Keiharde cijfers over massa-immigratie uit moslimlanden

In feiten door Flip van Dyke op 16-02-2012 | 09:00

Tekst: Flip van Dyke

Het wil nog steeds maar niet lukken met die massa-immigratie uit moslimlanden deze eeuw. Bovendien wordt de immigratie voor een heel groot deel gecompenseerd door emigratie. Geen enkele claim houdt stand, doch volgens de retoriek is er niets veranderd, maar dit is de werkelijkheid:

Netto kwamen er de afgelopen 10 jaar totaal minder allochtonen binnen uit alle moslimlanden dan in 1980 alleen al uit Turkije en Marokko.

Inleiding
Iets meer dan twee jaar geleden kwam ik met mijn eerste blog. Het ging over hoeveel mensen uit moslimlanden nu immigreerden én emigreerden.1) Merkwaardig vond ik het dat iedereen het maar over de ‘massa-immigratie’ had, maar dat er nergens cijfers over te vinden waren. Raar ook dat niemand zich ook afvroeg hoeveel er emigreerden. Emigranten? Dat zijn alleen maar (goed opgeleidde) autochtonen, is de retoriek. Inmiddels wordt er een klein beetje erkend dat er ook emigratie is van allochtonen, maar verzint men er vervolgens net zo op los als over de immigratie: als er allochtonen emigreren dan zijn het steevast goed geïntegreerden en blijven wij ‘met de zooi zitten’. Er immigreren ook altijd ‘kansarmen’. Al die beweringen worden niet onderbouwd of het moet zo zijn dat ze met onderzoeken komen die gaan over de vorige eeuw, zoals die van Nyfer in 2010. Bovendien heeft een aanzienlijk deel van die immigranten de Nederlandse nationaliteit. Dat zijn meestal mensen die ooit eerder uit Nederland zijn geëmigreerd. Zo vormen Indonesische/Nederlands Indische allochtonen met ruim 2000 personen een aanzienlijk groep immigranten, maar heeft de helft de Nederlandse nationaliteit.

Niet iedereen die immigreert uit een moslimland is moslim. Wij hebben ongeveer 950.000 moslims in ons land en 1,4 miljoen mensen behorende tot de herkomstgroep moslimlanden. Het ligt voor de hand dat juist niet moslims vaker immigreren uit een moslimland dan moslims. Ook lijkt het logisch dat juist moslims vaker terug gaan. De grootste groep niet-moslim is natuurlijk de groep afkomstig uit Nederlands-Indië.

In dit stuk een update over die vermeende ‘massa-(im)migratie’ uit moslimlanden. Helaas is het CBS altijd wat laat met de migratiecijfers naar herkomstgroep en de cijfers gaan dan ook t/m 2010. Ik zeg echter wel wat over het afgelopen jaar. Ik laat grafieken zien met trends vanaf 1996, en tabellen met een vergelijking voor en na invoering van de nieuwe vreemdelingenwet in 2001 en uit welke landen de meeste immigranten komen. Als laatste ook nog een tabel met het verschil 2009 en 2010.

1. Grafiek totale migratie

Figuur 1 Geeft zowel de 1ste als 2de generatie allochtonen met als herkomstgroep moslimlanden.

Groen, boven de 0-lijn, is de immigratie en blauw, onder de 0-lijn, de emigratie. Immigratie – emigratie geeft een saldo en dat is de rode lijn. Er is veel veranderd sinds het eind van de vorige eeuw. Was er eerst een immigratie tussen de 30.000 en 35.000, na invoering van de nieuwe vreemdelingenwet in de loop van 2001 halveerde het aantal immigranten in het midden van het vorige decennium om vervolgens weer te stijgen naar rond 25.000. Vermoedelijk zal het cijfer in 2011 een paar duizend lager zijn dan in 2010 die weer wat lager was dan 2009.

Naast die verandering in immigratie is er de verandering in emigratie. Tot het jaar 2001 had je iets boven de 10.000 emigranten en nu rond de 20.000. Je ziet die bewegingen ook bij andere herkomstgroepen waarbij de migratie sterk de economie volgt: gaat het goed dan stijgt de immigratie en verminderd de emigratie. In slechte tijden verminderd de immigratie en stijgt de emigratie. Uiteraard spelen ook internationale factoren, zoals oorlog, een belangrijke rol en immigratiebeleid. Ook speelt een belangrijke rol voor de emigratie het aantal immigranten dat kort daarvoor hierheen zijn gekomen: veel immigranten in een jaar geeft ook een stijging van het aantal emigranten in de paar jaren daarna.

Die bewegingen hebben natuurlijk een enorme invloed op het saldo. Lag dat eind vorige eeuw rond de 20.000, na 2001 ging dat peilsnel omlaag om zelfs vier jaren lang negatief te zijn. Er vertrokken dus meer allochtonen uit moslimlanden dan dat er binnenkwamen. Heeft u dat ooit in de krant gelezen? Ik weet in ieder geval ook nooit van Wilders gehoord. Het saldo steeg tot bijna 10.000 in 2009 om vervolgens weer te dalen in 2010 naar onder de 6.000. Ik vermoed dat het saldo in 2011 verder zal dalen. Ik denk dat het dichter bij 0 dan bij 6.000 zal uitkomen.

 2. Grafiek eerste generatie.

Dit figuur lijkt op het eerste maar het saldo is hoger. Dit zijn dus allochtonen geboren in een moslimland. Er zijn veel van die eerste generatie allochtonen die immigreren met de Nederlandse nationaliteit. Dat zijn mensen die ooit zijn geïmmigreerd , bijvoorbeeld met de Turkse en Marokkaanse nationaliteit, hier Nederlander geworden en vervolgens weer geëmigreerd. Nu komen ze weer terug (circulaire migratie) en immigreren dan met de Nederlandse nationaliteit. Hoeveel dat er precies zijn is niet te achterhalen uit de cijfers van het CBS. Om het nog complexer te maken: je hebt er ook die met EU-nationaliteit immigreren. Ook daar weet ik niet van hoeveel dat er zijn. Van Turken en Marokkanen weten we wel dat het tegen de 25% zijn die immigreren met een Nederlandse of EU-nationaliteit. De immigratie lag t/m 2001 rond 30 duizend om vervolgens pijlsnel te dalen tot tussen de 10 en 15 duizend. Vervolgens steeg die weer tot boven de 20.000 en nu is de trend weer omlaag. Vermoedelijk zal die in 2011 op de 20.000 uitkomen. De emigratie bevond zich in de vorige eeuw meestal onder de 10.000, maar is deze eeuw flink gestegen. Het saldo lag t/m 2001 tussen de 20 en 25 duizend daalde vervolgens twee jaar onder nul. Daarna steeg de immigratie weer tot iets boven de 10.000 in 2009 om vervolgens weer te dalen. Die daling zal in 2011 met enige duizenden verder voortzetten.

3. Grafiek tweede generatie.

Dit figuur van de in Nederland geboren moslimlandallochtonen ziet er geheel anders uit dan de eerste twee en dat is logisch: er zijn nu eenmaal in principe meer emigranten dan immigranten. Het aantal emigranten is flink gestegen de afgelopen jaren en dat is voor een deel goed te verklaren door de groei van die bevolkingsgroep. Tussen de 6.000 en 8.000 vertrekken er jaarlijks en rond de 3.000 keren er nu weer terug. Het saldo ligt rond de -4.000. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de immigrerende tweede generatie vrijwel allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben. 2011 is lastig te voorspellen. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de emigratie van mensen die in Nederland zijn geboren in 2011 flink is toegenomen. Aan de andere kant zie je ook een stijging van de immigratie van die groep. De zeer interessante vraag of het nu autochtonen of tweede generatie allochtonen zijn zullen we helaas pas begin 2013 weten. Te verwachten is dat er wel enige stijging van de emigratie zal plaats hebben gevonden in 2011 van tweede generatie moslimlandallochtonen.

4. Tabel twee periodes vergeleken.

De volgende tabel vergelijkt de periode 1996 t/m 2000 met 2002 t/m 2010. We hebben immers al eerder gezien dat in 2001, door invoering van de nieuwe vreemdelingenwet, een ommekeer heeft plaatsgevonden in de migratie en ik neem daarom dat jaar niet mee. 2001 zit wel in de eerste kolom 1996 t/m 2010.

Wat we in de grafieken al zagen, wordt hier nog eens duidelijk bevestigd. In de eerste kolom zien we de gemiddelde migratie: 26,6 duizend immigranten en 17,1 duizend emigranten. Dat geeft een saldo van 9,5 duizend per jaar. In de kolommen ernaast het gemiddelde per jaar over de twee periodes. Het verschil is enorm. Bij de eerste en tweede generatie zien we dat immigratie is afgenomen met een derde, de emigratie neemt toe met bijna 2/3 en dat resulteert in een 90% lager migratiesaldo. Dat zijn nog eens verschillen. Bij de eerste generatie zien we een daling van meer dan een derde in de immigratie en een meer dan 50% toename van emigratie. Het saldo daalde met driekwart. Bijna een verdubbeling van de emigratie van de tweede generatie en dat terwijl de immigratie weinig veranderde. Dat geeft wel een fors hoger negatief saldo: -1.100 tegen -3.900.

 5. Landen 1ste en 2de generatie.

Top 15 landen gesorteerd op meeste aantal immigranten.

Om met het totaal te beginnen: bijna 400.000 duizend immigranten van allochtonen met als herkomstgroep moslimlanden. OK, het is over 15 jaar, maar best wel een aantal. Daar staan tegenover 257.200 emigranten -ook veel- en dat maakt het saldo minder dan 10.000 per jaar. Nog veel belangrijker is dat dat saldo nu juist voornamelijk is opgebouwd tot en met 2001. Daarna is het niet meer dan 1.800 per jaar. Dat Turkije en Marokko op kop staan zal niemand verbazen, maar ook hier zien we de grote verandering. Voor 2001 was hun jaarlijkse saldo 6.000 na 1981 1.400. In 1980 was het saldo 23-24 duizend. Irak is het land met het hoogste saldo: 29.600 en ook dat is vrijwel geheel opgebouwd in het verleden. Van de Afghanen zijn de minste aantallen weer geëmigreerd: van de 36.500 maar 9.700. Zeer opmerkelijk is dat van de Somalische migranten er meer zijn vertrokken dan dat er zijn binnengekomen. Deze cijfers zijn 1ste en 2de generatie en voor het complete beeld splits ik die nog uit:

6. Landen: eerste generatie.

Van de eerste generatie is de emigratie de helft van de immigratie vanaf 1996. In totaal was de netto immigratie 183.700 oftewel ruim 12.000 per jaar. Vergelijken we de periodes voor en na 2001 dan is de immigratie met ruim een derde gedaald, de emigratie met meer dan 50% gestegen en het saldo nog maar een kwart van wat het was voor 2001. Meestal wordt geboorteland genomen voor cijfers over allochtonen immigratie. Die cijfers zijn ietsjes hoger in principe dan deze omdat naar geboorteland ook autochtonen zitten. Toch nog even goed om een uitspraak van PVV-kamerlid Fritsma aan te halen nog geen drie maanden geleden in de Tweede Kamer:

Je kunt dan wel zeggen dat er steeds minder Turken en Marokkanen binnenkomen, maar daar staat een forse toename van bijvoorbeeld Somaliërs en Afghanen tegenover.

De afgelopen 9 jaar kwamen er gemiddeld per jaar 3.100 Somaliërs en Afghanen, vertrokken er 2.500 en dat geeft een saldo van 600. Om het plaatje compleet te maken ook nog de tweede generatie.

7. Landen: tweede generatie.

Verrassend misschien om te zien dat de grootste groep immigranten en emigranten de Indonesische 2e generatie allochtonen is. Dit zijn zeer waarschijnlijk voornamelijk kinderen van zogenaamde Indische Nederlanders. Geert Wilders en Frits Bolkestein horen tot die groep tweede generatie. Bij autochtonen zie je ook een immigratie die ongeveer 50% is van de emigratie. Turken voldoen ook aan dat patroon, maar bij Marokkanen lijken er minder terug te komen. Bij Somaliërs zie je een opmerkelijk patroon: bijna 10.000 emigranten en maar 1.500 immigranten. Verklaarbaar als je ziet hoeveel er van de Somalische eerste generatie emigreerden.

 8. Landen 2009 en 2010.

Tot slot nog even vergelijken de migratie van de eerste generatie in 2009 en 2010 naar land gesorteerd op totale immigratie 2009 + 2010.

De immigratie van de eerste generatie bedroeg in 2009 totaal 24.000 en in 2010 een duizendtal lager. De emigratie steeg behoorlijk met 2.300 naar 14.200. Dat geeft een 3.100 lager saldo van 8.900 in 2010. De daling van het saldo komt geheel voor rekening van Somaliërs en Irakezen. Vooral de immigratie van Irakezen daalde sterk. De voorlopige cijfers over 2011 laten zien een zeer sterke daling van de immigratie van Somaliërs.

Conclusie.

Er is sprake van een lagere immigratie en een veel hogere emigratie de afgelopen 10 jaar. Je kan daarom spreken van een trend. Uitschieters natuurlijk daargelaten. Vooral de emigratie lijkt constant hoog te blijven. Naast de vergelijking netto kwamen er de afgelopen 10 jaar minder allochtonen binnen uit alle moslimlanden dan in 1980 alleen al uit Turkije en Marokko, kan je ook de eerste generatie met elkaar vergelijken: in de jaren tachtig was de netto immigratie van eerste generatie Turken en Marokkanen ruim 100.000. De afgelopen 10 jaar was die van alle 47 moslimlanden 56-57 duizend. Het is duidelijk dat de migratie uit moslimlanden een enorme verandering heeft doorgemaakt. In de retoriek van politici -niet alleen die van de PVV- is die echter nog precies hetzelfde al in de vorige eeuw. Als je de cijfers ziet dan begrijp je niet dat er mensen zijn die geloven in sprookjes als Eurabië.

In een eerder artikel heb ik al aangetoond dat moslims net genoeg kinderen krijgen om te zorgen dat hun aantal niet krimpt. Niettemin zal hun aantal nog groeien de komende jaren en dat ondanks dat de netto-immigratie nog maar weinig voorstelt. Over hoe dat komt een volgende keer. Spijtig ook dat de Nederlandse pers ook geen enkel onderzoek doet naar de migratie. Voor journalisten heb ik een tip: klik hieronder op de eerste link naar het CBS. Je krijgt dan een tabel die je kan downloaden in excel. Het is dan alleen nog maar een kwestie van optellen. Mijn excel-file is niet geheim. Neem contact op en ik stuur het op. Dat geldt overigens voor iedereen.

10. Bronnen en artikelen

CBS: Bevolkingsontwikkeling; herkomstgroepering en generatie.

CBS: Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Vandyke: Hoe zit ‘t nu echt met de immigratie .

Vandyke: De migratie uit niet-westerse landen ontleed.

Vandyke: De aardverschuiving in migratieland en het ongelijk van Nyfer.

Vandyke: Babytsunami? Onzin!

Terug naar inhoudsopgave

1) Een moslimland is een land waarvan tenminste 50% van de bevolking moslim is. De lijst van het Amerikaanse onderzoeksinstituut PEW bevat 47 landen (.pdf). In die landen zitten niet alleen niet-westerse landen, maar ook landen als Indonesië en Albanië. Uiteraard zijn niet alle immigranten uit moslimlanden moslim, maar hoeveel dan niet is onbekend.Je bent allochtoon als een of beide ouders in het buitenland zijn geboren. Je bent eerste generatie allochtoon als jezelf geboren bent in het buitenland en tweede generatie als je in Nederland bent geboren. Voor de eerste generatie geldt als herkomstgroep het land waar je bent geboren. Voor de tweede generatie het land waar je moeder is geboren of, als je moeder in Nederland is geboren, het land waar je vader is geboren.   

Flip van Dyke is een man van feiten en hij komt uit Amsterdam. Hij heeft een eigen weblog Landgenoten of buitenlui dat verplicht leesvoer is voor ieder die in feiten is geinteresseerd. Dit artikel verscheen eerder op zijn eigen blog met een bovendien fraaie inhoudsopgave. In overleg met Flip van Dyke is het ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Nog meer van feiten van Flip van Dyke op dit blog vind je hier

Meer artikelen over islamisering hier

 


Meer over factcheck, feiten, flip van dyke, immigratie, islam, islamisering, islamofobie, moslimlanden, moslims, onderzoek.

Delen: