De rol van islamitisch onderwijs bij identiteitsontwikkeling van moslimjongeren (bijeenkomst)

In opinie door Roemer van Oordt op 21-05-2010 | 07:16

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland nodigt u uit voor een informatieve bijeenkomst en discussie over de rol van islamitisch onderwijs bij identiteitsontwikkeling van moslimjongeren

Locatie: Moskee Badr, Willem Leevendstraat 7, Amsterdam
Datum/tijd: Maandag 31 mei 2010, van 19:00 - 21:00
Organisatie: Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVM) in samenwerking met de jongerencommissie van moskee Badr.

Inleidingen: - Bart Voorzanger (wijsgerig bioloog en vertaler)
Voorzanger gaf van 2002-2005 als zij-instromer les op verschillende islamitische basisscholen. Kennis overdragen deed hij met veel plezier, maar orde houden lukte niet en hij verliet het onderwijs weer. Wel bleef hij als adviseur betrokken bij de medezeggenschapsraden van de Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam (Siba) tot die in 2007 werd opgeheven. Over zijn ervaringen als docent schreef hij ‘De ongelukkige klas’ (te downloaden op www.voorzanger.nl). Voorzanger meent dat er erg veel niet goed gaat in het islamitisch (basis)onderwijs, maar wijt dat vooral aan het feit dat islamitische scholen bij hun oprichting onvoldoende hulp kregen. Naar zijn idee kunnen islamitische scholen een positieve bijdrage leveren aan de vorming van kinderen, en aan hun deelname in een veelkleurige samenleving, al zullen die scholen dan wel aan hoge pedagogische en didactische eisen moeten voldoen.

- Hendrik Verweel (directeur Islamitisch College Amsterdam)
Het Islamitisch College Amsterdam is één van de twee Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs op islamitische grondslag, voor ouder(s) en kinderen die bewust kiezen voor islamitisch onderwijs. In de praktijk betekent dit dat er lessen islamitische levensbeschouwing worden gegeven en dat er vanuit de islamitische identiteit vorm wordt gegeven aan het pedagogische klimaat. De politiek heeft het vertrouwen in de school opgezegd en de subsidie vanaf volgend schooljaar stopgezet, ondanks het feit dat het ICA volgens de onderwijsinspectie binnen drie jaar tijd de kwaliteit van het VMBO-onderwijs van zeer zwak tot voldoende heeft weten te verbeteren (zie het rapport ‘Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering Islamitisch College Amsterdam’ van de onderwijsinspectie; vastgesteld in oktober 2009).

- Een voormalig leerling van een islamitische basisschool

- Saïd Amrani (bestuurslid moskee Badr)

 Panel:
- Bart Voorzanger (voormalig docent in het islamitisch onderwijs);
- Yusuf Altuntas (directeur Islamitische Scholen Besturen Organisatie, ISBO, die bijzondere scholen op islamitische grondslag verenigt en een geïntegreerde organisatie is voor bestuur (en management) van de scholen. Bij de ISBO zijn 44 scholen aangesloten, ressorterend onder 20 schoolbesturen, die als bevoegd gezag van deze scholen lid zijn van de ISBO);
- vertegenwoordiger RVM;
- OR/MR-lid van een islamitische basisschool;
- voormalig leerling islamitische basisschool;

Aanleiding
Over islamitisch onderwijs in Nederland is voortdurend discussie. De kwaliteit van de scholen en vooral van de besturen wordt door de onderwijsinspectie vaak negatief beoordeeld en het pedagogische klimaat zou botsen met in Nederland geldende opvattingen. Scholen dreigen gesloten te worden of staan onder voortdurend toezicht.

Naast het reguliere onderwijs met islamitisch signatuur (PO/VO) wordt op weekendscholen en in moskeeën veel aandacht besteed aan het onderricht in eigen taal, cultuur en religie om vorm te geven aan de identiteit van jongeren.

De meest uiteenlopende politici hebben aangegeven het islamitisch onderwijs liever kwijt dan rijk te zijn, maar zeggen daarbij aan te lopen tegen Artikel 23 in de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs garandeert.

Relevant is de vraag wat politici en het brede publiek nou precies weten over de verschillende vormen van islamitisch onderwijs en onderricht. Wat houdt het in, waarom is er enerzijds zoveel weerstand en waarom vinden veel moslimouders het anderzijds belangrijk hun kind islamitisch onderwijs te laten volgen? Aan die vragen wordt aanzienlijk minder (media)aandacht besteed.

Vier inleiders laten vanuit verschillende invalshoeken kort hun licht op dit thema schijnen, waarna er wordt gedebatteerd in een panel en met de zaal. Tijdens die discussie staat de vraag centraal wat de rol van islamitisch onderricht kan zijn bij de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren. Biedt het jongeren houvast en richting in de Nederlandse samenleving of leidt het juist tot verwarring en polarisatie?

Deze avond maakt onderdeel uit het project ‘Voorkomen is Beter dan Genezen’. Met het project wil de RVM participatie van jongeren bevorderen en processen waarin jongeren zich afkeren van de samenleving actief tegengaan. Het project richt zich vooral op het versterken van de mogelijkheden van de aangesloten moskeeën om kwetsbare jongeren meer bij de (organisatie van) maatschappelijke activiteiten te betrekken. Moskee Badr is één van de 18 participerende moskeeën.

Aanmelding voor het debat is vanwege de beperkte ruimte aan te raden en kan via
info@moskeebadr.nl

Perscontact/informatie: Roemer van Oordt (projectleider) 020-6924722/ roemer@zasja.org


Meer over badr moskee, bart voorzanger, hendrik verweel, islamitisch onderwijs, roemer van oordt, rvm, yusuf altuntas.

Delen: