Hoezo joods-christelijke traditie?

In opinie door Shabnam Theunissen op 26-06-2012 | 07:34

Tekst: Shabnam Theunissen

Wat ik maar niet begrijp is dat Nederlanders en met name christenen altijd heel positief spreken over joden en zelfs spreken van “de joods christelijke traditie, die zou behoren tot het Nederlandse culturele erfgoed”.
Wat hebben joden dan gemeen met christenen en waarom zijn christenen zo bevriend met hen en stellen zij zich aan de andere kant zo gereserveerd op tegenover moslims? Ja, zelfs heb ik een (overigens) heel lieve christen horen opmerken dat het hindoeïsme “veel meer verwantschap zou hebben met het christendom” dan de islam. Dan breekt mijn klomp helemaal.

Is het dan weer het onderscheid tussen cultuur en religie dat deze verwarring veroorzaakt? Immers veel hindoes in Nederland zijn Surinamers, die opgegroeid zijn in Nederland of in Suriname. Ook daar woonden zij te midden van Nederlanders en leerden op school de Nederlandse taal en vierden het feest van sinterklaas en kerstmis. Zij leerden de aardrijkskunde en geschiedenis van Nederland en noem maar op. Dan lijkt het of de hindoes ons nader staan dan de moslims, omdat zij gewend zijn aan de Nederlandse cultuur en zich daaraan gemakkelijk aanpassen.

Maar wie vertegenwoordigen in Nederland de islam? Immigranten uit Marokko, Turkije, Afrika en Azië, die dikwijls komen uit arme streken en weinig school gehad hebben. Sommigen speken de Nederlandse taal nog niet goed en brengen een totaal andere cultuur met zich mee. Anderen wonen hier al langer, maar weigeren zich aan te passen. Dat is vreemd voor de Nederlander. Voor de immigranten uit verre streken komt de Nederlandse vrijheid wat betreft gewoonten enerzijds en anderzijds de Nederlands christelijke traditie vreemd over en beide zijn voor hen moeilijk met elkaar te rijmen. Over en weer is er een wantrouwen tussen Nederlanders en moslim-immigranten, dat naar mijn gevoel nu een grimmiger karakter gaat krijgen.

Aan de andere kant zijn we in Nederland al eeuwen gewend aan joden in ons midden en aan de vervolging van de joden in WO 2 hebben we een schuldbesef overgehouden. Is het daarom dat niemand iets durft te zeggen over het joodse geloof? Zijn de christenen dan niet boos dat in hun optiek de joden verantwoordelijk waren voor de dood van Jesus Christus? Of zijn ze de joden dankbaar dat ze naar hun idee Jesus aan het kruis hebben laten sterven om voor de zonden van alle mensen op aarde te boeten?

De moslim erkent vier heilige boeken: de thora, de psalmen, de evangeliën en de koran. De moslim erkent Moses en Jesus als twee van de vele profeten, die telkens weer op aarde zijn verschenen met de boodschap God (of Allah) te gedenken. Daarna kwam de profeet Mohammed sws, die door zowel joden als christenen niet erkend wordt als profeet. Waarom wordt de islam dan achterlijk genoemd? De islam is recenter dan het jodendom en het christendom. De islam kwam als “de ontbrekende steen” als aanvulling en vervolmaking van wat ook al eerder geopenbaard was.

Als argumenten om de islam als achterlijk of achterhaald te zien worden misstanden genoemd die er bestaan in sommige zich islamitisch noemende landen of streken en wangedrag van enkele moslims in Nederland en elders. Maar waarom zegt men er nooit iets van hoe orthodoxe joden hun vrouwen behandelen in Israël? Of de hindoes in India? Is dat wel vrouwvriendelijk? Of hoe orthodoxe christenen hun kinderen kastijden in naam van God. Is dat geen kindermishandeling? Nee, alleen de islam is verdacht.

Die islam-haat van sommigen is al griezelig. Maar ook eng vind ik de islam-negeerders. Mensen die gewoon nooit spreken over de islam, alsof het iets is dat vanzelf verdwijnt als je er maar geen aandacht aan geeft. Of die beweren dat ze niets tegen moslims hebben, maar wel af en toe iets laten vallen waaruit een grote irritatie tegenover moslims blijkt. Of die het leuk vinden om de islam in het belachelijke te trekken. Allemaal uitingen van wantrouwen en onbegrip.

Even erg vind ik het dat er nog moslimlanden zijn waar men zijn kinderen leert dat alle landen boven de middellandse zee “kafir-landen” zijn, die enkel bewoond worden door heidenen en die christenen en joden ook zien als heidenen. Als mensen tegen hun kinderen zeggen dat alle Nederlanders varkens zijn, hoe kun je het die kinderen dan kwalijk nemen dat zij geen respect hebben voor bijvoorbeeld schoolmeesters, agenten, tramcontroleurs, homo's en joden en dat zij zich gaan misdragen zodra zij buiten de huismuren zijn (tussen “de varkens”).

Dit onbegrip en deze onwil om van elkaars gewoonten, cultuur en geloof te willen kennis nemen kan gevaarlijke vormen aannemen en escaleren tot een burgeroorlog.
Zo graag zou ik willen dat mensen met elkaar in gesprek gaan in openheid, elkaars geloof en gewoonten accepteren. Zonder jaloezie en haat. Het ontbreekt aan weerszijden aan kennis en de dominees en imams komen niet met antwoorden of uitleg. De rabbijnen houden zich afzijdig. Niemand valt hen lastig of stelt hun geloof ter discussie.


Shabnam Theunissen is moslima sinds april 1978. We heeft een eigen weblog: http://shabnam.nederlandalus.net/  en schreef eerder o.a. Moslims, vertrouw niet itsluitend op imams en godsdienstgeleerden


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over cultuur, islam, islamdebat, joods-christelijk, religie, Shabnam Theunissen.

Delen:

Reacties


Shabnam Theunissen - 10/07/2012 21:17

Beste Robert,
Bedankt voor je uitvoerige reactie, waarin je veel voor mij verheldert aangaande het christendom.
Overigens gelooft ook de moslim niet dat hij louter uit zichzelf goed genoeg kan worden om voor Allah te verschijnen. Wij erkennen daarbij dat wij alle hulp van Allah nodig hebben en dat we zonder Hem niets kunnen. Alleen geloven wij inderdaad niet dat iemand anders kan "opdraaien" voor onze zonden.
De "militaire component" van onze geliefde profeet Mohammed sws wordt mijns insziens wel vaak overdreven en misbruikt door sommige extremisten om hun gedrag te rechtvaardigen en ook door sommige niet-moslims om de islam af te schilderen als gevaarlijk agessief en expansionistisch.
Mohammed sws was ook heel vredelievend en moest op een gegeven moment wel vechten om zich te verdedigen. Maar het vechten was niet het voornaamste wat hij ons heeft nagelaten. Hij dwong niemand om te geloven, maar kwam evenals Jesus als een waarschuwer voor de mensen in een tijd dat dit heel hard nodig was. De Arabieren waren op dat moment ver van het geloof.
Ik waardeer het heel erg dat jij als christen serieus over het geloof praat met mij en inderdaad je heel tolerant toont. Ook ik vind dat alle gelovigen in één God beter de overeenkomsten en het gemeenschappelijke bij elkaar kunnen zoeken dan de verschillen. Joden, christenen en moslims. We stammen allemaal af van Abraham, de eerste van een familie van profeten, waartoe Moses, Jesus en Mohammed sws behoren. We aanbidden één en dezelfde God.
Moge vrede met jou en je familie zijn.

Robert - 06/07/2012 10:16

Beste Shabnam,

Allereerst heb je uiteraard volledig gelijk dat de Islam veel dichter bij het christendom staat dan het Hindoeïsme. En dan bedoel ik het geloof an sich. Volks Culturele verschillen kunnen uiteraard groter zijn, maar dat zijn ze ook tussen christenen onderling (bv. een Afrikaanse christen of een Nederlandse christen). Daar zijn we het dus eens.

Maar waarom ziet een christen een jood wel als zijn broeder, of iig als een nauw verbondene, en een moslim niet? Of waarom ziet de christen de Islam niet als een verwant geloof en het Jodendom wel?

Ik spreek even vanuit een orthodox/rechtzinnig christendom. Het meer vrijzinnige christendom ziet moslims namelijk wel als broeder geloof. (al betwijfel ik het dat een orthodoxe moslim een vrijzinnig christendom als een broedergeloof zou zien).
Het is overigens uiteraard belangrijk om in het oog te houden dat het (orthodoxe) Jodendom het Christendom helemaal niet als een broedergeloof of een verwant geloof ziet! (al zijn Joden vaak wel blij met de positieve houding van christenen t.o.v. de verder geïsoleerde Joden in de wereld)

Allereerst delen Christendom en Jodendom het Oude Testament. Christenen en Moslims delen niks. Moslims verwerpen de Bijbel zoals de christenen die hebben, en beweren dat de Koran de juiste weergave is van de heilige christelijke boeken (wet, psalmen, evangelie). Maar de christenen herkennen weinig tot niks van hun boeken terug in de Koran. De Jood en de christen lezen exact hetzelfde Oude Testament (dat door Joden uiteraard gewoon de Bijbel of de Tenach genoemd wordt, en uiteraard niet als 'oud' wordt bestempeld)

Het christendom ziet zichzelf als een vervulling van het Jodendom. In Jezus Christus worden de Joodse profetieën vervuld. Uiteraard betwisten de Joden dat, maar de teksten waar de twist over gaan zijn hetzelfde. De Islam beweert dat Mohammed ook een steen toevoegt aan het christendom, maar in feite vervangt Mohammed het hele christendom met een totaal nieuwe steen.

In de Koran komen dan wel veel Bijbelse verhalen en profeten/personen voor, de verhalen en de personen zijn in de Koran, behalve hun naam en een globale overeenkomst in verhaal, uiteindelijk hele andere personen. De Joodse Mozes is in het christendom nog steeds dezelfde. De Moslim Mozes is echter een herschreven personage in een verhaal dat slechts wat raakvlakken heeft met de Bijbelse, maar in essentie een heel ander is.

De kern van de Islam en de kern van het christendom zijn totaal verschillend. Dat er Bijbelse personen en verhalen voorkomen in de Koran doet daar niks aan af. Het (orthodoxe) christendom ziet in Jezus de Joodse Messias die voor de zonden van de wereld gestorven is, zodat gelovigen niet meer door goede daden/werken zalig kunnen worden, maar door vertrouwen op deze Jezus.

De Islam gaat in feite terug naar het Jodendom: leef volgens de wet (al is dat nu dan de Islamitische wet) en zorg zo dat je door Allah acceptabel gevonden wordt om het paradijs in te komen. Dat is een stap terug naar het Jodendom. In feite maakt Mohammed daarmee het hele Nieuwe Testament ongedaan.
Overigens is het dan ook frapant dat Jodendom en Islam veel meer op elkaar lijken dan beiden op enige andere godsdienst lijken. Toch is de meeste haat juist tussen deze twee groepen. Dat is ook wel verklaarbaar, haat ontstaat meestal tegen iets dat het meest dichtbij staat. Dat wat veraf staat haat je niet, daar geef je namelijk niet om.

Een orthodoxe christen zou niet moeten haten. Een christen die geweld gebruikt volgt Christus niet. Je kunt niet zeggen dat je in de naam van Jezus haat of geweld doet. Je kunt het wel zeggen, maar dan is het niet waar. Je kunt ook niet in de naam van Ghandi oorlog voeren. Het kan wel, maar het slaat nergens op. Daar ligt dan ook het cultureel grootste verschil met de Islam.

Een moslim kan Mohammed navolgen en zich daarbij beroepen op de oorlogshandelingen van Mohammed, die politiek, religieus en legeraanvoerder was.
Een christen kan zich nooit legitiem op Jezus beroepen als het om geweld gaat. Jezus was ook enkel religieus leider. Doordat Mohammed alle drie die posities in 1 figuur draagt is de Islam ook in de context van vandaag een hele andere. Christenen kunnen dat niet meemaken, dat een geloof een politieke en militaire component in zich zou dragen.

Verdraagzaamheid tegenover moslims? Uiteraard! Een christen moet verdraagzaam zijn tegenover iedereen. Zelf denk ik dat een moslim dichterbij een christen staat dan een atheist of een humanist. Een moslim erkent de autoriteit van God en de zondigheid van zichzelf. Dat is al een hele grote overeenkomst. Het verschil is dat de Moslims denkt zichzelf goed genoeg te kunnen maken. Een christen wijst die mogelijkheid af en vertrouwt daarvoor op Jezus.

Als christen heb ik geen enkele afkeer van moslims.
Als Nederlander maak ik me wel zorgen om de politieke en militaire component die de Islam in zich draagt. Mohammed was voor zijn tijd een nobel leider en een faire generaal (net als bv. Saladin). Maar als we Mohammeds leven vandaag gaan copieëren dan houdt ik m'n hart vast.Pipes of peace - 01/07/2012 02:58

Beste Shabnam, bedankt voor je reactie. Ik zei het al...ik respecteer je keuze, de mine en die van anderen. Ik weet het niet maar ik voel het wel dat ook jij vrede zoekt. Wil geen vergelijking maken tussen onze onderwerp en voetbal, het lijkt me ver gezocht en niet het correcye voorbeeld. Heb in verschillende muslims landen geweest en niet als tourist. Meestal heb ik positive menselijke ervaring gehad. Ik hou van mensen ongeacht hun religie. In mijn directe personelijke ervaring , een goede muslims of een goede christene of een goede hindu of een goede anders zijn ze allemaal hetzelfde, ze gedragen alle in het zelfde manier...ze hebben lief en respect voor elkander. Het is niet "hun" religie dat ze goede mensen maakt maar het kwaliteit hun hart, deze zijn de mensen die samen zouden moeten komen. Helaas deze soort mensen zijn maar een hele kleine groep, die in het grote massa moelijk te vinden zijn. Een druppel vergoten bloed is voor mij al een druppel te veel . Als je een goede hart hebt hebt ook geen religie nodig.
Ik vind het heel positif dat je met je artikels iets van dat lifede met andere probeert te delen.Wens je veel goeds

Joop - 28/06/2012 21:28

als ik me niet vergis hebben 'wij', West Europa , de Joden al eeuwen vervolgt. Ze waren handig om te hebben als bankiers, totdat je de schulden niet meer kon betalen. Dan werden ze vervelend en gemakshalve maar kopje kleiner gemaakt..soms met hondereden, soms met duizenden en een keer met miljoenen te gelijk. De enige link tussen Joden en Christenen is het Oude Testament..en als ik me niet vergis is die link er ook met de Islam.

JW Meijer - 28/06/2012 17:24

Nederlands zijn blij met de samenleving waarin zij leven (scoren steevast hoog op geluk in ranglijsten). Die samenleving is ontstaan vanuit een christelijke en in mindere mate joodse traditie, en bijbehorende normen en waarden. De meeste Nederlanders willen niet graag wonen in een van de samenlevingen die voortkomen uit de moslimtraditie. Velen wellicht ook niet in Israël, maar dat zal veel te maken hebben met het gevaar van raketten vanuit...
Daarom spreken Nederlanders positief over de joods-christelijke traditie. Ben wel met de schrijver eens dat dit voor de 2e wereldoorlog wel anders lag.

Rudi Dierick - 27/06/2012 13:41

Geachte, die joods-chistelijke traditie, steunt dat niet op het feit dat de auteurs van de democratische beginselen, van de grote principes van de universle mensenrechten, van de seculiere democratische orde in disproportioneel hoge mate uit die religieus-foilosofische stromingen komen? mensen uit andere culturen namen er ookaan deel, maar voor zover ik weet, geen enkele moslim.

Moslims daarentegen schreven een Cairo Declaration of Human Rights in Islam, waarin de universele mensenrechten keihard afgewezen worden ten voordele van een normenstelsel waarin de Sharia als énige hoogste norm wordt voorop geschoven.

Geen wonder dat de filosofische kloof tussen de isalmitische wereld en de joods-christelijke traditie zo immesn groot is. Gelukkig beseffen vele vooraanstaande moslim-intellectuele dat en doen ze hun best om bij te benen.

Shabnam Theunissen - 27/06/2012 12:11

@pipes of peace Beste p.o.p. Het is waar dat er bloed is vergoten en nog steeds vergoten wordt door extreme aanhangers van diverse geloven. Maar datzelfde geldt voor diverse politieke ideologieën en zelfs een spelletje als voetbal. Toch is het jammer deze dan allemaal af te doen als nergens goed voor en alleen maar geweld zaaiend. De godsdiensten, de ideologieën en het voetbal zijn in zich niet slecht en beogen wat goeds, maar de mensen zijn niet perfect en maken helaas fouten. Niemand is verplicht zich aan te sluiten bij een geloof, want godsdienst kent geen dwang. Ieder heeft recht op zijn eigen mening en beleving van wat goed is en fout.
Maar uit je bijnaam pipes of peace en alles wat je verder zegt leid ik wel af dat ook jij zoekt naar vrede en mensen bij elkaar brengen. Dat gaan we krijgen als we naar elkaar luisteren en zo tot constructieve ideeën komen voor een voor iedereen vreedzamere samenleving.

pipes of peace - 26/06/2012 18:31

Alle bestaande religies hebben allang hun doel gemist. Het doel van ze allemaal is mensen bij elkaar te brengen en ze in vrede en geluk te zien leven. I s deze doel bereikt? Nee, haat en geweld is het resultaat van hun religieuse "liefde" voor de mensen. Het is waar dat de meeste migranten uit marocco komen uit kliene dorpjes en kunnen zelfs hun eigen taal niet lezen of schrijven, daardoor hebben ze het zeker niet zo makkelijk op een intellectuele-culturele vlak maar, dat betekent niet dat bepaalde negative elementen hun gang mogen gaan. De jongen mensen die wel met elkaar in rust en vrede willen leven zouden samen beslissen welke is de doel dat ze bereiken willen? Haat of Liefde? We kunnen niet een huis op verzwaakte en gescheurde structuren bouwen. Politiek zou uit alle temples gezet moet worden, en als religie zo belangrijk voor de politiek is dan moeten alle religieuze leiders hun macht gebruiken om een halt aan de productie van leugens, dood en verderf te zetten. de ene religie te verlaten en de andere binnen te stappen een vrij keuze is en dat respecteer ik, toch denk ik dat de persoon in kwestie niet helamaal met zichzelf konsekwent is, want er geen bestaande religie is dat geen bloed aan de handen heeft. Het wel zo is dat in de personelijk sfeer mensen die het advies...hou van je naast zoals als van je zelf, doe een ander niet aan wat je zelf niet zou willen. Doet een mens dat dan wordt zeker een positive form van vrede en geluk bereikt . deze volmaakte morele en etische richtlijnen de base van alle religies zijn , als dat waar is waarrom dan aan zo een grote hoeveelheid religies te beginnen? Je hoeft aan geen bestaande religie te horen om deze twee sociale en maatschappelijke richtlijnen te volgen. Nu de vraagi is....waarom wil men perse daar bij horen, bij religies die nooit hun doel bereikt hebben?

Johan Miltenburg - 26/06/2012 10:43

Shabnam Theunissen geeft stof tot nadenken. Haar analyse van het hindoeisme van (Surinaamse) Hindoes in Nederland (ik heb in Den Haag gewoond in wijken met veel Hindoeistische, christelijke en moslim Hindostanen) lijkt mij pertinent. Ook lijkt mij pertinent haar achterdocht bij de pas vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw in gebruik genomen term "Joods-Christelijke traditie". Maar dat Moslims geloven in de Thora, de Psalmen van David en het Evangelie van Issa, zoon van Mariam, dat moet via gedegen uitleg goed begrepen worden. Moslims geloven dat de Heilige geschriften van Joden en Nazarenen (waarschijnlijk worden daar orthodoxe en/of heterodoxe christenen mee bedoeld) door die Joden en Nazarenen veranderd zijn en dat hun schriftuitleg vals is. De schriftuitleg van de verrezen Jezus aan de leerlingen van Emmaus (waarbij hun harten brandden) is dus in de islamitische optiek vals. Hetzelfde geldt voor de schriftuitleg van Jezus aan de discipelen in Jeruzalem op de latere avond van die dag in de zaal waarvan deuren en vensters gegrendeld waren uit vrees voor de Joden. Maar op die hartverwarmende schriftuitleg van Jezus en op die van 50 dagen later door Petrus in hetzelfde Jeruzalem, is wel het geloof van de meeste christelijke kerken gebaseerd. Persoonlijk noem ik christenen die zich distantieren van de hartverwarmende Schriftuitleg door Jezus aan de discipelen van Emmaus, liever geen "christenen". Ik zie dan ook het Islamitische geloof als pre-Emmauaans en prepentacostaal en dus achterhaald door Jezus en Petrus en tutti quanti. Wel ben ik bereid te dialogeren met Moslims op basis van de Brief van Jacobus die (misschien gedeeltelijk nog ?) pre-Emmauaans zou kunnen zijn. Met vriendelijke groeten,
Johan Miltenburg