Beschamend dat Rutte zwijgt

In opinie door Frans Timmermans op 13-02-2012 | 13:38

Tekst: Frans Timmermans

Neem eens een kijkje op die PVV-website waar je anoniem kan klagen over mensen uit Midden- en Oost-Europa. Een blik is voldoende om te zien dat het hier niet gaat om het inwinnen van ‘feiten’, zoals Wilders beweert, maar puur om het opstoken van sentimenten, negatieve sentimenten, heel specifiek gericht tegen mensen uit het midden en het oosten van ons continent. Het is beschamend en treurig dat Premier Rutte er voor kiest te zwijgen over die site.

De krantenknipsels die in de kop van de site circuleren, spreken boekdelen en zetten de toon. Terecht velde De Telegraaf hierover een snoeihard oordeel: het is discriminatie. Een woord dat zoveel is misbruikt, beide kanten op, dat het nauwelijks nog de betekenis draagt die het oorspronkelijk had, maar, in essentie komt het er op neer dat mensen worden beoordeeld niet op wat ze doen of laten, maar op wie ze zijn. Burgers worden opgeroepen overlast te melden van een specifieke groep. Nu eens geen moslims, maar Polen en andere Oosteuropeanen.

Zoals gezegd, discriminatie is een wat versleten begrip, want een overdreven gevoeligheid uit het verleden, is inmiddels overgeslagen in een zorgelijke ongevoeligheid voor het onderwerp. Misschien goed nog eens te citeren uit een document dat de basisregels vastlegt voor de verhouding tussen de Nederlandse overheid en haar burgers, de Grondwet, artikel 1. "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Een politieke partij die bewust onderscheid maakt op basis van afkomst en die een groep mensen wegzet als overlastplegers op basis van afkomst, schendt het principe dat iedereen die zich in Nederland bevindt kan rekenen op een gelijke behandeling in een gelijk geval. Immers, niet alleen worden Polen en andere Oosteuropeanen collectief weggezet als overlastplegers, overlast uit andere bron, daar wordt niet naar gevraagd.

Is er dan geen overlast als gevolg van arbeidsmigranten uit nieuwe EU lidstaten? Zeker, die is er wel en die wordt meestal veroorzaakt door zich uitzendbureau noemende koppelbazen, door criminele werkgevers en door huisjesmelkers. Als er sprake is van overlast door de migrerende werknemers zelf, is er niet zelden een directe relatie met de uitbuiting, de idiote uren en omstandigheden waaronder zij moeten werken en de belabberde woonomstandigheden. De Kamer heeft dit onderzocht, een overgrote meerderheid van de kamer wil samen met de landelijke en lokale overheden mee aan de slag met de resultaten, zodat wij een einde maken aan de wantoestanden.

De abjecte stemmingmakerij van de PVV helpt daar niet bij, om het zachtjes uit te drukken. Het zet mensen tegen elkaar op, die elkaar nodig hebben om de werkelijke schurken aan te pakken.

Waarom wordt er in Polen en andere relatief nieuwe EU lidstaten zo heftig gereageerd op die site? Logischerwijs omdat men zich (weer eens) weggezet voelt als tweederangs Europeanen, als een mindere soort, als een groep die er niet bij hoort. Stel dat het andersom zou zijn; ons land zou te klein zijn. Maar er is nog iets dat de woede voedt. En dat is de geschiedenis. Zowel gedurende de bezetting door de nazi’s als tijdens de communistische dictatuur, heerste er in die landen een officiele, allesverwoestende klikcultuur. Mensen werden opgeroepen hun buren, hun vrienden, hun ouders, hun kinderen aan te geven als deze zich gedroegen in strijd met het officiele heilsbeeld. Miljoenen mensen zijn zo in de Goelag beland. Wantrouwen, argwaan, angst, werden zo integraal onderdeel van de samenleving, tot aan de keukentafel en de echtelijke sponde toe. Het was een vorm van maatschappelijke kanker, waar de meeste samenlevingen die een communistisch regime hebben gekend, zich tot op de dag van vandaag niet (geheel) van hebben ontdaan.

Mag van ons enige kennis hiervan en inlevingsvermogen hiervoor worden gevraagd? Ik vind van wel. Misschien niet van Wilders en zijn beweging, van hen mag iedereen – in zijn woorden - de pot op. Maar dan toch wel van de regering van ons land, van de Minister-President, van andere Ministers. Het is beschamend en treurig dat Premier Rutte er voor kiest te zwijgen over die site. Het is een schokkend gebrek aan historisch en moreel besef dat hij kennelijk niet inziet wat de verwerpelijke aard is van die site. Ik hoop dat hij snel tot het inzicht komt, dat zwijgen hem in de ogen van velen buiten ons land medeplichtig maakt aan deze stemmingmakerij tegen mede-Europeanen, die inmiddels een grote en waardevolle bijdrage leveren aan uw en mijn welvaart.

Frans Timmermans is Tweede Kamerlid namens de PvdA. Dit artikel verscheen eerder op de website van de PvdA en is in overleg met Timmermans ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Links:

PVV-site: Meldpunt Middenenoosteuropeanen

Rutte veroordeelt Meldpunt oosteuropeanen niet

 

 


Meer over eu, frans timmermans, mark rutte, meildpunt, moelanders, oosteuropeanen, polen, pvda, pvv.

Delen: