Angst voor islamisering is vorm van sociale hypochondrie

In opinie door Ewoud Butter op 07-03-2016 | 09:21

Het aantal moslims neemt in Nederland toe. Dat kun je islamisering noemen, maar wanneer je bang bent dat deze relatief beperkte toename van het aantal moslims leidt tot een bedreiging van Nederlandse waarden, dan leid je aan wat de socioloog Willem Schinkel een ernstige vorm van sociale hypochondrie zou noemen. Dan gedraag je je als een paranoïde patiënt zonder zelfvertrouwen, die overal om zich heen bedreigingen ziet.

Dat stelt Ewoud Butter.

Pegida waarschuwt voor de islamisering van het Avondland, Geert Wilders meent dat we allemaal ten dode zijn opgeschreven als we niet de-islamiseren en ook Halbe Zijlstra maakt zich zorgen om de bedreiging van de Nederlandse waarden door de islam. Dat doet de fractievoorzitter van de VVD, zo vertelde hij onlangs aan Trouw, sinds hij Soumission, een boek van de Franse schrijver, Michel Houellebecq, heeft gelezen. In dit boek krijgt Frankrijk in 2022 een islamitische president en wordt het land in forse mate geïslamiseerd. Vooral de vrouwen komen er bekaaid af. Ze mogen niet meer werken, geen mini-rok meer dragen, ze moeten zich onderwerpen aan de man en polygamie is toegestaan.

Houellebecq is één van de grootste hedendaagse schrijvers en zoals wel vaker het geval is met zijn boeken, riep Soumission in Frankrijk en ver daarbuiten heftige discussies op. Je kunt het boek lezen als een satire op de angst voor de islam of als een kritiek op de islam. De meeste mensen lezen het echter als een beschrijving van een toekomstige Europese samenleving waarin een monolitisch blok van moslims de meerderheid is gaan vormen en langs democratische weg de macht heeft overgenomen.

Soumission is geen wetenschappelijke studie, het is een roman. Het is een verzonnen verhaal. Zo is van een islamitische meerderheid in Frankrijk voorlopig geen sprake. Nu is zo’n 8% van de Franse bevolking islamitisch en in 2050 zal volgens PEW-research niet meer dan 11% van de bevolking islamitisch zijn. De overgrote meerderheid in Frankrijk is in 2050 ongelovig (44%) of christelijk (43%).

Het onderwerp van het boek van Houellebecq appelleert wel aan een breed gedragen angst: de angst voor de islam en voor islamisering. En deze angst verkoopt. Wilders weet dat ook. Hij kan deze angst als geen ander exploiteren. Feiten doen dan al snel niet meer ter zake. Wat zijn die feiten?

Hoeveel moslims wonen er in Nederland?
In 2015 schatte het CBS op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB), waaraan circa 460 duizend volwassen personen (18 jaar of ouder) deelnamen dat 4,9% van de Nederlanders boven de 18 jaar zichzelf als moslim beschouwt. Dit betekent dat 660.000 volwassen Nederlanders vinden dat ze moslim zijn. Het aantal Nederlanders onder de 18 dat te beschouwen is als moslim, wordt door demografisch feitenchecker Flip van Dyke geschat op 337.000. Dit is inclusief kinderen van de derde generatie, voornamelijk met Turks-Nederlandse of Marokkaans-Nederlandse ouders. In totaal waren er dan in 2015 967.000 moslims in Nederland, zo'n 5,75% van de bevolking.

Volgens PEW-research zal dat in 2030 zijn gestegen tot 7,8% en tot 9,4% in 2050. PEW-research gaat hierbij uit van een vruchtbaarheidscijfer voor moslims in Nederland van 2,4, dalend in de periode tot 2050 tot 2,3. Dit cijfer is zeer waarschijnlijk aan de hoge kant, omdat het vruchtbaarheidscijfer onder Turkse en Marokkaanse vrouwen, nu al gedaald is naar 2,1. In de cijfers van Pew is geen rekening gehouden met de huidige instroom van asielzoekers uit islamitische landen, maar is het ook de vraag of de remigratie is verrekend. Zo was het aantal mensen van Turkse, Marokkaanse, Afghaanse en Somalische herkomst dat in 2015 Nederland verliet hoger dan het aantal dat zich hier vestigde.
Volgens PEW stijgt het aantal moslims, maar minder snel dan bijvoorbeeld het aantal ongelovigen dat in dezelfde periode van 42% (2010) zal toenemen tot 49% (2050). Het aantal christenen zal de komende jaren dalen van 51% naar 40%, maar blijft in 2050 nog altijd vier keer zo groot zijn als het aantal moslims.

Maar, in sommige regio’s is nu toch al sprake van grote groepen moslims?
In 2014 publiceerde het CBS de Religieuze Kaart van Nederland. Hieruit bleek dat in drie van de twaalf provincies het aantal moslims meer dan 5% van de bevolking vormt. Dat zijn Zuid-Holland (7,1%), Noord-Holland (6,4% ) en Flevoland ( 6,1%). Daarna volgt Utrecht met 4,5%. In Drenthe wonen de minste moslims: daar vormen ze slechts 0,4% van de bevolking.
In 34 van de 408 gemeenten ligt het percentage moslims boven de 5,5%. Relatief de meeste moslims wonen in Den Haag waar 14,1% van de bevolking islamitisch is. Andere gemeenten met relatief veel moslims zijn volgens het CBS Rotterdam (13,3%), Leerdam (12,2%), Schiedam (11,8%) en Amsterdam (11,3%). Ook in Maassluis (10,6%) en Bergen op Zoom (10,5%) is meer dan 10% van de bevolking moslim.

In 40% (163) van de 408 Nederlandse gemeenten vormen moslims minder dan 1% van de bevolking en in 64 gemeenten is 0,0% van de bevolking islamitisch.

Op provinciaal en stedelijk niveau vormen moslims in het grootste deel van het land dus een kleine minderheid.

Cijfers op wijkniveau zijn niet beschikbaar, maar de kans is groot dat moslims in enkele buurten in de grote steden wel een meerderheid vormen. Datzelfde geldt ook voor diverse scholen en bedrijven in die steden.

In hoeverre vormen moslims een politieke macht?
Een politieke macht vormen de moslims amper. In de grote steden nog enigszins. In Den Haag waar 14% van de bevolking islamitisch is, haalden de twee islamitische partijen (Partij van de Eenheid en de Islam Democraten) in 2014 samen 7% van de stemmen. In Rotterdam (13,3% van bevolking islamitisch) wist NIDA 4,8% van de stemmen te behalen, goed voor 2 van de 45 zetels in de Rotterdamse gemeenteraad.

Op landelijk niveau vormen moslims een kleinere electorale factor: de 660.000 volwassen Nederlanders die zichzelf als moslim beschouwen zijn niet allemaal kiesgerechtigd en degene die dat wel zijn, zullen, net als andere Nederlanders, niet allemaal gaan stemmen. Stel dat de helft van hen dat wel doet, dan zijn ze bij een kiesdrempel van 60.000 stemmen waarschijnlijk op zijn hoogst goed voor 5 zetels in de Tweede Kamer. Lang niet alle Nederlandse moslims zullen echter de behoefte hebben om op een islamitische partij te stemmen, als het uberhaupt lukt een partij te starten waarin veel moslims zich herkennen. Twee of drie Kamerzetels lijken daarom voorlopig het hoogst haalbare voor een islamitische partij in de Tweede Kamer.

Maar met de institutionalisering van de islam gaat toch snel?
Nee. Het aantal moskeeën ligt al jaren ergens tussen de 450 en 500. Moskeeën worden, zoals Roemer van Oordt onlangs nog schreef, wel zichtbaarder door verbouwingen en nieuwbouw of groter door fusies en samenwerking. Slechts 5 % van alle moslimkinderen gaat naar een islamitische basisschool en er is in heel Nederland één middelbare school op islamitische grondslag.
De geschiedenis van de Nederlandse moslimomroepen is een aaneenschakeling van tragische mislukkingen en het is Nederlandse moslims nimmer gelukt een samenwerkingsverband te vormen waarin alle religieuze en etnische stromingen vertegenwoordigd waren.

De geschiedenis van islamitische instituties in Nederland maakt duidelijk dat van eenheid binnen de Nederlandse islamitische gemeenschap, voorzover je daarvan kunt spreken, in de verste verte geen sprake is. De islam kent in Nederland een enorme diversiteit aan religieuze en etnische stromingen die niet of op zijn hoogst in zeer beperkte mate tot samenwerking komen.

De islamitische gemeenschap in Nederland is en blijft te klein, politiek te zwak en intern te veel verdeeld om een wezenlijke bedreiging voor de Nederlandse waarden van Halbe Zijlstra, de PVV of Pegida te vormen.

Hoe zit dat met zelfislamisering?
Ten slotte wordt er gewaarschuwd voor ‘zelfislamisering’,  het zich bij voorbaat aanpassen aan de (vermeende) wensen van moslims. Het is een term die in Nederland na de eeuwwisseling geintroduceerd lijkt door arabist Hans Jansen en populair is in kringen van de aanhangers van de Eurabia-complottheorie.

Wanneer zelfislamisering betekent dat mensen zich beperkt in hun vrijheid voelen uit angst voor islamitische terreur, dan kan hier niet anders dan krachtig stelling tegen genomen worden. Journalisten, tekenaars, politici, cabaretiers en alle andere stervelingen moeten zich in alle vrijheid, zonder angst voor bedreiging of geweld over alles kunnen uiten. Ook als dit door anderen als kwetsend wordt ervaren. Waarbij opgemerkt kan worden dat geweldsdreiging niet alleen uit islamitische hoek komt, maar bijvoorbeeld ook van tegenstanders van AZC’s die lokale politici bedreigen of malloten die  moskeeen of individuele moslims bedreigen of overgaan tot discriminatie of geweld. 

Wanneer 'zelfislamisering' zou betekenen dat de rechten of de vrijheid van Nederlandse burgers, ongeacht hun geloof, sekse, seksuele voorkeur etcetera zouden worden ingeperkt, dan is dit onacceptabel. Gelukkig hebben we in dat geval rechters die gedrag of maatregelen kunnen toetsen aan de Nederlandse (grond)wet. Diezelfde wet zou ook moslims bescherming moeten bieden tegen discriminerende voorstellen zoals die bijoorbeeld geregeld uit de koker van de PVV komen. 

Over zelfislamisering wordt echter ook gesproken wanneer een school met voornamelijk islamitische leerlingen Tweede Pinksterdag zou willen vervangen door het suikerfeest of wanneer een bedrijf met veel islamitische medewerkers of klanten halalproducten verkoopt. Je kunt dat als een bedreiging van joods-christelijke waarden zien, maar ook als beschaving of, zo je wil, als een vorm van typische Hollandse koopmansgeest waarbij veel waarde wordt gehecht aan de wens van de klanten.

Halbe Zijlstra maakt zich zorgen over onze waarden wanneer op een Amsterdamse school Tweede Pinksterdag verdwijnt. Ik vind het zorgwekkender dat Nederland de laatste jaren steeds vaker wordt aangesproken over de schending van mensenrechten of dat we kritiekloos samenwerken met en wapens leveren aan regimes als dat van Saoedi-Arabië. Juist Halbe Zijlstra ziet er geen probleem in meer samen te werken met dictators liet hij een jaar geleden aan de Volkskrant weten. 'We moeten ophouden met het opgeheven vingertje iemand aan te spreken,’ verklaarde Zijlstra, die zijn waarden blijkbaar inlevert wanneer hij de grens over gaat. Hij is niet de enige.  Zo stemde een voorganger van Zijlstra, Frits Bolkestein, samen in 1996 met de halve VVD-fractie tegen het homohuwelijk omdat het niet goed zou zijn voor onze internationale positie. De VVD staat hierin overigens niet alleen. Ook vertegenwoordigers van andere partijen zijn binnenslands eerder dominee en over de grens worden ze koopman.
 

Sociale hypochondrie
Het aantal moslims neemt in Nederland toe. Dat kun je islamisering noemen, maar wanneer je bang bent dat een toename van het aantal moslims leidt tot een bedreiging van Nederlandse waarden, dan leid je aan wat de socioloog Willem Schinkel een ernstige vorm van sociale hypochondrie zou noemen. Dan gedraag je je, in de woorden van Schinkel, "als een paranoïde patiënt zonder zelfvertrouwen, die overal om zich heen bedreigingen ziet".

Het recept? Ontkennen of bagatelliseren van problemen helpt niet. Benoem problemen zorgvuldig en pak ze aan. Overdrijven en angst zaaien helpen ook niet. Meer feitenkennis, meer zelfvertrouwen en vooral zelfbewustzijn helpen wel. En ga eens in gesprek met een Nederlandse moslim, dan zul je merken dat de meesten grotendeels dezelfde waarden delen. Met die bagage kun je met veel genoegen en zonder angst een roman van Houellebecq lezen en je druk maken over andere zaken. Over mensenrechten, segregatie, de groeiende kloof tussen hoger en lager opgeleiden of de wankele staat van onze democratie bijvoorbeeld.

Tot slot zou ik willen zeggen: 'islamisering' is een slim frame van de  PVV. Aan andere partijen de uitdaging niet in dit frame te stappen, maar daarover een andere keer meer.

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer op zijn blog, op deze site of volg hem op twitter. Een kortere versie van dit artikel verscheen eerder in ZamanVandaag.

Bron afbeelding: sargasso

Links:

Lees ook De brief van Ewoud Butter aan Edith Schippers met een pleidooi om niet cultuur, maar mensenrechten als referentiepunt te gebruiken.

Meer over islamisering op dit blog hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!


Meer over ewoud butter, halbe zijlstra, islamisering, pegida, pvv, vvd.

Delen:

Reacties


Ewoud - 05/05/2016 20:08

Beste Renzo, laten we de discussie maar een keer bij een biertje of een kop koffie voortzetten.
Onze definities van islamisering lijken dicht bij elkaar te liggen. Voor jou is het "als het het land (negatief) beinvloedt", voor mij "een toenemende invloed van 'de islam' op de samenleving"
Je zou trouwens ook nog een heel andere definitie aan islamisering kunnen geven: het te pas en te onpas betrekken van de de islam bij een discussie. In die zin is vanaf het begin deze eeuw sprake van islamisering van het integratiedebat.

Als je stelt dat ik vind dat er niets aan de hand is, dan moet je m'n reacties nog maar eens nalezen. Er is heel veel aan de hand. Op Republiek Allochtonië en de voorganger Allochtonenweblog hebben we inmiddels een kleine 10.000 artikelen geplaatst en 99% hiervan gaat over wat je multicultureel onbehagen kunt noemen. Naar veel problemen heb ik zelf onderzoek gedaan. Vele slachtoffers heb ik in de loop der jaren gesproken, ook kindbruiden, soms gruwelijke en tragische verhalen. Joden ken ik genoeg in m'n eigen familie en vriendenkring. En ja, het gaat vaak over moslims, als dader of als slachtoffer. Ik ben zelf niet gelovig, heb ook geen behoefte een geloof te verdedigen, maar wil wel zo nauwkeurig mogelijk weten wat de oorzaken van problemen zijn.
In veel gevallen, zoals de kindhuwelijken, blijkt uit veel onderzoeken religie dus amper een rol te spelen. Om de toch niet bepaald linkse David Pinto eens te citeren: "Religie is belangrijk voor religieuze wetten, maar omgang wordt bepaald door de omgeving waar iemand opgroeit. Een religie is als een rivier en neemt de kleur aan van de grond waarover zij stroomt."
Ik ben het niet helemaal eens met Pinto. Soms speelt religie wel degelijk een rol, maar dan zijn 'de islam' of 'islamisering' begrippen die voor mij niet nauwkeurig zijn voor een omschrijving van het probleem, laat staan voor het vinden van een oplossing.
Een voorbeeld: morgen geef ik begeleiding aan ouders van Syrië-gangers. Mannen, vrouwen die 1 of meer kinderen naar Syrië hebben zien vertrekken. Veel van die kinderen zijn inmiddels dood. Marokkaanse Nederlanders, maar ook opvallend veel autochtone ouders. Bij hun kinderen speelt een jihadistische, extremistische vorm van islam soms een belangrijke rol en soms niet. Tegelijkertijd is het een vorm van islam die de ouders niet herkennen. Sommige ouders hangen een (compleet) andere vorm van islam aan, andere ouders zijn niet gelovig of christelijk. Verschillende ouders willen zich inzetten om te voorkomen dat de kinderen van anderen radicaliseren. Ze zullen dat vanuit hun positie niet effectief kunnen doen door de islam als gehele religie te problematiseren, maar wel door o.a. het jihadisme/extremisme en iedere vorm van geweld te problematiseren.

Renzo - 05/05/2016 12:14

HA ewoud, tsja hh, omdat het niet duidelijk is. Kindhuwelijken is een uitstekend voorbeeld van de islamisering van NEDERLAND. Of allochtonisering. Jij haalt er steeds wat bij, waardoor het minder erg LIJKT, en wat er niets mee te maken heeft (De VS). En verder vind ik het ikke -ikke -argument van nourdeen niet sterk. Erg slecht zelfs. En ewoud, de herhaling is noodzakelijk. Duidelijk ben je nl niet. Er is niets aan de hand volgens jou, het is sociale hypochondrie. Tsja. Dat is het dus niet. MAar ja jij hebt nergens last van. Dus is er niets aan de hand. Gewoon wegkijken van kindbruiden en het lot van de joden en dan is er ook niets aan de hand. Ik vind het interessant - en heel onaangenaam - WEL naar die zaken te kijken. Heel onaangenaam. en dat doe ik dan maarr.. groet, renzo, die van jou nog steeds niet heeft gehoord wanneer een samen; geislamiseerd is. Bij jou kennelijk ' nooit' - want er zijn veel soorten islam. Kopen de joden en kindbruiden en inwoners van Ned. daar wat voor? Nee. wat zijn jouw criteria? Bij mij: een negatieve invloed van allochtonen (want ik noem het dan gewoon allochtonisering: negatieve invloed van allochtonen.)

Ewoud - 18/04/2016 09:04

Renzo, we beginnen in herhaling te vallen. In mijn vorige reactie geef ik een omschrijving van islamisering. Ik schrijf in de eerste zin: "Je kunt islamisering een toenemende invloed van 'de islam' op de samenleving noemen en daar is sprake van bij een toenemend aantal moslims." Ik geef vervolgens ook aan dat 'de islam' uit nogal verschillende stromingen bestaat.
Ik zeg niet dat islamisering niet bestaat, ik schrijf ook niet dat ik het toejuich, wel dat ik de angst daarvoor fors overdreven vind.

Je voorbeeld van kindhuwelijken is overigens wat ongelukkig. In Nederland betreft het nu voornamelijk moslims, maar de vraag is in hoeverre het specifiek islamitisch is. Het komt in veel agrarische samenlevingen voor, in het Midden-Oosten, maar ook bv ook in niet-islamitische regio's als Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Ook in christelijke gemeenschappen in de VS komt het nog voor. In de brief aan de TK van 11 februari n.a.v. een onderzoek over dit onderwerp schrijft Asscher dan ook: "Kindhuwelijken lijken niet in de eerste plaats gekoppeld te zijn aan religie, maar meer verband te houden met tradities of cultuur."

Renzo - 17/04/2016 14:44

Ewoud, ik denk dat jij iets pas islamisering noemt als de sharia in NL is ingevoerd? of wanneer dan wel?
Want ja uiteindelijk, met jouw redenering, zijn we allemaal mensen. En is er eigenlijk nooit islamisering
60 kindbruiden naar nederland de afgelopen maanden met islamieten mee. Nieuwe wetten daartegen. Tsja, dat is invloed van de islam. Ik vind het ook nog eens negatieve invloed.
MAar idd je kunt volhouden dat er geen islamisering is. een definitie gaf jij niet

Nourdeen, qua afvalligheid heb jij mazzel. De mazzel die de mensen van het comite voor exmoslims in NL niet hadden. die werden bedreigd.
Ik zou graag zien dat mensen eens wat breder keken dan het ikke ikke ikke.
IK bijv ben niet werkloos. Maar ik ga dan niet zeggen dat werkloosheid niet bestaat.
Simpel voorbeeld, maar nourdeen, jij hanteert dus zo'n argument.
Jammer. ik noemde dat het ikke ikkeikke-argument.Ewoud - 13/03/2016 12:49

Renzo,
Je kunt islamisering een toenemende invloed van 'de islam' op de samenleving noemen en daar is sprake van bij een toenemend aantal moslims. Tegelijkertijd kan ik niet veel met de term omdat de term wat mij betreft alle islamitische stromingen, variërend van bijvoorbeeld alevieten tot jihadisten over 1 kam scheert en de enorme verschillen tussen die groepen ontkent.

Zoals ik ook al in mijn reactie op Andre liet weten en de tientallen stukken die ik over dit onderwerp heb geschreven: Ik veroordeel iedere vorm van geweld, bedreiging of intolerantie, ongeacht de achtergronden van de dader of het slachtoffer. Of moslims nu dader of slachtoffer zijn: geweld en intolerant gedrag zijn niet toelaatbaar. Toegeven aan intolerant gedrag of sterker, dat faciliteren vind ik verwerpelijk. Aparte opvang voor groepen asielzoekers in AZC's, opvang van vrouwen in Blijfhuizen, het scheiden van voetbalsupporters etc. zie ik dan ook als een nederlaag. Zelf heb ik in de jaren 70 nog op een katholieke jongensschool gezeten en ik ben blij dat we daar nu van af zijn.
Het bedreigen van mensen (politici, kunstenaars, gewone burgers) vanwege hun mening of geloof is verachtelijk, of het nou gaat om mensen die Wilders bedreigen of om geweld tegen moskeeen, AZC's of de inmiddels tientallen politici die worden bedreigd en moeten worden beveiligd, omdat ze voor de opvang van vluchtelingen zijn (is dat dan PVV'isering van de samenleving?).

Met mijn stuk wilde ik niet problemen met sommige moslims bagatelliseren. We waren weliswaar al lang een Koninkrijk met veel moslims, maar de komst van sommige moslims in Nederland zelf, heeft soms aanpassingen van de samenleving gevraagd waar ik niet blij van word. Ik wilde in mijn ogen opgeblazen angst voor moslims relativeren, omdat dat alleen maar tot verdere polarisatie leidt en daar schieten we niets mee op. Zoals ik al op Andre reageerde: "Ik garandeer je: wrijvingen of botsingen met andere culturen en religies, waaronder zeker sommige varianten van de islam, zullen de komende decennia niet verdwijnen . Globalisering, internationale handel, nieuwe media, oorlogen, klimaatverandering etc zullen ervoor zorgen dat we moeten blijven dealen met groepen met andere opvattingen." Een heimwee naar de jaren 50 is geen oplossing, angst zaaien ook niet.

Wat betreft de 'ex-moslims' sluit ik me aan bij de woorden van Nourdeen. Ik ken alleen al in Amsterdam tientallen 'ex-moslims' die zich inderdaad zelden zo noemen, maar zich net als ik (ex-katholiek) 'ongelovig' of seculier noemen. Veel hebben niet de behoefte zich als ongelovig te profileren, anderen zoals bv Nadia Ezzeroili, Said el Haji doen dat wel. Damon Golriz was als ongelovige vaste columnist bij het islamitische NTR programma Halve Maan.
Er is absoluut nog een groot taboe op afvalligheid en het zal zeker ook wel eens gebeuren dat iemand daarom met de dood bedreigd wordt. Ook hiervoor geldt: afschuwelijk en verwerpelijk zoals iedere doodsbedreiging ongeacht de opvattingen van de dader of het slachtoffer.
Een moord om deze reden is mij niet bekend. Zie verder ook mijn eerdere reacties.

Nourdeen - 13/03/2016 10:32

@Renzo, ik ben wat jij een 'ex-moslim' zou noemen. Ik geloof niet meer. Was dat moeilijk voor mijn omgeving? Ja, ik deed mijn ouders veel verdriet en ze hebben geprobeerd me weer op het 'rechte pad' te krijgen, zoals ze dat ook deden bij mijn broertje. Ze zullen het nog steeds als een mislukte opvoeding beschouwen, maar wij blijven hun kinderen en worden, samen met onze ongelovige partners, met veel liefde ontvangen.
Geloofsafval is zeker nog een te groot taboe, maar ik ben nooit met de dood bedreigd, ik ken ook niemand bij wie dat wel het geval is en voorzover ik weet is ook nooit iemand in Nederland daarom vermoord. En van de doodstraf zoals Ewoud schrijft is al helemaal geen sprake.

Ik ken weinig mensen die zichzelf als ex-katholiek, ex-jood of ex-protestant voorstellen. Hetzelfde geldt voor ex-moslims. Mensen noemen zichzelf eerder 'agnost', 'atheist' of 'seculier'. De term 'ex-moslim' is bovendien een term uit het anti-islam kamp en dat is een kamp waarbij (bijna) alle voormalige moslims zich niet thuis voelen.
Ik noem mezelf atheist en vaker nog 'seculier' of 'seculiere moslim'. Ik geloof niet meer, maar ik heb geen behoefte me in dit verziekte klimaat in een kamp te laten manoeuvreren van mensen die een hekel aan moslims hebben. Dat heb ik namelijk niet. Veel van mijn geliefden beschouwen zichzelf nog steeds als moslim.
Hoewel ik niet meer geloof, zie ik mezelf wel als een kind van een (Marokkaans) islamitische cultuur, zoals veel ongelovige vrienden van mij de 'joods christelijke cultuur' nog omarmen. Prima.
Atheististen, agnosten of seculieren met een islamitsiche achtergrond als ik zijn in Nederland met duizenden. Alleen al in Amsterdam zijn we met velen. Loop eens binnen bij een universiteit of bij de vele niet-religieuze organisaties van migranten uit islamitische landen in Amsterdam. Ga er eens langs. Wat Ewoud zegt: ga in gesprek met mensen, dat levert je meer kennis op en en een wat genuanceerder beeld van de werkelijkheid.

renzo - 12/03/2016 12:19

Ewoud". je schreef dit: " Met de overgrote meerderheid van de moslims zijn echter geen problemen of het zijn problemen die 'we' ook met andere (bijvoorbeeld conservatieve) groepen hebben."

ja. al wil het nog wel eens heftiger eraan toe gaan. Christenen willen, net als moslims onze vrije meningsuiting inperken. Alleen gaat dat dan niet via geweld. Waarom problemen vergroten die er al zijn en ze gewelddadiger maken ewoud? Waarom wegkijken bij problemen die echt door moslims komen. jaja bepaalde moslims ik weet het..
De facto is in NL nu de apartheid ingevoerd. asielopvang: homo's en christenen apart. dat was voorheen in nL niet nodig (ja een enkel blijf van mijn lijf huis...maar niet speciaal voor homo's en christenen)/
Dat probleem komt door bepaalde moslims
De apartheid komt door moslims.
islamisering.

Ja dat is wijzen naar moslims. Prima. Dat is niet islamofoob of xenofoob of discriminatie. Als we belgen hadden geimporteerd - die een wel passende cultuur hebben - hadden we dat probleem niet gehad. Zo zakelijk is het.

MAar eh ewoud, deze apartheid , veroorzaakt door bep. moslims die geweld plegen of ermee dreigen, is dat vooruitgang?
Kindbruiden die meekomen met moslim-asielzoekers , vind jij dat vooruitgang?

Als dat geen islamisering is: apartheid en kindbruiden in het land, wat is dan wel islamisering?

Ik zeg: als het het land beinvloedt (veelal zeer negatieve manier, is het islamisering.)

Ik ben benieuwd wanneer iets wel islamisering is bij jou.
hartelijks
Rrenzo - 12/03/2016 12:12

gerbrand en ewoud. Jullie gaan aan mijn punt voorbij Die angst voor de dood en afvalligheid bestaat. Daarom kom je, ook in NEderland amper OPENLIJKE ex-moslims tegen. Bang voor de doodstraf.

Ik word trouwens onmiddellijk in het bang-kamp gestopt. Ik ben niet bang. Ik wil alleen dat een land vooruitgaat. En met de import van intolerantie gaat een land achteruit/ zoals met die doodstraf. Ja die wordt idd nu niet uitgevoerd in nL Gerbrand. En snap je waarom? de moslims die weg willen uit de islam zijn bang voor uitsluiting en erger: dood.
Ik vraag nooit moslilms afstand te nemen van aanslagen , IS enz. Vind ik erg kinderachtig. Afstand nemen van de doodstraf voor geloofsverlating, dat zou wel leuk zijn.
O die moslims die zo bang zijn om zich afvallig te verklaren - is dat dan ook een sociale hype???

richard - 11/03/2016 18:25

Ik ga allereerst mee met bovenstaande, dat niet alle moslims over een kam te scheren zijn. Maar, de meeste moslims distantiëren zich niet van de kwalijke zaken die wel gebeuren. Ook zijn er vele criminele activiteiten die door sommige mensen als "kwajongensstreken"weg worden gezet , maar wat dus duidelijk voor een hardwerkend mens gewoon als crimineel gedrag word ervaren. Ook als werkgever heb ik zeker met 10 moslims in dienst gewerkt, en er is uiteindelijk 1 man maar erin geslaagd , van de rest had ik feitelijk alleen maar last.Ook klagen veel jongere moslims dat ze niet worden aangenomen door werkgevers. Maar als een persoon komt solliciteren, en hij draagt een petje achterstevoren, en spreekt alsof hij niet in Nederland geboren is, en daarnaast zonder enige ervaring een salaris durft te vragen wat hoger is als wat normaal is voor een uitermate ervaren kracht, en dan teleurgesteld is?Wat moet je dan als werkgever ? Als je dan een ander salaris biedt , dan durven ze nog gerust te stellen dat ze met een uitkering en een paar "klusjes"veel meer "verdienen". Het negatieve stereotype beeld wat door veel mensen in Nederland over moslims word uitgesproken, word gewoon heel vaak bevestigd , en ik zou zeggen, als moslims nu eens zouden beginnen om de problemen onderling te bespreken, en zich eens tegen bepaalde dingen die gebeuren durven uit te spreken....dan zullen de reacties van mensen ook anders zijn! Ik ken uiteraard ook genoeg moslims die zich wel aanpassen, die niet altijd alleen maar met geloof bezig zijn, die proberen hun steentje bij te dragen, en daarnaast ook een beetje tegen kritiek kunnen, Want dat is mijn ervaring.....zelfreflectie en kritiek van anderen, dat is iets wat moslims niet kunnen verdragen!

Ewoud - 10/03/2016 10:45

Hoi Bouchra, ik ben het met je eens dat slachtoffergedrag vaak averechts werkt en ook dat moslims zelf kunnen bijdragen aan meer acceptatie en een positiever beeld.Ik wil zeker met je meedenken over een artikel. Mail me maar op info@republiekallochtonie.nl

Bouchra - 10/03/2016 10:16

Als je met me mee kunt denken, zou er eens een artikel gemaakt kunnen worden over hoe moslims zelf bijdragen aan de toenemende angst voor de Islam. Daaraan toegevoegd wat ze al doen, en zouden kunnen doen, om die angsten te onderkennen en te keren. Dit in plaats van het huidige slachtoffergedrag. Zelf ervaar ik dat veel mensen eigenlijk weinig weten over mijn geloof en dat gesprekken daarover moeizaam zijn door de vele ruis die er door media wordt gestrooid. Maar ik ervaar die moeizaamheid ook bij gelijkgestemden. Ikzelf voel me een moderne moslima. Ik draag geen hoofddoek en leef samen met een Hollandse heiden. Je moest eens weten hoe vaak ik, zelfs in het bijzijn van anderen (Hollanders) wordt terecht gewezen door mijn geloofsgenoten. Soms zo hard, dat ik er zelf van schrik. Kun je je voorstellen wat dat doet bij mensen die dit zien?. Kun je je voorstellen hoe bang mijn lief is, als we gearmd lopen en ik wordt uitgemaakt voor hoer en van alles en nog wat. Nee, dat komt (theoretisch) niet door de islam, maar het zijn wel moslims die ons dat aandoen. De islam is een prachtige religie. Ik vind mijzelf erin en mijn lief laat mij zoals ik ben en steunt me zelfs. Toch wordt ik gezien als afvallige, als zondares en door sommigen (zelfs in mijn familie) geminacht omdat ik mijn gevoel heb gevolgd en heb gekozen voor de liefde. Mijn God steunt me daarbij ten volle. Een deel van mijn omgeving veracht mij juist daarom.
Het is daarom goed om eens te schrijven hoe moslims zelf bijdragen aan de angstcultuur die de islam bij velen oproept.

Ewoud - 09/03/2016 22:37

@Bouchra, ik ben het met je eens. Je kunt het op verschillende manieren belichten. Ik ken veel mensen, ook in mijn nabije omgeving, die bang zijn geworden van de islam en die angst kan ik me ook goed voorstellen. In De Groene staat deze week een interview met Ruud Koopmans die zich zorgen maakt over de grote minderheid van moslims die zeer conservatief is en zich afzondert. Dat is hun goed recht, maar het draagt wel bij aan een gesegregeerde samenleving. Ik ben het niet met al Koopmans' analyses eens, maar hij heeft hier een punt vind ik.
In de meeste islamitische landen is het beroerd gesteld met de mensenrechten.

Ik wil kortom niks bagatelliseren en ook geen problemen ontkennen.
Wel vind ik dat we inmiddels buiten iedere proportie geobsedeerd zijn geraakt met de islam. Ook vind ik het gebrek aan nuance waarmee het debat gevoerd wordt en de wijze waarop alle moslims over één kam worden geschoren kwalijk en soms gevaarlijk.
Ook de angst dat moslims het in Nederland overnemen en dat onze waarden hierdoor in gevaar zijn vind ik onterecht, zwaar overdreven en voeding geven aan moslimhaat. Dat heb ik met mijn stuk vooral willen duidelijk maken.

Frans Brinkman - 09/03/2016 17:20

Dat moslims zelf de-islamiseren komt bij niemand op? En wat zegt het precies als iemand zichzelf christelijk noemt?

Bouchra - 09/03/2016 11:52

Je kunt over dit onderwerp op 2 manieren schrijven. Allereerst de cijfertjes. Die wijzen erop dat het allemaal wel meevalt in Nederland. Behalve dan in bepaalde wijken, waar de islamitische bewoners de meerderheid vormen. Dat zo'n buurt een moslim sausje krijgt, is dan logisch.
Dan zijn er de psuchologische aspecten. Ik kan me goed voorstellen dat er Hollanders zijn die zich zorgen maken over het toenemende aantal moslims in Nederland. Misschien acteren ze daarbij overdreven, maar via de media worden zij vaak geconfronteerd met de negatieve aspecten van moslims (bv. aanrandingen in Keulen). Je bent een ongevoelig mens als je daar niet over na gaat denken. Daarnaast zijn het de moslims zelf die in allerlei soorten van beweringen bezweren, dat de islam de wereld zal beheersen. Voeg dat dan bij het negatieve nieuws en je wakkert de angst voor islamisering nog meer aan. En hou mij ten goede, ook Nederlandse moslims werken hier flink aan mee.
Kijken we dan naar de islamitische landen, dan zien we daar veel zaken waar we (en ik bedoel ook moslims) zich ernstige zorgen zouden moeten maken. Zo is er nauwelijks een islamitisch land te vinden zonder dictator. Godsdienstvrijheid is in de meeste islamitische landen zo goed als afwezig. Er worden mensen gevangen gezet en zelfs gedood, als ze iets tegen het geloof doen (naar de mening van de wetgever).
Wij zouden ons dat moeten aantrekken. Het is immers zinloos om onze religie te promoten, terwijl het goede in die religie vooral in islamitische landen met de voeten wordt betreden. Ik denk hierbij aan de onderdrukking, vrouwenonderdrukking, vrouwenbesnijdenissen (niet islamitisch), anti-democratie en veel en veel meer.

Gerbrand - 08/03/2016 17:16

Hopla, en ook Renzo illustreert het punt van Butter voortreffelijk: hij maakt een groot punt van iets wat in Nederland uberhaupt niet voorkomt.
Wie is er in Nederland vanwege afvalligheid ter dood veroordeeld? Wanneer werd het laatste doodsvonnis om die reden geveld in Turkije of in Marokko?
In Iran gebeurt het en dat is nou net een reden waarom mijn vrouw, en anderen met haar, ooit uit dat land gevlucht is. Hier is ze om die reden nooit bedreigd.

Wanneer Renzo bang is voor islamisering van Nederland, omdat er in een een aantal islamitische landen de doodstraf bestaat, dan lijkt het me goed wanneer hij het advies van Butter ter harte neemt; "Angst zaaien helpt niet. Meer feitenkennis, meer zelfvertrouwen en vooral zelfbewustzijn helpen wel. En ga eens in gesprek met een Nederlandse moslim, dan zul je merken dat de meesten grotendeels dezelfde waarden delen."

Een hypochonder denkt bij een wondje dat hij op sterven ligt, Renzo is bang dat hij doodgaat wanneer de buurman ziek is.

Ewoud - 08/03/2016 17:06

Beste Renzo, mijn artikel gaat over Nederland. Hier geldt de Nederlandse (grond)wet. De doodstraf wordt hier niet meer uitgevoerd en voorzover ik weet zijn er ook geen plannen tot herinvoering. Uit een peiling van Maurice de Hond in 2008 bleek dat vooral onder PVV-stemmers veel steun was voor herinvoering van de doodstraf en nu schijnt VNL het (volgens de vertrokken Mosczkowicz) te overwegen, maar gelukkig is een ruime meerderheid nog steeds tegen.
Tot de godsdienstvrijheid behoort ook de vrijheid niet meer te geloven. Volgens PEW-research zal in 2050 de meerderheid van de Nederlanders tot deze groep behoren.
Volgens het onlangs gepubliceerde Freedom of Thought Report zijn Nederland en Belgie één van de weinige landen ter wereld waar ongelovigen niet gediscrimineerd worden.
Vooral in islamitische landen is de positie van ongelovigen ellendig. In 13 landen staat, in ieder geval in theorie, op geloofsafval de doodstraf. In Turkije en Marokko, de landen waar de meeste Nederlandse moslims vandaag komen, geldt geen doodstraf voor afvalligheid. In Turkije is afvalligheid in het geheel niet strafbaar. Ik ken een paar moslims die stellen dat geloofsafval niet in Nederland, maar wel in een islamitische staat strafbaar zou moeten zijn, eventueel ook met de doodstraf.
Het merendeel van de moslims die ik erover heb gesproken, waaronder ook salafisten, zegt meestal dat "er geen dwang in het geloof bestaat" en dat ze daarom geen probleem met geloofsafval hebben. In de praktijk heerst er in diverse kringen toch vaak wel degelijk een taboe op.
Ik ken zelf een hoop afvalligen, soms best met problemen hierdoor, maar ik ken er zelf geen een die daarom met de dood bedreigd is.
Om 'de islam' zoals jij suggereert als een vereniging te beschouwen lijkt me onmogelijk; daarvoor is de islam allereerst veel te versnipperd en kent het ook geen hierarchische structuur zoals bijvoorbeeld het katholicisme.

Renzo - 08/03/2016 15:19

Met die vrijheid van godsdienst Ewoud, waar jij zo in gelooft, is het in de hele islam slecht gesteld. http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1512 Dat is idd over een kam scheren, maar dat is ook zo. ook gematigde moslims staan achter de harde straffen voor hen die van hun islamgeloof afvallen. Het bewijs? ex-islamieten worden vervolgd, lopen gevaar en je komt ze ook weinig tegen. te bang voor de doodstraf. Zijn dat dan misschien ook islamofoben? Vast, en terecht. Eerst maar eens die doodstraf afschaffen, dan zou je de islam een plek kunnen geven in een land. Tenslotte zouden we het van een sportclub of postzegelvereniging ook niet pikken als ze een doodstraf voor afvalligen zouden hebben. Sterker, die clubs zouden we dan verbieden, en daar zit wat in ... waarom dat dan iets anders zou zijn voor de islam, die natuurlijk ook gewoon een vereniging is, snap ik niet.

Gerbrand - 08/03/2016 00:09

Topstuk Ewoud. Een terechte relativering van de nationale obsessie die we in Nederland met de islam hebben.

Ik wil niet ontkennen dat er geen problemen zijn. Die zijn er zeker. Maar mijn ervaring is dat we vaak met twee maten meten en ook dat het overgrote merendeel van de moslims intolerantie even hard veroordeeld.
Andre illustreert met zijn reactie die selectieve verontwaardiging en de sociale hypochondrie (mooie en treffende term) treffend,

Ewoud - 07/03/2016 23:23

@andre, ik geloof niet dat ik ergens heb gesteld dat de samenleving niet veranderd is.
En iedere vorm van bedreiging, geweld intolerantie, etc. wijs ik in het stuk ook expliciet af of dat nou van extremistische moslims komt of van andere extremisten die andersdenkenden bedreigen - zoals dat bijvoorbeeld gebeurd met politici die positief over vluchtelingenopvang denken.
Geweld van moslims wijs ik af evenals geweld tegen moslims of hun gebouwen.
Het is een schande wanneer kunstenaars opgepakt of bedreigd worden. Dat geldt wat mij betreft wanneer ze de spot drijven met Mohammed, maar ook wanneer ze de spot drijven met bijvoorbeeld de Koning (strafbaar) of met Wilders. Overigens is Abou Bouzerda de enige cartoonist die in Nederland werd veroordeeld - dit na een spotprent op de site van de AEL waarin de holocaust werd ontkend.
Dat homo's in AZC's beveiligd moeten worden is dieptriest, zoals het ook dieptriest is dat we in Nederland al decennia vrouwen moeten beveiligen in Blijf(vanmijnLijf)huizen of dat we ieder weekend duizenden voetbalsupporters van elkaar moeten scheiden omdat ze anders elkaar de hersens in slaan.

Kortom, zijn er problemen met moslims? Ja, die zijn er zeker, in het bijzonder met een klein groepje extremisten. Dat vraagt soms om specifieke maatregelen.

Met de overgrote meerderheid van de moslims zijn echter geen problemen of het zijn problemen die 'we' ook met andere (bijvoorbeeld conservatieve) groepen hebben.
We zijn de laatste decennia in Nederland nogal geobsedeerd geraakt door moslims en hebben de neiging daarbij tamelijk selectief verontwaardigd te zijn. Moslims hebben niet bepaald het alleenrecht op geweld, op dreigen, op homohaat of op lange tenen.

Ik wil niks bagatelliseren. Sterker, ik garandeer je: wrijvingen of botsingen met andere culturen en religies, waaronder zeker sommige varianten van de islam, zullen de komende decennia niet verdwijnen . Globalisering, internationale handel, nieuwe media, oorlogen, klimaatverandering etc zullen ervoor zorgen dat we moeten blijven dealen met groepen met andere opvattingen.

Maar angst zaaien, heimwee naar de jaren 50 of het uitvergroten van problemen van een zeer klein deel van de bevolking lost weinig op. Alle moslims over één kam scheren, de islam als een monolitisch blok afschilderen of het steeds maar benadrukken van een botsing van beschavingen draagt ook weinig bij aan een oplossing en doet de werkelijkheid bovendien zeer ernstig tekort.

Voor mij, als ongelovige, zijn onze grondwet en de universele verklaring van de rechten van de mens, de belangrijkste referentiekaders. Ik geloof in de kracht van die waarden en het uitdragen daarvan. Daartoe behoort in de eerste plaats de vrijheid van meningsuiting, maar ook de vrijheid van godsdienst en de bescherming van minderheden.

André - 07/03/2016 19:44

Museumdirecteuren verbieden in Nederland kwetsende kunst. Tekenaar Gregorius Nekschot moest stoppen met kwetsende tekeningen. Schrijvers en columnisten doen aan zelfcensuur. Paul Cliteur heeft openlijk toegegeven dat hij niet alles meer durft te zeggen. Gemeenten laten kwetsende kunst uit gemeentehuizen verwijderen. De kwetsende Theo van Gogh leeft niet meer. De kwetsende Ayaan Hirsi Ali heeft om veiligheidsredenen Nederland verlaten. De kwetsende Wilders leeft onder 24/7 bewaking. Een kwetsende varkensmuts op het hoofd is voldoende reden voor de politie om iemand uren vast te houden. Iets verder van huis, in Denemarken, heeft een kwetsende tekenaar ternauwernood een aanslag overleefd. Bij een andere krant in Parijs liep het minder goed af. Joden verlaten Amsterdam om veiligheidsredenen. In asielzoekerscentra zijn homo’s en christenen hun leven niet zeker.

Je moet wel blind zijn om de verandering in de samenleving niet te zien.