Anders Breivik: de massa-immigratie en babytsunami

In achtergronden door Flip van Dyke op 23-08-2011 | 10:21

Flip van Dyke heeft voor Anders Breivik en al die anderen die een tsunami aan moslimimmigranten vrezen de harde cijfers op een rij gezet. Hieronder zijn artikel.

“Ik houd mijn hart vast want ik weet – en Boumédiènne, oud-president van Algerije, die heeft het ooit gezegd: wij zullen Europa veroveren via de moederschoot van onze vrouwen! Waarmee hij zei: wij gaan Europa op demografische manier veroveren, door uiteindelijk massa-immigratie, en heel wat kinderen in Europa op de wereld te zetten, en dat is in de grote steden volop aan het gebeuren” – Filip DeWinter in: Ab & Sal, Nederland 2, 1 apr 2007

Voor de terrorist Anders Breivik staat het vast: de immigratie uit moslimlanden loopt alle perken te buiten, de voortplanting van moslims is gigantisch en er moet een daad gesteld worden om de door politieke correctheid in slaap gesuste volksmassa’s wakker te schudden voor de gevaren die dat oplevert.

Breivik is er heilig van overtuigd dat we worden voorgelogen, en dat er valse cijfers over immigratie worden gepubliceerd, zo blijkt uit zijn manifest. Het is namelijk veel erger dan de multiculti-knuffelende elite ons wil doen geloven. De poorten staan wagenwijd open. En iemand moet er wat tegen doen, wil het land niet op termijn ten ondergaan.

Opmerkelijk is dat Nederland door Breivik regelmatig als voorbeeld wordt aangehaald voor deze tsunami aan islamitische massa-immigratie. Onze bevolking bestaat volgens Breivik nu reeds voor 9 à 10% uit moslims en dat zal in 2030 zijn gestegen tot 20%. In 2083 zullen zij hier zelfs de absolute demografische meerderheid hebben, als we de blonde kruisvaarder uit Noorwegen mogen geloven.

Deze argumenten uit Breiviks manifest zijn niet uniek. Integendeel, de angst voor een demografische tijdbom is gemeengoed in islamofoob-rechtse kringen. Geert Wilders en de PVV waarschuwen al jaren tegen de islamisering door immigratie en ‘wat zich hier voortplant’. De voorspellingen worden echter nooit onderbouwd. Op vragen om bewijzen krijg je ook nooit antwoord of alleen maar dooddoeners, is mijn ervaring.

In meerdere artikelen heb ik de ‘massa-immigratie’ al behandeld en tot haar ware proporties teruggebracht.  Voor het eerst ga ik nu dieper in op de bevolkingsaanwas  van mensen afkomstig uit moslimlanden – definitie:  tenminste 50% van de bevolking in die landen is moslim.

Ik behandel de totale bevolkingsgroep en de eerste en tweede generatie en deel ze in tienjarige leeftijdsgroepen en 65-plussers. Vergeleken wordt de situatie van 1 januari 2001 met 1 januari 2011. Daarnaast kijk ik naar de vruchtbaarheid. Alle cijfers zijn gebaseerd op statistieken van het CBS.

1. Totale groei

Op 1 januari 2001 bedroeg het aantal allochtonen afkomstig uit moslimlanden bijna 800.000 en 10 jaar later waren dat er meer een miljoen. De groei bedroeg  227.000 en dat is 28%.

We zien een groei bij alle leeftijdsgroepen. Het minst bij de 0-10 jarigen en het meest bij de groep van 40-50 jaar (zie: verschil tussen 2001 en 2011). Het is dan meteen duidelijk dat de zogenaamde ‘demografische bom’ niets met de baarmoeder van doen heeft. Achmed en Fatima krijgen gemiddeld net iets meer kinderen dan Henk en Ingrid (zie ook §4).

Een belangrijke reden voor de aanwas van deze bevolkingsgroep zit ‘m dan ook in de andere kant van de piramide. Er zijn nu nog maar heel weinig ouderen en dat heeft natuurlijk  een aanzienlijke invloed op de omvang van de bevolkingsgroep als geheel (want: geboorten worden niet gecompenseerd door sterfte). Het aantal 65-plussers steeg wel naar 40.000, maar de sterfte door ouderdom is veel kleiner dan bij de autochtone bevolkingsgroep. In 2009 stierven er 1.500 allochtonen afkomstig uit moslimlanden. Als de leeftijdsverdeling hetzelfde zou zijn als bij autochtonen dan zouden dat er 9.000 zijn geweest in 2010.

Uiteraard is niet iedereen afkomstig uit een moslimland moslim en komen er ook buiten de moslimlanden moslims naar Nederland. Ook hebben we een klein aantal mensen die zich tot de islam bekeerd hebben en zijn er (nu nog een gering aantal) autochtonen van de derde generatie die moslim zijn. Het totaal aantal moslims in ons land komt dan ongeveer neer op maximaal 90% van het aantal mensen afkomstig uit moslimlanden en dat zou dan nu betekenen 900.000 moslims. Dat is 5,5% van de bevolking.

Om te begrijpen waar de groei vandaan komt splits ik in de eerste generatie en tweede generatie.

2. Eerste generatie

De 1ste generatie –definitie: is geboren in een moslimland en heeft tenminste één ouder geboren in het buitenland-  bevat ook de kinderen van een immigrant die mee immigreerden of later overkwamen. Soms worden die laatste ten onrechte tot de 2e generatie gerekend.

Op 1 januari 2001 was deze groep 495.000 man groot. Tien jaar later waren het er 558.000, een stijging van 64.000 oftewel 13%. Dat is een gemiddelde groei van de immigranten van 6.400 per jaar.

We zien hier, in tegenstelling tot de totale bevolkingsgroep moslims, wel een daling van de leeftijdsgroepen t/m 40 jaar. Zo daalde de groep eerste generatie moslims van 0-10 jaar met 55%, die van 10-20 met 44% en van 20-30 met 24%. Dat heeft grote gevolgen, zoals we straks zullen zien. Bij de groepen ouder dan 40 jaar steeg het aantal wel. Zoals we zien is er bij die 40+ groepen allemaal sprake van opschuivingen van de leeftijdsgroep naar 10 jaar later.  Marokkanen en Turken, die 2/3 van het totaal aantal eerste generatie moslimimmigranten uitmaken, zijn oververtegenwoordigd in de leeftijdsgroep 30-40 jaar en ouder.  Let wel: dit zijn de kinderen van de gastarbeiders uit de jaren ’60 en ’70. Van de oorspronkelijke gastarbeiders en hun partners – waarvan vrijwel iedereen ouder dan 60 is – is nog maar weinig over.

PVV’ers doen het graag voorkomen alsof het overgrote deel van de huidige immigranten uit moslims bestaat, en het overgrote deel van die moslims uit Marokkanen. Onzin. Van de totale immigratie bestaat ongeveer 15% uit mensen afkomstig uit moslimlanden. Marokkanen maken maar 2% van de totale immigratie uit.

Ook zou huwelijksmigratie de voornaamste reden zijn om naar Nederland te komen. Zo beweert Sietse Fritsma in zijn werkje ‘de Immigratieramp van Nederland‘ dat in 2006 van de 120.000 immigranten het grootste deel gezinsmigranten was en daarvan meer dan de helft Marokkaans. Ook dat klopt van geen kanten: het totaal aantal ‘importbruiden‘ (m/v) bedroeg in 2009 minder dan 3000, voor de gehele groep niet-westerse allochtonen. Niettemin doet men alsof het (nog) een gigantisch probleem is.

Terug naar de groei van de moslimpopulatie als geheel. We zagen in paragraaf 1 een totale stijging van 227.000. Bij de 1ste generatie zien we een stijging van 64.000, oftewel  28%. Dan moet 72%, oftewel 163.000 zielen, aan de tweede generatie worden toegerekend.

3. De tweede generatie

Zonder eerste generatie geen tweede generatie –definitie: is zelf altijd in Nederland geboren en een moeder in een moslimland of een vader geboren in een moslimland en de moeder in Nederland.

Dit valt toch wel een bijzonder plaatje te noemen. We zien in 2011 180.000 kinderen van de 2de generatie tussen de 0 en 10 jaar. Dat is in principe dus de toename van de 2e generatie, maar het verschil, zoals berekend onderaan paragraaf 2, was toch 163.000? Dat klopt. Dat komt omdat er een negatief migratiesaldo is van de 2e generatie van 17.000 (ik laat even een zeer geringe sterfte buiten beschouwing). Men kan dat ook zien in het plaatje:  in 2001 was de groep 0-10 jaar net iets groter dan 160.000 en tien jaar later was die (10-20 jaar) 150.000. Bij latere leeftijden worden die verschillen kleiner, zoals je duidelijk kan zien.

Wat betekent de grafiek? Kan je de lijn doorzetten? Hebben we in 2020 200.000 kinderen tussen de 0 en 10 jaar? Nee, en daarvoor pakken we de grafiek erbij van de 1stegeneratie.

Zonder eerste generatie, geen tweede generatie. De sterke daling van de eerste generatie zal ervoor zorgen dat in de komende 10 jaar het aantal tweede generatie baby’s met een kwart zal dalen tot onder de 140.000. Die daling zal zich verder voortzetten. Uiteraard is er de onzekere factor: de immigratie. Kunnen we nog de grote hoeveelheden immigranten verwachte zoals in de vorige eeuw? Niet waarschijnlijk, daarvoor is de regelgeving te streng.

4. Vruchtbaarheid.

Zijn mensen uit moslimlanden echt babyfabrieken zoals altijd wordt beweert en Breivik heeft overgenomen? Exact is het niet bekend, maar ik heb het gemiddelde genomen van de Turken en Marokkanen en dan kom ik nu op vruchtbaarheidscijfer van 2,1 per vrouw (tegenover 1,8 kinderen gemiddeld voor de autochtone Ingrid). Dat is precies het vervangingsniveau. Geen toename dus. Sterker nog, het geboortecijfer in allochtone moslimgezinnen is zelfs dalende. Je kan het ook zien aan de grafieken van de 1ste en 2de generatie. Als moslimvrouwen nu echt 4-5 kinderen gemiddeld zouden krijgen dan zou de tweede generatie 2x keer groter moeten zijn.

5. Conclusie

Het is absurd om te veronderstellen dat wij over 19 jaar 20% moslims hebben. Dan moet de groep groeien met 3 miljoen tot 2030. Dat zijn er 160.000 per jaar. Dat is bijna 20% per jaar van wat we nu totaal aan moslims hebben. Dat betekent dat de moslimdames ongeveer 3 kinderen zouden moeten krijgen per jaar. Als je nu twintig bent dan moet je als halalmeid dus tot je 39ste bijna 60 baby’s krijgen. Als het niet van de baby’s komt dan moet het via de immigratie komen. Per jaar moet dan de 1ste generatie net zoveel groeien als ze het de afgelopen 15 jaar totaal heeft gedaan. Te absurd voor woorden, maar Breivik gelooft het. Hij is helaas niet alleen.

Alle indicatoren wijzen erop dat we de grootste groei van de moslimbevolking in Nederland achter de rug hebben. Er is geen massa-immigratie en moslima’s zijn geen babyfabrieken. De stijging die we de afgelopen tien jaar hebben gehad is te verklaren door de jonge leeftijd van de groep en dat komt door het grote aantal kinderen dat einde jaren zeventig en in de tachtiger jaren immigreerden.

Men zou erom kunnen lachen dat iemand als Ander Behring Breivik in dergelijke demografische fabeltjes gelooft, ware het niet dat juist deze opvattingen hem tot het begaan van zulke afschuwelijke terreurdaden hebben gebracht.

Men vergist zich echter als men denkt dat Breivik alleen staat in zijn voorstellingen over de demografische islamisering van Nederland en Europa.

Integendeel:  dergelijke onzin wordt breeduit door islamofoob-rechts verbreid en gretig door de media, altijd op zoek naar een sensatieverhaal, versterkt. Zo zegt Wilders in een interview met de Volkskrant:

    “De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur.  Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.”

Uiteraard zijn mensen als Wilders niet mede schuldig aan die afschuwelijke terreurdaad en ik geloof hem ook als hij die scherp afwijst, maar aan de andere kant: ben je 100% onschuldig  aan het zaaien van haat en etnische spanningen als je dit soort angstsprookjes verspreidt?

Ben je als Volkskrant zonder blaam als je klakkeloos een hysterische sensatievoorspelling overneemt van de Daily Telegraph (Rupert Murdoch-alarm!), die zich op haar beurt nogal opzichtig baseert op een foutief geïnterpreteerd model? Val je geheel vrij te pleiten als je, zoals PVV’er Sietse Fritsma,  een propagandaboek schrijft dat geheel gevuld is met leugens over de zogenaamde massaimmigratie van moslims en ander vermeend zwart gespuis? Of ben je dan willens en wetens bezig met het zaaien van haat en angst jegens etnische minderheden en politieke tegenstanders? Zegt u het maar!

Bronnen:

Links:

Ab & Sal, Nederland 2, 1 apr 2007

Flip van Dyke is een man van feiten en hij komt uit Amsterdam. Hij heeft een eigen weblog Landgenoten of buitenlui dat verplicht leesvoer is voor ieder die in feiten is geinteresseerd. Dit stuk verscheen eerder op zijn blog en op Sargasso en is met toestemming van Flip ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Enkele eerdere blogs van Flip op Republiek Allochtonië:

De migratie uit niet-westerse landen ontleed

De aardverschuiving in migratieland en het ongelijk van Nyfer

Aantal asielverzoeken in 2010 gedaald

Opmerkelijke emigratiecijfers

Nog meer van feiten van Flip van Dyke op dit blog vind je hier

 


Meer over breivik, flip van dyke, immigratie, islamisering, moslims, onderzoek.

Delen:

Reacties


lala - 16/09/2015 20:03

Raar dit nu te lezen, op een moment dat een massamigratie volop aan de gang is. 4 jaar na datum van bovenstaand stuk

Vandyke - 24/08/2011 19:01

@ghurabalbayn

Het is voortdurend mijn dilemma. Ik schrijf toch op deze manier omdat ik een van de weinige ben die stukken op deze manier schrijf. Ik hoop dat anderen argumenten ontlenen uit mijn stukken, stukjes eruit gebruiken, naar een grafiek linken enzv.

Geert - 23/08/2011 20:27

Slechts 2% Marokkanen..... en deze 2% zet bijna heel Nedrland op zijn kop met berovingen, vekrschtingen, geweld en moordpartijen. Stel je voor dat dit 3% wordt!

ghurabalbayn - 23/08/2011 12:22

Nog afgezien van alle kwade bedoelingen, ik denk dat die PVV-kliek dit soort materiaal gewoon niet kan lezen en begrijpen.
Ik ben zelf redelijk intelligent en universitair geschoold. Toch moet ook ik heel goed lezen en kijken voordat het me allemaal duidelijk is. Van die sukkelaars is niet te verwachten dat ze dat kunnen - als ze het al zouden willen.