Geen verbod op salafisme of salafistische organisaties

In opinie op 26-02-2016 | 12:03

Het kabinet maakt zich zorgen over de groeiende invloed van mensen die vanuit salafistische hoek aanzetten tot haat, onverdraagzaamheid en afzondering. Als ze dat overdragen op hun kinderen wordt hun de kans op een volwaardige deelname aan de maatschappij ontnomen, schrijft minister Asscher namens het kabinet aan de Tweede Kamer. Hoewel salafisme niet gelijkstaat aan extremisme, biedt het volgens het kabinet wel een voedingsbodem voor radicalisering. Het kabinet laat het WODC daarom salafistische organisaties in kaart brengen.
Een verbod op het salafisme komt er niet. Zo'n verbod zou in strijd zijn met de individuele vrijheid van mensen om te geloven wat ze willen. Die vrijheid is de basis van onze rechtsstaat, vindt het kabinet.

Op verzoek van VVD en PvdA onderzocht het kabinet de mogelijkheid om salafistische organisaties te verbieden. Dat dit niet mogelijk is, is een  niet erg verrassende conclusie.

Het verbieden van een geloofsrichting of van een organisatie staat op gespannen voet met meerdere artikelen in de Nederlandse grondwet. Organisaties kunnen verboden worden wanneer zij zich niet aan de wet houden, maar in de praktijk gebeurt dit zelden. 
Het Nederlands strafrecht staat niet toe een gedachtengoed te vebieden, zoals onder andere Maurits Berger, Hoogleraar Islam in het Westen, schreef. Wel kunnen mensen met de huidige wetgeving al aangepakt worden die dat gedachtengoed gebruiken voor opruiende, haatzaaiende of staatsondermijnende activiteiten.

Praktich probleem met het verbieden van salafisme is volgens Berger verder dat niet duidelijk omschreven en strak georganiseerd is, zoals bijvoorbeeld communisme of fascisme. Het is meer een beweging van individuen en stromingen. Radicaliserende jongeren zijn niet verenigd in 'organisaties' maar in los-vaste groepjes.  'Lidmaatschap' van een 'salafistische organisatie' is volgens Berger onbewijsbaar, en strookt niet met de werkelijkheid.

Het kabinet kan ook niet tegemoet komen aan een motie van het CDA, waarin wordt gevraagd om ontslag voor militairen die het salafisme aanhangen. Militairen kunnen volgens het kabinet alleen ontslagen worden vanwege onwenselijk gedrag, maar niet vanwege het aanhangen van een bepaald geloof."
 

Handreiking

Voor gemeenten en scholen is door het kabinet een handreiking ontwikkeld, waarmee ze kunnen beoordelen of een religieuze organisatie over de schreef gaat en hoe ze daarmee om moeten gaan.

Het is te hopen dat deze handreiking beter is geworden dan de bijna hilarische brochure Wegwijzer facadepolitiek salafistische organisaties  uit 2009.

Links:

NOS:

Kabinet wil salafisme niet verbieden en Isoleren salafisten geen goed idee

Kamerbrief van minster Asscher

Marcouch: 'Je kunt jihadisme niet bestrijden wanneer je haar politieke ideologie niet bestrijdt';

Hieronder een longread van minister Asscher:

Salafisme versus vrijheid: hoe beschermen we onze rechtsstaat?

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 

 


Meer over lodewijk asscher, salafisme, salafistische organisaties, verbod.

Delen:

Reacties


Joep Hermans - 26/02/2016 17:35

Als Berger aangeeft dat het onduidelijk is op welke gronden Salafisme kan worden verboden dan wel bestraft, is hij ook onduidelijk over de Nederlandse grondwet. Daarin staat namelijk dat het ieders individuele recht is om te geloven wat hij wil. En ook om niet te geloven in wat iemand zelf wil. Salafisten bestrijden dat en staan een wereld voor, waarin ieder mens verplicht wordt om Mohammeds leer te volgen. Een ieder die dat niet doet is haram en dus niet gelijkwaardig aan henzelf. Onze grondwet geeft expliciet aan dat eenieder dezelfde waarde heeft als mens. Daarom wordt politiek gezien iedere stem in een democratie evenwaardig geteld. Salafisme wijst democratie af en is daardoor tegen gelijkwaardigheid van individuen. Ook ontkennen Salafisten territoriale rechten en onafhankelijke staten, de uiteindelijke wereldheerschappij van het Mohammedanisme is hun einddoel. Daarin is geen plaats voor onafhankelijke democratische landen. Natuurlijk kan er dus geen Salafist deelnemen aan onder andere onze strijdkrachten die onze territoriale en rechtsgelijke samenleving verdedigen. Ook Salafisme moet daarom worden verboden in het onderwijs, ons fundament van een gelijkwaardige samenleving van vrij denkende individuen. Salafisten moeten dan ook worden uitgesloten van alle collectieve sociale voorzieningen, gebaseerd op de door hen verworpen democratische principes. Zoals gezondheidszorg, onderwijs, ouderenzorg, financiële bijstand en ook het Nederlanderschap moet hen worden ontzegd, wanneer zij democratie en rechtsgelijkheid tussen individuen niet accepteren boven de door Mohammed opgelegde instructies.