'Woorden woordvoerder Sharia4Holland waren niet bedreigend'

In opinie door Astrid Essed op 29-05-2012 | 20:47

Tekst: Astrid Essed

Sharia4Holland is een orthodox islamitische groep. die de invoering van de sharia in Nederland nastreeft en van Nederland een islamitische Staat wil maken. Hun opinie/streven is hun goed recht en zou, als Nederland een rechtsstaat was, onder de vrijheid van meningsuiting vallen.
De pittige bewoordingen die de woordvoerder van Sharia4Holland vorige week op de Dam koos zijn hooguit beledigend, maar vallen niet onder bedreiging.

Dat stelt Astrid Essed in onderstaand stuk, een letterlijke weergave (inclusief het soms wat afwijkend gebruik van leestekens, interpunctie en hoofdletters) van een mail die Essed stuurde aan Republiek Allochtonië.

''Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. ''

BEDREIGING, ARTIKEL 285, WETBOEK VAN STRAFRECHT

http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/artikel%20285.html

Geachte Redactie en lezers,

Nederland anno 2012 gaat steeds meer op een bizarre roman van Kafka lijken,waarbij politieke criminelen tot ''slachtoffers'' worden gebombardeerd en de slachtoffers van hun racisme en haatzaaierij tot daders.
Dit naar aanleiding van de arrestatie van de voorman van Sharia4Holland, die op de Dam enkele zeer pittige opmerkingen aan het adres van PVV voorman G Wilders maakte. Hij wordt verdacht van ''bedreiging''.

BEDREIGING / ONEIGENLIJKE VERDACHTMAKING

Laat dit duidelijk zijn: Ik ben een verklaard tegenstander van het bedreigen van welk mens ook, zonder aanzien des persoons. Dus ook van de heer Wilders.

Maar wanneer de woorden van de woordvoerder van Sharia4Holland nader onder de loupe worden gelegd, is de aanklacht bedreiging uiterst dubieus.

Volgens de reguliere media heeft hij de volgende uitlatingen gedaan:

Hij heeft Wilders ''een hond van de Romeinen [2]'' genoemd, ''met wie we zullen dealen,
als Nederland een islamitische Staat wordt''
Hij heeft volgens de media Wilders ''geadviseerd'' ''lering te trekken uit het geval van Theo
van Gogh'' [3]. In feite heeft de voorman op de persconferentie op de Dam nog wel meer gezegd,
waarop ik terugkom.

Maar nu eerst die feitelijke aanklacht ''bedreiging''. Het Wetboek van Strafrecht leert ons [4], dat er bij bedreiging sprake moet zijn van de volgende elementen:

Bedreiging

Met openlijk geweld tegen personen of goederen
Met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens goederen
Met enig misdrijf waarmee de algemene veiligheid van personen of goederen wordt bedreigd
Met verkrachting
Met een misdrijf tegen het leven gericht
Met gijzeling
Met zware mishandeling
Met brandstichting

De wet eist dus een duidelijke, concrete bedreiging in de zin van ''ik zal je doden/mishandelen, etc''.

Iemand iets naars toewensen of op woedende wijze je ongenoegen uiten is dus niet voldoende
Ook niet de hoop uitspreken, dat iemand iets overkomt.

Uitspraak Sharia4Holland voorman 1: Hond van de Romeinen met wie we zullen dealen als Nederland een Islamitische Staat wordt:

Wat hier nu concreet is gezegd door die woordvoerder van Sharia4Holland is,
dat Wilders een ''hond van de Romeinen'' genoemd is [wat goed is voor belediging,
niet bedreiging] en dat ''we'' met hem zullen dealen ''als Nederland een islamitische Staat wordt''

Dat ''we zullen met hem dealen'' is uiterst vaag. Maar het wordt nog vager en NIET ALS BEDREIGING HARD TE MAKEN [tenminste als Nederland zich nog rechtsstaat wil noemen en ook de rechten van deze verdachte wil eerbiedigen], JUIST OMDAT ALS VOORWAARDE AAN DAT VAGE ''WE ZULLEN MET HEM DEALEN'' WORDT VERBONDEN, ''WANNEER NEDERLAND EEN ISLAMITISCHE STAAT WORDT''

Iedere Officier van Justitie of rechter, die zichzelf althans serieus wil nemen en serieus genomen wil worden weet, dat de kans, dat Nederland binnen een bepaald tijdsbestek een islamitische Staat wordt, byzonder klein is.

Dat ''met hem [Wilders] dealen'' kan dus niet als een serieuze bedreiging worden gezien

Uitspraak Sharia4Holland voorman 2: ''Wilders geadviseerd lering te trekken uit de dood van van Gogh''

Het moet gezegd, dat dit zeker intimiderend overkomt. Maar een bedreiging in de zin van de wet is het pas,
wanneer de Sharia4Holland voorman had gesuggereerd, dat HIJZELF OF ZIJN ORGANISATIE Wilders het lot van van Gogh wilden laten ondergaan

Dat is niet gezegd, ook niet met zoveel woorden
Ook heeft de woordvoerder geen anderen opgeroepen, Wilders het lot van van Gogh te laten ondergaan

DUS HOEZO EEN DOODSBEDREIGING
Belediging, ja

Een schending van Wilders recht op menselijke waardigheid [zie de hond opmerking]
Ja

Maar geen doodsbedreiging

TOESPRAAK WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND OP PERSCONFERENTIE
WAT DE MEDIA WEGLIETEN

Naast de berichtgeving in de media heb ik ook kennisgenomen van de hele toespraak van de woordvoerder van Sharia4Holland en daarin komen interessante dingen naar voren

In de eerste plaats ontkracht het het media gejammer over de zogenaamde ''haatpreek''
Want dat was het niet
Men kan het met de toespraak eens zijn of niet, feit is, dat het een religieus geinspireerde toespraak was, gecombineerd met mijns inziens rechtmatige opmerkingen over de Westerse machtspolitiek in de wereld.

In het kort

De woordvoerder stelde, dat ''jullie'' [vrij vertaald ''de Nederlandse bevolking''] zich laten uitbuiten door Nederland/Europa in de oorlogen tegen de moslims
Hier wordt natuurlijk gerefereerd aan de aanvallen op Afghanistan en Irak en deze kritiek deel ik, vanwege de Westerse machtspolitiek aldaar en de gepleegde oorlogsmisdaden [5]

De woordvoerder sprak over de in zijn ogen uitwassen van de Nederlandse samenleving
[stevig drinkgedrag, prostitutie, gokverslaving], vanuit zijn islamitisch-orthodoxe overtuiging
Gereformeerden hadden dat ook kunnen zeggen
DUS HOEZO EEN ''HAATPREEK''

Verder zei hij, dat het geen toeval was, dat juist in Amsterdam [de stad waarvan hij de levenswijze van een grote groep mensen hekelde] juist zoveel bekeerlingen tot de Islam waren

Hij veroordeelde het democratisch stelsel van beslissingen van de meerderheid [zijn goed recht] en stelde de wetten van de mensen tegenover de wetten van God

Daarin prees hij de sharia en zei in een historisch overzicht, dat de sharia vroeger ook in Europa was geweest
Hij doelde op de eeuwenlange Moors islamitische overheersing van Spanje, waaraan de reconquista in 1492 een einde maakte [6]

Hij hoopte op betere tijden voor Nederland [en Europa] waarin de sharia weer de wetgeving zal zijn en noemde de sharia de kracht van de Goddelijke Wetgeving

TOEN PAS refereerde hij aan diegenen, die de Islam beledigen, in casu Wilders en deed hij zijn gewraakte uitspraken

Wie zonder vooroordelen kennisneemt van die hele toespraak moet tot de conclusie komen, dat het genuanceerder ligt dan door de media is voorgespiegeld [7]

GEEN HAATPREEK DUS, MAAR EEN VANUIT ORTHODOX RELIGIEUZE CONCEPTIE GEINSPIREERDE TOESPRAAK!

METEN MET TWEE MATEN WILDERS, DE EXTREEM-RECHTSE FANATICUS BUITEN SCHOT
ANDEREN VERVOLGD

Behalve de zware overdrijving door de media over de ware toedracht der gebeurtenissen en de overtrokken reactie van Justitie [arrestatie woordvoerder] is het zorgwekkend, hoe met name sinds 11 september 2001 in Nederland met twee maten wordt gemeten

Want de door Sharia4Holland gemaakte opmerkingen richten zich wel tegen PVV leider Wilders, een extreem-rechtse politicus [8], die sinds jaar en dag met de meest extreme uitspraken [9] de Islam en moslims beledigt en discrimineert, zich racistisch uitlaat over ''niet-westerse'' allochtonen, voor armoede en vervolging gevluchte vluchtelingen bestempelt als ''profiteurs'' en ''gelukszoekers'' en een meldpunt voor Polen
van start deed gaan [10]

Niet alleen is dergelijk ''gedachtegoed'' als zijnde racistisch een schending van de meest elementaire mensenrechten, hij zaait hiermee ook verdeeldheid tussen ''allochtonen'' en ''autochtonen''

HIERMEE ZAAIT WILDERS HAAT EN HIJ DOET DIT NOG STRAFFELOOS OOK!

Sterker nog, zijn verderfelijke gedachtegoed is nog door Justitie gesanctionneerd

Hij is immers in de tegen hem gevoerde rechtszaak [met veel tegenwerking van het OM, dat niet eens tot vervolging wilde overgaan en tenslotte tot twee keer toe vrijspraak vroeg] VRIJGESPROKEN van aanzetten tot haat en groepsbelediging [11]
Nota bene erkende de rechtbank, dat bepaalde uitspraken van Wilders feitelijk over de grens waren gegaan, MAAR WERDEN TOEGESTAAN IN HET KADER VAN HET PUBLIEKE DEBAT OVER INTEGRATIE

NU, DAN MOETEN DE OPMERKINGEN VAN SHARIA4HOLLAND, NOTA BENE EEN KLEINE GROEP, DIE ZICH NIET ALS DERDE POLITIEKE PARTIJ IN DIT LAND MANIFESTEERT, OOK WORDEN TOEGESTAAN IN HET KADER VAN HET PUBLIEKE DEBAT!

Sharia4Holland wil de invoering van de Sharia in Nederland en een Islamitische Staat, een streven, dat niet alleen overeenkomt met wensen van Nederlandse christenfundamentalisten [die een ''christelijke'' Staat ambieren], maar bovendien niet alleen niet realiseerbaar is, maar op zich ook niet haatzaaiend is

Dat wordt ervan gemaakt door mediahysterie en de hysterie van het merendeel van de reguliere Nederlandse politiek

Diezelfde politiek, die Wilders geen strobreed in de weg legt, nooit de guts heeft gehad [op vroeger Pechtold van D'66 na] om Wilders als racist te benoemen

Diezelfde politiek, die allochtonen in dit land stelselmatig beledigt en hun culturele rechten faiilliet heeft verklaard, door bij voortduring als een soort hetze, af te geven op de ''muliculturele samenleving''

Vergetend, dat als morgen alle allochtonen hun biezen zouden pakken, de hele Nederlandse economie zou instorten!

EPILOOG

Sinds 11 september 2001 is het meten met twee maten in het Nederlandse politiek-maatschappelijke landschap steeds meer ''ingeburgerd'' geraakt
Notoire racisten en anti Islampolitici als Wilders en Fortuyn [12] zijn populair en worden zelfs verheerlijkt
De laatste heeft zelfs in mei 2012 een straat naar zich vernoemd gekregen [13]
T Van Gogh, filmmaker en een notoire anti moslim columnist, is eveneens ''vereerd''
met een standbeeld [14]

RACISME EN DISCRIMINATIE LONEN KENNELIJK

Tegenstanders van dergelijke lieden [en dan heb ik het natuurlijk niet over ECHTE bedreigers, cq degenen, die hen om het leven hebben gebracht, want moord is en blijft weerzinwekkend], die de gelijke rechten van iedereen verdedigen, zijn bij voorbaat al verdacht, zo niet ''terroristisch''

Datzelfde geldt voor diegenen, die zich in woord en daad [protestacties] richten tegen het barbaarse vreemdelingenbeleid [15]

Van dit ''anti-multiculturele'' klimaat, dat racisme en discriminatie op zijn vriendelijkst gezegd bagatelliseert, is Sharia4Holland slachtoffer geworden

Sharia4Holland is een orthodox islamitische groep. die de invoering van de sharia in Nederland nastreeft en van Nederland een islamitische Staat wil maken
Hun opinie/streven is hun goed recht en zou, als Nederland een rechtsstaat was, onder de vrijheid van meningsuiting vallen
Maar tegenwoordig geldt vrijheid van meningsuiting kennelijk alleen voor racisten en populisten, niet voor hun tegenstanders

Net zo min als wie ook mag Sharia4Holland wie dan ook bedreigen, maar deze pittige bewoordingen zijn hooguit beledigend en vallen NIET onder bedreiging

Ik ben dan ook benieuwd, of de wetgever zich aan zijn eigen gestelde regels van wetgeving houdt of de wet gaat oprekken, omdat het hier onwelgevallige en controversiele meningen betreft
Wanneer dat zo is, dan bevestigt dat nog eens het meten met twee maten

En dringt de vraag zich op, waarom een notoire extreem rechtse fanaticus als Wilders dan wel vrij rondloopt

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

NOTEN

1 NU.NL WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN 27 MEI 2012 http://www.nu.nl/binnenland/2820881/woordvoerde... ELSEVIER VOORMAN SHARIA4HOLLAND OPGEPAKT NA BEDREIGING WILDERS 27 MEI 2012 http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/339... AD WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN 27 MEI 2012 http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/d... DE TELEGRAAF WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN 27 MEI 2012 http://www.telegraaf.nl/binnenland/12230944/__W...

2 In de Islamitische wereld wordt het woord ''Romeinen'' gebruikt voor Europeanen, refererend aan de pre Middeleeuwse contacten met het Romeinse Rijk

3 ''De spreker, een 29-jarige man uit Woerden, noemde Wilders vrijdag op de Dam in Amsterdam ''deze hond van de Romeinen'' met wie ''we dealen'' als Nederland een islamitische staat wordt.'' Bron: NU.NL WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN 27 MEI 2012 http://www.nu.nl/binnenland/2820881/woordvoerde... ''Het gaat om een 29-jarige man uit Woerden, die Wilders op de Dam in Amsterdam 'deze hond van de Romeinen' met wie 'we dealen' als Nederland een islamitische staat wordt, heeft genoemd. Hij heeft de PVV-leider ook aangeraden lering te trekken 'uit het geval van Theo van Gogh'. Bron ELSEVIER VOORMAN SHARIA4HOLLAND OPGEPAKT NA BEDREIGING WILDERS 27 MEI 2012 http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/339... ''De spreker, een 29-jarige man uit Woerden, noemde Wilders vrijdag op de Dam in Amsterdam 'deze hond van de Romeinen' met wie 'we dealen' als Nederland een islamitische staat wordt. Ook adviseerde hij lering te trekken 'uit het geval van Theo van Gogh'. Bron: AD WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN 27 MEI 2012 http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/d... ''De spreker, een 29-jarige man uit Woerden, noemde Wilders vrijdag op de Dam in Amsterdam „deze hond van de Romeinen” met wie „we dealen” als Nederland een islamitische staat wordt. Ook adviseerde hij lering te trekken „uit het geval van Theo van Gogh”. Bron: DE TELEGRAAF WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN 27 MEI 2012 http://www.telegraaf.nl/binnenland/12230944/__W...

4 BEDREIGING, ARTIKEL 285, WETBOEK VAN STRAFRECHT http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%...

5 WAT DE MEDIA WEGLIETEN: TOESPRAAK ''WILDERSBEDREIGER'' TE DOWNLOADEN OP: ELSEVIER SHARIA4HOLLAND BEDREIGT WILDERS EN BELEDIGT OPSTELTEN 26 MEI 2012 http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/339... UITPERS.BE HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE VERONTWAARDIGING/ GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM ASTRID ESSED MAART 2010 http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808 UITPERS.BE NEDERLANDSE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN AFGHANISTAN/ WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT ASTRID ESSED MAART 2008 http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943 UITPERS.BE NEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAK ASTRID ESSED JULI/AUGUSTUS 2007 http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1707

6 WIKIPEDIA RECONQUISTA http://en.wikipedia.org/wiki/Reconquista

7 TOESPRAAK ''WILDERSBEDREIGER'' TE DOWNLOADEN OP: ELSEVIER SHARIA4HOLLAND BEDREIGT WILDERS EN BELEDIGT OPSTELTEN 26 MEI 2012 http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/339...

8 NOS ANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM-RECHTS 10 DECEMBER 2008 http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichtin...

9 DISCRIMINERENDE UITSPRAKEN WILDERS TAV MOSLIMS NEDERLAND BEKENT KLEUR WAT WIL WILDERS WILDERS DISCRIMINEERT MOSLIMS http://www.watwilwilders.nl/Wildersdiscrimineer... http://www.watwilwilders.nl/ Bron: NEDERLAND BEKENT KLEUR http://www.nederlandbekentkleur.nl/wilders_pvv.... http://www.nederlandbekentkleur.nl/

10 UITPERS.BE HET POLITIEKEGEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS ASTRID ESSED APRIL 2007 http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636 UITPERS.BE WIKILEAKS/WILDERS IS EXTREEM-RECHTSE OPHITSER ASTRID ESSED FEBRUARI 2011 http://www.uitpers.be/discussie_view.php?id=2910 WAT WIL WILDERS A WILDERS ZAAIT HAAT http://www.watwilwilders.nl/Wilderszaaithaat.html http://www.watwilwilders.nl/ Bron: NEDERLAND BEKENT KLEUR http://www.nederlandbekentkleur.nl/wilders_pvv.... http://www.nederlandbekentkleur.nl/ B WILDERS DISCRIMINEERT ALLOCHTONEN http://www.watwilwilders.nl/Wildersdiscrimineer... http://www.watwilwilders.nl/ Bron: NEDERLAND BEKENT KLEUR http://www.nederlandbekentkleur.nl/wilders_pvv.... http://www.nederlandbekentkleur.nl/ C WAT WIL WILDERS WILDERS MAAKT BANG http://www.watwilwilders.nl/Wildersmaaktbang.html http://www.watwilwilders.nl/ Bron: NEDERLAND BEKENT KLEUR http://www.nederlandbekentkleur.nl/wilders_pvv.... http://www.nederlandbekentkleur.nl/

11 UITPERS.BE VRIJSPRAAK WILDERS GEEFT VRIJBRIEF VOOR RACISME EN DISCRIMINATIE ASTRID ESSED JULI/AUGUSTUS 2011 http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3054

12 FABEL VAN DE ILLEGAAL GEEN TRANEN OM DOOD FORTUYN ERIC KREBBERS 2002 http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10839f52.htm

13 DE TELEGRAAF ROTTERDAMS PLEIN WORDT PIM FORTUYNPLAATS 26 APRIL 2012 http://www.telegraaf.nl/feeds/12004928/__R_dam_...

14 TROUW MONUMENT THEO VAN GOGH ONTHULD 18 MAART 2007 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/articl... ELSEVIER BEELD VOOR THEO VAN GOGH ONTHULD 18 MAART 2007 http://www.elsevier.nl/web/10116367/Nieuws/Nede...

15 UITPERS NEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD WEGENS ''OPRUIING'' ASTRID ESSED OCTOBER 2011 http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3096

 


Meer over astrid essed, nederland, pvv, recht, rechtsstaat, sharia4belgium, sharia4holland, wilders.

Delen:

Reacties


loooranks - 16/01/2013 17:02

Un-fucking-believable................................

JvanTilt - 31/05/2012 13:30

Ai, wat een selectieve verontwaardiging.
Het type staat waar Sharria4Holland naar streeft staat haaks op het Nederlands staatbestel en de burgerlijke vrijheden. In de recentegeschiedenis kennen we zulke stromingen; fascisme en nationaal-socialisme. Bovegenoemde vereniging maakt, net als genoemde autoiritaire bewegingen, misbruik van de vrijheid van godsdient/meningsuiting. Tolerantie eisen om uiteindelijk intolerant te zijn, want in een shariastaat is er geen enkele ruimte voor andersdenkenden.