Hulplijn radicalisering voorziet in grote behoefte

In opinie op 20-02-2015 | 08:52

Op 5 januari lanceerde het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) een telefonische hulplijn voor ouders van radicaliserende kinderen. Ruim een maand verder kunnen wij vaststellen dat de hulplijn duidelijk in een behoefte voorziet. Niet alleen ouders en familiele-den, maar ook moskeeën, zelforganisaties, gemeenten en instellingen vragen om advies en onder-steuning. Het SMN draagt vanuit eigen kracht en een positieve insteek bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dat doet het SMN zonder subsidie van de overheid.

Sinds de start van de hulplijn hebben zich ruim 100 personen en organisaties bij het SMN gemeld voor informatie, hulp en advies. Een belangrijk deel hiervan betreft hulpvragen afkomstig van ou-ders, familieleden en personen uit de directe omgeving van radicaliserende/geradicaliseerde jonge-ren. Inmiddels zijn er 30 casussen opgepakt door de vertrouwenspersonen die de familieleden on-dersteunen en adviseren.

Deze – inmiddels 27 - vertrouwenspersonen zijn op vrijwillige basis actief voor de hulplijn in Amster-dam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Delft, Gouda, Zoetermeer, Amersfoort, Zeist en Arnhem. SMN was gestart met 20 vertrouwenspersonen. Echter vanwege nieuwe hulpvragen worden naast Marok-kaans-Nederlandse, ook Turks-Nederlandse en Somalisch-Nederlandse vertrouwenspersoon ingezet. SMN verwacht nog meer vertrouwenspersonen op te leiden vanwege de grote behoefte.

Bij de 30 casussen gaat het om 17 Marokkaans-Nederlandse, 8 autochtoon-Nederlandse, 1 uit voormalig Joegoslavië, 1 Turks-Nederlandse en 1 Somalisch-Nederlandse jongeren. Daaronder 17 mannen en 13 vrouwen, waarvan 16 meerderjarig en 12 minderjarig. Van 2 gevallen zijn afkomst en leeftijd onbekend. Van de 30 zijn 14 personen inmiddels afgereisd.

Het andere deel van de meldingen betreft vragen van moskeeën, zelforganisaties en sleutelperso-nen, maar ook van gemeenten en maatschappelijke instellingen. Zij hebben interesse getoond in samenwerking en/of hebben ons verzocht ondersteuning en advies te bieden bij de aanpak van radi-calisering. Concreet gaat het om scholen en andere jeugdinstellingen die vragen hebben over hoe zij met jongeren het gesprek over radicalisering kunnen aangaan. Moskeeën en zelforganisaties willen graag ondersteuning bij het organiseren van voorlichting. Sleutelpersonen hebben vooral behoefte aan training om radicalisering te kunnen herkennen.

Het SMN constateert dat een aantal hulpinstanties nog een slag dient te maken om direct in te kun-nen spelen op de aanwezige hulpvragen. Het is voor wanhopige ouders erg zoeken naar hulp die aansluit bij de specifieke behoefte.

Ondanks dat de behoefte veel hoger is dan vooraf ingeschat doet SMN met de vrijwilligers een maximale inspanning om alle ouders te kunnen ondersteunen. Het doel is om 100 ouders bij te staan in 2015. De hulplijn voorziet kennelijk in een grote behoefte. In de komende maanden organiseert het SMN in diverse gemeenten een reeks voorlichtingsbijeenkomsten om de hulplijn nog meer onder de aandacht te brengen en ouders voor te lichten over het gevaar van radicalisering.

Hulplijn Radicalisering: 06-81893529
Website: www.hulplijnradicalisering.nl

 

Meer over radicalisering op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 


Meer over hulplijn, radicalisering, smn.

Delen: