Forse stijging werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren

In opinie op 24-09-2012 | 12:34

Onder niet-westerse allochtone jongeren in Nederland loopt het werkloosheidspercentage snel op. In het eerste kwartaal van 2012 stond de teller op 29 %, 7 procentpunten hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Ter vergelijking; van de autochtone jongeren was 9 % werkloos, een stijging van 1 procentpunt.

De 10e Monitor Allochtonen op de Arbeidsmarkt van Forum schets een negatief beeld over de ontwikkeling van de werkloosheid in Nederland. Vooral de cijfers onder niet-westerse allochtonen stemmen uitermate somber. Het werkloosheidspercentage onder hen nam toe van 13 naar 15%, en is daarmee tweeënhalf keer zo hoog als het totale werkloosheidspercentage en driemaal zo hoog als het percentage voor autochtone Nederlanders van 5%.

Vrouwen
Volgens FORUM komt dat voor een aanzienlijk deel door de grote stijging van de werkloosheid onder niet-westerse allochtone vrouwen. Zij zijn zichzelf meer en meer tot de beroepsbevolking gaan rekenen en dus op zoek naar werk. In het verleden hadden deze vrouwen ook geen werk, maar zochten ze er evenmin naar. Dat geldt overigens vooral voor Turkse en Marokkaanse vrouwen. Belangrijke redenen om nu wel werk te zoeken liggen bij de gevolgen van de financiële crisis. Extra middelen zijn nodig om het gezin te onderhouden.

Jongeren
Zo'n 30% van de jongeren van niet-westerse herkomst was in het eerste kwartaal van 2012 werkloos. Onder Surinaamse en Marokkaanse jongeren verdubbelde de werkloosheid vergeleken met de cijfers uit dezelfde periode in 2011 bijna - van respectievelijk 15% tot 27% en 21% tot 39%. Forum verklaart de sterke stijging van werkloosheid onder jongeren van niet-westerse herkomst gedeeltelijk uit het feit dat veel van hen vanwege de crisis kozen hun intrede op de arbeidsmarkt uit te stellen. Een forse groep die daarom langer studeerde of zich simpelweg niet inschreef als werkzoekende is inmiddels wél de arbeidsmarkt opgekomen.

Opleidingsniveau
Interessant zijn verder de cijfers die uitsplitsen naar opleidingsniveau. De werkloosheid onder laagopgeleide allochtonen bedraagt 20%, bijna driemaal zo hoog als onder laagopgeleide autochtone Nederlanders (7%). Van de hoogopgeleide allochtonen is 16% werkloos. Dit is ruim vijf maal zo veel als onder hoogopgeleiden autochtonen (3%). Volgens de Monitor van Forum hangt dit deels samen met het feit dat hoogopgeleide allochtonen veelal jong zijn en jongeren een veel hogere werkloosheid kennen.


Meer over arbeidsmarkt, forum, jongeren, niet-westerse allochtonen, opleidingsniveau, werkloosheid.

Delen: