De vicieuze cirkel van discriminatie en the self fulfilling prophecy

In opinie door Latif Hasnaoui op 31-10-2012 | 08:25

Tekst: Latif Hasnaoui

Discriminatie betekent letterlijk: Het maken van onderscheid. Artikel1 van de Nederlandse grondwet stelt dat “Allen die zich in Nederland bevindt, worden in gelijke gevallen behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Toch wordt er dagelijks door velen gediscrimineerd met enorme gevolgen voor de samenleving hetgeen weer leidt tot discriminatie en self fulfilling prophecy.

Vaak krijg ik de vraag, opgeworpen: jij wordt toch niet gediscrimineerd, en wanneer dan? Tot op zeker hoogte is dat juist. Vaak wordt er echter onbewust gediscrimineerd en dat is het ergste van alle vormen van discriminatie. Hierna enkele voorbeelden.

Spits bericht op maandag 22 oktober :’’ Allochtonen veel sneller opgenomen”. Allochtone verdachten worden tot wel 4 keer meer gedwongen opgenomen in vergelijking met autochtone verdachten. Verder wordt er in het artikel geconcludeerd dat allochtonen vaker toerekeningsvatbaar worden geacht dan autochtonen.
Een soortgelijke constatering is het bericht van het Parool op vrijdag 12 oktober . Daarin staat dat de Amsterdamse politie Marokkanen, Oost Europeanen en donkere mannen eerder staande houdt.

Ook discriminatie op andere terreinen. Werkenloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren in Nederland is 2 tot bijna 4 keer zo hoog als onder autochtonen jongeren. 29 procent van alle niet-westerse allochtone jongeren was in het eerste kwartaal van 2012 werkeloos. Voor Marokkaanse jongeren ligt het percentage zelfs op 39 procent. Behalve allerlei individuele en sociale factoren speelt discriminatie van werkgevers hierin een grote rol.

Hetzelfde verschijnsel is ook te vinden in het onderwijs. Schooluitval onder allochtonen is aanmerkelijk hoger dan onder autochtonen. Het percentage voortijdig schoolverlaters onder niet-westerse allochtonen is in 2011/2012 ruim twee keer zo hoog als onder autochtonen. Ook hier spelen allerlei individuele en sociale factoren een rol maar ook onderadvisering van allochtone jongeren. Allochtone kinderen krijgen vaker een schooladvies dat niet overeenkomt met de uitkomsten van hun Cito toets dan kinderen van autochtone afkomst.
Daarnaast geeft onderzoek aan dat vele leerkrachten vooroordelen hebben over allochtone leerlingen. Uit onderzoek van het Behaviorable Science Institute van de Radboud universiteit Nijmegen van 2010 blijkt dat leraren over het algemeen lagere verwachtingen hebben van allochtonen leerlingen, wat zich uit in lagere scores, het zakken van de motivatie en prestaties die verder dalen.

Wat kan de politieman, leraar of werkgever hier tegen doen?
Een eenduidige oplossing is helaas niet voorhanden. Vaak wordt er onbewust gediscrimineerd. Vaak is men niet bewust van de vooroordelen of wordt er weleens gedacht dat men deze negatieve houdingen gemakkelijk kan verbergen.
Helaas gaat dat niet zo gemakkelijk. Simpele signalen zoals lichaamstaal geven aan hoe mensen over andere groepen denken.
Er zijn wel enkele tips te geven om onbewuste discriminatie te voorkomen. Zo kan de leraar, werkgever, psychiater en politieagent kennisnemen van de problemen die vooroordelen met zich meebrengen. Ook kritisch zijn tegenover de eigen ideeën en beelden van anderen is in dit verband noodzakelijk. Autochtonen zouden meer kunnen Lezen en leren over de groepen in kwestie, en proberen zichzelf te verplaatsen in hun posities.
Tot slot creëert regelmatig praten met de ander meer begrip en positievere houding. Onderzoek toont namelijk aan dat vooroordelen jegens anderen leiden tot self-fulfilling prophecy. Daarom is het belangrijk dat men vooroordelen kwijtraakt, zodat daadwerkelijk iedereen gelijke kansen heeft.

Latif Hasnaoui is gemeenteraadslid namens de PvdA in Den Bosch. Eerder verschenen artikelen van Hasnaoui op dit blog vindt u hier.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over discriminatie, latif hasnaoui.

Delen: