Moslims, verwerp terrorisme, verdedig mensenrechten en bevorder onderwijs.

In opinie door Fethullah Gülen op 30-08-2015 | 09:03

Tekst: Fethullah Gülen

Nu de groepering die zichzelf IS noemt een spoor van bloed in het Midden-Oosten achterlaat, moeten moslims de confrontatie aangaan met de totalitaire ideologie die deze en andere terroristische groeperingen drijft. Elke terreurdaad in naam van de islam heeft invloed op alle moslims, vervreemdt hen van hun medeburgers en vergroot de misvattingen over de ethiek van hun geloof.

Het is niet eerlijk de islam de schuld te geven van de wreedheden gepleegd door gewelddadige radicalen. Maar wanneer terroristen claimen uit naam van de islam te handelen, dan dragen ze die identiteit – zij het alleen in naam. Daarom moeten gelovigen alles doen wat in hun vermogen ligt om te voorkomen dat deze kanker zich binnen onze gemeenschappen uitzaait. Doen we dat niet, dan zullen we medeverantwoordelijk zijn voor het besmeurde imago van ons geloof.

In de eerste plaats moeten we het geweld verwerpen en ons niet in een slachtofferrol laten drukken. Slachtoffer zijn van onderdrukking is geen excuus om zelf onderdrukking te veroorzaken of het niet te veroordelen. Dat de terroristen ernstige zonden begaan uit naam van de islam is niet alleen mijn mening, het is de onvermijdelijke conclusie voor wie de bronnen eerlijk leest: de Koran en de overleveringen over het leven van de profeet Mohammed. De kernwaarden uit deze bronnen – die eeuwenlang doorgegeven zijn door wetenschappers die zich wijdden aan de studie van uitspraken en bedoelingen van de profeet en de geschreven interpretatie daarvan in de Koran – legitimeren geen enkele religieuze claim waarmee terroristen hun daden rechtvaardigen.

Ten tweede is het belangrijk om tot een holistisch begrip van de islam te komen omdat diens rekbaarheid misbruikt kan worden door aanhangers met uiteenlopende achtergronden. De kernwaarden van de islam laten echter geen enkele ruimte voor interpretatie. Eén van die kernwaarden is dat het nemen van een onschuldig leven een misdaad is tegen de gehele menselijkheid (Koran 5:32). Zelfs bij wijze van zelfverdediging in een oorlogssituatie verbiedt de profeet Mohammed expliciet geweld tegen non-combattanten, en dan ook in het bijzonder tegen vrouwen, kinderen en geestelijken.
We moeten deze waarden uitdragen door ons solidair te tonen met hen die wereldwijd vrede nastreven. Indachtig de menselijke aard en de dynamiek van het nieuws is het evident dat gematigde stemmen minder snel de voorpagina's van kranten halen dan de extremistische. Maar in plaats van de media daar de schuld van te geven, moeten we zoeken naar inventieve manieren om gehoord te worden.

In de derde plaats moeten moslims zich publiekelijk sterk maken voor mensenrechten – waardigheid, leven en vrijheid. Dit zijn de meest elementaire islamitische waarden en geen enkel individu, noch een politiek of religieus leider, heeft het gezag om ze te kapen.
Het beleven van de essentie van ons geloof betekent respect hebben voor diversiteit – op cultureel, sociaal, religieus en politiek gebied. Voor God is het leren van elkaar het primaire doel van diversiteit (Koran 49:13). Respect hebben voor God betekent respect hebben voor elk mens als een creatie van God (17:70).

In de vierde plaats moeten moslims elk lid van hun gemeenschap de gelegenheid bieden onderwijs te volgen – de studie van exacte wetenschap, geesteswetenschappen en de kunsten liggen immers ingebed in een cultuur van respect voor elk levend wezen. Regeringen in de moslimwereld moeten hun schoolcurricula daarom dusdanig ontwerpen dat ze democratische waarden koesteren. De burgermaatschappij heeft een belangrijke rol in het promoten van respect en tolerantie. Dit is de reden waarom aanhangers van de Hizmet-beweging meer dan 1000 scholen, opleidingscentra en dialooginstituties in meer dan 150 landen hebben opgezet.

In de vijfde plaats is het bieden van religieus onderwijs aan moslims noodzakelijk om extremisten de instrumenten uit handen te slaan waarmee ze hun zieke ideologieën verspreiden. Als er geen godsdienstvrijheid is – zoals al decennia geldt in delen van de moslimwereld – dan ontwikkelt religie zich in een schemerzone waar het ten prooi kan vallen aan de misinterpretatie door ongeschoolde en radicale figuren

Ten slotte is het van groot belang dat moslims zich sterk maken voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Vrouwen moeten gelijke kansen krijgen en gevrijwaard zijn van de sociale druk die hen die gelijkheid ontzegt. Een goed voorbeeld is de Aisha, de vrouw van de Profeet – zij was in haar tijd een hoogopgeleide wetenschapper, leraar en prominent leider binnen haar gemeenschap.

Terrorisme is een veelkoppig monster. Oplossingen moeten daarom appelleren aan politieke, economische, sociale en religieuze lagen. Benaderingen die het probleem reduceren tot een religieus thema bewijzen de wereld geen dienst. En kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering al helemaal niet. De internationale gemeenschap doet er goed aan zich te realiseren dat moslims letterlijk en figuurlijk de voornaamste slachtoffers van terrorisme zijn en dat zij terroristen kunnen marginaliseren en de werving van nieuwe terroristen kunnen voorkomen. Daarom moeten regeringen uitspraken en acties vermijden waarmee ze moslims van zich vervreemden.

Gewelddadig extremisme kent geen religie: er zullen altijd mensen zijn die de geschriften manipuleren. Net zo min als christenen de acties van de Ku Klux Klan onderschrijven, of boeddhisten de wreedheden tegen de Rohingya goedkeuren, zo steunt de meerderheid van de moslims geen geweld.
Door de geschiedenis heen hebben moslims veel bijgedragen aan de menselijke beschaving. Wij deden onze grootste bijdragen in perioden dat het geloof wederzijds respect, vrijheid en rechtvaardigheid koesterde. Het zal een immens moeilijke opgave worden om het beschadigde beeld van de islam te herstellen, maar moslims kunnen bakens van vrede en stabiliteit binnen hun samenlevingen zijn.

 

Fethullah Gülen is een Turkse islamgeleerde die de belangrijkste inspiratiebron is van de Hizmetbeweging of Gülenbeweging. Meer over Gülen en zijn beweging op Republiek Allochtonië hier.


 

Bolkestein, islam en terrorisme

 

Wereldwijd en in het Midden-Oosten, Noordelijk Afrika en Zuid-Azië is de islam de belangrijkste inspiratiebron voor terroristische bewegingen. In andere regio's in de wereld gaat het overigens vooral om terroristische organisaties met politieke, nationalistische, seperatistische of andere religieuze motieven.

In hoeverre is het gewelddadige 'jihadisme' een onlosmakelijk onderdeel van de islam? Frits Bolkestein (her)opende deze discussie deze week door een samenvatting te geven van een artikel dat David Suurland schreef in het Liberaal Reveil, een blad van de Teldersstichting van de VVD ter nagedachtenis van Hans Jansen.  Suurland schrijft in dit artikel dat de vier belangrijkste rechtsscholen in de islam allen pleiten voor de offensieve gewelddadige jihad. 

Enis Odaci en Arnold Yasin Mol reageerden hier direct op: Bolkestein en Suurland lezen de islamitische bronnen selectief betogen zij.

Volgens Marcel Hulspas hebben moslimterroristen die kiezen voor de aanval op het Westen geen 'schoolse’ rechtvaardiging nodig. Zij bedrijven, als waren ze rechtsgeleerden, de ijtihad: ze ontwikkelen nieuwe regels, gebaseerd op de bronnen, maar buiten de traditionele scholen. Noem terrorisme dus maar de vijfde rechtsschool schrijft Hulspas.

Los van de reacties op het artikel van Bolkestein/Suurland verschenen er deze week nog drie artikelen over ongeveer hetzelfde onderwerp:

Safeer Siddiqui betoogt dat de Nederlandse media  moslims als terroristen neerzetten en te weinig aandacht hebbe, voor het vredelievende tegengeluid.

De Turkse prediker Fethullah Gülen ten slotte geeft in dit artikel verklaring uit waarin hij moslims oproept zich met meer overgave tegen terrorisme te keren.

Emcemo, Argan en Aknarij haalden afgelopen zomer islamdeskundige Rachid Benzine naar Nederland. Een verslag van de bijeenkomsten leest u hier.

Eerder deze maand verscheen ook het inmiddels veel gelezen artikel van Jan Blomaaert over het Islamdebat in Nederland en België. Sven Snijer reageerde hier op.

Meer artikelen in het kader van het 'islamdebat' leest u hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over Fethullah Gülen, gülen, islam, islamdebat, religie, terrorisme.

Delen:

Reacties


Wim Heitinga - 31/08/2015 14:40

"Eén van die kernwaarden is dat het nemen van een onschuldig leven een misdaad is tegen de gehele menselijkheid (Koran 5:32)"

Koranvers 5:32 is één van meest geciteerde versen om aan te tonen dat de islam vredelievend is. Ook president Obama gebruikte het. Wie echter het hele vers leest ziet direct dat het niet aan moslims maar aan Joden is gericht. De eerste woorden zijn:
"Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor..."
Hierna komt een tekst die rechtstreeek uit de joodse Talmoed komt die zegt dat wie een onschuldige doodt eigenlijk de hele mensheid doodt en wie een leven schenkt eigelijk de hele mensheid het leven heeft geschonken.
Is het niet ironisch dat gezien de houding van de islam tegen joden (vers 98:6 noemt ze de slechtste der schepselen), de meest vredelievende passage in de hele Koran uitgerekend een citaat is uit de Joodse Talmoed, waarin een Joodse rabijn commentaar geeft op de Thora?
Het wordt nog ironischer als je je bedenkt dat in vers 5:32 God de Joden het recht geeft mensen te bestraffen wegens "het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land". God zelf erkent hiermee dus dat het land Israël aan de Joden toebehoort.