Het cijfergegoochel van Leers

In achtergronden door Flip van Dyke op 18-10-2011 | 10:35

Minister Leers fluisterde iets positiefs over migranten om een deel van de CDA-achterban tevreden te stellen, Wilders gromde en piepend rende Leers met de staart tussen de benen weer terug in zijn hok om vervolgens weer precies dezelfde leugens te vertellen als de PVV over de aard van de immigratie en de cijfers.

Leers kent de cijfers niet, de journalisten die hem ondervragen evenmin en de oppositie laat het ook afweten. Dat concludeert Flip van Dyke in onderstaand artikel.

Op dinsdag 14 oktober j.l. kwam Minister Leers van Integratie en Asiel opdraven bij Pauw en Witteman:

De aanleiding was dat hij daarvoor had gezegd dat immigratie een verrijking voor onze samenleving was. Wilders vond Leers ‘een beetje dom’, Premier Rutte bemoeide zich ermee en Leers moest de gang naar Canossa Wilders maken om te zeggen dat hij toch verkeerd was begrepen.

In de uitzending werd hij af en toe flink to the point aangepakt door de heren P&W en Leers moest zich in allerlei bochten wringen om eruit te komen. P&W hebben echter een belangrijk gebrek: ze weten niets van de cijfers. Dat gaf Leers de mogelijkheid om allerlei onzin te roepen, zonder dat hij werd tegengesproken.

Allereerst ontstaat er al een begripsverwarring. P&W hebben het –natuurlijk – over niet-westerse immigranten, want dat is waar het politiek om draait. Leers heeft het, terecht, over derdelanders en dat is iedereen buiten de Nederland en de EU (Bulgaren en Roemenen zitten er tussen). Voor de minister is er natuurlijk geen verschil tussen een aanvraag om een verblijfsvergunning van een Georgiër en een Israëli, tussen een Canadese en een Argentijnse.Dat geeft verwarring.

De minister geeft cijfers van iedereen die een verblijfsvergunning moet hebben om hier voor langer dan drie maanden te mogen blijven. Er volgt dan ook inschrijving in het bevolkingsregister en dan ben je officieel immigrant. Zelfs al kom je hier maar voor een jaartje, of nog korter, als au-pair werken of studeren.

Geen 15.000 asielzoekers

Allereerst heeft Leers het over ruim 15.000 asielzoekers die naar ons land zijn gekomen. Dat is niet juist. Het betreft hier aanvragen om een verblijfsvergunning asiel en één asielzoeker kan meerdere aanvragen indienen. In antwoord (.pdf) op Kamervragen afgelopen vrijdag schrijft Leers: ,,De instroomgegevens over het jaar 2010 zijn voor asiel circa 15.150.” Lekker versluierend en dat wordt duidelijk als we kijken naar de cijfers van het CBS: inderdaad 15.150 aanvragen, maar daarvan zijn er maar 13.340 eerste aanvragen. Er kwamen dus ruim 13.000 asielzoekers naar ons land. Maar dat is niet het enige want een asielaanvraag indienen is niet hetzelfde als een verblijfsvergunning krijgen. In 2010 kregen er 8.7001 een tijdelijke verblijfsvergunning.

Na 16:30 minuten in het gesprek wordt het nog interessanter.

Leers maakt –terecht- onderscheid tussen asielzoekers en reguliere immigranten. Die laatste groep zijn mensen die werk zoeken, studenten of mensen die voor de liefde komen of voor gezinshereniging komen2. Met name voor die laatste categorie moeten we oppassen, aldus Leers. Ze halen hun partner hierheen en eventuele kinderen en die halen weer een partner enzovoort. Daar willen we een stop op zetten.

Het gaat dus om de gezinsmigratie volgens Leers en dat sluit naadloos aan op wat PPV-coryfee Sietse Fritsma beweert in zijn werkje ‘De immigratieramp van Nederland’, een propagandaboekje vol massamisleiding dat als bijbel heeft gediend voor het gedoogakkoord. Dan is het toch goed om maar eens naar de cijfers te kijken.

Volgens de IND kregen er in 2010 iets meer dan 18.000 mensen een verblijfsvergunning o.g.v. gezinsmigratie. Dat cijfer is dus van alle derdelanders inclusief de Europa-route3 en inclusief eventueel kinderen. Op grond van cijfers van het CBS zal +/- 80% daarvan een niet-westerse nationaliteit hebben oftewel ruim 14.500.4

Goede vraag

Wat zei nu Leers tijdens P&W? De gezinsmigranten is de groep waar we ‘voor op moeten passen dat niet de een na de ander naar ons land komt en hier niet mee kan doen’. Dan komt de allerbelangrijkste vraag en wel van een van de gasten, Tijl Bekland, helemaal aan het eind: ‘Hoeveel zijn dat er?’. Deze man verdient voor mij een prijs. De beste vraag van het jaar. En wat gebeurt er? Witteman kapt het af. Niet te geloven, maar gelukkig horen we Leers nog zeggen: ’35.000’, maar dan moet je wel goed luisteren.

Net als bij asiel ‘verwart’ Leers aanvragen met toekenningen, maar zijn nu die 18.000 (14.500) nu allemaal kansloos? Komen die ‘drie hoog achter in een achterstandswijk’? Er zijn sowieso al belangrijke verschillen met de vorige eeuw toen in 1978 het toenmalige Kabinet Van Agt/Wiegel de voorwaarden voor gezinsmigratie vrijwel op nul zette. De referent –degene die in Nederland woont- moet tenminste vaste inkomsten hebben op het niveau van het minimumloon en daar valt de bijstand en WW niet onder. Ook moet de huisvesting voldoende zijn. De kandidaat-immigrant moet ook een inburgeringcursus doen buiten Nederland5. Pas als hij of zij slaagt, en aan de overige voorwaarden is voldaan, mag diegene hierheen komen.

Het inburgeringexamen is echter het belangrijkste en dankzij dat examen weten we wat van het niveau van de inburgeraars. Het blijkt dat maar 25% een lage opleiding heeft gehad. Dat is toch heel iets anders dan in de vorige eeuw toen er grote aantallen mensen met weinig of geen opleiding naar ons land kwamen. Niet dat ik iets tegen die mensen had en heb, maar de nadelen kunnen niet ontkent worden. Als we die 25% van 18.000 nemen betekent dat maximaal 4.500 kansarme immigranten door gezinsmigratie. Daar gaat het dus om. Er komen bijvoorbeeld meer kenniswerkers naar ons land en 2x zoveel studenten.

Volgens de PVV moeten er de helft minder niet-westersen naar ons land komen. Daarbij worden de cijfers aangehaald naar geboorteland en dat zijn er 53.000. Een groot deel van hun echter is Nederlander of heeft een EU-paspoort. Het moge duidelijk zijn dat halvering met van de maatregelen van Leers nooit wordt gehaald.

Dunnetjes over

Je zou misschien denken dat Leers door zijn ambtenaren is ingeseind dat zijn cijfers niet (helemaal) kloppen. Vergeet het maar. Afgelopen zondag in Buitenhof deed hij het nog eens dunnetjes (en dik) over. Allereerst ging hij met andermans veren pronken. Beleid ontwikkeld nog door Albayrak en ingevoerd door het vorige Kabinet om sneller asielaanvragen te beslissen, rekent hij geheel of voor een groot deel zichzelf toe. ‘Ook een beetje in gang gezet door mijn voorganger’. Je moet toch wat als je verder faalt?

Uiteraard gebruikt hij ook weer de verkeerde asielcijfers.

‘Bijna een derde van alles wat binnenkomt zijn mensen die worden binnengehaald door mensen hier’, aldus Leers. Een derde van wat Leers? Van de 146.000 immigranten? Van de 104.000 niet-Nederlanders? Van de 55.000 reguliere verblijfsvergunningen die zijn uitgereikt vorig jaar? Dat laatste zou kunnen kloppen, maar dat is toch wel weer heel iets anders dan wat hij bij P&W zei want toen had hij het over 35.000. Leers vervolgt: ‘Dat zijn meestal kansloze mensen’. ‘Ze spreken onze taal niet.’ ‘Ze hebben geen opleiding.’ ‘Ze worden als jonge bruid uitgenodigd en worden vervolgens ergens weggestopt.’

Ik heb het al gehad over het opleidingsniveau van de inburgeraars en daarom alleen nog even een cijfer van het CBS: het aantal niet-westerse allochtonen dat een partner hierheen haalt bedroeg in 2009 2.400 en daarvan waren er 1.500 bruid en 900 gom. Helaas kent ook interviewer Pieter Jan Hagens de cijfers niet. Doorzagen over een individueel asielgeval lukt natuurlijk wel.

‘Ik zoek naar een nieuwe weg die toch de gepolariseerde verhoudingen in Nederland verbind,’ zei Leers op het laatst. Je moet maar durven.

Conclusie

Leers fluistert eventjes iets positiefs over migranten om een deel van de achterban tevreden te stellen. Wilders gromt even en piepend rent Leers met de staart tussen de benen weer terug in zijn hok om vervolgens weer precies dezelfde leugens als de PVV over de aard van de immigratie en de cijfers te vertellen. Leers is een PVV’er in CDA-kleren.

En dan de oppositie. Kijk nog eens naar de Kamervragen (.pdf), al eerder aangehaald. Wat een slappe hap. Verdiep je eens zelf in de cijfers en ga dan heel gericht vragen stellen. Het is niet voor niets dat de onzin verkocht door de PVV zich als een olievlek verspreidt als je geen enkel weerwoord krijgt.

Ik zou zeggen een Kameronderzoek naar de cijfers lijkt mij zeer nuttig.

Noten

1) Nu moet je niet direct die asielaanvragen in 2010 koppelen aan het aantal beslissingen, want tussen aanvraag en beslissing zit natuurlijk enige tijd. Jaren vloeien daarom in elkaar over. In werkelijkheid heeft de IND een 5% meer beslissingen genomen (hebben kunnen nemen) dan het aanbod in 2010. De werkvoorraad is dus verminderd.

2) Die ‘voor de liefde’ komen noemen we gezinsvorming -ook wel importbruiden genoemd- en samen met gezinshereniging -een partner die je al had voordat je naar Nederland kwam- noemen we dat gezinsmigratie. Eventuele kinderen vallen ook onder de gezinsmigratie.

3) De Europa-route is de mogelijkheid dat EU-onderdanen die een partner hebben uit een derdeland, deze de partner mogen meenemen als zij naar een ander EU-land verhuizen. Omdat de Nederlandse immigratie zo streng is kunnen daar Nederlanders gebruik van maken door naar een ander EU-land te verhuizen met een minder strenge regelgeving, daar hun partner te laten overkomen, die dan daar een verblijfsvergunning krijgt, en vervolgens met hun partner weer naar Nederland verhuisd die dan een beroep doet op dat gemeenschapsrecht. Overigens moet ik opmerken dat ik er niet 100% zeker van ben dat die Europa-route in de gezinsmigratie cijfers zit. Vergelijking tussen de cijfers van het CBS en die van de IND over 2009 maakt het voor mij wel waarschijnlijk. In 2010 maakt ongeveer 2.200 mensen gebruik van die route. Uit onderzoek blijkt echter dat er weinig sprake is van misbruik. Je vraagt je dus af waarom dit Kabinet dan zo keihard inzet in de oplossing van dit ‘probleem’, waarvan de PVV van mening is dat er ‘massaal’ misbruik van wordt gemaakt.

4) De extra complicatie is dat je met de cijfers van het CBS wel een uitsplitsing kan maken naar westers en niet-westers, maar dat is naar geboorteland en niet nationaliteit. Ik heb goede reden om aan te nemen dat in de groep van 42.000 niet-westers geboorteland en niet-Nederlanders die het CBS telt, er enkele duizenden een EU-paspoort hebben. Voor hun gaat het verblijfsvergunningen verhaal niet op. Sorry, het verhaal is niet eenvoudig, maar dat komt ook omdat het CBS maar heel weinig cijfers geeft over nationaliteit en immigratie. Het is ook zo dat er tussen de cijfers van het CBS en die van de IND behoorlijk wat licht zit. Zitten er bij de cijfers van de IND over het aantal verleende verblijfsvergunningen regulier ook dubbeltellingen? Zitten er fouten in de immigratietellingen van het CBS? Beide kan en ik acht dat ook waarschijnlijk.

5) Alle gezinsmigranten moeten in principe een cursus doen behalve bijvoorbeeld kinderen, maar ook Amerikanen, Canadezen, Australiërs, Nieuw zeelanders, Japanners en Zuid Koreanen hoeven die niet buitenland te doen, maar kunnen die in Nederland na immigratie een examen doen.

Flip van Dyke is een man van feiten en hij komt uit Amsterdam. Hij heeft een eigen weblog Landgenoten of buitenlui dat verplicht leesvoer is voor ieder die in feiten is geinteresseerd. Dit stuk verscheen eerder op zijn blog en op Sargasso .

Link:

Enkele blogs van Flip op Republiek Allochtonië:

Het rookgordijn van Gerd Leers

Anders Breivik: de massa-immigratie en de babytsunami

De migratie uit niet-westerse landen ontleed

De aardverschuiving in migratieland en het ongelijk van Nyfer

Aantal asielverzoeken in 2010 gedaald

Opmerkelijke emigratiecijfers

Nog meer van feiten van Flip van Dyke op dit blog vind je hier

 


Meer over asiel, asielverzoeken, cijfers, flip van dyke, gerd leers, immigratie, migratie, onderzoek.

Delen: