7 voorstellen om arbeidsmigratie in goede banen te leiden

In opinie door Martijn van Dam op 16-11-2011 | 15:33

Tekst: Martijn van Dam

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Donner over integratie. Ik geef hem 7 voorstellen om de problemen die samenhangen met de arbeidsmigratie van Oost-Europeanen in goede banen te leiden. En ik kondig aan zelf met een initiatiefvoorstel te komen om het leren van Nederlands voor iedereen te verplichten
Deze plannen komen bovenop voorstellen die we eerder gedaan hebben om uitbuiting en huisjesmelkerij terug te dringen. Er wordt over de rug van mensen die hier een nieuwe toekomst willen opbouwen veel geld verdiend. De Polen en Bulgaren zijn zelf vaak het slachtoffer, de rekening is vaak voor de samenleving.

1. Uitzendbureaus moeten wettelijk verplicht worden taalles aan te bieden aan arbeidsmigranten
De PvdA wil het liefst dat uitzendbureaus verplicht gecertificeerd worden om te voorkomen dat louche types zomaar met een uitzendbureau aan de slag kunnen en dik geld kunnen verdienen aan de uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten. Onderdeel van het verplichte certificaat moet worden dat uitzendbureaus verplicht worden alle werknemers Nederlandse les aan te bieden zolang ze niet voldoende Nederlands spreken (op niveau NT2). Als het kabinet geen verplichte certficering wil, kan het ook in de wet voor uitzendbureaus (WAADI) worden opgenomen.

2. Huisjesmelken moet strafbaar worden met een nieuw artikel in het WvS
Uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten door onderbetaling, mensonterende werk- en woonomstandigheden of huisjesmelkerij moet strafbaar zijn. Artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht biedt daarvoor wellicht onvoldoende mogelijkheden. De PvdA wil daarom een nieuw artikel. Zo moet het strafbaar worden om mensen een huur te laten betalen die boven de maximaal redelijke huurgrens (op basis van het puntensysteem) ligt.

3. Een huisbaas die huurders onwettig op straat zet, moet naast een boete ook de kosten voor onderdak en terugreis van dakloze arbeidsmigranten betalen
Veel Oost-Europeanen worden op straat gezet op de dag dat hun arbeidscontract wordt opgezegd. Bijvoorbeeld bij seizoenswerkers. In een stad als Den Haag zat de daklozenopvang de afgelopen jaren in de herfst bomvol met Polen. De PvdA wil dat alle huurders een huurcontract krijgen met normale voorwaarden en dus geen koppeling van de huisvesting aan het arbeidscontract. Dat kan wettelijk geregeld worden. Om dat af te dwingen willen we niet alleen boetes voor overtreders, maar ook de mogelijkheid om de kosten van onderdak en de eventuele terugreis van Oost-Europese arbeidsmigranten te kunnen verhalen op de huisbaas als die niet de huurbescherming in acht heeft genomen.

4. Er moet een wettelijk verbod komen om kamers aan meer personen tegelijk te verhuren
In veel buurten met goedkopere woningen worden Oost-Europeanen voor veel geld met teveel mensen in een kleine woning gehuisvest. Met zijn vieren op een kamer of zelfs het delen van een bed is helaas geen uitzondering. Die mensonterende toestanden moeten stoppen. Ze zijn de bron van veel overlast doordat mensen de drukte ontvluchten en op straat gaan hangen of drinken. Daarom moet het wettelijk verboden worden zogenaamde onzelfstandige wooneenheden (kamers) te verhuren aan meer dan één persoon. Een alternatief is om gemeenten de bevoegdheid te geven die eis op te nemen in de kamerverhuurvergunningen.

5. Er wordt zeven miljoen vrijgemaakt voor minimaal honderd handhavers in gemeenten waar veel Oost-Europeanen worden gehuisvest
De PvdA heeft bij de begroting een amendement ingediend om 7 miljoen euro vrij te maken voor minimaal honderd handhavers in gemeenten met veel Oost-Europeanen zoals Den Haag, Rotterdam of steden in Limburg en Noord-Brabant. Die hebben te maken met duizenden en soms zelfs tienduizenden nieuwe migranten die vaak worden gehuisvest in particulier bezit. Heel vaak is sprake van illegale verhuur, mensonterende woonomstandigheden of overlast. Deze gemeenten moeten diep in de buidel tasten om de problemen aan te kunnen pakken. Terwijl de louche ondernemers dik geld verdienen, is de rekening voor de overheid. Het Rijk moet deze gemeenten helpen in de strijd tegen deze boeven die geld verdienen over de rug van kwetsbare immigranten en de Nederlandse samenleving met de problemen opzadelen.

6. De wet moet gewijzigd om onmiddellijk panden te kunnen sluiten en snel te kunnen onteigenen bij illegale splitsing of verhuur en bij herhaalde overlast
Gemeenten hebben moeite op te treden tegen illegale verhuur of illegale splitsing. Gemeenten moeten bij illegale verbouw eerst onderzoeken of de situatie legaliseerbaar is. De PvdA wil dat de wet gewijzigd wordt en dat gemeenten eerst kunnen overgaan tot sluiting of bij herhaalde overtredingen of overlast onmiddellijk kunnen onteigenen. De huiseigenaar kan daarna bezwaar maken. Nu kunnen huiseigenaren vaak gedurende het langdurige proces gewoon doorverhuren en zo nog maanden veel geld opstrijken voordat de gemeente kan ingrijpen.

7. Opdrachtgevers moeten wettelijk aansprakelijk worden voor het uitbetalen van volledig CAO-loon, zowel aan uitzendkrachten als aan zzp-ers.
Zowel malafide uitzendbureaus als bedrijven die zelfstandige Oost-Europeanen in dienst nemen ontduiken vaak het CAO-loon. Zo worden Nederlandse arbeidskrachten oneerlijk weggeconcurreerd. Het kabinet wil alleen bedrijven aansprakelijk stellen als een uitzendbureau niet het minimumloon betaalt. Dat gaat natuurlijk niet ver genoeg. De PvdA wil dat opdrachtgevers aansprakelijk worden voor het betalen van het CAO-loon. Dat moet zowel gelden wanneer een uitzendkracht wordt ingehuurd als wanneer een zzp-er wordt ingehuurd. Ook die moet minimaal hetzelfde kosten als een werknemer die onder de CAO valt. De oneerlijke concurrentie met Nederlandse werknemers moet stoppen!

Leeftijdsonafhankelijke leerplicht
Naast deze voorstellen kondigt de PvdA vandaag aan zelf met een initiatiefwetsvoorstel te komen om een leeftijdsonafhankelijke leerplicht in te voeren. Daarmee kan worden gegarandeerd dat elke immigrant die niet onder de inburgeringsplicht valt toch Nederlands gaat leren. Nederlands spreken is van groot belang op de werkplek, op de school van de kinderen, bij de dokter en in de eigen buurt. De PvdA wil niet dat de fouten van de jaren zestig herhaald worden, toen de toenmalige gastarbeiders jarenlang geen Nederlands werd geleerd. Daarom is het essentieel nu zo snel mogelijk de Oost-Europese arbeidsmigranten Nederlands te leren. Met het wetsvoorstel zullen ook Turkse immigranten weer verplicht worden Nederlands te leren. De PvdA heeft het kabinet herhaaldelijk gevraagd zelf zo'n wetsvoorstel te maken, maar het kabinet heeft dat geweigerd.

Martijn van Dam is Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij is onder andere woordvoerder integratie. Dit stuk is eerder op zijn persoonlijke blog verschenen en met toestemming ook op Republiek Allochtonië geplaatst. Eerdere blogs van Martijn van Dam op Republiek Allochtonië vindt u hier


Meer over arbeidsmigratie, immigratie, martijn van dam, migratie, moelanders, nederlands, taal.

Delen: