HTIB vraagt politieke partijen aandacht voor 5 kwesties

In opinie op 29-05-2012 | 20:27

De Turkse arbeidersvereniging HTIB heeft verschillende politieke partijen een brief gestuurd waarin de vereniging de aandacht vraagt voor vijf maatschappelijke kwesties. De Turkse migrantenorganisatie wil de partijen die bezig zijn met hun verkiezingsprogramma's een aantal zaken ter overweging meegeven. Hieronder de letterlijke weergave van de voorstellen van de HTIB.

"Onderwijs
Ondanks een inhaalslag van met name allochtone meisjes, kampen migrantenkinderen nog altijd met een onderwijsachterstand. Deze begint al vroeg en blijkt gedurende de onderwijsloopbaan maar mondjesmaat te worden ingelopen. Onderwijs is dé motor van maatschappelijke participatie en aldus zijn gerichte investeringen gewenst om iedereen gelijkwaardig te kunnen laten participeren in de Nederlandse samenleving. Wij stellen daarom het volgende voor:

- Verhogen VVE- instroom onder migranten via een laagdrempelige en outreachende benadering opdat jonge kinderen al vroeg Nederlands kunnen leren en met minder achterstand het basisonderwijs kunnen instromen.
- Tegengaan van onderwijssegregatie en concentratie van kansarme leerlingen door
het verbeteren van de toegankelijkheid van voorkeursscholen voor allochtone leerlingen, o.a. via een vast aanmeldmoment en een transparant toelatingsbeleid.
- Een structureel aanbod van extra leertijd voor kinderen met taal- en/of onderwijsachterstanden gericht op het verhogen van prestaties in de kernvakken.
- Gerichte investeringen in ouderbetrokkenheid en de onderwijsondersteunende rol van ouders door VVE instellingen, basisscholen en VO-scholen en structureel aanbod van taal- en ouderbetrokkenheidstrajecten voor ouders binnen/via basisscholen.
- Investeren in voldoende aandacht onder leerkrachten en ouders voor een evenwichtige benadering voor de taalontwikkeling van meertalige kinderen.
- Laagdrempelige voorlichting voor ouders over studie- en beroepskeuze gericht op het inzichtelijk maken van de inhoud en toekomstperspectieven van verschillende mogelijkheden en eenzijdige beeldvorming tegen te gaan.
- Empoweren en actief betrekken van jongeren tijdens het vmbo en mbo bij beroepsoriëntatie en ontwikkeling van werknemersvaardigheden.
- Stimuleren van de samenwerking tussen onderwijs en werkgevers gericht op directe ontmoeting en verkleinen van de kloof, afbreken van wederzijdse (negatieve/stereotype beeldvorming), en matching.

Arbeidsmarkt
De werkloosheid onder (jonge) niet-westerse migranten loopt sinds het begin van de economische crisis op. Dat staat emancipatie en sociale betrokkenheid in de weg én laat talent en kwaliteit onderbenut. Vooral laagopgeleide migrantenjongeren, van wie een groot percentage een mbo-opleiding volgt (maar niet altijd afmaakt) en laagopgeleide vrouwen staan vaak langs de kant wegens negatieve beeldvorming en gebrek aan netwerk en competenties. De focus moet dus liggen op het stimuleren van de economische participatie. Belangrijke sectoren zoals de zorg, de handel en de industrie hebben in de nabije toekomst sociaal en vakmatig vaardige jongeren – autochtoon en allochtoon – volop nodig. De zorgsector zal bovendien door de vergrijzing van de verschillende etnische groeperingen werknemers van verschillende afkomst nodig hebben om passende zorg te bieden, wat met de inzet van kleurrijk talent sneller binnen handbereik ligt. De benodigde actiepunten zijn als volgt:

- Extra aandacht voor jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren en vergroten van inspanningen om deze groep goed gediplomeerd en gekwalificeerd de arbeidsmarkt te laten instromen.
- Door demografische ontwikkelingen is op termijn iedereen nodig. Met name in de tekortsectoren techniek, zorg en groen zijn vele vacatures te vervullen. Het stimuleren van jongeren voor deze sectoren te kiezen, behoeft extra inspanningen.
- Investeren in de arbeidsmarktparticipatie van migrantenvrouwen. Zij staan nog te vaak aan de kant. De zorgsector in het bijzonder biedt veel mogelijkheden daartoe met een behoefte aan 12 duizend nieuwe krachten. Een dergelijke inspanning levert bovendien een bijdrage aan de oplossing voor de vraagstukken zoals genoemd bij ‘zorg’ en ‘vrouwen’.
- Blijven streven naar evenwichtige participatie van migranten op alle niveaus en in alle richtingen. Een evenwichtige afspiegeling van de gehele bevolking in de beroepsbevolking is niet alleen noodzakelijk maar getuigt ook van civilisatie en vooruitgang.

Zorg
Vooral migrantensenioren zijn steeds vaker zorgafhankelijk. Een beroep doen op kinderen of familieleden wordt steeds minder omdat zij een eigen positie nemen in deze complexe samenleving waarbij de nadruk gelegd wordt op werk, werk en nog eens werk. Ondertussen hebben deze kinderen ook zelf kinderen en wordt de tijd die zij kunnen bieden aan hun ouders steeds minder.
Omdat de samenleving steeds multicultureler wordt is het voor zorginstellingen noodzakelijk om een diversiteitsbeleid te voeren. Immers, door het voeren van een diversiteitsbeleid ben je in staat zorggroepen te bereiken waarbij het nu moeilijk gaat. Dit biedt voor zorginstellingen economische vooruitgang en het voorkomt segregatie in de zorg. Want waar de huidige zorginstellingen onvoldoende inspelen op de veranderende samenleving, zullen anderen in dat gat springen. Overigens blijkt uit onderzoek van het SCP (2004) dat veel migrantenouderen onvoldoende gebruik maken van de zorgvoorzieningen. Deze zijn ontoegankelijk en de informatievoorziening laat vanwege de taalbarrière nogal te wensen over. We bevelen daarom het volgende aan:

- Meer interculturalisatie in de zorg; niet alleen waar het gaat om ‘handen aan het bed’ maar ook in de top.
- Vergroten toegankelijkheid van de zorgvoorzieningen.
- Stimuleren van regionale samenwerking tussen zorginstellingen en migrantenorganisaties.
- Het bieden van omscholing met baangarantie voor migrantenvrouwen. Zij zijn zeer enthousiast over het werken in de zorg.
- Stimuleren van jongeren om een opleiding in de zorgsector te kiezen.

Senioren

Het aantal migrantensenioren in Nederlands neemt strek toe. De groep voormalige arbeidsmigranten bereikt een leeftijd waarop zij niet meer werken en afhankelijk worden van voorzieningen. Veel migrantensenioren kampen met problemen die betrekking hebben op armoede, huisvesting, slecht toegankelijke voorzieningen, sociaal isolement, barrières vanwege de taal en cultuur, grote zorgafhankelijkheid, onzichtbare en overbelaste mantelzorg en een groeiend gat in de informatievoorziening. De kansen om actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving worden door bovenstaande specifieke problemen steeds moeilijker. De maatschappelijke onrust en het politieke klimaat in Nederland zorgen er bovendien voor dat het voor migrantensenioren steeds zwaarder wordt om zich thuis te voelen in Nederland. De voorzieningen zijn onvoldoende toegerust voor een pluriforme Nederlandse samenleving. Er is nog steeds onderverbruik van voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn en zorg. En er is veel wantrouwen naar zgn. ondersteunende en begeleidende organisaties waarvan zij gebruik maken (bijvoorbeeld inzake het PGB en ondersteuning door malafide bureaus). Net zoals alle andere senioren in Nederland willen oudere migranten hun laatste (levens)jaren in relatieve rust en met een voldaan en gelukkig gevoel in Nederland doorbrengen. Wij doen daarom de volgende aanbevelingen:

- Vergroten van de toegankelijkheid van de voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn en zorg en een duidelijk herkenbaar, toegankelijk en centraal gelegen (wijk)servicepunt en/of Wmo-loket.
- Ontwikkelen van kleinschalige ontmoetingsmogelijkheden en/of dagopvang (ter voorkoming van sociaal isolement en eenzaamheid).
- Meer ondersteuning van mantelzorg.
- Meer mogelijkheden voor betaalbare en kleurrijke woon-zorgcomplexen cq. woon-zorgarrangementen.
- Meer diversiteit op de werkvloer van ondersteunende organisaties hetgeen de toegankelijkheid van de voorzieningen vergroot.
- Vergroten van zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid in de samenleving door de inzet van succesvolle participatie-instrumenten.
- Betrekken van senioren zelf bij beleidsvoornemens en uitvoering van plannen op regionaal en lokaal niveau..

Vrouwen
De sociaal -economische en maatschappelijke kansen voor migrantenvrouwen in Nederland worden onvoldoende benut. Dat heeft een negatieve weerslag op hun toekomst. Ze vrezen dat ze nog minder dan voorheen kunnen instromen op de arbeidsmarkt. Menigeen voelt zich, mede hierdoor, geen onderdeel van de Nederlandse samenleving. Ondanks dit negatieve zijn ze gemotiveerd om voor hun positie als vrouw te vechten. Ook zijn ze zich bewust van hun rol tijdens de schoolloopbaan van hun kinderen, zijn zij bereid om zich om te scholen voor een baan in de zorg. Daarnaast organiseren zij zich in toenemende mate om emancipatie van migrantenvrouwen van binnenuit gestalte te geven. Echter, organisaties van migrantenvrouwen hebben moeite aansluiting te vinden bij de Nederlandse vrouwenorganisaties. De volgende punten willen we daarom onder uw aandacht brengen:

- Stimuleer zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en netwerkvorming van migrantenvrouwen en faciliteer hen. Betrek hen bij de ontwikkeling en uitvoering (op lokaal niveau).
- Migrantenvrouwen zijn enthousiast om bijvoorbeeld te werken in de zorg. Biedt hen de mogelijkheid tot omscholing en baangarantie in de Zorg.
- Het emancipatieproces van vrouwen in topbanen is verbeterd maar verloopt nog steeds moeizaam. Ook migrantenvrouwen hebben ambitie om een topbaan (bestuurder, management) te bekleden.

We hopen dat onze voorstellen ertoe kunnen bijdragen dat u een uitgebalanceerd verkiezingsprogramma kunt schrijven met oog voor de vraagstukken van migranten en diversiteit in de Nederlandse samenleving. Tevens verzoeken wij u afstand te nemen van de symbool politiek zoals het verbod op meerdere nationaliteit enz. Dit soort politieke standpunten hebben geen enkel meerwaarde en berokkend schade in de verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving."

De brief is ondertekend door Mustafa Ayranc, voorzitter van de HTIB.

Meer over de htib op dit blog hier

 


Meer over #tk2012, htib, migrantenorganisatie, politiek, verkiezingen.

Delen: