'Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet''

In opinie door Astrid Essed op 03-10-2010 | 15:33

''Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet''

tekst: Astrid Essed (ingezonden)

''De drie partijen VVD, PVV en CDA verschillen van mening over aard en karakter van de islam. De scheidslijn zit hem in het karakteriseren van de islam als óf religie óf (politieke) ideologie
Partijen accepteren elkaars verschil van inzicht hierover en zullen hier op grond van hun eigen opvattingen naar handelen''

De kogel is door de Kerk. Op het CDA Congres van 2 october 2010 is door een meerderheid van 68 procent een ja stem afgegeven aan samenwerking met de PVV, 32 procent stemde tegen. Onder hen waren de ''dissidente'' Kamerleden Ferrier en Koppejan, de oud premiers De Jong en Van Agt, oud Kamerlid mevr Hannie van Leeuwen, demissionair minister Hirsch Ballin, oud minister Andriesssen, CDA prominent Doekle Terpstra en nog vele anderen.
 
Indrukwekkende pleidooien waren o.a. die van Hannie van Leeuwen, die refereerde aan haar in 1945 [zij is verzetsstrijder geweest] afgelegde belofte, discriiminatie altijd te zullen bestrijden, het indringende pleidooi van demissionaoe minister Hirsch Ballin [zie boven] en oud premier De Jong, die verklaarde, het 'op zijn oude dag [hij is 95 jaar oud] nog te moeten meemaken, dat de hand werd gelicht met de vrijheid van godsdienst.
 
Ook was het betoog van oud premier van Agt over de minachting voor de Internationale Rechsorde zeer raak. Uit het publiek kwam eveneens een groot aantal indringende betogen TEGEN
 
Maar het mocht niet baten, de meerderheid was voor
 
CDA REGIE
DE RATTENVANGERS VAN HAMELEN
 
Het Congres was effectief geregistreerd en gemanipuleerd door de CDA top [lees dem minister Verhagen, Dem Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en co onderhandelaar Ank Bijleveld, vice partijvoorzitter Bleker en dem minister de Jager]
 
Als moderne rattenvangers van Hamelen [1] legden zij [met financiele bijdrage van dem minister de Jager] de nadruk op de te verrichten ''daden'' van het kabinet, de ''eenheid'' van ''ons CDA'' en het feit, dat zij Wilders zouden bestrijden waar de rechtsstaat werd aangetast [zie vrijheid van godsdienst en het non-discriminatie principe]
 
Zo werd handig de aandacht afgeleid van het feit, dat samenwerking met een racistische en discriminerende partij als de PVV als zodanig al de rechtsstaat aantast, omdat zo legitimiteit wordt verleend aan haar opvattingen [2]
 
Dit wordt nog bevestigd door de gezamenlijke VVD, PVV en CDA verklaring van 30 juli 2010, waarin elkaars verschillen van inzicht over de Islam worden ''geaccepteerd''
Dit is een de facto acceptatie van discriminatie, aangezien het andere ''inzicht'' van de PVV in strijd is met in de Grondwet vastgelegde recht op godsdienstvrijheid [artikel 6], een van de pijlers van de Nederlandse rechtsstaat
 
Dat op een dergelijke wijze dagelijks een miljoen moslim medeburgers worden gediscrimineerd, beledigd en als tweederangsburgers worden weggezet, valt kennelijk onder de CDA/VVD opvatting van ''accepteren van elkaars verschil van inzicht''
 
Een ander ''verschil van inzicht'' is het door VVD en CDA, maar niet door PVV geaccepteerde gelijkheidsprincipe [art 1, Grondwet], aangezien de PVV een discriminerend onderscheid maakt tussen westerse en ''niet-westerse'' allochtonen [3]
 
VERWIJZING REGEER EN GEDOOGAKKOORD [4]
 
De CDA top dacht slim te zijn door te verwijzen naar de inhoud van het regeer en gedoogakkoord
Opvallend is echter al direct, dat in het regeeraccoord expliciet wordt verwezen naar het principe van non-discriminatie.
 
Het feit, dat dat zo nadrukkelijk moet worden benoemd in het regeeraccoord, ondergraaft de vanzelfsprekendheid van het discriminatieverbod
 
Anyway,  het gedoogakkoord [waarover alle drie partijen het eens zijn] en het regeeraccoord [gesloten tussen VVD en CDA] onder de loupe nemende, stemt niet bepaald tot geruststelling, zeker op gebied van immigratie en integratie
Hierbij dient opgemerkt, dat weliswaar de PVV hand erin te herkennen is, maar dat ook de twee andere partijen in meerdere of mindere mate reeds voorstander waren van restrictievere maatregelen
 
1
 
Strafbaarstelling illegaliteit
 
Zo wordt ''illegaliteit'' strafbaar gesteld
 
Ik citeer hier de kritiek van Amnesty International Nederland
 
''Het nieuwe kabinet wil het terugkeer- en uitzetbeleid verscherpen. Een van de voorgestelde maatregelen is 'illegaal verblijf' strafbaar te stellen. Amnesty wijst er op dat verschillende organen van de Verenigde Naties, waaronder de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens en de Speciale Rapporteur voor de mensenrechten van migranten, zich tegen de strafbaarstelling van irregulier verblijf hebben uitgesproken.
Eduard Nazarski: ‘Criminalisering van migranten biedt geen soelaas en werkt zelfs onnodig stigmatiserend.’
 
Zie
Mensenrechten Vandaag
Amnesty bezorgd over regeerakkoord
1 october 2010
 
 
Deze bezorgdheid geldt ook het boerkaverbod, toelating ''niet-westerse'' allochtonen, geen verblijfsvergunning bij niet behaald inburgeringsexamen en de ontmoediging bij herhaalde asielaanvragen
 
2
 
Opheffing categoriale bescherming asielzoekers
 
Het categoriaal beschermingsbeleid [waarbij asielzoekers tijdelijk niet worden uitgezet naar oorlogsgebieden en andere levensbedreigende situaties] vervalt, alsook de wettelijke grondslag hiervoor
Dit betekent dus een groot en wellicht dodelijk risico voor diegenen, die worden uitgezet
 
3
 
Inperking discretionaire bevoegdheid
 
Discretionaire bevoegdheid houdt in de mogelijkheid voor de minister of Staatssecretaris van Justitie, toch aan asielzoekers, die er volgens de gevolgde procedures geen recht op hebben, een verblijfsvergunning te verlenen op grond van ''redenen van klermmende humanitaire aard'' [de zogenaamde schrijnende gevallen]
 
Dat wordt nu aanzienlijk ingeperkt
 
4
 
Zakken voor een examen wordt ''strafbaar''
 
Zo wordt van migranten en asielzoekers [en die zijn hier dus niet illegaal], die niet slagen voor hun inburgeringsexamen, hun tijdelijke, reguliere verblijfsvergunning ingetrokken
 
5
 
Uitzetting ''criminele'' vreemdelingen
 
Het kabinet gaat harder inzetten op de overigens reeds bij wet vastgelegde uitzetting van ''vreemdelingen'', die zijn veroordeeld voor een strafbaar feit, dat overigens kan oplopen van licht tot zwaar
Bezwaar hiertegen is niet alleen de dubbele straf, maar ook het risico, dat mensen worden uitgezet naar een land waar zij worden vervolgd
Dit laatste is verboden volgens het Vluchtelingenverdrag [5]
 
6
Ontneming nationaliteit
 
Ook behelzen de akkoorden een ontneming van de nationaliteit aan personen, die binnen vijf jaar na verkrijging van de nationaliteit zijn veroordeeld voor een misdrijf waarop 12 jaar of meer gevangenisstraf staat
Effectief behoeft dat overigens niet te betekenen, dat mensen ook tot die gevangenisstraf zijn veroordeeld
 
 
7
Discriminerend [schending van recht op godsdienstvrijheid]
 
Er komt een boerkaverbod
Eveneens komt er een  hoofddoekenverbod bij politie en Justitie
Bagatelliseerders van het laatste merken op, dat er toch al geen sprake is van hoofddoekdragende politie en justitiepersoneel
Maar dat is niet aan de orde, wel het ontzegging van dat recht [6]
 
Dus ook het overzien van passages uit de akkoorden stemt niet bepaald tot geruststelling, aangezien reeds discriminerende wetten [zoals uitzetting criminele vreemdelingen] nog worden verscherpt
 
Voor deze discriminerende maatregelen [zie vooral ook boerka en hoofddoekenveboid en de passage over de nationaliteitsontneming] dragen echter officieel slechts VVD en CDA officiele regeringsverantwoordelijkheid, terwijl daar toch ook duidelijk de stempel op gedrukt is van een racistische gedoogpartij
 
EPILOOG:
 
Juist vanwege het discriminerende en haatzaaiende karakter van de PVV dient met deze partij niet worden samengewerkt, noch in een regeer, noch in een gedoogakkoord
Niet alleen corrumpeert dat de partners VVD en CDA en maakt hen moreel medeverantwoordelijk voor het racisme van de PVV, door dat partnerschap worden de PVV  standpunten gelegitimeerd, nog los van de internationale blamage voor het oog van het buitenland
 
Diegenen op het CDA Congres, die niet sympathiseerden met de PVV, maar dachten een tijdelijk voordeel binnen te halen, zullen bedrogen uitkomen
Hun voorstem is niet allleen een klap in het gezicht van moslims en ''niet-westerse'' allochtonen, maar ook een korte termijn denken
 
Want op den duur zal Wilders [die zelf alle vrijheid behouden is, maar toch meespeler is], steeds meer de agenda gaan bepalen en VVD en CDA meesleuren in een heilloos spiraal van racisme, discriminatie en vreemdelingenhaat
 
Het is te hopen, dat de kritische Kamerleden Ferrier en Koppejan dit tij nog kunnen keren op het aanstaande fractieberaad
 
Anders zal er een nieuw Nederland gevormd worden a la Wilders
 
Nederland is dan geen ''poldermodelland'' meer, maar een tot polarisatie, wantrouwen en rechteloosheid vervallen samenleving
 
''DOE DIT MENSEN IN ONS LAND NIET AAN,  DOE DIT ONS LAND NIET AAN''
 
 
Astrid Essed
 
[1]
 
WIKIPEDIA
 
Rattenvanger van Hamelen
 
 
[2]
 
TROUW
28 AUGUSTUS 2010
'MAAK PVV NIET ALLEDAAGS''
ROEL KUIPER, EERSTE KAMERLID CHRISTEN UNIE
 
 
[3]
 
EKUDOS
MINDERHEIDSCOALITIE CDA/VVD MET GEDOOGSTEUN PVV/EINDE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT
 
 
 
[4]
 
30 SEPTEMBER 2010
HET CONCEPT REGEERAKKOORD PER THEMA
 
 
 
KABINETSFORMATIE 2010
REGEERAKKOORD EN GEDOOGAKKOORD GEPRESENTEERD
 
 
 
VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
CONCEPT REGEERAKKOORD VVD-CDA
30 SEPTEMBER 2010
 
 
CONCEPT GEDOOGAKKOORD VVD, PVV, CDA
30 SEPTEMBER 2010
 
 
[5]
 
VERBOD OP UITZETTING VLUCHTELINGEN NAAR LAND OF GEBIED MET RISICO OP VERVOLGING
''

Article 33. - Prohibition of expulsion or return ("refoulement")

1. No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.''
 
VLUCHTELINGENVERDRAG
CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES
 
 
[6]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
BEYOND THE BURQA
2 JULY 2009
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH [www.hrw.org]
''DISCRIMINATION IN THE NAME OF NEUTRALITY''
26 FEBRUARY 2009
 

Meer over astrid essed, pvv.

Delen: