Manifest tegen islamofobie

In opinie op 05-02-2015 | 15:46

Op 16 januari jl. vond in het Amsterdamse Nelson Mandelacentrum een bijeenkomst plaats met als titel Krachten bundelen tegen Islamofobie. Tijdens deze bijeenkomst, die georganiseerd werd door andere het Collectief tegen Islamofobie en Emcemo, waren ruim 80 organisaties en individuen aanwezig. Zie voor een verslag de link onderaan dit artikel.

Eén van de voorstellen was het opstellen van een manifest. Dit manifest is door een groepje vrijwilligers opgesteld. Het manifest is hieronder te lezen.

Organisaties of personen die dit manifest willen onderschrijven worden door de opstellers gevraagd hun naam en, indien van toepassing, de naam van de organisatie te mailen naar islamofobie@gmail.com

Amsterdam, januari 2015

Islamofobie is het belasteren, verdacht maken en discrimineren van moslims. Het begint met het rondbazuinen en steeds weer herhalen van negatieve en vooral ook angst- aanjagende kwalificaties over hen als groep en het suggereren dat zij schuldig zijn aan allerlei verschrikkelijke dingen die op verschillende plaatsen gebeuren. Net als racisme, antisemitisme en homofobie gaat het erom minderheidsgroepen de verantwoordelijkheid in de schoenen te schuiven voor alles wat verkeerd gaat in een maatschappij. Een belangrijk voordeel van deze manier van doen is dat degenen die in werkelijkheid verantwoordelijk zijn, buiten schot blijven.

Dit ‘Zondebok Mechanisme’ werd in Europa jarenlang toegepast op de joden en vervolgens waren heel veel gewone mensen bereid hun passieve of actieve medewerking te verlenen aan hun stapsgewijze uitroeiing. De Spaanse dichter George Santayana waarschuwde dat “Wie de geschiedenis niet kent gedoemd is deze te herhalen’’. Deze waarschuwing klinkt nu passender dan ooit. Want hoewel het vooroorlogse antisemitisme in Nederland volgens de Anne Frank Stichting als ‘mild’ kon worden omschreven, was dit kennelijk toch al genoeg om uit Nederland het hoogste percentage joden weg te laten voeren. Het islamofobe klimaat in Nederland van 2015 is allesbehalve mild en daarom luiden wij de noodklok.

Binnen de Europese maatschappijen die vol zijn van spanningen en tegenstellingen, is de behoefte aan een zondebokgroep nog levensgroot. Het antisemitisme is nog lang niet verdwenen maar, zoals we de afgelopen jaren hebben kunnen waarnemen, zijn het nu de niet-westerse immigranten en met name de moslims onder hen die tot doelwit worden gemaakt en beschuldigd. Voor degenen die deze ontwikkeling toejuichen is het een groot voordeel dat zij uiterlijk herkenbaar zijn.

De grootste verworvenheid van onze tijd is de inbedding van de menselijke waardigheid in de wetten en het functioneren van onze Democratische Rechtstaat.

Volgens de Grondwet is iedereen gelijk en heeft binnen de wet het recht zijn of haar leven in te richten zoals hij/zij dat zelf wil. Iedereen die in Nederland woont heeft het recht op vrijheid van mening en meningsuiting en het recht meningen door te geven. Iedereen heeft het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Tot de kenmerken van de Democratische Rechtstaat hoort uitdrukkelijk ook dat de overheid de rechten van minder- heden beschermt.

De laatste jaren worden moslims in Nederland en andere delen van Europa in de openbare ruimte steeds vaker verbaal en fysiek bedreigd en aangevallen en moskeeën worden beklad. Gezinnen krijgen van buren brieven in de bus met het verzoek te verhuizen.
Moslimkinderen worden op school, op straat en tijdens het sporten gepest. Moslimjongeren hebben veel moeite met het vinden van werk of stageplaatsen en op sociale media krijgen zij te maken met agressieve uitingen, beledigingen en discriminatie. Van moslima’s worden hoofddoeken afgetrokken en sommigen van hen verruilden, uit angst voor heftige reacties, hun hoofddoek voor een muts of pet.

Na de aanslagen in Parijs werd het probleem alleen maar ernstiger. Zoals altijd wanneer het zondebokmechanisme ten aanzien van een bepaalde groep in opkomst is, wordt geprobeerd alle moslims verantwoordelijk te stellen voor de verschrikkelijke daden van enkele terroristen, die beweren te handelen uit naam van de islam. In plaats van het vanzelfsprekend te vinden dat mensen die toevallig hetzelfde geloof hebben, geen verantwoordelijkheid dragen voor wat enkelingen doen, wordt van hen geëist zich persoonlijk te distantiëren. Toch hebben talloze moslim- en immigranten- organisaties, maar dan wel op vrijwillige basis, stelling genomen tegen de aanslagen, het geweld en de terreur. En via de Facebookpagina ‘Dat is niet mijn islam’ namen jongeren afstand van de gebeurtenissen. De Nederlandse moslims zijn burgers van een democratisch land en onderschrijven vanzelfsprekend de normen en waarden van onze samenleving.

Bij de verschillende meldpunten regende het klachten over islamofobie. Bij het ‘Meldpunt tegen islamofobie en discriminatie’ kwam in korte tijd een groot aantal meldingen binnen. Al deze uitingen getuigen van een sfeer van angst en onzekerheid onder de Nederlandse moslims.

Vanuit de politiek en de overheid wordt geen duidelijk, krachtig standpunt ingenomen met betrekking tot islamofobie. Het gevoel bestaat dat discriminatie van moslims en de angst die onder hen leeft niet serieus worden genomen. Wat jaren terug nog min of meer beperkt was tot de haatpreken van politici als Wilders, is inmiddels uitgegroeid tot een veel algemener en in brede kringen geaccepteerde manier van doen.

De overheid en de politiek dienen te streven naar een solidaire samenleving waarin elke burger gewaardeerd en beschermd wordt: homo’s, joden, vrouwen, mannen, oud of jong, ongeacht huidskleur, religie of afkomst en gevrijwaard blijven van discriminatie. Een solidaire samenleving waarin krachtig stelling wordt genomen tegen homofobie, antisemitisme, islamofobie of welke andere vorm van discriminatie dan ook.

De samenwerkende organisaties tegen islamofobie verwachten van de politiek en de overheid het volgende:
• De overheid en de politiek kunnen van de Nederlandse moslims niet eisen dat zij zich uitspreken tegen het geweld en de aanslagen die gepleegd worden uit naam van de islam. Overheid en politiek dienen afstand te nemen van het verband dat wordt gelegd tussen dit geweld en de islamitische Nederlandse burgers, want zij zijn daar op geen enkele manier verantwoordelijk voor.
• De discriminatie die plaatsvindt via de sociale media dient krachtig en consequent bestreden te worden. De overheid zal maatregelen moeten nemen tegen deze grove schending van rechten en veiligheid van islamitische Nederlanders. Zij dient in te grijpen wanneer uitingen de wet overschrijden. Providers en moderators moeten worden aangesproken wanneer ze in gebreke blijven islamofobie en andere haat zaaiende uitingen te verwijderen.
• Moskeeën en islamitische verenigingen en organisaties hebben recht op bescherming door de overheid tegen geweld, bekladding en bedreiging. Door de moskeeën en instellingen zelf opgerichte burgerwachten zijn niet afdoende, onveilig en niet professioneel. De overheid dient de veiligheid van islamitische burgers en gebouwen te waarborgen.

Daarnaast is het van belang een beleid te ontwikkelen om discriminatie, ongelijke behan- deling, bedreiging en belaging van moslims te voorkomen en te bestrijden en de hetze die op dit moment tegen hen is gericht een halt toe te roepen.
• Scholen moeten veel meer dan nu het geval is investeren in een gedegen voorlichting over mensenrechten, diversiteit en discriminatie. Er moet serieuze aandacht besteed worden aan mensenrechteneducatie op scholen en lerarenopleidingen. Zowel op basisscholen als op scholen in het voortgezet onderwijs dient de Nederlandse geschiedenis van slavernij, Jodenvervolging en andere vormen van discriminatie op grond van religie, afkomst, gender en seksuele gerichtheid een standaard en dus verplicht onderdeel te worden van de lesstof.
• Islamofobie dient als aparte discriminatiegrond geregistreerd te worden. Alleen dan worden de omvang en de aard van deze vorm van discriminatie inzichtelijk. Snelle en adequate juridische behandeling van islamofobe incidenten dient prioriteit te krijgen.

Wij roepen de maatschappelijke organisaties en de Nederlandse burgers op de krachten te bundelen en samen te werken aan een inclusieve samenleving zonder discriminatie en islamofobie.

Onderteken het manifest


Naam
Woonplaats
E-mail

Na invulling kunt u het formulier versturen naar: islamofobie@gmail.com

(einde ingezonden mededeling)


Link:

Breed front tegen islamofobie en uitsluiting

Meer over islamofobie/moslimhaat: hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 


Meer over emcemo, islamofobie, manifest, moslimhaat.

Delen:

Reacties


Ewout Helmich - 06/02/2015 12:41

Ik vind het een buitengewoon kwalijke zaak dat in de multi-culturele (of islamitische?) droom van de opstellers van dit manifest verwacht wordt dat Nederlandse kinderen geleerd wordt om de eigen historie te zien als een bron van schaamte en nooit van trots.

Problematische aspecten van de islam benoemen (laat staan dit kinderen onderwijzen --niet dat ik dat zou willen) mag niet, want dit heet zgn. islamofobie, terwijl kinderen juist wel geleerd zou moeten worden wat er allemaal mis is in onze eigen historie. Dit wegcijferen van onszelf en onze cultuur is volstrekt destructief.

Het leidt tot de minachting die we soms zien: "wat is die Nederlandse cultuur dan, waarin we moeten integreren?". Het is ons nu al met de paplepel ingegoten dat we dat niet mogen uitspreken want dat leidt tot nationalisme wat weer leidt tot nazisme --in de ogen van de dwaallichten, tenminste.

Het is volstrekt niet vreemd om de islam met enige argwaan te bekijken gezien het geweld dat gepleegd wordt uit naam van de religie, en de mate waarin niet-moslims als vanzelfsprekend onderdrukt worden in islamitische landen. Er is met man en macht geprobeerd het terrorisme van Anders Behring Breivik te koppelen aan de uitspraken van Wilders en anderen, Breivik wordt constant uit de kast gehaald als de grote gelijkmaker. Helaas brengt de islam niet één Breivik voort (of "enkele terroristen"), maar tien- of zelfs honderdduizenden, die vervolgens ook nog eens steun genieten van een nog groter contingent "thuisblijvers".

Voor zover nodig moet de staat uiteraard bijspringen om moskeeën te beveiligen, waarbij opgemerkt moet worden dat wellicht beter is met cameratoezicht schuldigen van vandalisme (met haat-motief) te vervolgen, maar dat van ernstig geweld vooralsnog geen sprake is. De dreiging is niet de vergelijken met die richting joden, die keer op keer slachtoffer van (islamitische) moordenaars zijn geworden.

John Dubbelboer - 05/02/2015 23:15

Het is te betreuren dat in deze oproep toch weer wordt gekozen voor de term "islamofobie".
Lang niet iedereen is gelukkig met deze term. De voornaamste reden is natuurlijk dat een "fobie" wijst op een psychiatrische aandoening.
Maar er is meer. Bij de definitie van deze term onderscheiden we een aantal kernelementen zoals ongelijke behandeling, stigmatisering van godsdiensten en gelovigen, ongefundeerde vrees, wantrouwen en haat. Het curieuze is nu dat ongelijke behandeling en stigmatisering van andere godsdiensten de Islam zelf bepaald niet vreemd zijn. Er zijn voorts vele niet-moslims die iets te vrezen hebben van Moslims en die vrees is bepaald niet ongefundeerd. Laten we voor de verandering nu niet een keer naar Christenen verwijzen maar naar bijvoorbeeld de Bahai. Het mag zijn dat Westers ingrijpen een puinhoop achterliet in het Midden Oosten maar het project om niet-moslim daar het leven onmogelijk te maken is al eeuwen aan de gang.
Er zijn 1,6 miljard Moslims. Het is niet erg waarschijnlijk dat al deze mensen uit het diepst van hun ziel voor deze godsdienst hebben gekozen, een godsdienst die bovendien een sterk wettisch, juridisch karakter heeft.
Het aanhangerschap van de Islam hangt dan ook samen met dwang en laat zich gemakkelijk terugvoeren naar de geschiedenis van Arabische verovering en kolonisatie.
We zien in het Westen Moslims, na Joden, negers en homo's, met succes de "markt" van het slachtofferschap betreden maar wie wil weten of de ene groep zich terecht slachtoffer mag voelen van de andere groep moet vooral eens letten op de positie van de vrouw. Daar ligt de sleutel.
Een moslimmeisje mag niet trouwen met een niet-moslim maar een Moslim mag buiten zijn geloof trouwen ( mits de vrouw zich bekeert tot de Islam). Juist in deze asymmetrie komt een machtsaspect aan de oppervlakte. Niet alleen jegens de eigen vrouwen maar ook jegens de mannen van de andere groep.
( en voordat er getrouwd wordt zien we het zo terug: moslimmeisjes mogen niet naar de disco maar moslimjongens kunnen vrij achter de meisjes aan)
Er ligt niettemin een subsidiabel belang bij het aankaarten van islamofobie en dan is elke blikje bier over een hoofddoekje een registratie waard.
Dat wil allerminst zeggen dat er geen probleem is. Dat probleem ligt niet in de eerste plaats bij de "tokkie" die een varkenskop naast de moskee legt maar bij de subtiele uitsluitingsmechanismen die met name hoger opgeleide jonge "witte" Nederlanders hanteren om "teamgeest" op het werk na te streven.
Jonge talentvolle allochtonen die niet de juiste codes kennen, komen hierdoor heel moeilijk aan de bak en dat is een kardinale schande. Weldenkend en hoogopgeleid Nederland moet eens leren in de spiegel te kijken en minder te wijzen naar onze ongedisciplineerde volksklasse.