Migrantenorganisaties protesteren tegen nieuwe subsidieregels

In opinie op 17-10-2012 | 20:56

Verschillende Amsterdamse migrantenorganisaties hebben in een verklaring kritiek geleverd op het concept "Nadere regels Burgerschap en Diversiteit" dat de gemeente Amsterdam heeft vrijgegeven voor inspraak. Deze nieuwe regeling vervangt de oude Subsidieverordening Integratie, Participatie en Sociale Cohesie (SIP).

Nieuwe subsidieregeling

De gemeente Amsterdam schrijft (pdf) dat zij de trend wil doorbreken dat organisaties steeds voor dezelfde activiteiten gesubsidieerd worden, waar steeds dezelfde mensen op af komen. "Subsidie is geen doel op zich. Het in stand houden van organisaties ook niet. Niet elke organisatie hoeft apart subsidie te krijgen voor vergelijkbare activiteiten."

Net als eerder bij de SIP het geval was, worden geen activiteiten ondersteund die niet passen binnen het gemeentelijke beleid ("taalcursussen en huiswerkbegeleiding gegeven door vrijwilligers, activiteiten die uitsluitend draaien om kunst, cultuur of sport of om de ontmoeting binnen de eigen groep").

De gemeente geeft geen periodieke subsidie meer, maar uitsluitend eenmalige (activiteiten)subsidies. De nieuwe subsidieregeling hanteert volgens de gemeente een scherpere manier van beoordelen door gebruik te maken van duidelijk afgebakende criteria.

Belangrijke elementen van de nieuwe regels zijn:

  • Opstartsubsidie voor groepen waar nog geen belangenorganisaties voor zijn;
  • Beoordeling op basis van vier criteria: inhoudelijke relevantie, nieuw elan, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap;
  • Een toegankelijke wijze van beoordelen voor subsidies tot en met € 5000,- mede om jongeren te stimuleren om activiteiten te initiëren;
  • Verplichte cofinanciering bij aanvragen boven de € 25.000,-

Kritiek

Naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen vond op 10 oktober een overleg plaats op initiatief
van Turkse, Marokkaanse en andere maatschappelijke- en culturele organisaties. Hieruit volgde een verklaring (pdf) waarin de organisaties zich erover beklagen dat de nieuwe regels eenzijdig zijn samengesteld zonder input van de betrokken organisaties.

Ook menen zij dat de nieuwe regelgeving de eigen kracht niet versterkt, maar zal ondermijnen. Vermindering van de subsidie leidt volgens de organisaties tot verzwakking van het vrijwilligerswerk. Door het vervallen van de periodieke subsidie zal het voor sommige organisaties onmogelijk worden om activiteiten op de lange termijn te plannen. Ook wordt het moeilijker een huurovereenkomst aan te gaan om een eigen ruimte te huren en wordt het moeilijker de vaste lasten te betalen.

De organisaties menen dat het maatschappelijk belang van de zelforganisaties in de nieuwe regels niet wordt erkend.

Ook bestrijden zij dat de bestaande regelgeving wordt versoepeld. Zij schrijven: "In de nieuwe regelgeving worden, naast de huidige regeling, eisen gesteld zoals mondelinge presentaties door de aanvrager en het op vastgestelde tijden aanvragen van de subsidie." Dit laatste maakt het volgens de organisaties ook niet meer mogelijk om ad hoc te reageren en in te springen op nieuwe ontwikkelingen in de stad.

Verder vragen de organisaties zich af of de gemeente bij het vaststellen van de inhoudelijke prioriteiten ook rekening houdt met de behoeften van de doelgroep. Zij schrijven:"De prioriteiten die gesteld worden door de gemeente komen niet altijd overeen met de belangen en behoeften van de moeilijkst bereikbare groepen, hetgeen in strijd is met de toebedeelde rol van de zelforganisaties, namelijk het emanciperen van deze moeilijk bereikbare groepen."

De organisaties herkennen zich niet in het doel van de gemeente dat voorkomen moet worden dat verschillende organisaties afzonderlijk van elkaar subsidie aanvragen voor dezelfde thema’s en doelgroepen. "Door de reeds bestaande samenwerking tussen de organisaties is deze gedachte achterhaald. Een voorbeeld hiervan is de structurele samenwerking tussen een aantal Marokkaanse, Turkse en andere maatschappelijke en culturele organisaties', schrijven zij.

De samenwerkende organisaties verklaren dat zij de noodzaak van de op handen zijnde bezuinigingen erkennen en dat zijn bereid om vanuit de plannen van de gemeente tot alternatieven te komen.

De verklaring is ondertekend door:IOMA, Aknarij, Emcemo, HTIB, AKM, HTDB, Stichting Ibno Khaldoun, Stichting Maarif, Marokkaanse Vereniging Fath, Stichting STOC en Sphinx Art Productions/ Cinema Arabe in
de buurt.

Links

Meer nieuws over de nieuwe subsidieregels hier

Lees ook:

De zin en onzin van migrantenorganisaties

Meer over migrantenorganisaties hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over burgerschap, migrantenorganisaties, sip, subdidie.

Delen: