J’accuse: Godsdienstvrijheid van moslims onder druk

In opinie door Walter Palm op 11-09-2019 | 12:32

Het is wrang dat uitgerekend in dit jaar dat we starten met de viering van 75 jaar Bevrijding, een andere vrijheid, namelijk de godsdienstvrijheid van moslims onder druk staat. 'J’accuse' zou Emile Zola zeggen. Dat schrijft Walter Palm.

Het is een sluipend proces dat op elf september 2001 is begonnen. Elf september 2001 veroorzaakte in de Westerse wereld een permanente golf van islamofobie met verreikende gevolgen als islamofobe politieke partijen, islamofobe aanslagen en aanslagen in islamofoob gepercipieerde samenlevingen. Islamofobie is net betonrot. Als dat achttien jaar duurt dan tast dat het gehele bouwwerk aan en dat is precies wat nu is gebeurd. De islamofobe wetten zijn strijdig met de Grondwet en ze ondergraven daarmee het fundament van de rechtsstaat. 

Het is een sluipend proces dat begint met uiterlijkheden zoals het verbieden van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, bij zorginstellingen, in overheidsgebouwen en in het openbaar vervoer.Maar daar blijft het niet bij. Er zijn meer islamofobe wetten aan de horizon. In naam van de Grondwet moet dit sluipend proces gestopt worden.

Huidige islamofobe wetgeving 

Twee voorbeelden van islamofobe wetgeving zijn de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kledingen de aangepaste Rijkswet op het Nederlanderschap. De Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kledingis in bepaalde gevallen een ernstige beperking van de in artikel 6 van de Grondwet vastgelegde vrijheid van godsdienst.  De aangepaste Rijkswet op het Nederlanderschapwaarbij jihadisten die een dubbele nationaliteit hebben, de Nederlandse nationaliteit wordt ontnomen, is evident strijdig met artikel 1 van de Grondwet, want hetzelfde vergrijp wordt ongelijk bestraft. Een jihadist met uitsluitend de Nederlandse nationaliteit behoudt zijn nationaliteit, omdat van rechtswege niemand stateloos gemaakt mag worden.Maar een jihadist met een dubbele nationaliteit verliest de Nederlandse nationaliteit. 

Islamofobe wetgeving in voorbereiding

Er is grote kans op nog meer islamofobe wetgeving die met name de godsdienstvrijheid van moslims verder bedreigt.  Ik doel dan op een mogelijk verbod op ritueel slachten, het verbieden van buitenlandse financiering van moskeeën en het uitsluiten van financiering van rijkswege van islamitische scholen.

Op 16 maart 2018 heeft de Partij voor de Dieren een initiatiefwetsvoorstel ingediend om ritueel slachten te verbieden. In het op 17 mei 2019 gepubliceerde advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt gesteld: ‘dat de door de initiatiefneemster voorgestelde maatregel een te vergaande aantasting van de vrijheid van godsdienst met zich brengt. De ongeclausuleerde verplichting om dieren voorafgaand aan de slacht te verdoven betekent een ingrijpende beperking van de vrijheid van godsdienst van diegenen wier religie vereist dat te slachten dieren niet bedwelmd worden. Deze maatregel voldoet naar het oordeel van de Afdeling niet aan de eisen die het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) stelt aan een beperking van dit grondrecht’.

En dan is er nog het in het CDA -verkiezingsprogramma opgenomen voorstel om buitenlandse financiering van moskeeën te verbieden. Als dit voorstel uitmondt in een wet dan is dit strijdig met de Grondwet want het treft slechts islamitische instellingen en niet andere religieuze en/of levensbeschouwelijke organisaties. En dit is dus strijdig met artikel 1 van de Grondwet. 

Naar aanleiding van de discussie over het Haga Lyceum dit jaar, rees de politieke discussie of islamitische scholen in tegenstelling tot andere scholen niet moesten worden uitgesloten van subsidiëring van rijkswege. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke wijziging ook strijdig zou zijn met artikel 1 van de Grondwet.

Het is hoog tijd voor een Constitutioneel Hof, zodat een wet vernietigd kan worden als het strijdig is met de Grondwet. Op deze wijze kunnen ook moslims volop genieten van vrijheid van godsdienst zoals dat past in een land dat 75 jaar Bevrijding viert.
 

Onlangs publiceerde Walter Palm 'Het sluipend gif van islamofobie, 1989-2019'. Dit boek is te bestellen bij de uitgever, uitgeverij In de Knipscheer  
 

Bron foto

Zie ook:

Op 20 september organiseert Meld Islamofobie de bijeenkomst Alledaagse islamofobie in Nederland, in Pakhuis de Zwijger

Op 28 september organiseert het Collectief tegen Islamofobie en discriminatie de bijeenkomst Islam, moslims en burgerrechten in Nederland

 


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 

 


Meer over moslimhaat, niqaabverbod.

Delen: