Chinese Nederlanders, van horeca naar hogeschool

In achtergronden op 25-08-2011 | 10:31

In het kader van het 100-jarig verblijf van Chinese migranten in Nederland zijn dit jaar al verschillende publicaties verschenen, waaronder de factsheet Chinezen van ACB Kenniscentrum en het onderzoeksverslag Chinezen in Nederland van Forum. Het Sociaal Cultureel Planbureau presenteerde in augustus een uitgebreid onderzoek getiteld Chinese Nederlanders. Van horeca naar hogeschool.

Dit artikel verschijnt in een serie blogs waarin het nieuws van de afgelopen zomermaanden wordt behandeld.

De belangrijkste conclusies van het SCP zijn:

 • De Chinese groep is in omvang de vijfde grootste niet-westerse  migrantengroep in Nederland. In de afgelopen tien jaar zijn veel  Chinezen naar Nederland gekomen om te studeren.
 • 43% van de werknemers met een Chinese achtergrond is werkzaam in de horeca, dit aandeel is lager dan in het verleden.
 • Tweederde van de Chinese leerlingen volgt HAVO/VWO tegenover circa de helft van de autochtone leerlingen. 85% van de tweede generatie gaat door naar het hoger onderwijs, tegenover 59% van de autochtonen.
 • De tweede generatie doet het goed op de arbeidsmarkt: zij zijn sterk vertegenwoordigd in de hoge functies en de werkloosheid is met net 5% laag.
 • Chinese Nederlanders van de eerste generatie hebben veel moeite met de Nederlandse taal en hebben relatief weinig contact met autochtonen. Van de tweede generatie heeft meer dan de helft een autochtone beste vriend.
 • Een op de vijf huishoudens van Chinese herkomst valt in de laagste inkomenscategorie. Van de 45-65 jarigen heeft 15% eenbijstandsuitkering.

De studie is grotendeels gebaseerd op nieuw en grootschalig onderzoek onder circa 1000 Chinese Nederlanders. 

Enkele andere onderzoeksresultaten:

 • Er wonen in Nederland ongeveer 110.000 Chinezen. Meer dan 70.000 van hen zijn afkomstig uit de Volksrepubliek China en Hongkong. De Chinezen uit landen als Indonesië en Suriname zijn in de bevolkingsstatistieken niet als Chinezen te onderscheiden. Zij zijn daarom niet in het onderzoek betrokken. 
 • Vooral in de laatste tien jaar is de Chinese bevolkingsgroep sterk in omvang toegenomen door de komst van studie- en kennismigranten. Zij zijn jong, alleenstaand, vaker vrouw en hoog opgeleid. Ze spreken nauwelijks Nederlands, voelen zich hier niet erg thuis en gaan vooral om met herkomstgenoten. 
 • Tussen 2000 en 2010 zijn 16.500 Chinese studenten naar Nederland gekomen. Zij komen op een tijdelijk visum naar Nederland; bijna 30% van de groep die sinds 2000 voor studie naar Nederland is gekomen, studeert inmiddels niet meer en is veelal in Nederland aan het werk.
 • Bijna twee op de drie bedrijven van Chinese ondernemers is te vinden in de horeca. 43% van werknemers met een Chinese achtergrond is in deze sector werkzaam. Dit aandeel is lager dan in het verleden.
 • Het aandeel zelfstandige ondernemers onder de Chinezen is met 13% hoog, hoger dan bijvoorbeeld bij Turkse Nederlanders (7%) en autochtone Nederlanders (7%).
 • Chinese kinderen doen het erg goed in het onderwijs. De HAVO- en vooral VWO-deelname ligt ver boven die van andere migrantengroepen en ook boven die van autochtone leerlingen. Er is bovendien weinig uitval uit
 • het onderwijs. Ook de instroom in het hoger onderwijs is veel hoger dan onder autochtone jongeren.
 • Chinese Nederlanders doen het ook goed op de Nederlandse arbeidsmarkt. Van de hele
 • Chinese beroepsbevolking in Nederland is 6% werkloos (tweede generatie 5%), tegenover 4% onder autochtone Nederlanders. Turkse en Marokkaanse Nederlanders laten aandelen boven de 10% zien. 
 • Minder dan de helft van de Chinese Nederlanders identificeert zich (zeer) sterk met Nederland, zij gebruiken relatief weinig Nederlandse media, participeren weinig in het verenigingsleven en hebben niet zo frequent contact met autochtone Nederlanders. 
 • Ongeveer een kwart van de relaties (gehuwd en ongehuwd) van Chinese Nederlanders is van gemengde samenstelling. Vrouwen van Chinese herkomst gaan meer dan drie keer zo vaak een relatie aan met een autochtone man dan Chinese mannen met een autochtone vrouw.
 • In vergelijking met andere migrantengroepen voelen Chinese Nederlanders zich meer geaccepteerd en hebben zij minder het idee dat het maatschappelijk klimaat ongunstig is voor migranten. Ook rapporteren zij minder discriminatie. 
 • Chinese migranten van de eerste generatie hebben in vergelijking met andere migrantengroepen veel moeite met de Nederlandse taal. Toch heeft de helft wel een taal- of inburgeringscursus gevolgd.
 • Deze eerste generatie migranten voelen zich minder vaak gelukkig en hebben vaker gezondheidsproblemen hebben.
 • De in Nederland geboren Chinese Nederlanders maken op alle terreinen een enorme sprong voorwaarts ten opzichte van de eerste generatie. Onder degenen die niet meer op school zitten (20-35 jarigen), heeft maar liefst 86% een startkwalificatie (autochtonen: 81%). Ook op de arbeidsmarkt is de tweede generatie succesvol. Zij werken vaak in hogere functies. 
 • In sociaal en cultureel opzicht staat de tweede generatie dichter bij de autochtone Nederlanders. Zij spreken goed Nederlands. Een op de vijf spreekt helemaal geen Chinese taal meer. Zij hebben veel contacten met autochtone Nederlanders, zijn modern in hun opvattingen en van de in Nederland geboren Chinezen voelt 90% zich thuis in Nederland. 

SCP-publicatie 2011/21. Chinese Nederlanders. Van horeca naar hogeschool, Mérove Gijsberts, Willem Huijnk, Ria Vogels (red.), Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, augustus 2011, ISBN 978 90 377
0529 4, € 22,90.
De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet-)boekhandel of te bestellen of
downloaden via de website: www.scp.nl.
Bron: persbericht SCP

Links:

Meer onderzoek naar specifieke etnische groepen vind je in de databank onderzoek integratie, zie hier

factsheet Chinezen ACB Kenniscentrum
Chinezen in Nederland (forum)

Leve de Chinezen (Raoul du Pre in de Volkskrant over het SCP-onderzoek)

Kijk voor meer artikelen over chinezen op dit blog hier

Bezoek ook de informatieve website 100jaarchinezen.nl en de geledraak.nl

 


Meer over chinezen, onderzoek, scp.

Delen: