Hoe zit ‘t nu echt met de immigratie?

In achtergronden door Flip van Dyke op 13-11-2011 | 17:13

Tekst: Flip van Dyke, m.m.v. Dimitri Tokmetzis en Ad van der Stok

De PVV is ontstemd. Minister Leers slaagt er volgens Wilders onvoldoende in om de aanwas van immigranten tegen te houden. De minister verslikt zich ondertussen ook continu in de cijfers. Wij constateren dat geen enkele politicus en weinig media er in slagen de cijfers op een juiste manier op een rij te krijgen. Hierbij doen wij een poging.

Eerst de fictie, het frame. De PVV kletst het meest uit zijn nek. Jaarlijks zouden 150.000 immigranten de Nederlandse grenzen passeren, een stad ter grootte van Haarlem. En dat ieder jaar. Dit zijn vooral kansarme, uit moslimlanden afkomstige gelukszoekers. De Henken en Ingrids verzuipen in deze tsunami en vluchten massaal het land uit. Nu nemen we hier de PVV op de hak, maar andere partijen hameren er ook op dat de toevloed van kansarmen bedwongen moet worden, vooral door het tegengaan van gezinsmigratie. En ook bij andere partijen wordt getreurd om het verlies van hoogopgeleide Nederlanders. Volgens VVD-kamerlid Cora van Nieuwenhuizen ‘wordt het migratiesaldo sterk beïnvloed doordat ook een aanzienlijk deel goed opgeleide Nederlanders ons land vaarwel zegt.’

Het is ook ingewikkeld. Om te weten hoe het wel met immigratie, emigratie en het migratiesaldo zit kunnen we naar de nationaliteit van immigranten, het geboorteland en de herkomstgroep kijken. Het is geen eenvoudige kost, maar het loont om door te lezen. Wie nog vragen heeft, of opmerkingen, ik zal de comments in de gaten houden.

Eerst nog even kort over de cijfers. De aantallen zijn van 2009 omdat daar de meest uitgebreide en betrouwbare cijfers van zijn. De verschillen met 2010 en daarna zijn voor de analyse irrelevant. De aantallen zijn keer duizend.
 

Immigratie naar geboorteland

De PVV heeft op het eerste gezicht gelijk. De immigratie bedraagt 146.378 in 2009. Maar wanneer wordt iemand immigrant genoemd? In Nederland ligt die lat erg laag: een half jaartje hier studeren en je komt al in de statistieken als immigrant voor. Vaak komt zo iemand hetzelfde jaar nog een keer voor in de statistieken maar dan als emigrant.

Van de immigranten is een vijfde (28.000) geboren in Nederland, die zijn dus ooit eerder geëmigreerd. Een derde komt uit de EU en dan hebben we nog een pluk overig westers: rest Europa (zonder Turkije), Japan, VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Indonesië. Het aantal niet-westerse immigranten beslaat met 53.000 een derde van het totaal. Veertig procent van die 53.000 komt uit wat je ‘moslimlanden’ zou kunnen noemen.De Herkomstgroep gaat over allochtoon of autochtoon. De Nationaliteit betreft het staatsburgerschap. In deze grafiek zien we opmerkelijke verschillen.

Eerst oranje, oftewel geboorteland Nederland, herkomstgroep autochtoon en nationaliteit Nederlands.

Bij Nederlandse nationaliteit zien we 42.000 immigranten. Het grote verschil tussen geboorteland en nationaliteit, 14.000, komt vermoedelijk voor het grootste deel door eerste generatie allochtonen die terugkeren nadat ze zijn geëmigreerd. Een kleiner deel bestaat uit allochtonen die bij geboorte buiten Nederland de Nederlandse nationaliteit kregen. Denk aan Antillianen en vroeger aan Surinamers of nog vroeger aan Indische Nederlanders.

Van de ruim 28.000 immigranten die in Nederland zijn geboren zijn er ruim 7.000 tweede generatie allochtoon. Van de bijna 23.000 autochtone immigranten zijn er een kleine 2.000 in het buitenland geboren1. Bij EU zien we weinig verschil, maar dat wil niet zeggen dat in die cijfers toch verschillen kunnen zitten2.

Bij niet-westers zien we bijna 53.000 naar geboorteland en iets meer dan 56.000 immigranten naar herkomstgroep. Het verschil tussen die twee getallen zijn tweede generatie allochtonen die dus net als autochtonen terugkeren naar hun geboorteland. Daarnaast zitten er in die 53.000 vermoedelijk een kleine 1000 autochtone immigranten.

3. De Emigratie.

Totaal waren er 112.000 emigranten in 2009 waarvan 54.000 mensen met de Nederlandse nationaliteit, ongeveer de helft dus. Daarvan waren er 14.000 eerste en 12.000 tweede generatie allochtoon. Autochtonen maakten dus maar een kwart uit van het totaal aantal emigranten.

Van de 83.000 allochtone emigranten zijn er 48 duizend westers en de 36.000 niet-westerse emigranten vormen een derde van alle emigranten.

4. Migratiesaldo

Immigratie min emigratie leidt tot een migratiesaldo.

Het totaalsaldo is 34.000. Er immigreerden dus 34.000 mensen meer dan dat er emigreerden. Bij de autochtonen echter emigreerden er 6.000 meer dan dat er immigreerden.

Het saldo bij niet-westerse allochtonen is 24.000, bij geboorteland en 4.000 lager bij herkomstgroep. Het verschil komt omdat er meer tweede generatie vertrekt (logisch) dan dat er terugkomt. Bij EU-landen speelt de tweede generatie veel minder een rol.

Conclusie:

Het is duidelijk dat het alleen roepen van 150.000 immigranten volstrekte onzin is en zelfs een kleurenblinde kan zien in de figuren dat het echt niet allemaal niet-westerse –laat staan Marokkaanse- immigranten zijn. Uit het tweede figuur blijkt ook dat we aanzienlijke emigratiestromen hebben en het is dan ook lariekoek om te roepen dat er een stad als Haarlem binnenkomt, zonder te vermelden dat driekwart van zo’n stad ook weer vertrekt. Ook van ‘massale’ emigratie van autochtonen is geen enkele sprake –nog afgezien van het feit dat een aantal net over de grens zijn gaan wonen en nog gewoon in Nederland werken- eerder van een hele kleine.

5. Verantwoording:

De nationaliteit van overig westers is berekend door de nationaliteit Nederlanders, EU-onderdanen en niet-westerse niet-Nederlanders af te trekken van het totaal aantal immigranten. Dit geeft dan een vrij klein aantal nationaliteiten overig westers. De vraag is dan ook of dat niet te laag is. Dat ik het zo moest berekenen geeft aan dat er, gek genoeg, niet veel informatie is over de immigratie naar nationaliteit. Hopelijk wordt dat nog verbetert in de toekomst. Er zijn een aantal tabellen gebruikt in dit stuk. Die heb ik met elkaar vergeleken en soms ook berekeningen mee uitgevoerd. Dat is niet een 100% zuivere methode, maar er was niet anders. Niettemin denk ik dat de werkelijkheid niet ver weg ligt. De cijfers in de tabellen over geboorteland en herkomstgroep zijn cijfers direct afkomstig van het CBS en dus wel betrouwbaar genoeg, ook die van nationaliteit Nederlands en EU en niet-Nederlands komen rechtstreeks uit een tabel.

Links
Bronnen CBS: X, X, X, X, X .
Voor migratie moslimlanden zie Vandyke X en X

Noten:
1) Er zijn 28.248 immigranten geboren in Nederland, daarvan zijn er 7.427 tweede generatie –die zijn per definitie geboren in Nederland- er resteren dan 20.281 autochtonen geboren in Nederland. Aangezien er 22.666 autochtonen immigreren is het verschil van 1.845 autochtonen die geboren zijn in het buitenland. De definitie van autochtoon is immers dat beide ouders in Nederland zijn geboren. Het maakt niet uit waar je zelf geboren bent. De berekening is wel met een slag om de arm –zie verantwoording.

2) Zo kunnen allochtonen van buiten de EU immigreren met een EU-paspoort en zitten er onder de EU-immigranten ook 2e generatie allochtonen horende tot de EU herkomstgroep en een Nederlands paspoort. Dat kan allemaal niet precies gezegd worden met de statistieken die het CBS beschikbaar heeft gesteld. Zo is ook het aantal van 42 duizend niet-westerse nationaliteit hoogst waarschijnlijk te hoog omdat ze komen van een CBS berekening van niet-Nederlanders geboren in een niet-westers land. Er kunnen immers ook niet-westersen immigreren met een EU-paspoort. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er 54.000 met een EU-paspoort immigreren, dan blijven er 50.000 over die met een paspoort van een derdeland immigreren. We zien dus ook dat daarvan 42.000 immigranten geboren zijn in een niet-westers land. Een voor mij onbekend aantal daarvan zal geïmmigreerd zijn met een nationaliteit uit een EU-land. Vandaar dat ik bij 42.000 niet-westerse en 8.000 overig westerse immigranten naar nationaliteit een vraagteken zet. Het zou goed kunnen dat die 42.000 een paar duizend lager moet zijn en de 8.000 een paar duizend hoger.

Flip van Dyke is een man van feiten en hij komt uit Amsterdam. Hij heeft een eigen weblog Landgenoten of buitenlui dat verplicht leesvoer is voor ieder die in feiten is geinteresseerd. Dit artikel is tot stand gekomen met de medewerking van Dimitri Tokmetzis en Ad van der Stok van het webblog Sargasso, waar het artikel eerder verscheen. Ook verscheen het op zijn eigen blog. Met toestemming van Flip van Dyke is het oo kop Republiek Allochtonië geplaatst.

Enkele blogs van Flip op Republiek Allochtonië:

 


Meer over Ad van der Stok, cijfers, Dimitri Tokmetzis, emigratie, feiten, flip van dyke, immigratie, migratie, onderzoek.

Delen: