Minderhedenorganisaties: hardere aanpak van discriminatie en werkloosheid nodig

In opinie op 02-11-2011 | 17:30

In een brief aan staatssecretaris De Krom vragen minderhedenorganisaties in het licht van het kabinetsmotto 'Niet de afkomst, maar de toekomst' om een harde aanpak van discriminatie van en werkloosheid onder niet-westerse migranten. Directe aanleiding is een onderzoek onder uitzendbureaus waaruit blijkt dat meer dan driekwart van de uitzendbureaus zich aan discriminatie schuldig maakt.

De Samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) zijn geschokt over de omvang van deze schandalige praktijk van discriminatie in de uitzendbranche. Anderzijds bevestigt dit signalen die zij hierover al langer uit hun achterbannen ontvangen, maar die helaas zeer moeilijk zijn te bewijzen. In die zin zijn zij blij met dit onderzoek.

Het toont aan dat bepaalde groepen burgers vanwege hun herkomst stelselmatig worden uitgesloten van de arbeidsmarkt. In het geval van de uitzendbranche gaat het met name om jongeren die voor hun kansen op werk en een toekomst met perspectief vanwege hun al zwakkere positie op de arbeidsmarkt vaak juist op uitzendbureaus zijn aangewezen. Het is dan ook schrijnend dat juist zij van die discriminatie de dupe worden.

Het toont ook aan dat het in de wereld van de werkgevers in de uitzendbranche – en niet alleen daar- een normale zaak lijkt te zijn om geen jongeren van allochtone afkomst in dienst te willen nemen. Het besef dat zij daarmee in strijd handelen met het eerste artikel van de Grondwet lijkt dun gezaaid – dit ondanks de anti-discriminatie bepalingen en -codes van bijvoorbeeld ABU en NBBU.

De minderhedenorganisaties wijzen er in hun brief (zie hier) op dat deze praktijken ook haaks staan op het beleid van de regering als het gaat om het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid, het bestrijden van discriminatie en de bevordering van integratie en burgerschap. Zij geven ook aan dat het vertrouwen van niet-westerse migranten in de democratische rechtsstaat door dergelijke praktijken van discriminatie zwaar op de proef wordt gesteld.

Zij vragen de staatssecretaris mede in het licht van het kabinetsmotto 'Niet de afkomst, maar de toekomst' een bijdrage te leveren aan het vergroten van dit vertrouwen door het huidige ontoereikende beleid voor het bestrijden van discriminatie van en werkloosheid onder niet-westerse migranten verder aan te scherpen.

Het LOM bestaat uit:

BUAT Platform voor Molukkers
IOC lnspraakorgaan Chinezen
IOT lnspraakorgaan Turken
Lize overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese gemeenschappen
OCaN Overlegorgaan Caribische Nederlanders
SIO Surinaams lnspraakorgaan
SMN Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders

Zie ook: Driekwart uitzendbureaus discrimineert

 


Meer over arbeidsmarkt, BUAT, discriminatie, IOC, IOT, Lize, LOM, OCaN, SIO, SMN.

Delen: