Religieuzen, mannen en rechts-conservatieve stemmers hebben meeste moeite met homoseksualiteit

In achtergronden op 06-09-2011 | 20:08

"De helft van degenen die ten minste een keer per week naar de kerk gaan wijst homoseksualiteit af. Onder degenen die nooit naar de kerk gaan is dat aandeel slechts 5%. Andere groepen met een duidelijk groter dan gemiddeld aandeel homonegatieven (meer dan 10%) zijn 65-plussers, mannen en pvv-stemmers."

Dat schrijft het SCP in de vandaag gepubliceerde studie Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011. Het SCP trekt deze conclusie op grond van onderzoeksgegevens uit 2011. Op grond van iets oudere cijfers, maar nog wel recente cijfers, trekt het SCP de conclusie dat Nederland internationaal nog altijd koploper is in de wereld wat betreft acceptatie van homoseksualiteit.
In 2010 stond 10% van de Nederlandse bevolking negatief tegenover homoseksualiteit; in 2006 was dat nog 15%.
Vooral onder orthodox-religieuzen, jongeren en niet-westerse migranten is het
aandeel dat moeite heeft met homoseksualiteit nog groot. Overigens zijn de cijfers over de niet-westerse migranten het meest verouderd, ze zijn afkomstig uit 2004/2005.

Het SCP schrijft dat het deel van de bevolking dat afwijzend staat tegenover homoseksualiteit in de afgelopen jaren duidelijk kleiner was dan in 2006, waarin het SCP een nulmeting verrichtte. Toch merkt het SCP hierbij op dat het van belang is om hierbij op te merken dat niet-westerse migranten in deze onderzoeken ondervertegenwoordigd zijn, terwijl onder hen het aandeel met een negatieve houding tegenover homoseksualiteit relatief groot is.

De meeste moeite hebben mensen met zichtbaarheid van homoseksualiteit in het openbaar. In 2010 gaf 41% van de bevolking aan twee zoenende mannen aanstootgevend te vinden, 28% zei dat over vrouwen. Dit zijn veel grotere groepen dan de 13% die er aanstoot aan neemt als het om een heteropaar gaat.

Vooral de aanhangers van rechts conservatieve partijen hebben moeite met de acceptatie van homo's. Ongeveer 11 procent van de PVV-aanhang negatief is over homo's. Het CDA is de enige partij waar niet een meerderheid van de aanhang positief staat tegenover homoseksualiteit. Kiezers van GroenLinks, D66 en de SP staan het minst negatief tegenover homo's.

Europa

In Europa staat de Nederlandse bevolking nog altijd het meest positief tegenover homoseksualiteit, op de voet gevolgd door Zweden en Denemarken. Gelijke rechten voor huwelijk en adoptie worden in Nederland het meest onderschreven.
Vooral in Oost-Europese landen als Roemenië, Polen en Letland is er weinig draagvlak voor openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht en voor het recht op adoptie door homoseksuele stellen.
De verschillen tussen landen in de acceptatie van homoseksualiteit blijken ook duidelijk uit de mate waarin homoseksuele mannen en vrouwen open zijn over hun seksuele voorkeur. Terwijl 68% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zegt homoseksuele vrienden of kennissen te hebben, geldt dat bijvoorbeeld maar voor 3% van de Roemenen en 12% van de Polen en Letten.

Migranten

Wat betreft niet-westerse migranten wordt in het rapport verwezen naar cijfers van onderzoek uit 2004/2005, waarin de acceptatie van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen wordt vergeleken met autochtone stedelingen. Hieruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder deze migrantengroepen aanmerkelijk lager ligt. 

Ook wordt een recenter onderzoek genoemd van het SCP, de UU en het Trimbos instituut waaruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder niet-westers allochtone kinderen duidelijk lager is. Hetzelfde blijkt uit de evaluatie van het anti-discriminatieprogramma Gelijk=Gelijk in het Amsterdamse Zeeburg. De onderzoeksters Eva Klooster en Amy Jane Gielen schreven: "Homoseksualiteit ligt het moeilijkst bij de groepen leerlingen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, van wie respectievelijk 41,5% en 47,5% na afloop van het programma liever geen homoseksuele docent wil."

Nederlandse moslim genuanceerder over homo's dan Duitse boer

Positiever nieuws kwam eerder dit jaar naar aanleiding van het nog lopend promotieonderzoek van Elmar Jansen, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens dit onderzoek zouden de opvattingen van Nederlandse moslims over homoseksualiteit genuanceerder zijn dan die van Duitse boeren of de gemiddelde Griek. Ze zijn ook progressiever dan moslims in de omringende landen. Jansen ontdekte dat moslims in snel tempo 'vernederlandsen'. Wat de acceptatie van homoseksualiteit betreft 'is Nederland een progressieve uitzondering', zegt Jansen. 'Andere Europese landen zijn niet zo ruimdenkend. Het is verbazend te zien hoe snel opvattingen worden overgenomen door migranten.'

Zie ook:

Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011

Intolerant Europa (Europese discriminatiecijfers)

Ook PVV'ers voelen zich gediscrimineerd (met ook cijfers over homo-emancipatie)

Meer onderzoek in databank onderzoek integratie

 

 


Meer over discriminatie, homo, homo-emancipatie, homoseksualiteit, onderzoek.

Delen: