Advies RMO over toekomstig migratiebeleid

In opinie op 17-05-2011 | 20:44

Maak economische voorwaarden daadwerkelijk leidend voor toelating en fundeer migratiepolitiek op de principes van de democratische rechtsstaat. Iedereen die bijdraagt aan het nationaal belang, zelfredzaam is en de democratische grondregels onderschrijft, is (tijdelijk) welkom. Dat adviseert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in zijn advies Migratiepolitiek voor een open samenleving dat minister Leers (Immigratie en Asiel) vandaag in ontvangst neemt.

Aanleiding voor het advies is de constatering dat het migratiedebat te veel in de greep is gekomen van het integratiedebat. Dat staat een zakelijke benadering van een migratiepolitiek in de weg. Nederland heeft behoefte aan een positief, realistisch en toekomstgericht migratiebeleid. Aanknopingspunten daarvoor liggen in de open samenleving waar vrijheid en ruimte voor verschil leidend zijn. Dat is ook het fundament van de democratische rechtsstaat. Op basis hiervan formuleert de Raad vier normen waaraan iedere migratiepolitiek moet voldoen: versterking van het nationaal belang, erkenning van de democratische rechtsstaat, helderheid over toegang tot instituties, en ruimte voor verschil.

Selecteer op talenten en vaardigheden van migranten waar behoefte aan is

In verschillende economische sectoren in Nederland ontstaan in de nabije toekomst werkgelegenheidstekorten waarvoor selectieve migratie nodig is. Het is daarom van belang precies te formuleren op welke voorwaarden Nederland migranten wèl wil toelaten en zo te selecteren op kwaliteiten en vaardigheden. Iedereen die bijdraagt aan het nationaal belang en zelfredzaam is, is ongeacht zijn herkomst (tijdelijk) welkom.

Faseer de toegang tot de voorzieningen van de verzorgingsstaat
Economische zelfredzaamheid is het uitgangspunt voor toelating. Naarmate mensen langer in Nederland wonen, verwerven zij toegang tot voorzieningen van de verzorgingsstaat. Dit kan omgekeerd inhouden dat migranten die via fiscale afdrachten aan de verzorgingsstaat hebben bijgedragen, deze bij vertrek als spaartegoeden weer uitgekeerd krijgen.

Migranten behoren de democratische rechtsstaat te eerbiedigen
Een positieve benadering van migratie moet zijn ingebed in de begrenzingen van de democratische rechtsstaat. Migranten dienen zich expliciet rekenschap te geven van wat het betekent om in een democratische rechtsstaat te leven. Via het gaandeweg verwerven en eigen maken van democratisch burgerschap kunnen migranten toewerken naar staatsburgerschap als sluitstuk van hun migratie.

Wees terughoudend met het stellen van culturele eisen
De begrenzing vanuit de democratische rechtsstaat is voldoende. Het is niet aan de overheid om uitgebreide aanvullende culturele eisen te stellen. Taalbeheersing is weliswaar van belang, maar kan niet gelden als algemene toelatingseis. Voor functies waar taalbeheersing noodzakelijk is, zoals in de zorg of dienstverlening, kan vanuit werkgeversoogpunt vanzelfsprekend wel een taalvereiste gelden. De taalvereiste geldt uiteraard wel voor de naturalisatie.

Bron: persbericht van de RMO

Zie ook:


Meer over cultuur, economie, immigratie, integratie, migratie, nederlands, nt2, RMO.

Delen:

Reacties


wiert - 21/05/2011 19:28

Hier staat dus in het kort gezegd gewoon: je bent alleen welkom als je goed opgeleid en goed gezond bent en een flinke zak met euro's kunt laten zien. Een stukje populistische politiek a la Geert Wilders: geen mededogen met wie dan ook, minder draagkrachtigen en minder gezonde mensen, mensen zonder een adequate opleiding laten we gewoon verrekken.