Oververtegenwoordiging van Marokkaanse Nederlanders bij anti-homogeweld?

In missers door Ewoud Butter op 28-01-2015 | 14:10

Gemiddeld wordt er drie keer per week melding gemaakt van anti-homogeweld. Het merendeel van de slachtoffers heeft alleen de Nederlandse nationaliteit (75,3 procent) en ook het merendeel van de verdachten heeft de Nederlandse nationaliteit.

Dat blijkt uit het rapport Anti-homogeweld in Nederland, dat de politie vorige week publiceerde.

In de pers werden naar aanleiding van het rapport conclusies getrokken over mogelijke oververtegenwoordiging van Marokkaanse Nederlanders onder de verdachten. Wat staat er in het rapport?

Het rapport ‘Anti-homogeweld in Nederland’ (pdf) kijkt naar registraties tussen 1 januari 2009 en september 2013. In die periode waren er 769 registraties van geweld tegen homoseksuelen, waarvan 60 procent uit Amsterdam komt. Dat laatste komt onder andere omdat de hoofdstedelijke politie meer inspanningen verricht om geweld tegen LHBT’ers (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) te registreren.

Het onderzoek laat over de periode 2009-2013 geen toename of afname van homogerelateerd geweld zien. Vergeleken met de geregistreerde incidenten van racistisch geweld (o.a. ras, huidskleur, afkomst) ligt het aantal incidenten op grond van seksuele voorkeur lager. Of dat een trend is moet op termijn blijken.

In de pers ging het vooral over de achtergronden van de verdachten. Joop.nl concludeerde dat uit het onderzoek zou blijken dat de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren een mythe is, het AD stelde dat het geweld vooral van blanke mannen kwam, terwijl Joram van Klaveren op de Dagelijks Standaard schreef dat homogeweld wel degelijk op het conto van de allochtonen komt. 

Verdachten

Uit eerder onderzoek naar homoseksueel geweld tegen homoseksuelen in Amsterdam bleek dat de verdachten even vaak autochtoon als van Marokkaanse afkomst waren, elk 36 procent. Omdat autochtonen in die leeftijdscategorie 39 procent van het totaal uitmaken en Marokkanen 16 procent bleek uit dit onderzoek dat er sprake was van een Marokkaanse oververtegenwoordiging.

In het onderzoek Anti-homogeweld in Nederland wordt helemaal geen onderscheid gemaakt tussen 'autochtonen' en 'allochtonen', omdat in de politieregistraties niet vastgelegd wordt wat de afkomst of etniciteit van een verdachte is. Wel is gekeken naar de nationaliteit van de verdachte en het geboorteland van de verdachte."

Hieruit blijkt dat de meerderheid van de verdachten alleen de Nederlandse nationaliteit (61,8 procent). In 16,6 procent betreft het iemand met de Marokkaanse nationaliteit (eventueel samen met de Nederlandse nationaliteit). Daarnaast is 5,5 procent in het bezit van de Turkse nationaliteit en 2,5 procent heeft de Roemeense nationaliteit.

(uit: Anti-homogeweld in Nederland)

Uit gegevens over het geboorteland blijkt dat 31,2% van de verdachten niet in Nederland is geboren. Marokko (6,2%), Suriname (4,7%) en Roemenië komen relatief vaak voor. 

(uit: Anti-homogeweld in Nederland)

Gezien het aandeel van deze groepen in de totale populatie, lijkt ook uit dit onderzoek de conclusie voort te komen dat er wel degelijk sprake is van een oververtegenwoordiging van vooral Roemenen en Marokkaanse en in mindere mate Turkse Nederlanders.
Hierbij moet nadrukkelijk wel de opmerking gemaakt worden dat er waarschijnlijk sprake is van een vertekend beeld doordat er in Amsterdam veel actiever dan in de rest van het land wordt geregistreerd en de bevolkingssamenstelling in Amsterdam sterk afwijkt van het landelijk gemiddelde. Daarnaast moet de aantekening worden gemaakt dat een 'verdachte' niet altijd ook de 'dader' is. 

De conclusie van Joop.nl dat uit het onderzoek blijkt dat de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongens een mythe is, is onjuist. De conclusie van Joram van Klaveren dat anti-homogeweld vooral op het conto van allochtonen komt, is ook onjuist. En de kop van het AD dat homogeweld vooral van blanke mannen komt, is niet te lezen in het rapport. Afkomst, etniciteit of huidskleur van een verdachte worden niet vastgelegd. Wel is gekeken naar de nationaliteit van de verdachte en het geboorteland van de verdachte, De kans dat een overgrote meerderheid van de 61,8% verdachten met de Nederlandse nationaliteit blank is, lijkt overigens wel groot.  

Slachtoffers

Ook onder de slachtoffers zijn Marokkaanse en in mindere mate Turkse Nederlanders oververtegenwoordigd: 3,9 procent heeft naast de Nederlandse nationaliteit tevens de Marokkaanse nationaliteit (en 1,2 procent van de slachtoffers heeft alleen de Marokkaanse nationaliteit). Het aantal slachtoffers met een Turkse nationaliteit naast de Nederlandse bedraagt 1,7 procent en het percentage met alleen de Turkse nationaliteit is 1,5 procent. Het merendeel van de slachtoffers heeft alleen de Nederlandse nationaliteit (75,3 procent). 

75,4% van de slachtoffers is in Nederland geboren, op grote afstand gevolgd door Suriname (2,7%) en Marokko (2,5%).

Vooral religieuzen, PVV-stemmers en Oost-Europeanen hebben moeite met homoseksualiteit

Uit twee SCP-publicaties Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013 en Towards tolerance bleek eerder dat vooral religieuze mensen (kerkgangers en Turken en Marokkanen) en PVV-stemmers moeite met homoseksualiteit. In het algemeen neemt de sociale acceptatie van homoseksualiteit in Nederland nog wel toe. In 2006 stond nog 15% van de Nederlandse bevolking negatief ten opzichte van homoseksualiteit, in 2012 was dat gedaald tot 4%.

Uit ander vergelijkend onderzoek bleek dat de opvattingen van Nederlandse moslims over homoseksualiteit genuanceerder dan die van Duitse boeren of de gemiddelde Griek. Nederlandse moslims zijn ook progressiever dan moslims in de omringende landen. 

Tot slot: politicoloog Mattthijs Rooduijn stelde eerder op het blog StukRoodVlees terecht dat we heel terughoudend moeten zijn met het trekken van conclusies uit de samenhang tussen opvattingen over homoseksualiteit en etnische afkomst. Iemands ideeën over homoseksualiteit worden namelijk niet veroorzaakt door de etnische achtergrond van die persoon. 

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië

Meer over homo-emancipatie op dit blog hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

  


Meer over anti-homo geweld, ewoud butter, factcheck, homo, homofobie, homoseksualiteit, mediamisser, mediamissers, mishandeling.

Delen:

Reacties


Huismannetje - 26/05/2020 09:34

Het Anti-homogeweld in Nederland onderzoek is in maart van dit jaar van de site van de politie gehaald. Via internet archief nog wel te raadplegen:
https://web.archive.org/web/20190803222240/https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/publicaties-archief/anti-homogeweld-in-nederland.pdf

Hannes Minkema - 07/05/2017 05:31

Twee vragen:

1. In het artikel valt de zin "De kans dat een overgrote meerderheid van de 61,8% verdachten met de Nederlandse nationaliteit blank is, lijkt overigens wel groot" uit de lucht. Wat is er de evidentie voor? Het gaat hier om de groep verdachten die de Nederlandse nationaliteit opgaf, zonder registratie van allochtoniciteit.

2. Waarom wordt bij de rapportage over de verdachten *niet* rekening gehouden met een tweede nationaliteit (bijv. Marokkaans of Turks) naast de Nederlandse, en bij de rapportage over slachtoffers ineens wel? Als de politie structureel alle nationaliteiten van verdachten en slachtoffers registreert, en niet alleen de Nederlandse, kon daar dus bij de analyse van verdachtendata ook rekening mee gehouden worden.

abdel - 05/04/2017 16:56

@bernadette, de derde generatie is nog niet erg groot en grotendeels (veel) jonger dan 18 jaar.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/47/wie-zijn-de-derde-generatie-

mw. R.A.Eijkelboom - 05/04/2017 00:10

Jorem van Klaveren weet niet waarover hij het heeft. Al in de jaren tachtig van de vorige was er al geweld richting homo's en de daders kwamen vooral uit de extreemrechtse hoek: Voorpost, Nederlandse Volks Unie, CP/CD enz.
Nog steeds komt er vanuit deze hoek veel agressie richting homo's, moslim-Nederlanders,Marokkaanse-Nederlanders en vluchtelingen.

En dat weet van Klaveren ook!

Bernadette de Wit - 04/04/2017 15:25

Sinds enkele jaren wordt de derde generatie hier geboren allochtonen als 'Nederlands' geregistreerd door het CBS. Dit is goed nieuws voor hier verblijvende Marokkanen met een Nederlandse nationaliteit: hun groep is plotseling in de statistieken een stuk minder crimineel geworden! Geheel gratis, ze hebben er niets aan hoeven doen in gedrag, geweten of opvoedingsinspanningen. Voor blanke Nederlanders daarentegen is dit slecht nieuws. Plotseling lijken ze een stuk crimineler dan voorheen, zonder dat ze ook daadwerkelijk meer homo's in elkaar hebben gemept, bejaarden hebben beroofd of scooters hebben geroofd. Conclusie: de overheid moffelt de verantwoordelijkheid voor de gepleegde criminaliteit weg en licht ons dus op. Lies, damned lies and statistics.

M. Kommer - 04/04/2017 07:25

Belangrijk puntje bij het interpreteren van dit soort cijfers: de nationaliteit (of etnische achtergrond) kun je alleen vaststellen van bekendgeworden (door de politie aangehouden) verdachten. Deze cijfers zeggen dus weinig over de nationaliteit van de daders (d.w.z., inclusief degenen die niet gepakt werden). Gezien het bij de meeste misdrijven lage ophelderingspercentage, zou dat wel eens de meerderheid kunnen zijn.

abdelilah - 03/04/2015 12:44

heey ik ben marokkaans jonge van 22 jaar en ik zoek op naar oplossing voor mij

Frank S. - 29/01/2015 15:48

Wat betreft religieuzen en homohaat laat Koopmans zien dat bij NL-christenen 6% en bij NL-moslims 47% geen homo-vrienden wil. Dat verschil is dus aanzienlijk: http://www.wzb.eu/sites/default/files/u8/ruud_koopmans_religious_fundamentalism_and_out-group_hostility_among_muslims_and_christian.pdf

Faatje - 29/01/2015 12:24

Toch opvallend hoe slecht media lezen. Kennelijk hebben ze noch bij het AD, noch bij Joop.nl, noch bij DDS het onderzoek gelezen.
Gelukkig hebben we Republiek Allochtonië waar de feiten, ook wanneer ze onaangenaam zijn, op een rijtje worden gezet.
Dank Ewoud voor weer een goed stuk.