Argumenten voor en tegen het boerkaverbod

In opinie op 27-01-2012 | 22:13

Het kabinet heeft vandaag ingestemd met een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Je kunt straks een boete krijgen wanneer je op straat een boerka, een bivakmuts of een integraalhelm draagt.

Minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) noemde het boerkaverbod ''van onvoorstelbaar groot belang", zelfs al is het aantal vrouwen dat een boerka draagt beperkt. Ze zei het heel belangrijk te vinden dat mensen elkaar in een open samenleving open benaderen.

Afgelopen jaar zijn er op Republiek Allochtonië diverse artikelen over het boerkaverbod geplaatst of stonden er links naar artikelen die elders waren verschenen. Hieronder een verzameling van argumenten van voor- en tegenstanders.

Boerka's verbannen maakt de samenleving niet veiliger, bevordert het samen leven niet, en helpt ook niet tegen de onderdrukking van moslima's. Emancipatie is beter. (Jogchum Vrielink en Eva Brems)

"De overheid dient altijd op te komen voor de kwetsbare groepen en individuen. In een religieuze gemeenschap met een sterke collectieve druk om het 'eerbare' te doen, zoals binnen de Islamitische patriarchische samenleving, heeft het individu weinig in te brengen. Ik geloof best dat een aantal van de 150 vrouwen vrijwillig een boerka draagt. Maar al zou er dan één zijn die ertoe gedwongen wordt, dan dient de overheid de rechten juist van dit individu te beschermen. Dit individu, deze vrouw, moet weten dat haar recht op vrijheid van meningsuiting en godsdienst, haar recht op zelfbeschikking, door de overheid wordt verdedigd. Zij moet zich gesterkt voelen door een overheid die zich bekommert om haar recht om de zon op haar huid te voelen. Dit kan alleen door middel van een collectieve maatregel; namelijk een algemeen verbod. En ja, dit gaat dus misschien ten koste van de 149 vrijwillig boerka draagsters. Dat is dan niet anders." (Dilan Yesilgöz).

"Terwijl moedige vrouwen in die landen de stokslagen van de religieuze milities en het zoutzuur van de fanatieke Taliban weerstaan, komen de Pechtolds van onze streken op voor de vrijheden van vrouwen, die zich met deze religieuze repressie identificeren. Een pervertering van mensenrechten onder het mom van vrijheid en emancipatie". (Carel Brendel).

"Brendel vergeet, zo lijkt het wel, zich kritisch af te vragen in hoeverre de boerkaban het probleem dat hij – terecht – signaleert écht oplost voor de groep waar het hem om gaat. Dat is opvallend, want er zijn redenen om aan te nemen dat zo’n verbod juist die groep vrouwen, onevenredig hard zal treffen. Als je echtgenoot je slechts toestaat om over straat te gaan in boerka, wat zal hij je dan nog toestaan als de overheid jou verbiedt een boerka te dragen? Als het een principekwestie is, en het betreffende heerschap is een beetje consequent in zijn opvattingen, dan betekent dat toch echt maar één ding: binnen blijven. Gebeurt ook al, in Frankrijk. Dat is wat je noemt een tamelijk pervers effect, dat Brendels belangrijkste argument vóór de boerkaban totaal ontkracht." (Miko Flohr)

De boerka is meer dan een zwart kleed dat vanwege het geloof wordt gedragen. Het is een demonstratief afzetten tegen onze maatschappij waar vrouwen dezelfde rechten verworven hebben als mannen. Het is afzetten tegen de vrijheid en tegen de man-vrouwverhouding van onze huidige maatschappij. Het is een uiting van een vrouwbeeld dat het onze niet meer is. Maar het gaat ook uit van een manbeeld dat wij verafschuwen. (Clare Wesselius)

in een democratie staat het burgers vrij zich – desgewenst demonstratief – af te zetten tegen alles waar ze tegen zijn, zolang ze anderen hun mening maar niet opleggen.(Bart Voorzanger)

"Boerka’s zijn niet gemaakt als hooggesloten alternatief voor de bloemetjesjurk, boerka’s zijn ontworpen om vrouwen onder de duim te houden. Wie in een boerka zit heeft veelal niets te kiezen. Niet in alle gevallen misschien, maar vaak genoeg om een verbod te rechtvaardigen".(Thijs Kleinpaste)

"Hoewel ik ‘verleidelijke’ kleding absoluut niet iets vind dat je buitenshuis zou moeten dragen, is het niet aan mannen of andere vrouwen zoals ik om besluiten te maken over wat iemand moet dragen. Of het nou gaat om een kort rokje of een niqaab, het is en blijft eenieders eigen keuze. Het is immers mijn lichaam en er is niemand die er iets over te zeggen heeft behalve ikzelf. Zeker niet een of andere gouverneur, een minister Donner of een groep zogenaamde feministen die zo verbitterd zijn dat ze niet kunnen inzien waarom iemand zichzelf wel wil bedekken. It’s my body and my choice, deal with it!" (Malika Mouhdi)

"Als het verbod erdoor komt, wat bereiken we er dan mee? Van de geschatte honderdvijftig draagsters in Nederland zullen er zo’n honderdvijfenveertig - u weet wel, die 95% autochtone tot de islam bekeerde Nederlandse vrouwen -hetzij de boerka afleggen (waarna hun familie vermoedelijk collectief een zucht van verlichting zal slaken), hetzij zich in het vervolg niet meer op straat vertonen onder het motto ‘fanatisme is een keuze’. Het gevolg zal zijn dat manlief de kinderen van school moet halen en de boodschappen zal moeten doen. Big deal!
De overige draagsters, praktisch alleen nog steenrijke Saoedi-Arabische vrouwen, zullen hun nieuwe Louis Vuitton tasje, hun Christian Dior zonnebril, hun Chanelschoenen en hun duizendste “must” de Cartier niet meer in de P.C. Hooftstraat aanschaffen, maar via het internet moeten bestellen of even op en neer naar New York moeten reizen. In Parijs kunnen ze immers ook niet meer terecht. Ik veronderstel dat de P.C. Hooftstraat dat omzetverlies wel zal compenseren met een extra bezoekje van Estelle Gullit..."(Renee Olsthoorn)

Tegenstanders van het verbod die godsdienstvrijheid gebruiken ter onderbouwing van hun stelling, moeten daar erg voorzichtig mee zijn. Deze vorm van cultuurrelativisme is niet alleen misplaatst, maar kan ook gevaarlijk zijn. Zo werd bijvoorbeeld nog niet heel lang geleden, in de jaren '90, huiselijk geweld, eerwraak en zelfs meisjesbesnijdenis door de overheid beschouwd als iets wat nou eenmaal bij een cultuur of sociale klasse hoort.
Het is naïef om te denken dat een verbod ervoor zal zorgen dat alle vrouwen die gedwongen een boerka dragen, nu zomaar in vrijheid kunnen leven. Maar we mogen ons niet laten gijzelen door de angst dat ze misschien opgesloten binnenshuis blijven.(Dilan Yesilgöz)

Heus, het zou zomaar kunnen dat al die drieëntwintig boerkadraagsters in ons land (of wat hun precieze aantal inmiddels ook zijn moge, het verandert met de dag) tegen hun zin in stoffelijke overdaad gehuld gaan. Al dat zo is – voor zover dat zo is – bewijzen we ze een dienst door ze te helpen zich daaraan te ontworstelen. Maar ga nou in ’s hemelsnaam eerst eens met die vrouwen praten …! (Bart Voorzanger)

De verbreiding van de nikaab, bij uitstek het symbool van een reactionaire Saoedisch getinte vorm van islam, is wat mij betreft een vorm van intolerantie, die in onze vrije westerse samenleving niet thuishoort. Bovendien, niemand weet wie of wat zich op straat onder de gezichtssluier verbergt. Het veiligheidsargument speelt hier niet, verzekeren ons echter de verdedigers – totdat in ons land de eerste bankoverval wordt gepleegd door een nikaabmisbruiker. (Carel Brendel)

Over het veiligheidsargument kunnen we kort zijn: dat is irrelevant. Het is irrelevant omdat je in Nederland bij het plegen van een aanslag, een overval of een ander misdrijf boerka noch nikaab nodig hebt. Een zwarte Nissan, een onterecht afgegeven wapenvergunning, een keukenmes en/of een zieke geest volstaan. Boerka noch nikaab maken de slagingskans van de actie groter. Sterker: ze verminderen mobiliteit, en verhogen alleen maar de pakkans. (Miko Flohr)

Inzake vrouwenrechten geldt dat voor vrouwen die uit vrije wil een gezichtssluier dragen, een verbod niet bijdraagt aan dit doel. Voor vrouwen die verplicht worden om een boerka of nikab te dragen, lijkt het dan weer niet pertinent om een dergelijke onderdrukking te bestrijden door hen te beboeten. De kans is groot dat een verbod de situatie van die vrouwen juist verergert, doordat zij helemaal niet meer buiten mogen komen. In zulke gevallen moet de onderdrukker bestraft worden en niet de onderdrukte. (Jogchum Vrielink en Eva Brems)

Vrouwen die zich in boerka of soortgelijke kleding hullen, gaan terug naar het manbeeld van de negentiende eeuw. Zij kiezen weer voor de rechteloosheid van de vrouw en het negatieve vrouwbeeld van de dubbele moraal. Zelfs wanneer het om een kleine groep gaat, moeten we dat niet accepteren. Daarom is een verbod op boerka’s een bescherming van onze vrijheid en verworven rechten. Het zou goed zijn wanneer deze vrouwen zich daar bewust van zouden worden.(Clare Wesselius)

Ik weet echt niet wat ik erger vind: een blote dikke buik met een getatoeëerde beeltenis van de ‘pvv meeuw’ op een zomerse dag of een vrouw in boerka. Maar uiteraard zou ik nooit voor een verbod pleiten! (Renee Olsthoorn).

Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat mensen in beginsel vrij zijn te kiezen wat zij dragen – én wat niet. Amnesty International is tegen beboeting of bestraffing van dragers van gezichtssluiers. Immers: daarmee worden ook vrouwen gestraft die geheel vrijwillig sluiers dragen. En vrouwen die gedwongen een boerka dragen komen erdoor mogelijk in een (nog) groter isolement, terwijl 'binnenskamers' de onderdrukking doorgaat.
Amnesty International wijst een algemeen wettelijk verbod op het dragen van de boerka of nikab (gezichtssluiers) af. Een verbod op het dragen van een boerka is namelijk strijdig met het internationale recht: hierin is vastgelegd dat eenieder het recht heeft om zijn of haar geloof, persoonlijke overtuiging of identiteit uit te drukken door te kiezen hoe hij of zij zich kleedt. De overheid is verplicht om dit recht te eerbiedigen, te beschermen en te waarborgen – door een omgeving te creëren waarin eenieder zijn of haar eigen keuzes kan maken, vrij van dwang, bedreiging of intimidatie. Dit betekent ook dat overheden verplicht zijn om vrouwen te beschermen tegen druk, bedreigingen of geweld vanuit hun familie of gemeenschap om een boerka of niqaab te dragen. (Amnesty International over boerkaverbod ) 


Meer over boerka, boerkaverbod, emancipatie, islam, islamdebat, kabinet, niqaab, vrouwenemancipatie.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 22/06/2015 21:19

Bij het discours over de boerka zijn een aantal zaken van belang, namelijk de vrijheid van godsdienst en het menselijk gelaat.
Eerst dat laatste. In de evolutiebiologie geldt het menselijk gelaat als uniek. Het is de weg waarlangs vanuit de zelfzuchtige chimpansee de samenwerkende homo sapiens ontstond. Een en ander wordt in verband gebracht met de ontwikkeling van de sclera. Ook het blozen is uniek voor de mens.
Communicatie via het gelaat is de kern van het mens zijn. Sunier zegt dat communicatie cultureel bepaald zou zijn en dat is een vreselijk politiek correct praatje. Onze regering is op een andere manier correct en laf door de bewering dat een boerka de communicatie bemoeilijkt. Geen wonder dat Sunier dan met cultureel bepaalde communicatie komt aanzetten en met het mondkapje. Gezichtsbedekking die misschien ook communicatie bemoeilijkt?
Maar zowel Sunier als onze regering exerceren op het verkeerde terrein. In het geding is de menselijke waardigheid. "Mondige Student" die een opvallend goede bijdrage leverde, spreekt over misogynie. Laat ik hem verbeteren: niet een specifieke vrouwelijke eigenschap wordt ontkend maar de mens in deze vrouwen.
Bij de boerka verdwijnt immers het menselijk gelaat. Zonder menselijk gelaat dat kenbaar en leesbaar is voor anderen, is de mens geen mens.
Dus wat gaan we doen? Verbieden of niet verbieden?
De beste oplossing is om mannen die vrouwen dwingen om in een toestand te leven die in strijd is met menselijke waardigheid, aan te pakken en te straffen.
Dat zou een moedige stap zijn. De norm is moedig en de normadressaat is moedig gekozen. Maar Nederland is laf.
En laten we één ding niet vergeten. Als er geen vrouwen onder die boerka's zaten maar mannen, zou het debat in Nederland een volstrekt andere wending nemen. Christenen kunnen best leven met vrouwenonderdrukking door andere religies, ja welke man eigenlijk niet?
Maar pas op als er mannen onder een boerka ( niqaab of hoofddoekje) moeten.

Dan de vrijheid van godsdienst. Sunier zal toch ook snappen dat die vriiheid niet absoluut is? Toch presenteert hij deze vrijheid als de ultieme mokerslag.
Daar trappen we echt niet in. Een moedige norm kan en moet zelfs boven de vrijheid van godsdienst gaan.

stan - 03/02/2012 22:06

Zij die Burkas willen dragen moeten dat in eigen land doen. Eenmaal in andermans tuin moet men zich volgens de algemene regels geldende en dat land respecteren. De burka is uit veiligheids redenen niet aanvaardbaar.

Randy Meyer - 30/01/2012 22:10

Mosliomgemeenschap moet verantwoordelijkeid nemen en boerka uitbannen.Je kom hier in een OPEN gemeenschap, sluit hem dus niet !!

ShabnamNL - 30/01/2012 12:20

Weer wordt er overdreven aandacht gegeven aan een uiterlijk kenmerk van sommige moslims. Het effect is weer dat een Nederlander die niets weet van islam dit gaat associeren met de islam als godsdienst. De politiek gebruikt dit om de islam in een slecht daglicht te stellen en de moslim neer te zetten als achterlijk en vrouwonderdrukkend. Laat die enkele vrouwen die er zo bij willen lopen dat doen. Het is nauwelijks een gevaar voor de openbare orde.
Dit gedoe om een lap stof is alleen maar erop gericht de polarisatie tussen moslims en niet moslims verder te doen toenemen. Ik ben tegen de boetes en tegen de publiciteit die dit onderwerp krijgt.

wiert van der veen - 28/01/2012 01:04

Nog even wachten op het bruinhemdenverbod zeker