Voortijdig schoolverlaten vergroot kans op criminaliteit aanmerkelijk

In achtergronden op 07-07-2010 | 10:13

Voortijdig schoolverlaters hebben ruim zes keer zo veel kans om in aanraking te komen met de politie dan jongeren die het onderwijs met een startkwalificatie verlaten. Dat concluderen de onderzoekers Tanja Traag, Olivier Marie en Rolf van der Velden in het artikel 'Risicofactoren voor voortijdig schoolverlaten en jeugdcriminaliteit' in de CBS-publicatie Bevolkingstrends 2010, 2e kwartaal 2010.

In dit onderzoek is nagegaan welke factoren van invloed zijn op de kans dat jongeren in aanraking komen met de politie en in welke mate dit verloopt via voortijdig schoolverlaten, zowel direct als via niet waargenomen kenmerken.

De regressie-analyses in dit onderzoek laten zien dat jongeren zonder diploma of startkwalificatie een grotere kans hebben om in aanraking te komen met de politie, ook in vergelijking met jongeren die gelijk zijn op alle gemeten achtergrondkenmerken behalve het hoogst behaalde onderwijsniveau.

De onderzoekers concluderen: "Schoolverlaten houdt een substantieel effect, ook als rekening wordt gehouden met geslacht en herkomst, cognitieve capaciteiten, sociale herkomst en de mate waarin de ouders op het criminele pad zaten.
Als er een rechtstreeks effect is van voortijdig schoolverlaten op jeugddelinquentie is de jeugdcriminaliteit terug te dringen door jongeren nog meer te stimuleren om een startkwalificatie te halen. Ook als er sprake is van gedeelde oorzaken, zoals het hebben van ouders die in de criminaliteit verzeild zijn geraakt, biedt dit houvast voor beleidsmakers en hulpverleners om zich beter te concentreren op de risicogroepen."

Het artikel is hier (pdf) te lezen.

Meer over criminaliteit hier


Meer over cbs, criminaliteit, onderwijs, onderzoek, overlast.

Delen: