst, religieuze of levensbeschouwelijke stroming.
 • Van de autochtonen is dit 21% , bij Marokkanen (88%) en Turken (82%) ligt dit percentage in verhouding hoog.
 • Van alle Amsterdammers voelt ongeveer een vijfde (18%) zich behoren tot een stroming binnen het Christendom, en 13% van de Amsterdammers voelt zich verwant met de islam.
 • 15% van de Amsterdammers bezoekt wel eens een kerk (2009; 16%) en net als vorig jaar gaat één op de tien wel eens naar de moskee.

De Amsterdammers adviseren  burgemeester Van der Laan: " Bestrijd de criminaliteit en de onveiligheid in de stad. Zorg dat het makkelijker wordt om te parkeren en bouw huizen voor Amsterdammers."

Tot slot: van alle Amsterdammers twitterde 7% in 2010. Femke Halsema was het populairst, zij werd door 55% gevolgd. Een goede tweede was wethouder Asscher met 16% volgers.

Zie meer resultaten hier

Zie ook:

Hoe snel islamiseert Amsterdam?

Islamitische Amsterdammer voelt zich thuis (in Amsterdam dan)

Meer multicultureel onbehagen , meer discriminatie

 


Meer over amsterdam, antisemitisme, burgermonitor 2010, christendom, discriminatie, ewoud butter, homo's, homoseksualiteit, islam, marokkanen, O+S, samenleven, turken.

Delen: