Blijf pal staan voor mensenrechten en wees solidair met alle slachtoffers van het Coronavirus

In opinie door Emcemo op 09-04-2020 | 20:50

Neem ter bescherming van personen in gevaar diverse maatregelen, zoals voorzien in het internationaal humanitair recht; sluit met spoed de detentiecentra voor ongedocumenteerden ten noorden en ten zuiden van de Middellandse Zee; zorg er voor dat alle migranten, in het bijzonder minderjarigen en geïsoleerde migrantenvrouwen, beschermd worden, onder andere tegen mensenhandelaren en zorg voor een gelijke toegang voor allen tot de gezondheidszorg en tot de arbeidsmarkt. Daarvoor pleiten het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (Emcemo) en ​Forum Social Maghrebin in onderstaande verklaring. Zij doen een oproep aan de Nederlandse regering om de humanitaire crises op de ABC-eilanden en op de Griekse eilanden, nog verergerd door de coronacrisis, zo snel mogelijk aan te pakken.

Met het oog op de ontwikkelingen en aanscherping van het beleid van beperkingen en van  afstand houden — een beleid dat in heel Europa en de Maghreb wordt gevoerd, en een beleid  dat wij als noodzakelijk erkennen in de collectieve strijd tegen de verspreiding van Covid-19 oftewel het coronavirus —vragen wij met al onze kracht dat dit beleid altijd uitgevoerd wordt  met respect voor de mensenrechten en vergezeld gaat van een sociaal en economisch beleid  dat de meest achtergestelde bevolkingsgroepen, met name de arme lagen van de samenleving en de migranten, in staat stelt om dit beleid te ondersteunen.

Voor migranten in onstabiele situaties wordt het leven, dat in normale tijden al heel moeilijk is,  ondraaglijk in de omstandigheden waarin zij moeten leven — of het nu in Europa is of in de Maghreb. De overvolle verblijfskampen en eveneens overbevolkte detentiekampen vormen een gevaar voor het leven van de mensen daar. Ze vormen ook een risico voor de gehele bevolking. Bij de strijd tegen de huidige pandemie gaat het behoud van deze centra tegen elk gezond verstand in.

We roepen de Nederlandse regering op om de humanitaire crises op de ABC-eilanden en op de Griekse eilanden, nog verergerd door de coronacrisis, zo snel mogelijk aan te pakken. Het gaat hier om twee humanitaire crises waarvoor de regering medeverantwoordelijkheid draagt.

De opvang van vluchtelingen en migranten op de Griekse eilanden en op de ABC-eilanden in het Caribische gebied schiet zwaar tekort. Zozeer zelfs, dat er mensonterende en zelfs levens-bedreigende situaties ontstaan die leiden tot nieuwe crises. De verspreiding van het coronavirus heeft de urgentie alleen maar vergroot. In een van de Griekse kampen op het vasteland is al sprake van 20 besmettingen.

In beide gevallen heeft de Nederlandse regering een bijzondere verantwoordelijkheid: als Europees lidstaat deelt het verantwoordelijkheid binnen de Europese Unie, en het draagt gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het Koninkrijk. Het niet nakomen van die verantwoordelijkheden is niet alleen in strijd met internationale afspraken en het Koninkrijkstatuut, maar schaadt ook onze vooraanstaande positie op het gebied van mensenrechten en internationaal recht. Nederland zou tenminste  het verzoek om kinderen en moeders vanuit Lesbos op te vangen moeten honoreren. Veel gemeenten in Nederland zijn bereid deze groep op te vangen.

In de Maghreb hebben diverse ngo's de verschillende autoriteiten al gewaarschuwd voor de omstandigheden voor de migranten in gevangenschap, maar deze staten lijken niet te zorgen voor voldoende huisvesting voor de daklozen. Zo zijn er 800 Tunesiërs in Melilla gestrand, en vooral de situatie van de migranten in Libië is zorgwekkend.

Daarnaast verwelkomen we de initiatieven van solidariteit, die in zeer moeilijke situaties worden genomen. Daaronder vallen de parlementaire initiatieven in Frankrijk om de situatie van de ongedocumenteerden te reguleren; de oproep van de gemeente Vorst in het gewest Brussel in deze richting; en het debat over dit onderwerp, dat onder andere in Spanje op gang is gebracht. Bijzonder opmerkelijk is het besluit van Portugal om al diegenen die een verzoek tot regularisatie hadden ingediend, ook daadwerkelijk te regulariseren.

Wij zijn verheugd over de solidariteit binnen de gemeenschappen, burgers die zich hard maken om het leed van de meest getroffenen, ouderen, mensen die eenzaam zijn, te verzachten. Ook de solidariteit vanuit de islamitische gemeenschap en moskeeën is hartverwarmend.

Gezien deze dramatische situatie, die waarschijnlijk uit de hand zal lopen als er geen krachtige maatregelen worden genomen, is het volgende noodzakelijk:

1. Neem ter bescherming van personen in gevaar diverse maatregelen, zoals voorzien in het internationaal humanitair recht. Wij bevinden ons in een gezondheidsoorlog en kunnen het niet toestaan dat miljoenen mensen aan hun lot worden overgelaten.
2. Sluit met spoed de detentiecentra voor ongedocumenteerden ten noorden ten zuiden van de Middellandse Zee.
3. Regel de administratieve situatie van alle migranten, zodat zij waardig kunnen leven en werken, en kunnen ontsnappen aan de maffianetwerken en het clandestiene werk dat zij moeten doen.
4. Besteed bijzondere aandacht aan het lot van minderjarigen en geïsoleerde migrantenvrouwen die ten prooi vallen aan mensenhandelaren.
5. Zorg voor een gelijke toegang voor álle onderdanen tot de gezondheidszorg en tot de arbeidsmarkt met de daaraan verbonden rechten.

EMCEMO
Forum Social Maghrebi


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 


Meer over corona, mensenrechten, solidariteit, vluchtelingen.

Delen: