Marokkanen -de cijfers

In feiten door Flip van Dyke op 14-04-2014 | 07:00

Criminele Marokkanen moeten het land uit, de massa-immigratie uit Marokko moet worden gestopt en de vrijwillige emigratie van Marokkanen in Nederland moet worden aangemoedigd, zei Tweede Kamerlid Fleur Agema van de PVV donderdagavond in het programma Eén op Eén. Tijd voor een fact-check!

Zie hier het programma van Eén op Eén.  

 

Massa-immigratie

Het aantal immigranten uit Marokko bedraagt de laatste jaren netto vrijwel nul. Dat is natuurlijk wel anders geweest, maar sinds al meer dan tien jaar stelt de massa-immigratie van Fleur Agema nog maar weinig voor. De volgende figuur laat de immigratie, emigratie en het migratiesaldo vanaf 1996 zien:

 f1_a

De blauwe staven in de bovenstaande figuur geven de immigratie weer van zowel de eerste als de tweede generatie. De eerste generatie is geboren in Marokko en de tweede in Nederland. De emigratie wordt weergegeven met oranje staven. Immigratie min emigratie geeft het migratiesaldo – ook wel netto-immigratie genoemd – en die wordt weergegeven met een rode lijn.

Zoals we in de figuur zien, is de immigratie duidelijk gedaald en dat komt voornamelijk door de sterke vermindering van het aantal eerste generatie immigranten. Tegelijkertijd is de emigratie toegenomen en dat resulteert dat er netto nog maar weinig Marokkanen bijkomen. In 2012 waren er 3.100 immigranten en 3.500 emigranten. Netto vertrokken er dus vierhonderd meer dan dat er kwamen. Het volgende tabelletje laat de aantallen gegroepeerd zien.

 

t1_a

In de periode 1996 tot en met 2001 was de immigratie gemiddeld 5.200 en de emigratie 2.000. Het saldo bedroeg 3.200. Kijken we echter naar 2002 tot en met 2012, dan zien we 3.400 immigranten per jaar en 3.100 emigranten. Dat geeft een saldo van 300 mensen per jaar.

 

De eerste generatie nader bekeken:

f1_1

We zien duidelijk dat het de eerste generatie is die er door de sterk gedaalde immigratie – en de ongeveer gelijkblijvende emigratie – voor heeft gezorgd dat het migratiesaldo enorm is afgenomen. Uit de tabel van de eerste generatie blijkt dat van 2002 tot en met 2012 de netto immigratie 1.100 bedroeg en dat is nog maar een derde van de periode daarvoor: 3.400.

Het aantal mensen dat immigreert met de Marokkaanse nationaliteit bedraagt de laatste jaren ongeveer 1.500. Van de rest heeft het grootste deel de Nederlandse nationaliteit en er is ook een plukje dat een nationaliteit van een ander EU-land heeft.

Volgens de lange termijnprognose van het CBS bedraagt de immigratie van eerste generatie Marokkanen 1.500 en de emigratie vijfhonderd. Dat geeft een saldo van duizend.

Hoeronder het tabelltje van de eerste generatie zonder commentaar.

t1_1

 

Tweede generatie

Ik bespreek hier verder niet de tweede generatie maar laat alleen de plaatjes zien:      

        f1_2

 

t1_2

 

 

Derde generatie

Vaak wordt er gesuggereerd dat het CBS de derde- en vierde generatie Marokkanen, die in aanraking komen met justitie, zou verdoezelen. Onzin. Allereerst is er geen officiële definitie van wat een derde generatie Marokkaan precies is. Wat wel vaststaat, is dat beide ouders in Nederland zijn geboren en een X aantal grootouders geboren is in het land van herkomst. Hoeveel grootouders moeten dat zijn? Is één grootouder genoeg?

Neem bijvoorbeeld het kind van een Marokkaanse man en een autochtone vrouw, dat weer kind krijgt met een autochtoon. Moet je dan zo’n kind, dat drie autochtone grootouders heeft, Marokkaans noemen? Het aantal derde generatie kinderen is gering en dat komt omdat verreweg het grootste aantal ‘Marokkaanse’ kinderen, geboren in Nederland, tenminste één ouder heeft die in het buitenland is geboren.

Dat komt enerzijds door de vele migratiehuwelijken die we vroeger hadden en anderzijds doordat er rond de jaren tachtig veel kinderen met hun moeder mee immigreerden naar ons land. Soms worden die kinderen ten onrechte tweede generatie genoemd, maar ze zijn wel degelijk eerste generatie. Die kinderen krijgen nu zelf kinderen en die zijn natuurlijk wel tweede generatie. Onderstaande tabel laat de aantallen derde generatie Marokkanen zien:

 t2

In totaal tellen we 8.500 ‘derde generatie’ kinderen in 2012. Dat is tweeënhalf procent van het totaal aantal Marokkanen. Daarvan hebben slechts 3.300 vier grootouders die geboren zijn in Marokko. Maar liefst 22 procent heeft maar één in Marokko geboren grootouder.

Uit de cijfers blijkt ook dat de derde generatie nauwelijks een rol kan spelen in de criminaliteit. In het jaar 2000 waren er slechts 685 derde generatie kinderen. Dus op 1 januari 2013 waren er maar maximaal 685 kinderen 12 jaar of ouder van de derde generatie. Bovendien hebben die kinderen twee ouders die in Nederland zijn geboren en dat scheelt een boel. Toch zou het interessant zijn om die groep eens nader te onderzoeken. Iemand nog zin in een promotieonderzoek?

Het aantal ‘importbruiden’ en ‘-bruidegommen’ bedroeg in 2012 slechts zevenhonderd. 

Update 23-4-2013: vandaag heeft het CBS een correctie op de tabel gemaakt. Het aantal is niet 700 maar 870.

 

Aantallen Marokkanen

t3

Op 1 januari 1972 waren er 21.000 Marokkanen van de eerste generatie. De grootste groei was in de jaren tachtig met 55.000 zielen en aan het eind van de tachtiger jaren waren er 113.000 in ons land, tweederde van de 168.000 die er op 1 januari 2013 waren.

Nadat de toename in de negentiger jaren al was gedaald naar veertigduizend, was de stijging in het eerste decennium van deze eeuw verder gezakt naar vijftienduizend.

In de lange termijnprognose van het CBS uit 2003 werd nog berekend dat er in 2030 209.000 eerste generatie Marokkanen in Nederland zouden wonen en in 2049 218.000. Tien jaar later is de prognose: 164.000 in 2030 en 145.000 in 2049.

De tweede generatie ziet nu juist een toename. Hoe komt dat? Gastarbeiders hadden vaak een partner in Marokko. In die tijd kregen die echt veel kinderen. Toen in 1979 immigranten in de praktijk niet meer aan een inkomenseis hoefden te voldoen om hun gezin te laten overkomen, kwamen die partners met hun kinderen naar ons land. Die eerste generatie kinderen zijn nu volwassen en krijgen zelf kinderen – tweede generatie Marokkanen. Vaak krijgen zij kinderen met tweede generatie partners en van de tweede generatie moeders verschilt het kindertal nog maar heel weinig van die van autochtonen:

f_vrucht

Figuur uit dit CBS-stuk Het aantal eerste generatie moeders dat een kind krijgt, daalt nu al en zal zeer snel verder dalen zoals blijkt uit de volgende grafiek:

 

: f3

Het aantal eerste generatie vrouwen is tussen 1996 en 2013 toegenomen van 61.000 naar 80.000. Het is duidelijk dat er maar weinig jonge vrouwen bij komen. Er is sprake van een sterke vergrijzing. In 1996 was de gemiddelde leeftijd 31 jaar, 17 jaar later is dat gestegen naar 43 jaar.

Het aantal kinderen dat Marokkaanse eerste generatie vrouwen kregen in 2005 bedroeg 7.000. In 2012 waren dat er 5.000.Het CBS verwacht er volgend jaar 4.000 en op de langere termijn daalt het aantal kinderen naar 700.

De bevolkingsgroep Marokkanen als geheel groeit dan alleen nog omdat zij nog jong is en er (nu nog) weinig sterfte is door ouderdom. Voor de integratie van de kinderen is het natuurlijk prima om een moeder te hebben die in Nederland is geboren die bovendien steeds vaker goed is opgeleid.

Je kan moeilijk volhouden dat er sprake is van ‘massa-immigratie’ en al helemaal niet als je ook de emigratie meetelt. Agema doet aan massa-misleiding. Dat is trouwens niet de eerste keer. Een dag voor de verkiezingen in 2012 kreeg Agema een podium in de Volkskrant om leugenverhaaltjes te vertellen over ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden. Dat heb ik hier weerlegd. Over massa-immigratie uit Marokko en andere moslimlanden kunnen PVV’ers en andere politici, zolang te maken hebben met journalisten die niets van migratie weten, roepen wat ze willen. Agema zou toch eens meer kennis moeten nemen van wat haar baas allemaal roept want die relativeert juist - uiteraard onbedoeld – die ‘massa-immigratie’.

 

Criminaliteit

In dit artikel leg ik al uit dat de misdaadcijfers van Marokkanen ongunstig voor hen uitpakt omdat zij meer jongeren en minder bejaarden hebben dan autochtonen. Jongeren komen nu eenmaal velen malen vaker in contact met justitie dan ouderen. Het verklaart voor een derde de hogere criminaliteitscijfers

In het Jaarrapport Integratie schrijft het CBS:

Een belangrijke verklaring voor de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de criminaliteit is hun gemiddeld slechtere sociaaleconomische positie ten opzichte van autochtonen. Na correctie voor verschillen in sociaaleconomische achtergrondkenmerken neemt de oververtegenwoordiging onder alle herkomstgroepen weliswaar af, maar verdwijnt niet helemaal. Zo worden Marokkanen en Antillianen ook na correctie nog steeds twee keer vaker verdacht van een misdrijf dan autochtonen.

Twee keer vaker is een keer te veel, maar is wat anders dan de vijf, zes keer die we horen van bijvoorbeeld Wilders. RTL-nieuws noemt dit ook in een artikel, maar dit belangrijke feit sneeuwt een beetje onder allerlei andere feiten. Als je mijn eerdere artikel hebt gelezen over de criminaliteit dan begrijp je dat ik niet zo gelukkig ben met de leeftijdsgroepen in het artikel. Belangrijker is echter wat is criminaliteit? Dit is de lijst van criminele activiteiten die het CBS hanteert. Criminaliteit is ook het pikken van een rolletje drop uit de supermarkt, rijden onder invloed, een gestolen fiets kopen enzovoort. Wilders roept dat 65 procent van de Marokkaanse jongens crimineel is en ‘vergeet’ daarbij te vermelden dat volgens diezelfde cijfers dat ook voor 25 procent autochtone jongens geldt.

Al vind ik enige relativering op zijn plaats, de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren ís groot. Vooral het aantal geweldsmisdrijven is hoog, ook als je corrigeert voor demografische en sociaal-economische omstandigheden. Maar dat de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren snel afneemt als ze volwassen beginnen te worden, is iets dat ook weinig wordt vermeld.

 

Vrijwillige remigratie

Agema wil minder, minder, minder Marokkanen bewerkstelligen door onder andere vrijwillige remigratie. Nu bestaat er al sinds 2000 de remigratiewet die het mogelijk maakt vanaf het vijfenveertigste (vanaf 1 juli aanstaande het vijfenvijftigste) levensjaar te remigreren met een uitkering die op bijstandsniveau ligt. Diegene die er gebruik van maakt levert onder andere de Nederlandse nationaliteit in. De remigratieregeling is gunstig voor de schatkist, maar niet erg populair: ‘Door de strakke voorwaarden van de Remigratiewet kan en wil slechts een bescheiden aantal migranten met ondersteuning van deze wet terug naar het herkomstland’. (bron: Nederlands Migratie Instituut) Ook wordt de overheid niet vertrouwd. Aan de bestaande regeling voegen Agema en de PVV verder niets toe.

 

Conclusie

Er is geen sprake – meer – van ‘massa-immigratie’ uit Marokko en overigens ook niet uit de overige moslimlanden. Bij de criminaliteit is vaak sprake van een grote overdrijving, terwijl er anderzijds soms de neiging bestaat om teveel te relativeren. In tegenstelling tot wat je vaak hoort, speelt de derde generatie Marokkanen geen rol in welke cijfers dan ook. De remigratieregeling bestaat al en de PVV voegt daar niets aan toe.

Bij WNL op Zondag mocht Agema haar verhaaltje nog een keer afdraaien. Toch is de uitzending waard om te bekijken, al was het alleen al om het optreden van Karin Bloemen.  

 

Enkele artikelen:

De derde generatie niet-westerse autochtonen

Massa-immigratie uit moslimlanden. Update 2013

Geert Wilders heeft zeer goed nieuws voor alle islam…

 

De bronnen van dit artikel vindt u onderaan het orgineel artikel.

Flip van Dyke is migratieonderzoeker en factchecker. Dit is zijn website en dit zijn twitteradres. Meer stukken van Flip van Dyke op Republiek Allochtonië hier.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


 


Meer over criminaliteit, derde generatie, emigratie, factcheck, Fleur Agema, flip van dyke, immigratie, Marokkanen, massa-immigratie, PVV, remigratiewet.

Delen:

Reacties


IMSMARTUNOT - 16/04/2014 21:34

Je hebt het eerst over Marokkanen, maar bij criminaliteit ga je ineens uit van allochtonen, daarnaast is dit onderzoek behoorlijk objectief.