De 1ste gen. niet-westerse allochtonen onder de loep. DEEL I: de groei van de bevolkingsgroep.

In opinie door Flip van Dyke op 27-08-2012 | 06:42

Ik heb veel artikelen geschreven over de migratie van allochtonen en autochtonen maar heb tot nu toe weinig aandacht besteed aan de bevolkingsgroei . Politiek belangrijk, zeker in verkiezingstijd, is die van de 1ste generatie niet-westerse (1NWA) bevolkingsgroep 1). De PVV maakt van alle 1NWA zeer snel moslims en gaat vaak nog verder:

'Alleen de PVV bepleit een immigratiestop voor de toestroom uit moslimlanden. Een voorzetting van de massa-immigratie (vorig jaar weer 140.000 vreemdelingen, een groep mensen zo groot als de bevolking van Amersfoort) betekent op termijn dat alles wat de afgelopen decennia is opgebouwd inzake homo-emancipatie zal worden afgebroken. Linkse partijen staan nu al in de rij om onze verworvenheden op te offeren ten behoeve van de islam. Op die manier willen zij de moslimkiezer paaien.'

Door Flip van Dyke

Bron

Alle immigranten zijn ineens moslim geworden. Het merkwaardige is dat dit soort onzin vrijwel onweersproken blijft.

Ik behandel nu de groei van 1NWA, in een volgend artikel de migratie, in een derde de reden waarom men hierheen komt en in een laatste artikel leg ik de bevindingen naast het rapport van Nyfer dat de kosten van de immigratie van niet-westerse allochtonen berekende. In dat laatste artikel komen enkele nieuwe feiten boven tafel over blunders in het rapport. Mis het dus niet.

Naast immigratie en emigratie hebben we bij 1NWA te maken met sterfte. Niet met geboorten want per definitie is de eerste generatie geboren in het buitenland. De groep kan dus alleen maar groeien als de immigratie groter is dan de sterfte plus emigratie. Nu stelt sterfte weinig voor omdat de groep zo jong is. In 2010 overleed 0,3% (3.500) van de 1NWA, bij autochtonen was dat 0,9%. Het percentage 1NWA dat overlijdt stijgt wel, maar de remigratie van 1NWA is veel belangrijker voor de cijfers: in 2010 bijvoorbeeld 34.000.

Ik kies ook voor een andere benadering van de groep NWA dan gebruikelijk. Ik heb een onderverdeling gemaakt naar de ‘grote vier’ (Marokko, Turkije, Suriname, Antillen), de 3 werelddelen en daarin heb ik een onderverdeling gemaakt in moslimlanden en overige landen.

Ik geef enkele grafieken en ook nog een tabel met cijfers. Ik heb drie peildata: 1-1-1996, het eerste jaar van de CBS-tabel die ik heb gebruikt, 1-1-2002 omdat het jaar 2001 belangrijke veranderingen heeft gebracht in het vreemdelingenbeleid en 1 januari 2011, de laatste cijfers.

Grafiek 1 geeft de opbouw van de bevolking in aantallen en grafiek 2 ernaast in percentages:


 

Op 1 januari 1996 waren er 762.000 1NWA. Slechts 6 jaar later waren het er 972.000, plus 210.000!, en in 2011 1.069.00, bijna 100.000 meer. Wat sterk opvalt is dat de ‘grote vier’ –Suriname, Antillen, Turkije en Marokko- niet of nauwelijks nog groeien. Ik ga straks nog dieper in op hun cijfers. Figuur 2 rechts laat zien dan het aandeel van mensen afkomstig uit moslimlanden net boven de 50% ligt. De daling van het aandeel Turken, Marokkanen, maar vooral van Surinamers is duidelijk.

We zien zo in een oogopslag wie de meeste groei laat zien. De linkse kolom laat de groei zien in 2002 t.o.v. 1996 en de groep die het hoogste groeipercentage telde was de groep overige moslimlanden Azië. Irak en Afghanistan zorgde beide voor een toename van 25.000. De toename van de groep overige moslimlanden Afrika met 44% komt door meerdere landen.
De rechter kolom geeft de toename tussen 2002 en 2011 en hier een heel ander beeld: het zijn overig Latijns-Amerika en overig Azië die de belangrijke groeipercentages laten zien. Bij overig Azië moet je denken aan China en India. In overig Latijns-Amerika zit natuurlijk ook de bekende importbruid Maxima. Je ziet geen Antillen of Suriname meer. Marokko en Turkije zijn nog maar nauwelijks zichtbaar..

De volgende tabel geeft nog veel meer informatie. De tabel laat de aantallen 1NWA zien op 1 januari 1996, 2002 en 2011. De verandering in aantal per jaar en het percentage stijging per jaar:
 

We beginnen onderaan bij totaal. We hadden al gezien dat de grote stijging tussen 1996 en 2002 35.000 per jaar netto was en dat is 4% per jaar. Vanaf 2001 was de stijging gemiddeld 11.000 en dat is 1%. De toename van de bevolkingsgroep is met 70% gedaald.

Als we naar de details kijken (en dat zijn er heel veel) dan pik ik eruit dat de grote groei van de 1ste generatie Marokkanen en Turken samen eruit is: nog 2% en 6.000 in de eerste periode, na 2001 was het nog maar een half procent en 2.100 per jaar. De stijging van 1NWA uit moslimlanden kwam in de 1ste periode voor meer dan de helft door de Aziatische moslimlanden buiten Turkije. Totaal was groei uit moslimlanden met 21.000, 60% van de totale groei. Dat aantal is de afgelopen 9 jaar met bijna 80% gedaald naar 4,5 duizend oftewel nog geen 1% per jaar.

Totaal Afrika gaf vroeger nog een groei van 10.000 per jaar (4%) en dat is gedaald naar 2.600 (1%) de afgelopen 9 jaar.
Overig Azië en overig Latijns-Amerika zijn de twee enige groepen die nog net zo groeien als vroeger.

Bron: Aan het eind van deel III geef ik een link naar een excel-file waarin alle berekeningen, bronnen en tabellen staan.

Zie voor meer details over de landen:
 
De migratie uit niet-westerse landen ontleed.

Over de vruchtbaarheid:
Babytsunami? Onzin!

Website Flip van Dyke
 
Conclusie:
Totaal daalde de groei van de 1ste generatie niet-westers in ons land in aantallen per jaar met 70% -van 35.000 naar 11.000- tussen het gemiddelde van 1996-2001 en 2002-2010. Van de daling komt 2/3 voor rekening van de moslimlanden. Dit komt voornamelijk door de daling van het aantal asielaanvragen en dat is voor het grootste deel het gevolg van strengere asielregelgeving in 2001.
De enige die hun groei nog enigszins hebben weten te handhaven is Latijns-Amerika (zonder de Antillen en Suriname) en Azië zonder de moslimlanden. Bij die laatste moet je vooral denken aan China en India.

We zullen het de komende weken voor de verkiezingen zeker nog vaak te horen krijgen over de ‘massa-immigratie’ en wat voor andere bewoordingen partijen daarvoor gebruiken. En of ze nu hebben over moslims, kansarmen of wat dan ook het is zelden of nooit op feiten gebaseerd.

1) Een niet-westerse eerste generatie allochtoon (allochtoon: een of beide ouders in het buitenland geboren) is geboren in Afrika, Latijns-Amerika of Azië (inclusief Turkije, exclusief Japan en Indonesië).


 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over Bevolkingsgroei, flip van dyke, niet-westers.

Delen: