VluchtelingenWerk: inburgeringsbeleid belemmert integratie

In nieuws door Brahim op 17-04-2018 | 07:19

Vluchtelingen zijn bijzonder gemotiveerd om in te burgeren. Toch slaagt bijna de helft niet op tijd voor het examen. Ingewikkelde regels, slechte informatievoorziening, stress en zorgen om familie vormen grote belemmeringen. De zware sancties voor het niet op tijd behalen van het examen leiden tot risicomijdend gedrag zoals het uitstellen van werk en het doelbewust kiezen voor een lager taalniveau. Dat blijkt uit de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2018 van VluchtelingenWerk Nederland, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut.
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal vluchtelingen dat een baan vindt nog laag is, maar wel flink toeneemt.

Vluchtelingen zijn volgens het onderzoek zeer gemotiveerd om in te burgeren. Ze willen graag snel de taal leren en willen dat er tijdens de inburgering meer aandacht komt voor het opbouwen van sociale contacten. 

Vluchtelingen moeten hun eigen inburgering regelen, maar ze blijken lang niet altijd goed op de hoogte van de precieze inhoud van het inburgeringsstelsel en de rechten en plichten die hieraan verbonden zijn. DUO en COA informeren de vluchtelingen hierover in het Nederlands, maar omdat de vluchtelingen die taal aan het begin van het inburgeringstraject nog niet beheersen zijn ze afhankelijk van begeleiders of maatschappelijke organisaties.  

Door gebrekkige informatievoorziening maken vluchtelingen vaak keuzes waarvan zij de gevolgen niet kunnen overzien. Sancties voor het niet op tijd voldoen aan de inburgeringsplicht drukken zeer zwaar op de inburgeraars en veroorzaken risicomijdend gedrag. Hierdoor kiezen vluchtelingen ervoor om hun slagingskansen voor de inburgering te vergroten door de taal op een lager niveau te leren en stellen zij (vrijwilligers)werk uit.

Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland:

Vluchtelingen willen graag de taal leren en meedoen, maar het inburgeringsbeleid blijkt in de praktijk eerder een belemmering dan een middel om te integreren.

Door meer rekening te houden met persoonlijke omstandigheden, het hanteren van een flexibele inburgeringstermijn en hun motivatie in plaats van wantrouwen als uitgangspunt te nemen voor het beleid, kunnen de resultaten van het inburgeringsbeleid ook in de praktijk aanzienlijk verbeterd worden. Dat geldt niet alleen voor het toekomstige inburgeringsbeleid, maar ook voor de huidige wet. Ook hier valt nog veel winst te behalen.

Meer bij VluchtelingenWerk Nederland.

Statushouders met werk bijna verdrievoudigd

Anderhalf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning in 2014 had gemiddeld 4 procent van de 18- tot 65-jarige asielzoekers werk. Een jaar later was dat opgelopen naar 11 procent. Veel statushouders zijn dan nog aan het inburgeren. Dat concludeert het CBS. 

Vooral Afghanen doen het goed op de arbeidsmarkt: bijna 30% van deze, vaak hoogopgeieide groep heeft een baan. 

Van de groep statushouders die in 2014 een vergunning kreeg en 18 maanden later een baan had, werkte bijna de helft in de horeca.  Na 30 maanden daalde het aantal werkendern in de horeca naar 36% en nam het aantal werkenden in de uitzendbranche toe van 17 procent naar 24 procent.

Door de toename van het aantal werkenden, neemt het aantal statushouders dat een uitkering, meestal bijstand, ontvangt af van 90 procent in 2014 naar 84 procent in 2015. Meer bij het CBS.

Meer over vluchtelingen

Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over inburgering, integratie, statushouders, vluchtelingen.

Delen: